Zimske gume za službeno vozilo Škoda Super

Datum objave: 19.11.2020. 14:42 / Izvor: Akta.ba, 19.11.2020.

Broj: 11-03-26-2463-4/20

Sarajevo, 17.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 64.stav (1) tačka b), člana 70. Stav (1), (3) i (6). Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), odredbi Pravilnika o direktnom sporazumu u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine broj: 11-02-03-4234-2/14 («Službeni glasnik BiH» broj: 44/15), a na osnovu Odluke o pokretanju postupka: broj 11-03-26-2463-3/20 od 17.11.2020. godine (šifra po JRJN 34350000-5), d o n o s i m:

 

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Prihvata se Ponuda za nabavku zimskih guma za službeno vozilo Škoda Superb za potrebe MO BiH, od strane „TAMEK-SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo, koja je u prilogu ove odluke, šifra po JRJN 34350000-5 (ekonomski kod 613418) i odlukom je izabran „TAMEK-SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu od 1.367,60 KM sa PDV-om.

 

II

Prijedlog ugovora o nabavci Sektor za nabavku i logistiku/Odsjek za ugovaranje, nabavu i prodaju dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču „TAMEK-SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo.

 

III

Za realizaciju ove odluke i ugovora zadužuje se i ovlašćuje Odsjek za snabdijevanje u saradnji sa izabranim ponuđačem.

 

IV

Ova odluka objavit će se na web stranici Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

 

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se dostaviti svim ponuđačima u postupku javne nabave.

 

O b r a z l o ž e nj e

Postupak javne nabave pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabave broj: 11-03-26-2463-3/20 od 17.11.2020. godine. Javna nabava je sprovedena putem direktnog sporazuma. Procjenjena vrijednost javne nabavke je 1.168,89 bez PDV-a, odnosno 1.367,60 KM sa PDV-om.

Ispitivanje tržišta, pismeni zahtijev-prijedlog cijena izvršio je Odsjek za snabdijevanje i dostavio je ponudu „TAMEK-SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo, br: 20-010-000212 od 11.11.2020. godine, sa preporukom o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U postupku javne nabavke zimskih guma za službeno vozilo Škoda Superb za potrebe MO BiH, Odsjek za snabdijevanje je pravovremeno i pravilno izvršio ispitivanje tržišta, prikupio i ocijenio ponude, u kojima je utvrđeno da je najpovoljniji ponuđač „TAMEK-SON COMPANY" d.o.o. Sarajevo. U postupku donošenja ove odluke, posebno je cjenjena činjenice da je Odsjek za snabdijevanje pravilno i potpuno izvršili ocjenu kvalifikovanosti ponuđača u skladu sa kriterijima iz poziva.

U postupku ocjene provedenog postupka, Rukovodioc ugovornog organa nije našao razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Odsjeka za snabdijevanje.

Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocjenjen na osnovu kriterija za dodjelu ugovora „najniža cijena", koju je ponudio u iznosu od 1.367,60 KM sa PDV-om.

Iz navedenih razloga primjenom člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav (1),stav (3), a u vezi sa članom 7. Pravilnika o direktnom sporazumu u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine broj: 11-02-03-4234-2/14, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke nije dozvoljena žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: