Zaštitne rukavice

Datum objave: 04.01.2017. 12:03 / Izvor: Akta.ba, 30.12.2016.

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično preduzeće a.d.Trebinje

Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik

 

Broj: 22063/16

Dana, 30.12.2016. godine

 

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH broj 39/14.), člana 8. Pravilnika o uspostavljanju i radu Komisije za nabavke („Službeni glasnik BiH" broj: 103/14), a na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 19755/16. od 28.11.2016. godine u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16, Uprava preduzeća donijela je:

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16. 

LOT 6 NABAVKA ZAŠTITNIH RUKAVICA.

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 19755/16. od 28.11.2016. godine, te se Okvirni sporazum na period do 24 mjeseca u predmetu: „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16. - LOT 6 NABAVKA ZAŠTITNIH RUKAVICA, dodjeljuje „PURIĆ" d.o.o. Bijeljina, na iznos do 34.335,30 KM bez PDV-a, kao ponuđaču koji zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke, ekonomske i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

 

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

 

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća broj: 10316/16. od 29.06.2016. godine i Odluke o davanju saglasnosti MH „Elektroprivreda RS" Matično preduzeće a.d. Trebinje broj: 1.1/03/1-1127-2/16. od 12.07.2016. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 38.100,00 KM

Obavijest o nabavci broj: 1276-1-1-545-3-266/16. od 22.08.2016.godine, sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u ,,SI. glasniku BiH" broj: 63/16 od 26.08.2016. godine.

Komisija za javne nabavke imenovana je Rješenjem broj: 17375/16 od 21.10,2016. godine. Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 28.11.2016.. godine Izvještaj o radu sa preporukom za dodjelu ugovora broj: 19755/16. od 28.11.2016. godine, u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16. - LOT 6 NABAVKA ZAŠTITNIH RUKAVICA.

U postupku po Izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

Do zakazanog roka za prijem ponuda (do 25.10.2016. godine do 1200 časova) zaprimljene su ponude sledećih ponuđača:

1.         „TEHNIČKA ZAŠTITA" d.o.o. Doboj                 LOT 6: 24.662,80 KM bez PDV-a,

2.         ,,AX SOLING" d.o.o. Grude                               LOT 6: 26.682,00 KM bez PDV-a,

3.         „GRUBIN EXPORT IMPORT" d.o.o. Brčko     LOT 6: 29.317,00 KM bez PDV-a,

4.         „PURIĆ" d.o.o. Bijeljina                                     LOT 6: 34.335,30 KM bez PDV-a,

5.         ,,ROTEX TRADING" d.o.o. Brčko                     LOT 6: 36.330,70 KM bez PDV-a,

6.         ,,ANG" d.o.o. Banja Luka                                   LOT 6: 37.706,80 KM bez PDV-a.

 

ANALIZOM DOKUMENTACIJE PRISTIGLE PONUDE UTVRĐENO JE SLJEDEĆE:

„TEHNIČKA ZAŠTITA"d.o.o. Doboj LOT 6: 24.662,80 KM bez PDV-a

Rukavice varilačke duge

Tačkom 1.1 TD zahtjevano je da duge varilačke rukavice budu postavljene platnom. U dostavljenom uzorku, rukavice nisu postavljene platnom. U tački l.l.Tenderskog dokumenta zahtjevano je da ivice šavova budu zaštićene. Uvidom u dostavljeni uzorak, Komisija je konstatovala da ivice šavova nisu zaštićene.

Rukavice kožne kratke

Tačkom 2.1 TD zahtjevano je da mažetna bude od goveđeg cjepanika.

Uvidom u dostavljeni uzorak, Komisija je konstatovala da su mažetne od kože, a što nije u skladu sa zahtjevom iz tenderskog dokumenta.

U tački 2.1 TD zahtjevano je da palace, kažiprst i dlan budu pojačani kožom.

Dostavljeni uzorak je pojačan goveđim cjepanikom, što je suprotno zahtjevu iz tenderskog dokumenta. Ponuda ovog ponuđača ne ispuniava minimum tehničkih zahtieva za LOT 6, i ista ie neprihvatljiva.

 

,,AX SOLING"d.o.o. Grude         LOT 6: 26.682,00 KM bez PDV-a

Rukavice varilačke duge

U tački 1.1 TD se traži da rukavice budu postavljene platnom. U priloženom uzorku rukavice nisu postavljene platnom. U tački 1.1. TD zahtjevano je da rukavice budu obilježene sa CE1413x4xl3132 Na priloženom uzorku piše CE1413x4xl3233. U tački 1.1 TD se traži da ivice šavova budu zaštićene. Na priloženom uzorku ivice šavova nisu zaštićene. U tački 2.1 TD zahtjevano da mažetna bude od goveđeg cjepanika U dostavljenom uzorku mažetne su od kože.

U tački 2.1 TD zahtjevano da palace, kažiprst i dlan budu pojačani kožom.

Dostavljeni uzorak je pojačan goveđim cjepanikom, što je suprotno zahtjevu iz tenderskog dokumenta. Ponuda ovog ponuđača ne Ispunjava minimum tehničkih zahtjeva za LOT 5, i ista ie neprihvatliiva.

„GRUBIN EXPORT IMPORT"d.o.o. Brčko LOT6: 29.317,00 KM bez PDV-a

Rukavice kožne kratke

U tački 2.1 TD zahtjevano da mažetna bude od goveđeg cjepanika. U dostavljenom uzorku mažetne su od kože.

U tački 2.1 TD zahtjevano da palace, kažiprst i dlan budu pojačani kožom.

Dostavljeni uzorak je pojačan goveđim cjepanikom, što je suprotno zahtjevu iz tenderskog dokumenta. Ponuda OVOR ponuđača ne ispunjava minimum tehničkih zahtieva za LOT 6. i ista ie neprihvatliiva.

,,ROTEX TRADING"d.o.o. Brčko LOT 6: 36.330,70 KM bez PDV-a

Rukavica varilačka duga

U tački 1.1 TD rukavica treba da bude označena sa CE 1413x4x13132

A u dostavljenom uzorku rukavica je obilježena CE 1413x4x13133

Dostavljeni uzorak rukavice po izgledu ne odgovara uzorku datom na slici u ponudi.

Rukavice kožne kratke

U tački 2.1 TD zahtjevano je da mažetna bude goveđi cjepanik. Na ponuđenom uzorku mažetna rukavice je izrađena od platna. U tački 2.1 TD material izrade treba da bude prirodna goveđa koža. Na priloženom uzorku gornji deo rukavice je izrađen od platna. U tački 2.1 TD traži se ojačanje na palcu ,kažiprstu i dlanu. Na ponuđenom uzorku rukavica nema traženih ojačanja.

Ponuda ovog ponuđača ne ispunjava minimum tehničkih zahtjeva za LOT S, i ista ie neprihvatljiva. 

5. ,,ANG"d.o.o. Banja Luka        LOT 6: 37.706,80 KM bez PDV-a

Rukavice kožne kratke

U tački 2.1 TD se traži postava dlana i donjeg dijela prstiju. U dostavljenom uzorku nema postave na dlanu i donjem dijelu prstiju.

Ponuda ovog ponuđača ne ispuniava minimum tehničkih zahtieva za LOT 6. i ista }e neprihvatliiva.

Ponuda sliedećih ponuđača ispuniavaiu minimum tehničkih zahtieva za LOT 6. i iste su prihvatliive za ugovorni organ.

1. ,,PURIĆ"d.o.o. Bijeljina          LOT 6: 34.335,30 KM bez PDV-a

Ponuda ponuđača „PURIĆ" d.o.o. Bijeljina zadovoljava minimum kvalifikacionih uslova, kao i sve tehničke, ekonomske i formalno pravne zahtjeve ugovornog organa u postupku javne nabavke „Nabavka HTZ opreme" LOT -6 - putem otvorenog postupka - interni broj T77/16.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke. Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nesporno je utvrđeno da ponuđač ,,PURIĆ"d.o.o. Bijeljina kompetentan, pouzdan i sposoban da izvrši predmetni ugovor.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. ZJN BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS" MP a.d Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik" AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama odlučeno je kao u članu 1. ove Odluke.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se predati žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se predaje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: