Kapital mikrokreditnih organizacija Republike Srpske 123,533 hilјade KM

Kapital / IZVJEŠTAJI

Kapital mikrokreditnih organizacija Republike Srpske 123,533 hilјade KM

24.12.2019. 11:54 / Izvor: Akta.ba

Mikrokreditni sektor Republike Srpske sa 30.09.2019. godine činilo je 14 MKO, koje su poslovale preko 137 organizacionih dijelova  tačnije 37 filijala i 101 ostali organizacioni dio, a odnosi se na 11 mikrokreditnih društava i 3 mikrokreditne fondacije, piše Akta.ba.

Rast ukupne aktive, bruto, MKO sa sjedištem u Republici Srpskoj po stopi od 11 posto ili u iznosu od 32.825 hilјada KM, kako je navedeno u zadnjem izvještaju Agencije za bankarstvo RS, rezultat je začajnijeg rasta kredita 82 posto ukupne active, u iznosu od 29.132 hilјade KM, zatim povećanja ostale aktive za 3.207 hilјada KM, te rasta ulaganja u poslovni prostor i ostalu fiksnu aktivu u iznosu od 615 hilјada KM, 82 posto ove bilanasne pozicije odnosi se na tri MKD, najveće MKD čini 62 posto ukupnih ulaganja u poslovni prostor i ostalu fiksnu aktivu, dok su istovremeno novčana sredstva 5 posto ukupne active, smanjena za 136 hilјada KM, a sve u odnosu na stanje sa 31.12.2018. godine.

U Izvještaju se navodi da je rast kreditne aktivnosti evidentan kod devet MKD, i to kod dva MKD sa rastom po stopi od 6 posto i 18 posto, kod dva MKD sa stopom rasta od 26 posto i 28 posto, kod tri MKD sa stopom rasta koja se kretala u rasponu od 45 posto do 57 posto i kod dva MKD sa rastom po stopi od 96 posto i 222 posto.

"Kod jednog MKD vrijednost kreditnog portfolija je na približno istom nivou kao i sa krajem 2018. godine, dok je jedno MKD, osnovano krajem decembra 2018. Godine, započelo sa kreditnim aktivnostima tek u drugom kvartalu 2019. godine. Ukupan rast kredita u odnosu na kraj 2018. godine iznosio je 12 posto ili u iznosu od 29.139 hilјada KM, od čega se na dva MKD odnosio rast u ukupnom iznosu od 17.661 hilјadu KM ili 61 posto ukupnog rasta kredita MKO", navodi se.

Vrijednost dugoročnih investicija sa stanjem na dan 30.09.2019. godine iznosi 31.227 hilјada KM ili 9 posto aktive i na istom je nivou kao i sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, učešće jednog MKD u akcionarskom kapitalu banke.

Bruto krediti su iznosili 282.349 hilјada KM i rasli su po stopi od 12 posto ili u iznosu od 29.139 hilјada KM, od čega krediti bez kašnjenja u otplati iznose 272.525 hilјada KM ili 96,52 posto ukupnih kredita.

Dospjela potraživanja iznosila su 2.540 hilјada KM ili 0,9 posto ukupnih kredita.

Kapital MKO iznosio je ukupno 123.533 hilјade KM sa rastom po stopi od 12 posto ili u iznosu od 13.103 hilјade KM u odnosu na stanje sa 31.12.2018. godine, a odnosi se na kapital MKD u iznosu od 122.531 hilјadu KM i uloge MKF u iznosu od 1.002 hilјade KM.

Ukupne obaveze MKO po uzetim kreditima/zajmovima su iznosile 196.682 hilјade KM sa rastom po stopi od 8 posto u odnosu na kraj 2018. godine.

Prosječna ponderisana efektivna kamatna stopa na ukupne kredite MKO je 22,75 posto, te je manja za 1,87 procentnih poena u odnosu na 2018. godinu.

Kada je riječ o neto dobit MKD a koja je iskazana sa stanjem na dan 30.09.2019. godine, ona  iznosi 12.394 hilјada KM sa rastom po stopi od 28 posto ili u iznosu od 2.692 hilјade KM u odnosu na isti period prethodne godine, kao rezultat iskazane neto dobiti kod deset MKD u ukupnom iznosu od 13.385 hilјada KM i iskazanog gubitka kod jednog MKD, kreditne aktivnosti započelo u maju 2019. godine u iznosu od 991 hilјadu KM.

"Neto višak prihoda nad rashodima MKF sa stanjem na dan 30.09.2019. godine iskazan je u ukupnom iznosu od 224 hilјade KM, kao rezultat iskazanog neto višak prihoda nad rashodima kod jedne MKF u ukupnom iznosu od 228 hilјada KM i iskazanog manjka prihoda nad rashodima kod dvije MKF u ukupnom iznosu od 4 hilјade KM", navedeno je u Izvještaju.

U ovom sektoru po zadnjem Izvještaju Agencije, MKO su zapošlјavale 506 radnika i u odnosu na kraj 2018. godine evidentno je povećanje broja zaposlenih za 67 radnika ili za 15 posto. Jedno MKD osnovano krajem decembra 2018. godine zaposlilo je 35 radnika u 2019. godini.

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital