Revizori: Autoceste FBiH platile 2,9 mil. KM kazne zbog nekorištenja kredita

Kapital / IZVJEŠTAJI

Revizori: Autoceste FBiH platile 2,9 mil. KM kazne zbog nekorištenja kredita

20.08.2019. 12:34 / Izvor: Akta.ba

JP Autoceste od strane revizora dobili su mišljenje sa rezervom na Izvještaj o finansijskoj reviziji za 2018. godinu. Tokom izrade izvještaja revizori su uočili niz nepravilnosti koje se između ostalog odnose na javne nabavke, akcize, zaključivanjhe ugovora o radu...

Revizori su uočili  da za dva ugovora koji su potpisani sa EBRD-om, za dionice Buna – Počitelj i Donja Gračanica – tunel Zenica, Društvo je platilo taksu za nepovučena sredstva u iznosu od  2.916.038 KM, s obzirom  na  to  da  sredstva  nisu  realizovana  u  skladu  sa  Planom poslovanja i planom aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2018. godinu.

"Društvo je propustilo blagovremeno izvršiti izmjene i dopune plana nabavki za 2018. godine, što  je  imalo  za  posljedicu  da  24  ugovora  u  ukupnom  iznosu  od  6.032.454  KM  nisu  obuhvaćena  usvojenim  Planom  javnih  nabavki.  Također,  nije  osiguran  nadzor  organa upravljanja  u  pogledu  primjene  provedbenog  propisa  o  postupku  nabavke,  te  važećih propisa  o  nabavci", naveli su revizori uz pojašnjenje, da tenderska dokumentacija za pojedine postupke nije sačinjena u skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama, u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača.

Dalje revizori navode kako je Društvo u toku 2018. godine zaključilo ugovore o zasnivanju radnog odnosa sa 31 zaposlenikom.

"Uvidom  u  dokumentaciju  konstatovali smo da su sa dva zaposlenika zaključeni ugovori o radu na neodređeno vrijeme, bez provedene konkursne procedure, putem obaveznog javnog oglašavanja, što nije u skladu sa Zakonom o radu", navode revizori.

Ukupne investicije iskazane su u iznosu od 113.225.624 KM, što je u odnosu na Rebalans plana manje za 4.226.792 KM. U izvještaju se navodi kako plan javnih  nabavki, koji čini  dio godišnjeg  plana,  nije konzistentan sa nabavkama izvršenim u toku godine. Na osnovu podataka dobivenih od Sektora za ekonomsko finansijske poslove, Službe za plan i analizu, obrađeni su samo realizovani podaci za javne nabavke u toku godine, bez poređenja s planiranim i objašnjenjima za odstupanja od planiranih nabavki.

U finansijskom izvještaju revizori uočavaju da prihodi po osnovu akciza na gorivo ne zadovoljavajun zahtjeve Međunarodnog  standarda finansijskog izvještavanja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima, koji je u primjeni od 1.1. 2018. godine, jer nije ispunjen osnovni uslov za njegovu primjenu a to je postojanje obostrano odobrenog Ugovora s kupcem, obzirom da se radi o javnom prihodu na koji Društvo nema nikakav uticaj.

"Društvo je neosnovano u cijelosti izvršilo priznavanje poslovnih prihoda u visini primljenih javnih prihoda, što je za posljedicu imalo iskazivanje neto dobiti u iznosu od 117.498.413 KM. Ukoliko bi prihodi  po osnovu akciza na gorivo bili isključeni iz poslovnih prihoda, kako nalaže MSFI 15 –  Prihodi od ugovora s kupcima, ukupni poslovni prihodi Društva bi iznosili 35.864.999 KM,  a samo su troškovi plata i ostalih ličnih primanja za 2018. godinu iskazani u iznosu od 15.785.914 KM", kažu revizori, zaključujući da ovakav način evidentiranja javnih prihoda namijenjenih za održavanje, zaštitu,  obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta dovodi do nerealnog iskazivanja podataka o financijskom položaju i uspješnosti poslovanja Društva. Posljedica navedenog je da finansijski izvještaji nisu sačinjeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, MRS i MSFI.

Shodno navedenom revizori su preporučili Društvu da u cilju fer i istinitog  iskazivanja  finansijskog  položaja i uspješnosti poslovanja Društva u finansijskim izvještajima, primljene javne prihode namijenjene za održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i  izgradnju javnih cesta iskazivati na poziciji dugoročnih razgraničenja, do njihove realizacije.

Revizori su naveli na su Autoceste FBiH prošle godine propustile pravovremeno izvršiti izmjene i dopune plana nabavki za 2018. godinu, što je imalo za posljedicu da 24 ugovora u ukupnom iznosu od 6.032.454 KM nisu obuhvaćena usvojenim planom javnih nabavki.

PLATA DIREKTORA 5.485 KM

U okviru poslovnih rashoda revizori su naveli kako su značajni izdaci u Društvu za plate i ostala lična primanja. Za plate i ostala primanja zaposlenih potrošeno je  15.785.914 KM, za troškovi plata i naknada plata 14.151.378 KM, troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih 1.498.701 KM i troškove naknada ostalim fizičkim licima 135.835 KM.

Najviša neto plata isplaćena u Društvu u 2018. godini je plata direktora u iznosu od  5.485 KM, a najniža u iznosu od 996 KM, dok je prosječna neto plata na nivou Društva iskazana u iznosu od 1.655 KM.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Kapital