Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta za 2020/2021. godinu, cesta širine do 4,0 m u dužini od 7,8 km i cesta širine preko 4,0 m u dužini od 14,4 km

Datum objave: 09.11.2020. 10:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.11.2020.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

1140-1-2-37-5-42/20


Broj obavještenja o nabavci 1140-1-2-37-3-35/20

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA MAGLAJ
IDB/JIB 4218294800000
Kontakt osoba Jasmina Alić
Adresa Viteška ulica 4
Poštanski broj 74250 Maglaj (bhp sa)
Općina/Grad Maglaj
Telefon (032) 465-810
Faks (032) 465-817
Elektronska pošta opcina@maglaj.ba
Internet adresa www.maglaj.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Maglaj

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3, 4

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge na zimskom održavanju lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Maglaj za 2020/2021. godinu, u periodu
od 15.11.2020. godine do 15.03.2021. godine

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je pružanje usluga zimskog održavanja lokalnih i nekategorisanih cesta na području općine Maglaj
za 2020/2021. godinu, u periodu od 15.11.2020. godine do 15.03.2021. godine.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Da

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta za 2020/2021. godinu, cesta širine do 4,0 m u dužini od 7,8 km i cesta
širine preko 4,0 m u dužini od 14,4 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Cesta širine do 4,0 m u dužini od 7,8 km i cesta širine preko 4,0 m u dužini od 14,4 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2020. - 15.03.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HAJDIĆ D.O.O. 4218091100002 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

23310,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23310,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

23310,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta za 2020/2021. godinu, cesta širine do 4,0 m u dužini od 4,0 km i cesta
širine preko 4,0 m u dužini od 20,9 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Cesta širine do 4,0 m u dužini od 4,0 km i cesta širine preko 4,0 m u dužini od 20,9 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2020. - 15.03.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HAJDIĆ D.O.O. 4218091100002 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

16500,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16500,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16900,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta za 2020/2021. godinu, cesta širine do 4,0 m u dužini od 11,3 km i cesta
širine preko 4,0 m u dužini od 11,0 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Cesta širine do 4,0 m u dužini od 11,3 km i cesta širine preko 4,0 m u dužini od 11,0 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2020. - 15.03.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HAJDIĆ D.O.O. 4218091100002 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

15300,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

15300,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

16000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih cesta za 2020/2021. godinu, cesta širine do 4,0 m u dužini od 17,5 km i cesta
širine preko 4,0 m u dužini od 6,1 km

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja


II Ukupna količina ili obim ugovora

Cesta širine do 4,0 m u dužini od 17,5 km i cesta širine preko 4,0 m u dužini od 6,1 km

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26500,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15.11.2020. - 15.03.2021. godine

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Maglaj.

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 HAJDIĆ D.O.O. 4218091100002 Maglaj Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

13950,00


IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

26.10.2020.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

3

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

13950,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

14000,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Da

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1140-1-2-37-5-42/20
PODIJELI: