Investicije / URBANIZAM

RP Boljakov Potok: Izgradnja nove škole, na mjestu stare društveni sadržaji

12.08.2014. 10:36 / Izvor: eKapija.ba

Do 1980. godine na području današnjih ulica Bratunačka, Hekim Ogul Ali-paše, Smaila Šikala i Ragiba Džinde u sarajevskom naselju Boljakov potok, bilo je evidentirano oko 500 individualnih objekata, a u sjevernom dijelu padine na području ulica Mustafe Pašića, Bana Borića, kao i uz ulicu Adema Buće oko 600. Danas na ovom istom području egzistira 1615 objekata, od kojih su većina stambeni. Za ovaj period izgrađeno je oko 600 novih individualnih objekata, uglavnom bespravno iznad kote snabdjevanja vodom. Bespravna gradnja je intezivirana krajem 90-tih godina prošlog stoljeća, kao i u godinama poslije agresije na BiH.

Inače, Gradsko vijeće Sarajevo je na nedavno održanoj sedmici donijelo Odluku o usvajanju i provođenju Regulacionog plana Boljakov Potok.

Obuhvat ove prostorne cjeline pripada administrativnoj teritoriji Općine Novi Grad Sarajevo i obuhvata veći dio MZ „Alipašin most I“ i manji dio MZ „Alipašin most II“. Ukupna površina obuhvata Plana iznosi P= 88 ha.

Kada se pristupilo izradi Regulacionog plana Boljakov Potok, morala se prije svega ispitati situacija na terenu, prirodni uslovi i postojeće stanje (valorizacija i kategorizacija građevinskog fonda). Na ovom izuzetno nestabilnom terenu, bespravna gradnja dovela je do pojave još većih klizišta, tako da je samo 4% svih terena na ovom području stabilno.

TERENI SA NAGIBOM

Najveći dio padina ovog naselja je teren sa nagibom od 30 i 45%, a ostali dio se uglavnom kreće između 15 do 30 %. Padine su strme i sa nagibima preko 45%. Ovako relativno strmi nagibi na većem dijelu lokaliteta su značajan limitirajući faktor sa aspekta uslova urbanizacije, posebno gradnje objekata i saobraćajnica, s obzirom da stabilnost terena stoji u funkciji nagiba, eluvijalnih i deluvijalnih terena. Na blago nagnutom dijelu tereni su uslovno stabilni, dok na strmijem dijelu ima dosta aktivnih i privremeno umirenih klizišta.

Prema Elaboratu o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena, koji je za potrebe izrade Plana urađen od strane „Winner Project“ d.o.o., za sanaciju klizišta u obuhvatu Plana preporučuju se standardne geotehničke mjere i to: drenaže, površinska odvodnja, rasterećenje i potporne konstrukcije sa geotehničkim sidrima. Sistem drenaža se treba postaviti u kontaktnoj zoni pokrivač - supstrat, jer tom zonom cirkulišu vode. Odvodnja površinskih voda treba se riješiti odvodnjom sa kolovoznih površina, odnosno mogu se predvidjeti i izrade obodnih površinskih kanala iznad zone klizanja.

Izgradnja u ovim terenima moguća je, ali uz obavezno uvažavanje uslova i načina fundiranja i građenja objekata, jer neadekvatno zasijecanje padina može dovesti do narušavanja opšte i lokalne stabilnosti terena.

Spratnost objekata na ovom području koji su uglavnom individualni je S+P+1 do P+2, odnosno S+P+1+Pt. Pojedini objekti imaju i veću spratnost što predstavlja devastaciju prostora. Uz ulicu Smaila Šikala izgrađen je objekat kolektivnog stanovanja, spratnosti Po+P+4+M.

Na osnovu ovih analiza i proračuna, te ankete na terenu, ustanovljeno je da na ovom području ima oko 3000 stambenih jedinica sa prosječnim brojem članova  domaćinstva 3.5 (prema Urbanističkom planu grada Sarajeva za centar Mjesne zajednice), a što iznosi  cca. 10 500 stanovnika. Prosječna gustina naseljenosti je 119 st/ha.

Najveći dio zemljišta u granicama obuhvata Plana je u privatnom vlasništvu, dok je veoma mali dio u društvenom - državnom vlasništvu, i to je uglavnom zemljište na kojem se nalaze postojeće saobraćajnice.

U okviru Plana, postojeća i planirana stambena izgradnja zadovoljava potrebe za cca 10 680 stanovnika.

Površine koje su angažirane, definisane su sa stanovišta izgradnje, Na slobodnim neizgrađenim površinama u smislu optimalne organizacije i razmještaja objekata, planirana je izgradnja 26 individualnih stambenih objekata, prosječne spratnosti od S+P+Pt do S+P+1+Pt, ukupne BGP oko 6 000 m2.

IZGRADNJA NOVIH OBJEKATA

Za izgradnju novih objekata potrebno je opremiti prostor kompletnom infrastrukturom. Oblikovanje objekata mora poštovati principe i forme arhitekture, karakteristične za sarajevske padine, sa viševodnim krovovima, a bar jedna krovna ploha mora biti okrenuta prema ulici, i niz padinu.

Investitori su dužni da u okviru planiranih parcela ili objekata riješe garažiranje odnosno parkiranje motornih vozila.

Gdje postoje prostorne mogućnosti, svi objekti privremenog karaktera, kao i pomoćni objekti koje ruši trasa planiranih saobraćajnica, moraju se svojim horizontalnim gabaritom povući unutar parcela do regulacione linije saobraćajnice.

Na prostorima koji su registrovani kao klizišta, a gdje se nalaze postojeći objekti, neophodno je izvršiti detaljna inženjersko-geološka i geomehanička istraživanja terena, kako bi se dobili podaci i uslovi za izradu projekata sanacije. Sanaciju ovih klizišta treba izvršiti što prije kako bi se osigurali postojeći objekti.

Zelene površine na ovom prostoru koncipirane su tako da su u funkciji prostorne organizacije, a na rubnim područjima sjevernog dijela Plana prostorno su uvezane sa zelenim površinama u prostornoj cjelini "Park šuma-Žuć". Na površinama koje su izdvojene kao nestabilni tereni predviđeno je zaštitno zelenilo, odnosno sadnja odgovarajućeg sadnog materijala koji će doprinijeti stabilizaciji terena i spriječiti dalju eroziju i denudaliju padine. 

Postojeća Osnovna škola “Umihana Čuvidina“, nalazi se uz trasu planiranog Gradskog autoputa (postojeća ulica Safeta Zajke), kao i uz priključke na planirani Gradski autoput i IX transferzalu. S obzirom na blizinu tih primarnih saobraćajnica evidentna je nepovoljnost ove lokacije sa aspekta sigurnosti djece škole.

Postojeća Osnovna škola „Umihana Čuvidina“ je previđena za zadržavanje, s tim  da se planira  mogućnost  proširenja dijela kapaciteta škole prema zapadu.  Planirana je izgradnja nove osnovne škole, u centralnom dijelu obuhvata. Ova škola će svojim kapacitetom zadovoljiti potrebe školskog uzrasta, na nivou mjesne zajednice i gravitirajućeg broja učenika sa okolnih područja. Brutto građevinska površina nove škole u centralnom dijelu obuhvata iznosi 3 074 m2. Tlocrtna površina je 1 350 m2. Površina objekta škole po jednom učeniku, prema važećem normativu je 5  m2, odnosno 3 074/5 = 615 učenika x 2 smjene = 1 230 učenika.

Ovaj lokalitet je u većoj mjeri izgrađen, tj. napadnut nelegalnom stambenom izgradnjom, ali to je jedna od rijetkih, većih, slobodnih (neizgrađenih) lokacija, na području obuhvata Plana, na kojoj bi se mogli smjestiti sadržaji osnovne škole. Lokacija se nalazi na nestabilnom terenu, te je potrebno ispoštovati sve uvjete za gradnju na nestabilnim terenima, a koji su dati u Elaboratu o inženjersko-geološkim i geotehničkim karakteristikama terena, urađenog od strane „Winner Project“ d.o.o.  Za predmetni lokalitet potrebno je uraditi i dopunska geološka istraživanja, koja će dati smjernice za temeljenje i  pozicioniranje objekata na ovom terenu. 

NOVA ŠKOLA

Izgradnjom nove Osnovne škole, kao i planiranog Gradskog autoputa, postojeći objekat osnovne škole „Umihana Čuvidina“ bi mogao promijeniti namjenu. Planom je data mogućnost da se na ovoj lokaciji izgradi objekat društvene djelatnosti (obrazovanje, kultura, zdravstvo-ambulanta, obdanište).

Na osnovu smjernica i zahtjeva građana upućenog Općini Novi Grad, planirana je i izgradnja vjerskog objekta – džamije.

Saobraćajno rješenje predstavlja sanaciju postojećih uslova koji su stvoreni nekontrolisanom i bespravnom izgradnjom u proteklom vremenskom periodu.

Veza naselja Boljakov Potok sa centralnim dijelom Općine ostvarena je putem IX transverzale, koja je predviđena Prostornim planom Kantona Sarajevo za period 2003.-2023. godine, kao planom višeg reda. Spoj IX  transverzale  sa ulicom Safeta Zajke, Smaje Šikala i Gradskim autoputem  ostvarena je raskršćem-kružni tok,  koje je prihvaćeno od strane svih subjekata planiranja i kao takvo ucrtano u Plan.

Najveće odstupanje, od Urbanističkim planom planiranog koncepta mreže primarnih saobraćajnica, je petlja u Boljakovom Potoku (ukrštanje Gradskog autoputa i IX transverzale - u dva nivoa).

Na slobodnim površinama,  predviđena je izgradnja i postavljanje urbanog mobilijara-popločanja, fontana, klupa, žardinjera za cvijeće, sata, reklamnih panoa, skulptura-spomen obilježja i slično.

Ostale slobodne površine se tretiraju kao parkovske sa adekvatnim biljnim vrstama-ukrasnim cvijećem, niskim, srednjim i visokim rastinjem, što je definisano hortikulturnim-pejsažnim rješenjem.

Planirana je izgradnja otvorenih igrališta-sportskih terena, kao i sportskih dvorana uz planiranu i postojeću Osnovnu školu.

Na objektima koji se zadržavaju mogu se odobriti intervencije na sanaciji, obnovi fasade, izvjesnih promjena na fasadama, promjene namjene prizemlja (ako je riječ o spratnim objektima), dogradnji, nadziđivanju (nadogradnji) i zamjeni građevinskog fonda. Dogradnja i nadziđivanje objekata može se odobriti ukoliko za to na parcelama postoje prostorne mogućnosti, odnosno ako se istim ne ugrožavaju uvjeti stanovanja i rada u susjednim objektima.

Na nestabilnom terenu-klizištu je ukupno 475 objekata i legalizacija istih je moguća nakon sanacije terena u zonama klizišta, uz pozitivan detaljni geotehnički izvještaj.

Na planiranim primarnim saobraćajnicama, preuzetim iz UP-a, nalazi se 82 objekta, i to su uglavnom individualni-stambeni i poslovni objekti. Isti se mogu zadržati do realizacije planiranih saobraćajnica.

Za objekte koji su izgrađeni na trasama planiranih saobraćajnica Planom je data mogućnost izgradnje zamjenskih objekata u okviru vlasničkih parcela, gdje postoje prostorne mogućnosti za izgradnju istih. Takvih objekata je ukupno 15, te 5 trafostanica.

A. Šulović

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Investicije