Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda KS

Legislativa

Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda KS

Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo

17.12.2020. 06:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 50/20 (17.12.2020.)

 

Na osnovu člana 18. stav (1) Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16 i 3/20), ministar finansija Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O PROCEDURAMA ZA POVRAT I PREKNJIŽENJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA KANTONA SARAJEVO


 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

Ovim pravilnikom uređuju se procedure za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: JRT) kojim raspolaže Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) i preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda.
 

Član 2.
(Pojmovi/definicije izraza)
 

(1) Pogrešno uplaćenim javnim prihodom smatra se prihod koji nije uplaćen na način propisan važećim zakonima i podzakonskim propisima kojima se reguliše način uplate i raspodjele javnih prihoda na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, prihod koji ne pripada Budžetu Kantona Sarajevo (pogrešan depozitni račun), pogrešno uplaćen prihod na transakcijski račun Kantona Sarajevo ( u daljem tekstu: Kanton), prihod koji je pogrešno uplaćen uslijed tehničke greške ovlaštene organizacije za obavljanje poslova unutrašnjeg platnog prometa (u daljem tekstu: ovlaštene organizacije).

(2) Više uplaćenim javnim prihodom smatra se uplata koja je evidentirana na JRT u većem iznosu od propisane i utvrđene obaveze i uplata nastala uslijed pogrešnog unosa podataka od strane ovlaštene organizacije prilikom obrade naloga za uplatu.

(3) Više uplaćenim javnim prihodom smatra se i uplata koja je evidentirana na JRT u propisanom i utvrđenom iznosu obaveze, a koja je uplaćena za uslugu koja nije obavljena od strane nadležnog organa ili kada je zahtjev stranke odbijen konačnim upravnim aktom.

(4) Pod uplatiocem, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se pravno ili fizičko lice koje je pogrešno/više uplatilo javni prihod na JRT.
 

POGLAVLJE II. POVRAT POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA

 

Član 3.
(Pokretanje postupka)
 

Postupak za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda pokreće se na osnovu pisanog zahtjeva uplatioca ili ovlaštene organizacije koja je pogrešno obradila nalog za uplatu javnog prihoda.
 

Član 4.
(Podnošenje zahtjeva)
 

(1) Zahtjev za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda, i to:

a) poreza i drugih javnih prihoda, podnosi se ispostavi Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna ispostava), nadležnoj prema sjedištu pravnog lica odnosno prebivalištu poreznog obveznika fizičkog lica (obrtnika i građana) i to za povrat onih javnih prihoda o kojima Porezna ispostava vodi analitičku evidenciju;

b) naknade koje su ostvarene radom budžetskog korisnika, podnosi se budžetskom korisniku koji je naložio plaćanje naknade ili na čiju budžetsku organizaciju je naknada uplaćena;

c) naknade i administrativne takse, podnosi se nadležnom organu uprave koji je naložio plaćanje naknade/takse ili za čiji je rad plaćena naknada/taksa;

d) sudske takse i novčane kazne koje izriču sudovi, podnosi se nadležnom sudu koji je predmet rješavao;

e) novčane kazne i troškove prekršajnog postupka, podnosi se organu koji je izrekao novčanu kaznu i utvrdio troškove prekršajnog postupka i

f) članarine i ostali neporezni prihodi, podnosi se korisniku tih prihoda.

(2) U ostalim slučajevima pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda na JRT, zahtjev se podnosi Ministarstvu finansija ili organu uprave koji raspolaže relavantnom dokumentacijom vezano za pogrešnu uplatu sredstava.

(3) Nakon prijema zahtjeva, organ uprave koji raspolaže relevantnom dokumentacijom vezanom za pogrešnu uplatu, a ne raspolaže evidencijama o uplati na JRT, dužan je od Ministarstva finansija tražiti dokaze o istoj.
 

Član 5.
(Dokaz o izvršenoj uplati)
 

Uz zahtjev iz člana 4. ovog pravilnika prilaže se dokaz o izvršenoj uplati (kopija naloga za uplatu, dnevni izvod sa računa, akt organa kojim je naloženo plaćanje, prekršajni nalog, rješenje i sl.) i drugi dokazi predviđeni zakonom i drugim propisima kojima se reguliše prihod koji je pogrešno/više uplaćen.
 

Član 6.
(Donošenje rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda)
 

(1) Nadležni organ iz člana 4. ovog pravilnika na osnovu analitičke evidencije i dokumentacije kojom raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev uplatioca u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), drugim zakonima i propisima kojima je regulisan taj prihod, donosi rješenje o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenog javnog prihoda.

