Zimsko održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva na području mjesnih zajednica Branešci, Snjegotina Velika, Dubrava Stara i Vijačani Gornji

Datum objave: 05.10.2016. 09:22 / Izvor: Akta.ba, 05.10.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ČELINAC

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-404-207-1/16

Datum: 30.09.2016. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ) i člana 61. i 77. Statuta opštine Čelinac ("Službeni glasnik opštine Čelinac" broj 03/14 ), Načelnik opštine, d o n o s i

 

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Ugovor za javnu nabavku usluga zimskog održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva dodjeljuje se najbolje ocjenjenim ponuđačima za:

- Lot 1 - ponuđaču „Škrbo trans" iz Čelinca - čija cijena ponude je 6.217,08 KM bez PDV-a,

- Lot 2 - ponuđaču „Zeljić komerc" doo iz Čelinca - čija cijena ponude je 1.773,54 KM bez PDV-a,

- Lot 3 - ponuđaču „Petrović" doo iz Kotor Varoša - čija cijena ponude je 3.616,20 KM bez PDV-a,

- Lot 4 - ponuđaču SP „Đermanović Slobodan" iz Čelinca - čija cijena ponude je 4.004,00 KM bez PDV-a,

- Lot 5 - ponuđaču „Autoprevoznik Derajić" iz Čelinca - čija cijena ponude je 2.904,65 KM bez PDV-a,

- Lot 6 - ponuđaču „Autoprevoznik Đurić Dragan" iz Čelinca - čija cijena ponude je 2.388,76 KM bez PDV-a,

- Lot 8 - ponuđaču „Petrović" doo iz Kotor Varoša - čija cijena ponude je 3.752,00 KM bez PDV-a,

2. Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranim ponuđačima, u roku od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači obavješteni o izboru najpovoljnijih ponuda.

3. Ova odluka biće objavljena na \ueđ stranici opštine Čelinac, istovremeno sa upućivanjem odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Obrazloženje

Javna nabavka usluga zimskog održavanja ulica, lokalnih i nekategorisanih puteva broj: 01/1-404-207/16 od 14.09.2016. godine provedena je putem postupka konkurentski zahtjev za koji je objavljeno Obavještenje o nabavci na portalu Agencije za javne nabavke pod brojem 645-7-2-65-3-20/16 dana 15.09.2016. godine.

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda upućen je na adrese 10 ponuđača. Nijedan ponuđač nije podnio zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije.

Na protokol ugovornog organa blagovremeno je dostavljeno 8 ponuda: ponuda ponuđača „Čistoća i zelenilo"AD Čelinac, ponuda ponuđača „Flo granit" doo Čelinac, ponuda ponuđača SP „Đermanović Slobodan" iz Čelinca, ponuda ponuđača „Autoprevoznik Derajić" iz Čelinca, ponuda ponuđača „Zeljić komerc" doo iz Čelinca, ponuda ponuđača „Autoprevoznik Đurić Dragan" iz Čelinca , ponuda ponuđača „Petrović" doo Kotor Varoš i ponuda ponuđača „Škrbo trans" doo iz Čelinca.

Komisija za javnu nabavku, imenovana rješenjem načelnika opštine broj: 01/1-404-207/16 dana 14.09.2016. godine dostavila je dana 30.09.2016. godine Zapisnik o radu komisije za javne nabavke nakon izvršenog otvaranja ponuda broj: 01/1-404-207/16 od 30.09.2016. godine koji ujedno predstavlja izvještaj o radu komisije sa preporukom o izboru najpovoljnijih ponuđača.

Sve dostavljene ponude su prihvatljive za ugovorni organ. Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Nakon izvršenog bodovanja komisija je utvrdila rang lisu prihvatljivih ponuda:

Za Lot 1:

1. „Škrbo trans" iz Čelinca

2. „Petrović" d.o.o. Kotor Varoš

3. „Zeljić komerc" doo Čelinac

 

Za Lot 2:

1. „Zeljić komerc" doo Čelinac

2. „Petrović" d.o.o. Kotor Varoš

3. „Čistoća i zelenilo" AD iz Čelinca

 

Za Lot 3:

1. „Petrović" d.o.o. Kotor Varoš

2. „Flo-granit" d.o.o. iz Čelinca

3. „Zeljić komerc" d.o.o. izČelinca

 

Za Lot 4:

1. SP Đermanović Slobodan" iz Čelinca

 

Za Lot 5:

1. „Autoprevoznik Derajić" iz Čelinca

 

Za Lot 6:

1. „Autoprevoznik Đurić Dragan" iz Čelinca

 

Za Lot 8:

1. „ Petrović" d.o.o. Kotor Varoš

2. „Zeljić komerc" d.o.o. iz Čelinca.

 

Komisija jednoglasno dala preporuku načelniku opštine da ugovor dodijeli ponuđačima:

- „Škrbo trans" iz Čelinca za Lot 1,

- „Zeljić komerc" doo Čelinac za Lot 2,

- „Petrović" d.o.o. Kotor Varoš za Lot 3,

- SP „Đermanović Slobodan" iz Čelinca za Lot 4,

- „Autoprevoznik Derajić" iz Čelinca za Lot 5,

- „Autoprevoznik Đurić Dragan" iz Čelinca za Lot 6

- „ Petrović" d.o.o. Kotor Varoš za Lot 8.

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija za javne nabavke, pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda shodno kriterijima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka načelnik opštine nije našao nepravilnosti niti propuste u radu Komisije za javne nabavke koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije.

Naime, u postupku je ocjenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, opštim aktima ugovornog organa i tenderskom dokumentacijom.

Cijeneći navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno na protokol ugovornog organa ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a podnosi se u najmanje tri primjerka.

 

Dostaviti:

Ponuđaču,

a/a     

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: