Kapital / IZVJEŠTAJI

Proračun za građane za 2021. godinu: Upoznajte prihode i rashode Vlade FBiH

09.02.2021. 08:30 / Izvor: Akta.ba

Proračun za građane je pojednostavljeni prikaz proračuna kojim se građanima objašnjavaju proračunski termini, koja razina vlasti je odgovorna za obavljanje različitih nadležnosti i pružanje usluga, te prikazuje sve aktivnosti koje se poduzimaju za pripremu i usvajanje proračuna.

Namjena izrade dokumenta Proračun za građane za 2021. godinu je na jednostavan način upoznati građane s aktivnostima i projektima Vlade Federacije BiH za 2021. godinu, te potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u komentiranju, predlaganju i povećanju učinkovitosti federalnog proračuna.

Objavom ovog dokumenta nastoji se unaprijediti transparentnost rada Vlade Federacije BiH i doprinijeti većoj odgovornosti u trošenju proračunskih sredstava.

Proračun za građane je namijenjen svim građanima koje žele biti informirani o planiranim prihodima odnosno izvorima financiranja s jedne strane, te rashodima proračuna, odnosno na što će se trošiti sredstva proračuna, o investicijskim ulaganjima u 2021. godini i sl.

Makroekonomski pokazatelji rasta Federacije BiH

Kao pokazatelj rasta jedne ekonomije najčešće se koristi makroekonomski pokazatelj bruto društveni proizvod ili skraćeno BDP. BDP rasta Federacije BiH obračunava i objavljuje Federalni zavod za statistiku. Projekcije rasta BDP-a za naredno razdoblje se sačinjavaju na temelju očekivanih kretanja u Federaciji BiH, ali i međunarodnih kretanja i kretanja u okruženju.  

BDP u 2019. godini za Federaciju BiH iznosi 2,8% i manji je za 1 postotni bod od BDP-a u 2018. godini kada je iznosio 3,8%. Do ovako sporijeg rasta dolazi zbog usporavanja ekonomskih aktivnosti na međunarodnoj razini, ali i u okruženju koje ima najveći utjecaj na rast ekonomije Federacije BiH. U 2020. godini uslijed krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 te poduzetog niza mjera za suzbijanje pandemije projicira se pad ekonomije Federacije BiH od 2,6% u odnosu na prethodnu godinu. Na pad ekonomije su utjecali, pored nepovoljne situacije u svijetu i okruženju, i pad najutjecajnijih domaćih faktora rasta, odnosno pad potrošnje i investicija. Kao posljedica krize smanjuje se broj zaposlenih i smanjuju se iznosi plaća što je utjecalo na smanjenje potrošnje građana koja je utjecala na smanji rast ekonomije Federacije BiH. Investicije su jedan od glavnih faktora rasta Federacije BiH, a iste su odgođene ili sporije realizirane u 2020. godini što je također utjecalo na ovakav pad ekonomije Federacije BiH.

U 2021. godine se očekuje normalizacija života i rada pa se projicira rast ekonomije od 2,8% u odnosu na 2020. godinu. Uporište za ovakve projekcije su, pored rasta ekonomskih aktivnosti u okruženju, i rast domaćih faktora, a to su investicije privatnog i javnog sektora, rast privatne potrošnje i broja zaposlenih, te rast opsega industrijske proizvodnje. 

Proračun Federacije BiH za 2021. godinu

Proračun Federacije BiH za 2021. godinu je usvojen u iznosu od 5.481.251.699 KM i u odnosu na prethodnu godinu manji je za 27.678.980 KM ili 1%. 

Najveća razlika u odnosu na proračun za 2020. godinu je u povećanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranju za 231,2 milijuna KM ili za 13%. U travnju 2020. godine rebalansom proračuna za 2020. godinu značajno su smanjeni doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje jer se očekivao veći broj otpuštenih radnika kao posljedica krize, što se nije desilo. Za 2021. godinu ovi doprinosi su se vratili na razinu proračuna za 2020. godinu utvrđen u prosincu 2019. godine. Ostale veće razlike se odnose na pomoć nižim razinama vlasti, javnim poduzećima, kao i pomoć privatnim poduzećima i poduzetnicima za sanaciju posljedice krize. Proračun za 2021. godinu je sačinjen kako bi se omogućila stabilizacija stanja uzrokovanog pandemijom, ali i za stvaranje pretpostavki za što brži oporavak ekonomije.

U nastavku teksta ovog dokumenta detaljno će biti obrazloženi svi prihodi i rashodi proračuna za 2021. godinu.

Ukupni prihodi i primici u Proračunu Federacije BiH za 2021. godinu iznose 5.481.251.699,00 KM i sastoje se od:

 • Prihoda od poreza u iznosu od 3.506,1 milijun KM,
 • Neporeznih prihoda u iznosu od 499,0 milijuna KM,
 • Primitaka u iznosu od 1.360,9 milijuna KM i

 Struktura prethodno navedenih glavnih kategorija prihoda proračuna prikazana je na sljedećem grafikonu.

Grafikon: Struktura prihoda Proračuna FBiH za 2021. godinu - glavne kategorije

 

Prihodi od poreza su najznačajnija stavka u okviru prihoda i iznose 3.506,1 milijuna KM ili 64% od ukupnih prihoda, a obuhvaćaju sljedeće poreze i doprinose: 

 • Prihodi od poreza na dobit pojedinaca i poduzeća u iznosu od 72,9 milijuna KM 
 • Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje u iznosu od 1.990,0 milijuna KM 
 • Porezi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa Uprave za neizravno oporezivanje BiH koji obuhvaćaju PDV, carine, trošarine, naknade za ceste i ostale prihode i davanja u iznosu od 1.443,1 milijuna KM  
 • Ostali porezi u iznosu od 34.000 KM.

 

Neporezni prihodi se sastoje od:

 • Prihoda od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihoda od pozitivnih tečajnih razlika 332,4 milijuna KM
 • Naknada i pristojba i prihoda od pružanja javnih usluga 155,4 milijuna KM, 
 • Novčanih kazni 11,1 milijuna KM.

 

Primici su druga najveća stavka u okviru prihoda, a obuhvaćaju:

 • Kapitalne primitke od prodaje stalnih sredstava u iznosu od 0,03 milijuna KM,
 • Primitke od financijske imovine u iznosu od 100,0 milijuna KM,
 • Dugoročne kredite i zajmove u iznosu od 850,9 milijuna KM,
 • Kratkoročne kredite i zajmove u iznosu od 410,0 milijuna KM.

U okviru stavke Dugoročni krediti i zajmovi predviđen je iznos 330 milijuna EUR-a koji će Međunarodni monetarni fond izdvojiti za Bosnu i Hercegovinu na ime hitne pomoći u borbi protiv krize izazvane korona virusom u okviru Instrumenta za brzo financiranje.

Kratkoročna razgraničenja odnosno razgraničeni prihodi za namjenska sredstva su planirana u iznosu od 115,0 milijuna KM.

 • Rashodi i izdaci Proračuna
 •  
 • Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Federacije BiH za 2021. godinu iznose 5.481.251.699,00 i obuhvaćaju sljedeće rashode i izdatke:
 • Tekuća pričuvau iznosu od 5,1 milijuna KM
 • Plaće i naknade troškova zaposlenihu iznosu od 252 milijuna KM
 • Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi u iznosu 26,8 milijuna KM
 • Izdaci za materijal i uslugeiznose 107,8 milijuna KM 
 • Tekući transferi i drugi tekući rashodiiznose 3.674,3 milijuna KM
 • Kapitalni transferiu iznosu od 227,5 milijuna KM 
 • Izdaci za kamateplanirane su u iznosu od 123,4 milijuna KM 
 • Izdaci za nabavu stalnih sredstavau iznosu od 39,7 milijuna KM
 • Izdaci za financijsku imovinuplanirani su u iznosu od 20 milijuna KM
 • Izdaci za otplate dugovaplanirani su u iznosu od 1.004 milijuna KM

 

GLAVNE KATEGORIJE RASHODA

 

Tekuća pričuva se koristi za nepredviđene namjene ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti i sastoje se od: 

 • Tekuće pričuve Vlade FBiH u iznosu od 5 milijuna KM 
 • Tekuća pričuva premijera u iznosu od 0,07 milijuna KM
 • Tekuća pričuva dopremijera 1 u iznosu od 0,04 milijuna KM
 • Tekuća pričuva dopremijera 2 u iznosu od 0,04 milijuna KM.

Plaće i naknade troškova zaposlenih podrazumijevaju:

 • Bruto plaće i naknade plaća u iznosu od 219,7 milijuna KM  
 • Naknade troškova zaposlenih u iznosu od 0,03 milijuna KM

Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi čine:

 • Doprinosi poslodavaca u iznosu od 26,8 milijuna KM  
 • Ostali doprinosi u iznosu od 0,03 milijuna KM.

 

Izdatke za materijal, sitni inventar i usluge čine: 

 • Putni troškovi u iznosu od 2,7 milijuna KM 
 • Izdaci za energiju u iznosu od 6,6 milijuna KM
 • Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge u iznosu od 13,6 milijuna KM 
 • Izdaci za nabavu materijala i sitnog inventara u iznosu od 16,6 milijuna KM 
 • Izdaci za usluge prijevoza i goriva u iznosu od 2,8 milijuna KM
 • Izdaci za unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine u iznosu od 6,9 milijuna KM 
 • Izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 5,7 milijuna KM 
 • Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 2,5 milijuna KM
 • Ugovorene i druge posebne usluge u iznosu od 50,0 milijuna KM. 

 

Tekući transferi i drugi tekući rashodi su najznačajnija stavka u okviru troškova proračuna i iznose 3.674,4 milijuna KM ili 67% ukupnih troškova, a obuhvaćaju: 

 

 • Tekuće transfere drugim razinama vlasti i fondovima koji su planirani u iznosu od 416,7 milijuna KM, od čega najveći iznos transfera je 200,0 milijuna KM za transfere drugim razinama vlasti i fondovima iz aranžmana sa MMF-om, 60 milijuna KM za sanaciju zdravstvenih ustanova, te 50 milijuna KM za projekt zapošljavanja.
 • Tekuće transfere pojedincima u iznosu od 2.896,9 milijuna KM. U okviru ove pozicije najveći iznos od 2.047,7 milijuna KM se odnosi na isplate redovnih mirovina, zatim 269 milijuna KM za invalidnine, 162,4 milijuna KM za pokriće djela mirovine po osnovi priznatog staža, te 142,5 milijuna KM za isplatu neratnih invalidnina.
 • Tekuće transfere neprofitnim organizacijama u iznosu od 17,4 milijuna KM od kojih je najveći iznos 4 milijuna prikupljenih od prometa Lutrije BiH i 3,8 milijuna KM za političke stranke i koalicije.
 • Subvencije javnim poduzećima planirane su u iznosu od 53,9 milijuna, od kojih najveći iznos se odnosi na Transfer željeznicama FBiH u iznosu od  22,0 milijuna KM, subvencije za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata u iznosu od 11,5 milijuna KM, te subvencije javnim poduzećima – za uvezivanje radnog staža 7,0 milijuna KM.
 • Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima planirane su u iznosu 259,9 milijuna KM. Izdvojeno je 150 milijuna KM, u okviru Fonda za stabilizaciju gospodarstva, za borbu protiv posljedica pandemije, te 87 milijuna KM za poticaje u oblasti poljoprivrede.
 • Druge tekuće rashode u iznosu od 29,3 milijuna KM, od čega se najveći iznosi odnose na izdatke za izmirenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju u iznosu od 10 milijuna KM, te naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih rashoda u iznosu od 10 milijuna KM.

 

Izdaci za kamate planirani su u iznosu od 123,4 milijuna KM. 

 • U okviru ove pozicije najveći iznos od 85,2 milijuna KM se odnosi na kamate na pozajmice primljene kroz Državu. Izdaci za kamate vezane za dug po izdanim garancijama planiraju se u iznosu 18,1 milijuna KM, te izdaci za kamate na domaće pozajmljivanje putem dugoročnih obveznica u iznosu 17,4 milijuna KM.

 

Izdaci za nabavu stalnih sredstava čine:

 • Nabava građevina u iznosu od 8,8 milina KM
 • Nabava opreme u iznosu od 10,1 milijuna KM
 • Nabava robnih rezervi u iznosu od 2 milijuna KM
 • Nabava stalnih sredstava u obliku prava planira je u iznosu od 5,5 milijuna KM.

Rekonstrukcija i investicijsko održavanje su planirani u ukupnom iznosu od 13,1 milijuna KM. Najznačajniji iznos odnosi se na rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru u iznosu od 12 milijuna KM.

 

Izdaci za financijsku imovinu podrazumijevaju:

 • Izdatke za kupovinu dionica privatnih poduzeća i sudjelovanje u zajedničkim ulaganjima – Sudjelovanje Vlade u projektima koje financira međunarodna zajednica u iznosu 2,5 milijuna KM

Ostala domaća pozajmljivanja u iznosu 17,5 milijuna KM

 

Izdaci za otplate dugova su druga najveća stavka u okviru troškova, a čine ih:

 • Otplate dugova primljenih kroz Državu u iznosu 478,5 milijuna KM 
 • Vanjske otplate u iznosu od 7,7 milijuna KM 
 • Otplate domaćeg pozajmljivanja u iznosu od 460,0 milijuna KM, od kojih su najznačajnije obveze po osnovi emitiranja trezorskih zapisa od 360 milijuna KM
 • Otplate unutarnjeg duga iznose 56,2 milijuna KM, a najveći iznos od 35,5 milijuna KM se odnosi na ratna potraživanja (obveznice - glavnica)
 • Otplate duga po izdanim garancijama iznose 1,5 milijuna KM.

 

UKUPNI FINANCIJSKI REZULTAT ZA 2021. GODINU

Evidentno je da su rashodi i izdaci za 2021. godinu veći od prihoda i primitaka za 115 milijuna KM. Navedena razlika će biti nadoknađena iz neutrošenih sredstva iz 2020. godine koja se vode pod stavkom Kratkoročna razgraničenja u okviru prihoda. Na taj način će se izjednačiti iznosi prihoda i primitaka i rashoda i izdataka i postići načelo uravnoteženosti proračuna za 2021. godinu.

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Kapital