(2) Dispozitivom rješenja iz stava (1) ovog člana utvrđuju se sljedeći podaci i činjenice:

a) naziv pravnog lica odnosno obrtnika, ime i prezime fizičkog lica, mjesto i adresa;

b) visina pogrešno/više uplaćenog javnog prihoda;

c) svi podaci o pogrešnoj i ispravnoj uplati;

d) identiflkacioni broj za pravna lica odnosno obrtnike, jedinstveni matični broj za fizička lica i

e) broj računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.

(3) Dispozitiv rješenja iz stava (1) ovog člana može da sadrži i druge podatke za koje se u toku postupka utvrdi da su bitni za izvršenje povrata pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT-a.
 

Član 7.
(Dostava rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda, povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda)
 

(1) Nadležni organ iz člana 4. ovog pravilnika po izvrsnosti donesenog rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda, dužan je ovo rješenje i dokaz o izvršenoj uplati dostaviti Ministarstvu finansija radi izvršenja povrata sa JRT-a.

(2) Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda vrši se sa JRT, na račun ili ruke uplatioca ili račun ovlaštene organizacije.

(3) Ministarstvo finansija u skladu sa svojim nadležnostima, može zahtijevati od nadležnog organa iz člana 4. ovog pravilnika, da dostavi spis predmeta na osnovu kojeg je doneseno rješenje o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenog javnog prihoda.
 

Član 8.
(Provjera uplate i podataka, donošenje rješenja kojim se odbija povrat, zaključka kojim se obustavlja postupak povrata)
 

(1) Ministarstvo finansija po prijemu rješenja iz člana 6. ovog pravilnika i dokaza o izvršenoj uplati, provjerava da li je pogrešno/više uplaćen javni prihod evidentirani na JRT, te da li su dispozitivom utvrđeni i tačni svi podaci potrebni za donošenje rješenja o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenog javnog prihoda sa JRT-a.

(2) Ukoliko se utvrdi da pogrešno/više uplaćen javni prihod, nije evidentirani na JRT, Ministarstvo finansija donosi rješenje kojim se odbija povrat.

(3) U slučaju da podaci navedeni u dispozitivu rješenja iz člana 6. ovog pravilnika, nisu tačni niti dovoljni za donošenje rješenja o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenog javnog prihoda sa JRT, Ministarstvo finansija može zahtijevati od uplatioca ili nadležnog organa iz člana 4. ovog pravilnika, dostavljanje potrebnih podataka.

(4) Ukoliko uplatilac ili nadležni organ iz člana 4. ovog pravilnika, ne dostave potrebne podatke u roku od 30 dana, Ministarstvo finansija će donijeti zaključak kojim obustavlja postupak povrata pogrešno/više uplaćenog javnog prihoda sa JRT-a, protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor.
 

Član 9.
(Rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT)
 

(1) Na osnovu rješenja o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih prihoda iz člana 6. ovog pravilnika i ostale raspoložive dokumentacije, Ministarstvo finansija, u skladu sa važećim zakonom o izvršavanju budžeta, donosi rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT-a.

(2) U slučaju kada zahtjev rješava Ministarstvo finansija, ovo ministarstvo, u skladu sa važećim zakonom o izvršenju budžeta, donosi rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT, na osnovu raspoložive dokumentacije i evidencije o izvršenoj uplati.
 

Član 10.
(Izdavanje naloga za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda)
 

(1) Na osnovu rješenja iz člana 9. ovog pravilnika Ministarstvo finansija izdaje nalog za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT-a.

(2) Nalog za povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT-a potpisuju zakonom ovlaštene osobe.

(3) Ukoliko uplatiocu nije moguće izvršiti povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa JRT-a, zbog izmjene podataka navedenih u rješenju iz člana 9. ovog pravilnika, te ukoliko uplatilac ne dostavi tačne podatke u roku 30 dana od dana prijema rješenja o odobravanju povrata, pogrešno/više uplaćen javni prihod smatrat će se prihodom Budžeta Kantona.
 

Član 11.
(Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda u tekućoj godini)
 

(1) Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda koji su uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini na depozitni račun vrši se sa depozitnog računa javnih prihoda Budžeta Kantona iz tekućeg priliva.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, ukoliko na vrsti prihoda sa koje se vrši povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda nema sredstava u tekućem prilivu i za koji se procjenjuje da do kraja tekuće godine neće biti dovoljno sredstava, povrat se vrši sa transakcijskog računa.
 

Član 12.
(Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa transakcijskog računa)
 

Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda koji su uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini na transakcijski račun vrši se sa transakcijskog računa iz tekućeg priliva po proceduri koja je utvrđena ovim pravilnikom.
 

Član 13.
(Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda koji nisu uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini)
 

Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda koji nisu uplaćeni u tekućoj fiskalnoj godini vrši se sa transakcijskog računa, i to sa određene pozicije rashoda planiranih budžetom za tekuću godinu.
 

Član 14.
(Rješenje o povratu pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda koji se dijele između korisnika)
 

(1) Na osnovu rješenja nadležnog organa iz člana 4. ovog pravilnika Ministarstvo finansija donosi rješenje o povratu pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda, koji se prema važećim propisima dijele u određenim procentima između korisnika prihoda: Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i ostalih korisnika javnih prihoda.

(2) Izvršno rješenje iz stava (1) ovog člana Ministarstvo finansija dostavlja nadležnim korisnicima prihoda na dalji postupak radi realizacije.
 

Član 15.
(Rješenje o povratu pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa podračuna)
 

(1) Rješenje o utvrđivanju pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda na poseban namjenski transakcijski račun (podračun) donosi korisnik prihoda po proceduri koja je utvrđena ovim pravilnikom.

(2) Na osnovu rješenja iz stava (1) ovog člana Ministarstvo finansija donosi rješenje o odobravanju povrata pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa posebnog namjenskog transakcijskog računa (podračuna).
 

Član 16.
(Povrat sredstava zbog pogrešnog unosa podataka ovlaštene organizacije)
 

Povrat pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda, koji je nastao zbog pogrešnog unosa podataka ovlaštene organizacije, prilikom obrade naloga za uplatu, vrši se po proceduri koja je utvrđena ovim pravilnikom.
 

Član 17.
(Povrat pogrešno/više uplate javnih prihoda koji su uplaćeni na pogrešan depozitni račun)
 

(1) Ako je uplata javnih prihoda izvršena na pogrešan depozitni račun, smatra se da obaveza po osnovu javnih prihoda nije ni izmirena.

(2) Uplatilac može tek nakon izvršene pravilne uplate prihoda zahtijevati povrat prihoda koji je uplatio na pogrešan depozitni račun.
 

POGLAVLJE III. PREKNJIŽENJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH JAVNIH PRIHODA

 

Član 18.
(Preknjiženje pogrešno/više uplaćenih poreza i naknada za koje evidenciju vodi Porezna ispostava)
 

(1) Porezi i naknade za koje analitičku evidenciju vodi Porezna ispostava, koji su uplaćeni u tekućoj godini na pravilan depozitni račun Kantona, ali na pogrešnu vrstu poreza ili naknada ili na pogrešnu oznaku općine, mogu se preknjižiti na osnovu pisane obavijesti Porezne ispostave.

(2) Porezi i naknade za koje analitičku evidenciju vodi Porezna ispostava koji su uplaćeni u tekućoj godini na depozitni račun u većem iznosu od utvrđene obaveze mogu se preknjižiti na osnovu pisane obavijesti Porezne ispostave.
 

Član 19.
(Postupak preknjiženja pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda)
 

(1) Zahtjev za preknjiženje pogrešno/više uplaćenog poreza i naknada podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u skladu sa odredbama člana 4. ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev se prilaže dokaz o izvršenoj uplati.

(3) Preknjiženje pogrešno/više uplaćenog poreza i naknada u svojoj evidenciji vrši ispostava Porezne uprave koja vodi analitičku evidenciju poreza ili naknade kaj a je pogrešno ili više uplaćena, a obavijest o izvršenom preknjiženju dostavlja Ministarstvu finansija.

(4) Ministarstvo finansija na osnovu dostavljene obavijesti iz stava (3) ovog člana, iz tekućeg priliva na depozitnom računu, vrši preknjiženje pogrešno/ više uplaćenih javnih prihoda.
 

Član 20.
(Preknjiženje ostalih pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda)
 

(1) Po nalogu nadležnog kontrolnog organa iz člana 4. ovog pravilnika mogu se preknjižiti i drugi pogrešno/više uplaćeni javni prihodi.

(2) Ministarstvo finansija zaključkom odobrava preknjiženje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda.

(3) Preknjženje pogrešno/više uplaćenih vlastitih prihoda i transfera u tekućoj godini vrši se po važećim propisima Ministarstva finansija kojima je uređena ova oblast.
 

POGLAVLJE IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 21.
(Rješavanje zaprimljenih zahtjeva)
 

Zahtjevi za povrat i preknjženja pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda, koji su zaprimljeni, a nisu riješeni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, rješavat će se po odredbama ovog pravilnika.
 

Član 22.
(Prestanak važenja propisa)
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 15/05).
 

Član 23.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 08-01-02-49206/20
08. decembra 2020. godine
Sarajevo


Ministar
Prof. dr. Jasmin Halebić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.