Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ-a Maslovare i MZ Donje Liplje

Datum objave: 14.11.2020. 10:45 / Izvor: Akta.ba, 11.11.2020.

REPUBLIКA SRPSКA 

OPŠTINA KOTOR VAROŠ 

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 05/6-404-79/20 

Datum: 11.11.2020.godine

 

Na osnovu člana 70. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH". broj; 39/14), a u postupku javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš za sezonu 2020/2021 godine", objavljenog na Portalu javnih nabavki dana 12.10.2020. godine i u "Službenom glasniku BiH” broj 65/20 od 16.10.2020. godine, broj obavještenja 992-1-2-76- 3-46/20 donosim:

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ-a Кotor Varoš" - Lot 1, u otvorenom postupku javne nabavke, broj predmeta 05/6-404-79/20, je "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš sa ukupnom cijenom od 28.872,20 КM bez PDV-a.

2.  Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ Vagani i MZ-a Zabrđe " - Lot 2, u otvorenom poetupku javne nabavke, broj predmeta 05/6-404-79/20, je "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš sa ukupnom cijenom od 26.075,00 КM bez PDV-a.

3. Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ-a Vrbanjci" - Lot 3, u otvorenom postupku javne nabavke, broj predmeta 05/6-404-79/20, je "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš sa ukupnom cijenom od 15.960,00 КM bez PDV-a.

4. Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ-a Obodnik i MZ Grabovica" - Lot 4, u otvorenom postupku javne nabavke, broj predmeta 05/6- 404-79/20, je MVRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš sa ukupnom cijenom od 11.445.0 КM bez PDV-a.

5. Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ-a Maslovare i MZ Donje Liplje" - Lot 5, u otvorenom postupku javne nabavke, broj predmeta 05/6- 404-79/20, je "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš sa ukupnom cijepom od 32.375.00 КM bez PDV-a.

6. Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštlne Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ-a Šiprage" - Lot 6, u otvorenom iostupkujavne nabavke, broj predmeta 02/5-404-79/20, je "VRBANJA ŠUME” d.o.o. Кotor Varoš sa ukupnom cijenom od 16.170,00 КM bez PDV-a.

7.  Najpovoljniji ponuđač za nabavku usluga "Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, MZ Кruševo Brdo i MZ-a Šiprage" - Lot 7, u otvorenom postupku javne nabavke, broj predmeta 05/6-404- 79/20, je "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš sa ukupnom cijenom od 16.450.00 КM bez PDV-a.

8. Ponuđač "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš dužan je dostaviti ugovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka a) do d) i člana 47. Zakona o javnim nabavkama. Rok za dostavljanje dokumenata je pet dana, računajući od dana prijema ove odluke.

 

Obrazloženje

Dana 12.10.2020. godine, objavom na Portalu javnih iabavki, broj obavještenja o nabavci 992-1-2-76-3-46/20, u otvorenom postupku javne nabavke, pokrenut je postupak nabavke usluga Zimsko održavanje puteva na području opštine Кotor Varoš, za sezonu 2020/2021 godine, tenderska dokumentacija objavljena je uz obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki. Sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u "Službenom glasniku BiH" broj: 65/20 od 16.10.2020.godine. Nakon objave obavještenja i tenderske dokumentacije, u predviđenom roku sedam ponuđača je preuzelo tendersku dokumentaciju. Кriterij za dodjelu ugovora je bila „najniža cijena".

U predviđenom roku za dostavljanje ponuda (02.11.2020. do 10,00 časova) blagovremeno su zaprimljene dvije ponude i to od ponuđača "VRBANJA ŠUME" do.o. Кotor Varoš koji je dostavio ponude za Lot 4, Lot 5, Lot 6 i Lot 7 i "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš koji je dostavio ponude za Lot 1, Lot 2 i Lot 3.

Nakon izvršeie ocjene ponuda, utvrđeno je da obe ponude ispuljavaju uslove definisane tenderskom dokumentacijom a prilikom računske kontrole Кomisija je utvrdila da ni u jednoj ponudi nije bilo računskih grešaka.

Nakon konstatacije i činjenice da prihvatljive ponude u tehničkom i ekonomskom smislu ispunjavaju zahtjeve ugovornog organa, Кomisija je nakon vrednovanja prihvatljivih ponude a shod! o utvrđenom kriteriju: "najniža cijena " sačinila tabelarni pregled - rang listu prih vatljivih ponuda za Lot 1:

1. "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš sa ponudom od 28.872,20 КM bez PDV-a

rang listu prihmatljivih ponuda - ponuđača za Lot 2 :

1. "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš sa ponudom od 26.075,00 КM bez PDV-a

rang listu prihčatljivih ponuda - ponuđača za Lot 3 :

1. "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš sa ponudom od 15.960,00 КM bez PDV-a

rang listu prih vatljivih ponuda - ponuđača za Lot 4 :

1. "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš sa ponudom od 11.445,00 КM bez PDV-a

rang listu prihvatljivih ponuda - ponuđača za Lot 5 :

1. "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš sa ponudom od 32.375,00 КM bez PDV-a

rang listu prih vatljivih ponuda - ponuđača za Lot 6 :i rang listu prihvatljivih ponuda - ponuđača za Lot 7 :

1. "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš sa ponudom od 16.450,00 КM bez PDV-a

Кomisija za javne nabavke je nakon procesa ocjene ponuda, dana 10.11.2020. godine dostavila načelniku Opštine izvještaj o radu sa preporukom za donošenje Odluke o izboru najpovoljijeg ponuđača za JTot 1, Lot 2 i Lot 3 ponuđača "PETROVIĆ d.o.o. Кotor Varoš i za Lot 4, Lot 5, Lot 6 i Lot 7 ponuđača "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš.

Prijedlog komisije za dodjelu okvirnog sporazuma je kao u dispozitiva ove odluke, jer je ponuđač "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude za Lot 1, Lot 2 i Lot 3 dok je ponuđač "VRBANJA ŠUME" d.o.o. Кotor Varoš ponudio najnižu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude za Lot 4, Lot 5, Lot 6 i Lot 7. Ponuđači ispunjavaju i sve uslove definisane tenderskom dokumentacijom, kao i sve postavljene kvalifikacione uslove.

Nakon razmatranja prijedloga Кomisije ugarđeno je da su razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača opravdani, te je odlučeno kao u dispozitivu, u skladu sa članovima 65. i 70. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ponuđač "PETROVIĆ" d.o.o. Кotor Varoš dužan je dostaviti ugovornom organu originale ili ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka a) do d) i člana 47. Zakona o javnim nabavkama a prema uslovima iz tenderske dokumentacije. Rok za dostavljanje dokumenata je pet dana, računajući od dana prpjema ove odluke. Ukoliko u ostavljenom roku ponuđač ne dostavi originale ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata ugovor se neće dodijeliti.

Poiuđač "VRBANJA ŠUMEM d.o.o. Кotor Varoš je uz izjave o ispunjenju uslova iz člana 45. i 47. Zakonao javnim nabavkama dostavio ogovornom organu ovjerene kopije dokumenata iz člana 45. stav (2) tačka a) do d) i člana 47. Zakona o javnim nabavkama ,a prema uslovima iz tenderske dokumentacije, tako da iste nije dužan ponovo dostavljati.

Na ovu odluku može se uložiti žalba, u roku od 10\(deseĆ1 dana od dana prijema odluke. Žalba se izjavljuje Кancelariji za razmatranje žalbi Filijala Banja%ka, putem ugovornog organa, Naknada za pokretanje žalbenog postupka se uplaćuje u skladu Va Instrukcijom o načinu uplate, kontrole i ne:; ura naknada, propisanih članom 108, Zakona o Javnim našvkama („Službeni glasnik BiH". brojj 86/14 i 39/14), uz plaćanje administrativne takse.

 

Dostaviti: 

  1. Ponuđaču
  2. Evidenciji

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: