Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi

Legislativa

Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, prava i obaveze samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, vođenje evidencije o samostalnim umjetnicima i samostalnim stručnjacima u kulturi, osiguranje sredstava, te druga pitanja od značaja za samostalne umjetnike i samostalne stručnjake u kulturi.

11.05.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 41, 11.5.2021. 

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05 i 48/11), donosim

 

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O STICANJU STATUSA SAMOSTALNOG UMJETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI

 

Proglašavam Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Šesnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 28. aprila 2021. godine, a Vijeće naroda 6. maja 2021. godine, konstatiralo da se Zakon o sticanju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi ne odnosi na vitalni nacionalni interes ni jednog od konstitutivnih naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-1550/21

7. maja 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r

 

ZAKON

O STICANJU STATUSA SAMOSTALNOG UMJETNIKA I SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uvjeti i način sticanja statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, prava i obaveze samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi, vođenje evidencije o samostalnim umjetnicima i samostalnim stručnjacima u kulturi, osiguranje sredstava, te druga pitanja od značaja za samostalne umjetnike i samostalne stručnjake u kulturi.

Član 2.

Cilj utvrđivanja statusa samostalnog umjetnika i samo- stalnog stručnjaka u kulturi je podsticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva umjetnika i stručnjaka u kulturi Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika), te utvrđivanje administrativnih i finansijskih mjera za jačanje njihovog umjetničkog i stručnog stvaralaštva.

Član 3.

Na pitanja koja nisu ovim zakonom posebno uređena shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sistem obaveznih doprinosa i odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Član 4.

Gramatički izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu za označavanje ženskog ili muškog pola podrazumijevaju oba roda.

Član 5.

(1) Samostalni umjetnik je umjetnik koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela iz oblasti umjetnosti ili izvodi i interpretira umjetnička ili autorska djela iz oblasti umjetnosti i kulture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

(2) Status samostalnog umjetnika može se steći za svaku djelatnost u oblasti umjetničkog stvaralaštva, produkcije i interpretacije:

1) književnost,
2) pozorišna umjetnost,
3) muzička i muzičko-scenska umjetnost,
4) umjetnička igra,
5) likovne umjetnosti,
6) primijenjene umjetnosti i dizajn,
7) fotografija,
8) filmska umjetnost i audio-vizuelno stvaralaštvo,

9) interdisciplinarno umjetničko polje,
10) digitalno stvaralaštvo i multimedija,
11) umjetnička interpretacija kulturnog nasljeđa.

Član 6.

(1) Samostalni stručnjak u kulturi je stručnjak koji samostalno, u vidu jedinog zanimanja, stvara autorska djela i obavlja istraživačke, umjetničko-saradničke, teorijsko-kritičke, edukativne, specijalističke, producentske i organizatorske poslove iz oblasti umjetnosti i kulture, u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

(2) Status samostalnog stručnjaka u kulturi može se steći za svaku djelatnost u oblasti istraživanja, prezentovanja, dokumentiranja, zaštite i promoviranja kulture:

1) otkrivanje, prikupljanje, istraživanje, dokumentiranje, proučavanje, vrednovanje, čuvanje, zaštita, interpretacija, 

predstavljanje, korištenje, upravljanje i promocija kulturnog nasljeđa (materijalnog i nematerijalnog),

2) bibliotečko-informaciona djelatnost,

3) izdavaštvo,
4) arhivska djelatnost,
5) muzejska djelatnost,

6) arhitektura,
7) prevođenje književnih, stručnih i naučnih tekstova,

8) naučnoistraživački i stručni rad u kulturi,
9) teorijsko-kritički rad u kulturi,
10) edukacija u kulturi,
11) menadžment u kulturi,
12) produkcija i organizacija kulturnih programa.

Član 7.

(1) Umjetnik, odnosno stručnjak u kulturi može steći sta- tus samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi ukoliko ispunjava opće i posebne uvjete.

(2) Opći uvjeti za sticanje statusa su:

1) da je državljanin Republike i Bosne i Hercegovine,

2) da ima prebivalište na teritoriji Republike,

3) da nije u radnom odnosu,

4) da mu je umjetničko, odnosno stručno stvaralaštvo i djelovanje jedino zanimanje,

5) da je upisan u Registar umjetnika, odnosno Registar stručnjaka u kulturi koji vodi Ministarstvo prosvjete i kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast kulture.

(3) Pored uvjeta iz stava 2. ovog člana stručnjak u kulturi može steći status samostalnog stručnjaka u kulturi pod uvje- tom da je stekao visoko obrazovanje iz oblasti navedenih u članu 6. stav 2. ovog zakona.

(4) Posebni uvjeti za sticanje statusa su:

1) da ima dokazane rezultate u profesionalnom bavlje- nju umjetničkim stvaralaštvom u posljednjih sedam godina, odnosno stručnom djelatnošću u posljednjih deset godina, u oblasti kulture na teritoriji Republike,

2) da ima ostvarena priznanja i nagrade na domaćem ili međunarodnom nivou u oblasti kojom se bavi,

3) da ima pozitivno mišljenje reprezentativnog strukov- nog udruženja,

4) da ima dostupnost i vidljivost, odnosno javno obja- vljena umjetnička, odnosno stručna djela.

(5) Izuzetno od stava 2. tačka 2) ovog člana, umjetnik, odnosno stručnjak u kulturi koji boravi van teritorije Repu- blike, a njegovo umjetničko djelo, odnosno rezultati rada doprinose kulturnom životu Republike, može steći status samostalnog umjetnika, odnosno stručnjaka u kulturi ako ispunjava opće i posebne uvjete iz ovog člana.

(6) Izuzetno od stava 4. tačka 3) ovog člana, umjetnik, odnosno stručnjak u kulturi u čijoj oblasti djelovanja nema reprezentativnog strukovnog udruženja, a njegovo umjetnič- ko, odnosno stručno djelo i rezultati rada doprinose kultur- nom životu Republike, može steći status samostalnog umjet- nika, odnosno stručnjaka u kulturi ako ispunjava ostale opće i posebne uvjete iz ovog člana.

Član 8.

(1) Postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika, od- nosno samostalnog stručnjaka u kulturi sprovodi se putem javnog poziva.

(2) Ministarstvo svake godine raspisuje javni poziv iz stava 1. ovog člana.

(3) Javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljuje se u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji Republike i na internet stranici Ministarstva, a ostaje otvoren najmanje 30 dana od dana objave.

(4) Postupak utvrđivanja statusa se pokreće podnoše- njem zahtjeva i dostavljanjem dokumentacije o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta iz člana 7. ovog zakona.

Član 9.

(1) Postupak dodjele statusa samostalnog umjetnika, od- nosno samostalnog stručnjaka u kulturi sprovodi komisija koju rješenjem imenuje ministar prosvjete i kulture (u daljem tekstu: ministar).

(2) Komisija ima pet članova.

(3) Za članove komisije imenuje se:

1) jedan član iz reda zaposlenih u Ministarstvu i

2) četiri člana iz reda umjetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, koji se biraju putem javnog poziva.

(4) Zadatak članova komisije je da utvrde ispunjenost općih i posebnih uvjeta propisanih u članu 7. ovog zakona, te predlože ministru donošenje rješenja o utvrđivanju statusa samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi.

(5) Komisija ima pravo na naknadu za svoj rad, a iznos naknade ministar utvrđuje rješenjem.

(6) Visina naknade za rad članovima komisije ne može biti manja od jedne, niti veća od dvije utvrđene najniže plaće u Republici.

(7) Član komisije iz reda zaposlenih u Ministarstvu nema pravo na novčanu naknadu za učešće u radu komisije.

(8) Ako u određenoj djelatnosti u kulturi nema registri- ranih umjetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, za člana ko- misije može biti imenovan umjetnik, odnosno stručnjak iz inozemstva.

Član 10.

(1) Na osnovu prijedloga komisije o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta iz člana 7. ovog zakona ministar donosi rje- šenje kojim utvrđuje status samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi.

(2) Ministar donosi rješenje o odbijanju zahtjeva umjet- nika, odnosno stručnjaka u kulturi ukoliko je komisija utvr- dila da ne ispunjava opće i posebne uvjete za sticanje statusa samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi.

(3) Rješenje ministra iz st. 1. i 2. ovog člana je konačno i protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 11.

(1) Rješenje iz člana 10. stav 1. ovog zakona podliježe reviziji nakon tri godine od dana pravosnažnosti rješenja.

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti vodi računa o isteku roka iz stava 1. ovog člana.

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, revizija utvrđenog statusa može se sprovoditi i prije isteka roka iz stava 1. ovog člana ako Ministarstvo, ili drugi nadležni organ, u posebnom postupku, utvrdi da samostalni umjetnik, odnosno samostal- ni stručnjak u kulturi ne ispunjava opće i posebne uvjete iz člana 7. ovog zakona.

Član 12.

(1) Postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za sticanje i reviziju statusa samostalnog umjetnika i samostalnog struč- njaka u kulturi propisuju se pravilnikom.

(2) Ministar donosi Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta i reviziji statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi.

Član 13.

(1) Ministarstvo dostavlja rješenje iz člana 10. stav 1. ovog zakona Poreskoj upravi Republike Srpske i Republič- koj upravi za inspekcijske poslove.

(2) Samostalni umjetnik je dužan da u poslovanju sa tre- ćim licima uz svoje ime i prezime koristi oznaku “samostalni umjetnik”.

(3) Samostalni stručnjak u kulturi je dužan da u poslo- vanju sa trećim licima uz svoje ime i prezime koristi oznaku “samostalni stručnjak u kulturi”.

Član 14.

(1) Lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetni- ka, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi je obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječje zaštite, u skladu sa propisima kojima se uređuje sistem obaveznih do- prinosa.

(2) Lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi ostvaruje pravo na refundaciju sredstava uplaćenih na ime doprinosa iz stava 1. ovog člana, iz budžeta Republike, pod uvjetom da Ministar- stvu dostavi:

1) ovjerenu izjavu datu pod materijalnom i krivičnom od- govornošću da je prijavio sve svoje prihode Poreskoj upravi,

2) porezno uvjerenje o izmirenim obavezama i

3) dokaz o rezultatima u profesionalnom bavljenju umjetničkom, odnosno stručnom djelatnošću u protekloj godini.

(3) Dokumentacija iz stava 2. tačka 3) ovog člana, od- nosno objavljeno ili realizirano djelo, stručni ili naučni rad, dokumentacija o javnom nastupu ili interpretaciji djela kao dokaz dostavlja se u pisanoj ili elektronskoj formi.

Član 15.

(1) Lice koje ima utvrđen status samostalnog umjetni- ka, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi podnosi Mini- starstvu zahtjev za refundaciju sredstava iz člana 14. stav 2. ovog zakona.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se najkasnije do 15. januara tekuće godine, za prethodnu godinu.

(3) Zahtjev za refundaciju sredstava sadrži sljedeće po- datke: ime, prezime, adresu, jedinstveni matični broj (JMB) podnosioca zahtjeva, jedinstveni identifikacioni broj (JIB) i šifru djelatnosti obveznika uplate doprinosa, datum podnoše- nja zahtjeva i potpis podnosioca zahtjeva.

(4) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana obavezno se prilaže dokumentacija navedena u članu 14. stav 2. ovog zakona.

(5) Nepravovremen, nedopušten i nepotpun zahtjev od- bacuje se zaključkom protiv kojeg nije dozvoljena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim su- dom.

(6) Na osnovu urednog zahtjeva i priložene dokumenta- cije, ministar donosi rješenje o refundaciji sredstava iz člana 14. stav 2. ovog zakona.

(7) Rješenje ministra iz stava 6. ovog člana je konačno i protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 16.

(1) Na osnovu rješenja iz člana 10. stav 1. ovog zakona vrši se upis lica koja su stekla status samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi u Registar samo- stalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi.

(2) Registar iz stava 1. ovog člana vodi Ministarstvo.

(3) U Registar iz stava 1. ovog člana upisuju se osnovni podaci, kao i podaci o statusnim promjenama.

(4) Ministar donosi Pravilnik o vođenju Registra samo- stalnih umjetnika i samostalnih stručnjaka u kulturi, kojim se propisuje sadržaj i način vođenja Registra.

Član 17.

(1) Samostalnom umjetniku, odnosno samostalnom stručnjaku u kulturi prestaje status:

1) na osobni zahtjev,

2) ako zasnuje radni odnos, danom koji prethodi danu zasnivanja radnog odnosa,

3) ako ispuni uvjete za penziju,

4) ako mu prestane državljanstvo ili odjavi prebivalište u Republici, danom pravosnažnosti rješenja kojim mu je to pravo prestalo, odnosno danom odjave prebivališta,

5) ako mu je pravosnažnom sudskom odlukom izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja djelatnosti iz oblasti za koju mu je dodijeljen status,

6) ako mu je u postupku revizije iz člana 11. stav 1. ovog zakona utvrđeno da ne ispunjava opće i posebne uvjete iz člana 7. st. 2, 3. i 4. ovog zakona.

(2) Samostalni umjetnik, odnosno samostalni stručnjak u kulturi dužan je obavijestiti Ministarstvo u slučaju da nastupi jedan od razloga zbog kojih prestaje status iz stava 1. t. 2), 3), 4) i 5) ovog člana, najkasnije u roku od osam dana od dana nastanaka navedenih razloga.

Član 18.

(1) Ministar donosi rješenje o prestanku statusa samo- stalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kul- turi.

(2) Rješenje ministra iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

(3) Na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana vrši se bri- sanje iz Registra samostalnih umjetnika i samostalnih struč- njaka u kulturi.

(4) Ministarstvo dostavlja rješenje iz stava 1. ovog člana Poreskoj upravi Republike Srpske i Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Član 19.
Iz budžeta Republike Srpske osiguravaju se sredstva za:

1) refundaciju sredstava za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezaposlenosti i dječje zaštite,

2) rad članova komisije.

Član 20.

(1) Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove, putem nadležnih inspektora.

(3) Nadležni inspektor u vršenju inspekcijskog nadzora iz stava 2. ovog člana, pored ovlasti uređenih propisima iz oblasti inspekcija, ovlašćen je da rješenjem:

1) zabrani obavljanje poslova samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi licu koje te po- slove obavlja bez rješenja ministra, kojim se utvrđuje status (član 10),

2) naloži da u poslovanju sa trećim licima uz svoje ime i prezime koristi oznaku “samostalni umjetnik” (član 13. stav 2),

3) naloži da u poslovanju sa trećim licima uz svoje ime i prezime koristi oznaku “samostalni stručnjak u kulturi” (član 13. stav 3),

4) zabrani rad ako u toku inspekcijske kontrole utvrdi postojanje činjenica iz člana 17. stava 1. t. 2), 3), 4), 5) i 6) ovog zakona,

5) zabrani rad ako utvrdi da postoji rješenje iz člana 18. ovog zakona.

 

Član 21.

Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj samostalni umjetnik, odnosno samostalni stručnjak u kulturi ako:

1) radi bez rješenja kojim se utvrđuje status samostalnog umjetnika, odnosno samostalnog stručnjaka u kulturi (član 10. stav 1),

2) u poslovanju sa trećim licima uz svoje ime i prezime ne koristi oznaku “samostalni umjetnik” (član 13. stav 2),

3) u poslovanju sa trećim licima uz svoje ime i prezime ne koristi oznaku “samostalni stručnjak u kulturi” (član 13. stav 3),

4) nastupi jedan od razloga zbog kojih prestaje status samostalnom umjetniku, odnosno samostalnom stručnjaku u kulturi, a on o tim činjenicama ne obavijesti Ministarstvo (član 17. stav 2),

5) ako nastupa kao samostalni umjetnik, odnosno samo- stalni stručnjak u kulturi, a rješenjem ministra mu je utvrđen prestanak statusa samostalnog umjetnika, odnosno samostal- nog stručnjaka u kulturi (član 18. stav 1).

 

Član 22.

Ministar će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike:

1) o postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta i reviziji statusa samostalnog umjetnika i samostalnog stručnjaka u kulturi (član 12. stav 2),

2) o vođenju Registra samostalnih umjetnika i samostal- nih stručnjaka u kulturi (član 16. stav 4).

 

Član 23.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o sticanju statusa samostalnih umjetnika (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 50/10).

 

Član 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-366/21

28. aprila 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

 Nedeljko Čubrilović, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.