Bankarski sektor RS-a: Ukupna aktiva 9.205,8 miliona KM i bilјeži porast

Kapital / BANKARSTVO

Bankarski sektor RS-a: Ukupna aktiva 9.205,8 miliona KM i bilјeži porast

23.12.2019. 09:41 / Izvor: Akta.ba

Bankarski sektor Republike Srpske čini osam banaka koje imaju mrežu od 135 filijala i ostalih organizacionih dijelova 151, sa ukupnim brojem radnika 2.994, navedeno je u posljednjem izvještaju Agencije za bankarstvo Republike Srpske, piše Akta.ba.

Ukupna aktiva bankarskog sektora iznosi 9.205,8 miliona KM i bilјeži porast od 5 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Ukupna bilansna aktiva veća je za 5 posto, a ukupna vanbilansna aktiva veća je za 7 posto.

U Izvještaju se navodi da novčana sredstva iznose 1.886 miliona KM i manja su za 7 posto u odnosu na kraj 2018. godine. U strukturi novčanih sredstava najveće učešće imaju sredstva na računu rezervi kod Centralne banke BiH u iznosu od 1.331 miliona KM ili 70,6 posto ukupnih novčanih sredstava sa stopom smanjenja od 6 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

Kada je riječ o ulaganja u hartije od vrijednosti za trgovanje one iznose iznose 918,7 miliona KM što čini 10,7 posto ukupne aktive i u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je rast 20 posto, a značajnim dijelom se odnose na obveznice Republike Srpske.

"Ukupni bruto krediti iznose 5.344,3 miliona KM ili 62,3 posto bruto bilansne aktive i zabilјežili su rast po stopi od 7 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Najveće učešće u ukupnim kreditima (46 posto) i dalјe imaju krediti dati građanima (2.460,1 miliona KM) sa stopom rasta od 7 posto. Krediti dati privatnim preduzećima i društvima u strukturi ukupnih kredita učestvuju sa 36,4 posto i drugi su po veličini učešća u ukupnim kreditima (1.947,3 miliona KM) sa stopom rasta od 6 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Krediti dati vladi i vladinim institucijama (633,2 miliona KM ) čine 11,8 posto ukupnih kredita i porasli su za 17 posto, a krediti javnim i državnim preduzećima (233,5 miliona KM) čine 4,4 posto ukupnih kredita i manji su za 13 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Trend intenzivnijeg dugoročnog kreditiranja u odnosu na kratkoročno kreditiranje je nastavlјen", navodi se u Izvještaju.

Agencija za bankarstvo Republike Srpske u Izvještaju navodi da nekvalitetni krediti, odnosno krediti klasifikovani u kategorije rizika ''C'', ''D'' i "E" iznose 428,5 miliona KM i u odnosu na kraj 2018. godine manji su za 10 posto ili za 49 miliona KM.

"Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosi 8,02 posto i smanjeno je za 1,52 procentna poena u odnosu na kraj 2018. godine (9,54%). Učešće nekvalitetnih kredita pravnih lica u ukupnim kreditima pravnih lica iznosi 9,02 posto i smanjeno je za 2,37 procentnih poena. Učešće nekvalitetnih kredita fizičkih lica u ukupnim kreditima fizičkih lica iznosi 6,85 posto i manje je za 0,51 procentni poen u odnosu na kraj 2018. godine", navodi se.

Stopa pokrivenosti ukupnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosi 7,89 posto i bilјeži pad za 0,85 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine. Stopa pokrivenosti ukupnih kredita ispravkama vrijednosti shodno MRS/MSFI iznosi 7,46 posto i manja je za 0,77 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine.

Dok je stopa pokrivenosti ukupnih nekvalitetnih kredita rezervama po regulatornom zahtjevu iznosi 71,79 posto i pobolјšana je u odnosu na kraj 2018. godine za 2,79 procentnih poena (69 posto), a stopa pokrivenosti nekvalitetnih kredita ispravkama vrijednosti iznosila 71,49 posto i takođe je zabilјežila povećanje za 2,10 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine (69,39 posto).

Prema Izvještaju depoziti bankarskog sektora iznose 6.244,2 miliona KM i veći su za 3 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

"U sektorskoj strukturi depozita, depoziti građana povećali su svoje učešće na 57,8 posto ukupnih depozita i imaju stopu rasta 6 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Značajan rast u odnosu na kraj 2018. godine imali su depoziti vladinih institucija (15 posto), javnih i držanih preduzeća (17 posto) i ostali depoziti (41 posto), a zbirno učešće ovih depozita je 16,6 posto u ukupnim depozitima. Depoziti privatnih preduzeća i društava kao druga po veličini stavka u strukturi ukupnih depozita (13,7 posto) imali su pad od 8 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Značajan uticaj na usporavanje rasta ukupnih depozita imalo je smanjenje depozita banaka i bankarskih institucija od 26 posto u odnosu na kraj 2018. godine, koji u strukturi ukupnih depozita učestvuju sa 4,7 posto", navodi se u Izvještaju Agencije.

Štednja građana uklјučujući i tekuće račune iznosi 3.417 miliona KM i veća je za 6,5 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

Oročena štednja i dalјe čini 75 posto ukupne štednje i bilјeži rast od 6 posto, a štednja po viđenju bez tekućih računa građana čini 25 posto ukupne štednje i bilјeži rast od 5% u odnosu na kraj 2018. godine.

Ukupan bilansni kapital banaka iznosio je 1.011,4 miliona KM i čini 12,5 posto ukupne pasive, te bilјeži rast od 5 posto, dok regulatorni kapital iznosi 979,4 miliona KM i bilјeži rast od 7,9 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora Republike Srpske je 18,3 posto i veća je za 0,6 procentnih poena u odnosu na kraj 2018. godine (17,7 posto). Stopa osnovnog kapitala je 16,9 posto i ista je veća u odnosu na kraj 2018. godine (16,2 posto) za 0,7 procentnih poena. Stopa redovnog osnovnog kapitala je 16,9 posto i ista je veća u odnosu na kraj 2018. godine (16,2 posto) za 0,7 procentnih poena.

Na nivou bankarskog sektora Republike Srpske za devet mjeseci 2019. godine iskazana je neto dobit osam banaka u ukupnom iznosu od 77,3 miliona i veća je za 7 posto u odnosu na treći kvartal 2018. godine. Stopa povrata na kapital je 10,49 posto i veća je za 0,87 procentnih poena u odnosu na isti period 2018. godine (9,62 posto).

U Republici Srpskoj, banke sa sjedištem u Federaciji BiH imaju 52 organizaciona dijela, te su isti plasirali kredite u ukupnom iznosu od 1.521,4 miliona KM ili 23 posto ukupnih kredita plasiranih u Republici Srpskoj sa stopom rasta od 11 posto u odnosu na kraj 2018. godine. Navedeni organizacioni dijelovi su prikupili depozita u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 929,5 miliona KM ili 13,6 posto ukupnih depozita prikuplјenih u Republici Srpskoj sa stopom rasta od 21 posto.

Kada je riječ o organizacionim jedinicama koje posluju u Federaciji BiH njih 25 je plasiralo 253,4 miliona KM kredita sa stopom rasta od 9 posto u odnosu na kraj 2018. godine i prikupile su 331,6 miliona KM depozita koji su porasli 8 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital