Zimsko održavanje ulica, parkinga i trotoara u zimskoj sezoni 2019/2020. godini

Datum objave: 30.10.2019. 15:24 / Izvor: Akta.ba, 29.10.2019.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA ČELINAC

NAČELNIК OPŠTINE

 

Broj: 01/1-404-166/19

Datum: 29.10.2019. godine

 

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 ), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16) i člana 68. i 89. Statuta opštine Čelinac („Službeni glasnik opštine Čelinac", broj: 03/17) a u postupku nabavke usluga zimskog održavanja ulica, parkinga i trotoara u zimskoj sezoni 2019/2020. godina načelnik opštine, d o n o s i

 

ODLUКU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1.         Za pružanje usluga zimskog održavanja ulica, parkinga i grotoara u zimskoj sezoni 2019/2020. godina izabran je ponuđač „Čistoća i zelenilo" ad čija cijena ponude je 10.344,39 КM bez PDV-a, odnosno 12.102,93 КM sa PDV- om.

2.         Istovremeno sa upućivanjem ove odluke ponuđu koji je učestvovao u postupku javne nabavke, ista će biti objavljena na veb stranici opštine Čelinac u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

3.         Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenutje Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke usluga zimskog održavanja ulica, parkinga i trotoara u zimskoj sezoni 2019/2020. godina, broj: 01 /1 -404-166/19 od 01.10.2019. godine.

Javna nabavka je provedena primjenom pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci u skladu sa članom 21. stav 1. tačka c) Zakona o javnim nabavkama, kojim je određeno da ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja kada iz razloga zaštite ekskluzivnog prava, ugovor se može dodijeliti samo određenom dobavljaču. Većinski vlasnik preduzeća je opština Čelinac, a usluge koje su predmet nabavke su od opšteg interesa za građane Čelinca.

Informacija o provođenju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci za usluge zimskog održavanja ulica, parkinga i trotoara u zimskoj sezoni 2019/2020. godina objavljena je na veb stranici opštine Čelinac uuuuuu.orzjjpa- sePpas.sot.

Poziv za dostavljanje zahtjeva za učešće upućen je preduzeću „Čistoća i zelenilo" ad Čelinac. Do isteka roka za dostavljanje zahtjeva, 07.10.2019. godine, dostavljen je jedan zahtjev za učešće u postupku i to zahtjev preduzeća „Čistoća i zelenilo" ad Čelinac. Nakon donošenja Odluke o rezultatu postupka pretkvalifikacije dana 17.10.2019. godine upućen je poziv za dostavljanje početne ponude i poziv na pregovore.

Nakon dostavljanja početne ponude i provedenih pregovora dana 16.10.2019. godine, „Čistoća i zelenilo" ad Čelinac je pozvano da dostavi svoju konačnu ponudu. Ukupna cijena ponude koju je dao ponuđač „Čistoća i zelenilo" ad iznosi 10.344,39 КM bez PDV-a, odnosno 12.102,93 КM sa PDV-om.

S obzirom da je ponuda prihvatljiva za ugovorni organ, riješeno je kao u dispozitivu Odluke.

 

POUКA O PRAVNOM LIJEКU:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je naručilac (ugovorni organ) u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnoj nabavci i podzakonskih akata ima pravo uložiti žalbu na postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: