Pravilnik o uslovima i postupku spajanja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom

Legislativa

Pravilnik o uslovima i postupku spajanja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i postupak spajanja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u postupku pred Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske

29.04.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 39, 29.4.2021.

 

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17) i člana 181. stav 6. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15 i 94/19), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 16.4.2021. godine, d o n i j e l a j e

 

PRAVILNIK
O USLOVIMA I POSTUPKU SPAJANjA OTVORENIH INVESTICIONIH FONDOVA SA JAVNOM PONUDOM

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i postupak spajanja otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom u postupku pred Komisijom za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), i to:

 

a) spajanje uz pripajanje i

b) spajanje uz osnivanje.
 

Član 2.
(1) Spajanje uz pripajanje je postupak prenosa cjelokupne imovine i obaveza jednog ili više otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom (fond prenosilac) na drugi, postojeći, otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (fond sticalac), pri čemu fond prenosilac prestaje da postoji bez likvidacije.
(2) Spajanje uz osnivanje je postupak u kojem se osniva novi otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom (fond sticalac) na koji se prenose cjelokupna imovina i obaveze dva ili više otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom koji se spajaju (fondovi prenosioci).

 

Član 3.
(1) U postupku spajanja može učestvovati više fondova prenosilaca i samo jedan fond sticalac.
(2) Društvo za upravljanje koje upravlja fondom sticaocem stupa u sve pravne odnose u kojima je bilo društvo za upravljanje fonda prenosioca u svoje ime, a za račun fonda prenosioca.
(3) Nakon završetka postupka spajanja fondova vlasnici udjela u fondu prenosiocu dobijaju udjele u fondu sti- caocu u skladu sa zamjenskim odnosom određenim nacrtom plana postupka spajanja.

 

Član 4.
(1) Komisija izdaje dozvolu za spajanje otvorenih investicionih fondova.
(2) Ako u postupku spajanja učestvuje više fondova prenosilaca kojima upravlja isto društvo za upravljanje, Komisija izdaje dozvolu za svaki fond prenosilac posebno.
(3) Ako u postupku spajanja učestvuje više fondova prenosilaca kojima upravljaju različita društva za upra- vljanje, svako društvo za upravljanje koje upravlja fondom prenosiocem mora dobiti dozvolu Komisije za spajanje za svaki fond prenosilac posebno.

 

Član 5.
(1) Zamjenski odnos udjela u fondu prenosiocu za udjele u fondu sticaocu obračunava se na dan spajanja na osnovu neto vrijednosti imovine fondova koji učestvuju u postupku spajanja, obračunate na način propisan pravilnikom koji uređuje utvrđivanje vrijednosti imovine inve- sticionog fonda i obračun neto vrijednosti imovine po udjelu investicionog fonda.
(2) Dan spajanja je dan određen nacrtom plana postupka spajanja na koji se prenose imovina i obaveze fonda pre- nosioca na fond sticalac, kao i zamjena udjela u fondu prenosiocu za udjele u fondu sticaocu.
(3) Rok za izdavanje udjela fonda sticaoca je tri radna dana od dana spajanja.

 

Član 6.
(1) Ukupna imovina fonda sticaoca na dan spajanja mora biti najmanje jednaka zbiru imovine svih fondova koji učestvuju u spajanju.
(2) Neto vrijednost imovine fonda sticaoca na dan spajanja mora biti najmanje jednaka iznosu neto vrijed- nosti imovine svih fondova koji učestvuju u postupku spajanja.
(3) Ukupna vrijednost svih udjela u fondu sticaocu jednog lica na dan spajanja mora biti najmanje jednaka ukupnoj vrijednosti svih udjela u fondu prenosiocu tog lica.

 

Član 7.
Društvo za upravljanje fondom sticaocem dužno je naredni radni dan od dana sprovedenog postupka spajanja obavijestiti Komisiju i depozitare fondova o izvršenom spajanju, te isto objaviti na internet stranici društva za upravljanje.

 

Član 8.
Uz zahtjev za izdavanje dozvole za spajanje uz pripajanje (u daljem tekstu: pripajanje) društvo za upravljanje dostavlja:
a) odluku društva za upravljanje o pripajanju otvorenih investicionih fondova,
b) odluku društva za upravljanje o usvajanju izmjena prospekta i statuta fonda sticaoca,
v) prečišćeni tekst prospekta i statuta fonda stica- oca,
g) nacrt plana postupka pripajanja,
d) izvještaj depozitara o predloženom pripajanju,
đ) izvještaj nezavisnog revizora o predloženom pripajanju,
e) nacrt obavještenja vlasnicima udjela,
ž) dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva i

z) drugu dokumentaciju po zahtjevu Komisije.
 

Član 9.
(1) Nacrt plana postupka pripajanja usvaja upravni odbor društva za upravljanje.
(2) U slučaju pripajanja fondova kojima upravljaju različita društva za upravljanje, društva za upravljanje su obavezna zajednički izraditi nacrt plana postupka pripajanja, koji usvaja upravni odbor društava za upravljanje fondova prenosilaca i fonda sticaoca, potpisan od strane predsjednika upravnih odbora.
(3) Nacrt plana postupka pripajanja obavezno sadrži:
a) naziv fondova koji učestvuju u postupku pripajanja, naziv i sjedište društava za upravljanje koji upravljaju fondovima koji učestvuju u postupku pripajanja,
b) kratak opis razloga za postupak pripajanja i osnove pripajanja,
v) opis predviđenih posljedica postupka pripajanja na vlasnike udjela svih fondova koji učestvuju u postupku,
g) analitički pregled imovine i obaveza svih fondova koji učestvuju u postupku pripajanja,
d) analitički pregled imovine i obaveza fonda sticaoca nakon postupka pripajanja,
đ) opis načina vrednovanja imovine i obaveza fondova koji učestvuju u postupku pripajanja na dan obračuna zamjenskog odnosa,
e) naziv metoda i opis metodologije koje će se primijeniti za obračun zamjenskog odnosa,
ž) utvrđivanje predviđenog dana sprovođenja postupka spajanja,
z) detaljan opis postupaka u vezi sa prenosom imovine fondova prenosilaca na fond sticalac i opis zamjene udjela u fondu prenosiocu za udjele u fondu sticaocu.
(4) Osim informacija i dokumentacije iz stava 3. ovog člana, u nacrt plana postupka pripajanja mogu se unijeti i dodatne informacije u vezi sa pripajanjem.

 

Član 10.
(1) Depozitari fondova koji učestvuju u postupku spajanja dužni su da, samostalno i nezavisno jedan od drugog, izrade izvještaj o usklađenosti ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima za svaki fond posebno na osnovu nacrta plana postupka pripajanja iz člana 9. ovog pravilnika.
(2) Izvještaj depozitara obavezno sadrži:
a) pregled po vrstama imovine fondova koji učestvuju u postupku pripajanja,
b) analitički pregled imovine fondova koji učestvuju u postupku pripajanja i
v) pregled mogućih neusklađenosti i izloženosti pre- ma pojedinim licima imovine fonda sticaoca, sa pregledom dozvoljenih ulaganja, ograničenja ulaganja i mogućih prekoračenja ograničenja ulaganja u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

 

Član 11.
(1) Prije dana obračuna zamjenskog odnosa i dana spro- vođenja spajanja potrebno je pribaviti izvještaj revizora na predloženi postupak spajanja.
(2) Izvještaj revizora iz stava 1. ovog člana sadrži izjašnjenje o:
a) primijenjenom zamjenskom odnosu udjela u fondu prenosiocu za udjele u fondu sticaocu u skladu sa članom 5. stav 1. ovog pravilnika,
b) kriterijumima prihvaćenim za vrednovanje imovine i obaveza fondova koji učestvuju u postupku pripajanja na dan obračuna zamjenskog odnosa iz člana 9. stav 3. tačka đ) ovog pravilnika,
v) primjerenosti metodologije obračuna zamjenskog od- nosa iz nacrta plana postupka pripajanja iz člana 9. stav 3. tačka e) ovog pravilnika i usklađenosti iste sa odredbama pravilnika koji uređuje utvrđivanje vrijednosti imovine investicionog fonda i obračun neto vrijednosti imovine po udjelu investicionog fonda,
g) postupcima u vezi sa prenosom imovine fondova prenosilaca na fond sticalac i opisu zamjene udjela u fondu prenosiocu u fond sticalac iz člana 9. stav 3. tačka z) ovog pravilnika.
(3) Ako u postupku pripajanja učestvuje više fondova prenosilaca, revizor će izvršiti reviziju i sačiniti jedinstveni izvještaj o pripajanju u kojem će se posebno izjasniti za svaki fond u skladu sa stavom 2. ovog člana.

 

Član 12.
(1) Društva za upravljanje fondovima koji učestvuju u postupku pripajanja dužna su da obavijeste sve vlasnike udjela fondova kojima upravljaju o svim radnjama i okolno- stima koje će pripajanje imati na njihove udjele.
(2) Nacrt obavještenja o pripajanju obavezno sadrži:
a) kratak opis razloga i osnova predloženog pri- pajanja,
b) opis predviđenih posljedica pripajanja na vlasnike udjela u fondovima koji učestvuju u postupku,
v) opis i postupak ostvarivanja svih prava koja pripa- daju vlasnicima udjela u fondovima koji učestvuju u postupku pripajanja,
g) predviđeni dan pripajanja,
d) informaciju o tome kako se može dobiti izvještaj depozitara i izvještaj nezavisnog revizora iz čl. 10. i 11. ovog pravilnika,
đ) informacije o obustavi prodaje i otkupa udjela zbog sprovođenja postupka pripajanja sa naznačenim periodom u kojem vlasnici udjela imaju mogućnost da nastave sa upisima i zahtjevima za isplatu udjela u fondu sticaocu,
e) pravo vlasnika udjela da od fonda mogu tražiti ot- kup udjela bez odbitka bilo kakve izlazne naknade koju bi inače morali platiti, i to prije dana obračuna zamjene u postupku spajanja te posljednji dan za ostvarivanje tog prava,
ž) informacije o mogućim razlikama u pravima vla- snika udjela fonda prenosioca, prije i nakon sprovođenja pripajanja,
z) poređenje razlika osnovnih pokazatelja za vlasnike udjela u fondu prenosiocu i fonda sticaocu u dijelu u kojem ukazuju na različite značajnije rizike,
i) poređenje svih naknada i troškova fonda prenosio- ca i fonda sticaoca.
(3) Društvo za upravljanje dužno je da dva mjeseca prije dana obračuna zamjene u postupku spajanja o tome oba- vijesti vlasnike udjela u fondovima koji se spajaju.
(4) Društvo za upravljanje fondovima koji se pripajaju dužno je da, nakon dobijanja dozvole za pripajanje, dostavi vlasnicima udjela obavještenje iz ovog člana na način propisan članom 109. stav 2. Zakona o investicionim fondovima.

 

Član 13.
(1) Društvo je dužno da izvrši otkup svih udjela po zahtjevima primljenim prije spajanja, po cijeni na dan kad je zahtjev zaprimljen.
(2) Društvo je dužno da Komisiji dostavi izvještaj o izvršenim otkupima iz prethodnog stava u roku od 15 dana od dana pripajanja.

 

Član 14.
(1) Pet radnih dana prije dana obračuna zamjene zabranjena je dalja prodaja ili otkup udjela u fondovima koji učestvuju u postupku pripajanja.
(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana traje do dana sprovođenja postupka pripajanja, uključujući i taj dan, ali ne duže od sedam (7) dana.

 

Član 15.
(1) Na postupak spajanja uz osnivanje shodno se primjenjuju odredbe ovog pravilnika.
(2) Na postupak spajanja uz osnivanje novog otvorenog investicionog fonda na odgovarajući način primjenjuju se odredbe pravilnika kojim se uređuje obavezan sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za osnivanje i sadržaj prospekta otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom.

 

Član 16.
(1) Istovremeno sa izdavanjem dozvole za spajanje uz pripajanje investicionih fondova sa javnom ponudom Komisija daje saglasnost na izmjenu prospekta i statuta fonda sticaoca.
(2) Prilikom izdavanja dozvole za spajanje uz osnivanje investicionih fondova sa javnom ponudom Komisija daje saglasnost na prospekt i statut novoosnovanog fonda.

 

Član 17.
Ako Komisija, na osnovu dostavljene dokumentacije, ne može da odluči po predmetnom zahtjevu, a iz razloga što je ista nerazumljiva ili nepotpuna ili sadrži neke druge nedostatke koji onemogućavaju postupanje po zahtjevu, a koje podnosilac nije otklonio u naknadno ostavljenom roku, donijeće zaključak o odbacivanju zahtjeva.

 

Član 18.
(1) Komisija donosi rješenje kojim se daje dozvola za spajanje u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahtjeva ako se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti da su ispunjeni propisani uslovi.
(2) Ako Komisija ne odluči po zahtjevu u roku iz stava 1. ovog člana, smatra se da je zahtjev odbijen.

 

Član 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-LVI-264/21

16. aprila 2021. godine

Banja Luka


Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

investicioni fondovi

spajanje

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.