Uputstvo o načinu dostavljanja podataka i njihovog korištenja iz Jedinstvenog registra računa

Legislativa

Uputstvo o načinu dostavljanja podataka i njihovog korištenja iz Jedinstvenog registra računa

Ovim uputstvom uređuje se način i postupak dostavljanja podataka u Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata, sadržaj i način dostavljanja podataka, kao i način pristupa i korištenja podataka iz Registra.

28.05.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 42/21 (28.5.2021.)

 

Na osnovu člana 12. stav (6) Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15, 79/15 i 4/21), direktor Finansijsko-informatičke agencije, dana 21. 05. 2021. godine, donosi

 

UPUTSTVO

O NAČINU I POSTUPKU DOSTAVLJANJA PODATAKA I NJIHOVOG KORIŠTENJA IZ JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA POSLOVNIH SUBJEKATA


 

I. OPŠTE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)

 

Ovim uputstvom uređuje se način i postupak dostavljanja podataka u Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata (u daljem tekstu: Registar), sadržaj i način dostavljanja podataka, kao i način pristupa i korištenja podataka iz Registra.
 

Član 2.
(Obveznici dostave podataka)

 

Banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i filijale banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine koje posluju u Federaciji i imaju dozvolu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: banke), dužne su Finansijsko-informatičkoj agenciji (u daljem tekstu: Agencija), dostavljati podatke o računima poslovnih subjekata radi vođenja Registra na način propisan ovim uputstvom.
 

Član 3.
(Poslovni subjekti i ostali učesnici)

 

Pod poslovnim subjektima, u smislu Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15, 79/ i 4/21) (u daljem tekstu: Zakon) smatraju se: pravna lica i dijelovi pravnih lica, odnosno privredna društva, javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, udruženja, javne institucije, organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave, te ostali oblici organizovanja čije je osnivanje registrovano kod nadležnog organa ili osnovano zakonom, kao i fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost (u daljem tekstu: poslovni subjekti) i dužni su koristiti podatke o računima poslovnih subjekata na način propisan ovim uputstvom.
 

II. SADRŽAJ I NAČIN RAZMJENE PODATAKA

 

Član 4.
(Sadržaj podataka)

 

Sadržaj podataka, koje su banke dužne dostavljati u Registar za svaki račun poslovnog subjekta koji je otvoren u skladu sa propisima o unutrašnjem platnom prometu, propisan je u članu 12. stav (4) Zakona, Uputstvom o načinu vođenja i sadržaju evidencije računa poslovnih subjekata kod ovlaštenih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/15) i ovim uputstvom.
 

Član 5.
(Vrste konekcije)

 

(1) Razmjena podataka između banaka i Agencije vrši se uspostavljanjem VPN konekcije putem MPLS-a.

(2) Tehničke detalje konekcije i vrstu zaštite utvrđuje Agencija.

 

Član 6.
(Dostavljane i razmjena podataka)

 

(1) Dostavljanje i razmjena podataka vrši se putem web servisa rest (API) koje će Agencija staviti na raspolaganje bankama. Struktura i opis podataka dati su u prilogu 1 ovog uputstva.

(2) Zaprimljene slogove podataka iz banaka Agencija evidentira i kontroliše da li su u skladu sa propisima, nakon čega se bankama dostavljaju rezultati kontrole. Ispravni slogovi se upisuju u Registar, a slogove u kojima postoji greška banka je dužna ispraviti i ponovo dostaviti Agenciji u što kraćem roku.

 

III. NAČIN PRISTUPA I KORIŠTENJA PODATAKA

 

Član 7.
(Načini pristupa i korištenja podataka iz Registra)

 

(1) Pristup podacima iz Registra, korisnicima je omogućen na sljedeće načine:

a) stalni pristup podacima

b) povremeni pristup podacima

c) pristup podacima putem web portala i/ili mobilne aplikacije

(2) Korisnici mogu dobijene podatke koristiti isključivo u skladu sa članom 9. stav (4) Zakona.

 

Član 8.
(Stalni pristup podacima)

 

(1) Stalni pristup podacima podrazumijeva ispunjenje sljedećih uslova:

a) da je potpisan ugovor između Agencije i korisnika iz člana 9. stav (5) Zakona;

b) da između Agencije i korisnika postoji zaštićena konekcija.

(2) Stalni pristup podacima, u pravilu, ostvaruje se preko tehničke infrastrukture za razmjenu podataka bazirane na web servisima ili aplikacije za pristup podacima iz Registra.

 

Član 9.
(Povremeni pristup podacima)

 

(1) Povremeni pristup podacima podrazumijeva da korisnici iz člana 9. stav (3) Zakona mogu zatražiti određene podatke iz Registra na osnovu podnesenog zahtjeva.

(2) Podaci se dostavljaju u papirnoj ili elektronskoj formi.

 

Član 10.
(Pristup podacima putem web portala i/ili mobilne aplikacije)

 

Agencija će u svrhu ličnog informisanja korisnicima omogućiti dostupnost informacija o glavnom računu pravnog lica putem web portala i/ili mobilne aplikacije.
 

Član 11.
(Izdavanje izvoda iz Registra)

 

(1) Svako pravno i fizičko lice može podnijeti Agenciji zahtjev za izvod iz Registra. Formu i način podnošenja zahtjeva utvrđuje Agencija.

(2) Agencija izdaje podnosiocu zahtjeva ovjeren izvod iz Registra sa traženim podacima, odnosno potvrdu o nepostojanju traženih podataka u Registru.

(3) Naknada za izvod iz Registra se plaća u skladu sa Odlukom o naknadama za usluge Finansijsko-informatičke agencije.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 12.
(Prestanak važenja važećeg uputstva)

 

Danom stupanja na snagu ovog uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu i postupku dostavljanja podataka i njihovog korištenja u Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 97/16).
 

Član 13.
(Stupanje na snagu)

 

Ovo uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 02-02-2-1777-4/2021
21. maja/svibnja 2021. godine
Sarajevo

 


Direktor
Mr. sci. Esad Mahmutović, s. r.


STRUKTURA I OPIS PODATAKA

 

 

Podatak

Tip i veličina polja

Kontrole

Šifarnik

Komentar

Vrsta promjene/ažuriranja podataka

Tekst (1)

Vrijednost iz šifarnika

N – otvaranje računa

U – promjena podataka računa

C – zatvaranje računa

Vrijednost ovog polja određuje vrstu operacije prilikom ažuriranja podataka o računu poslovnog subjekta.

Datum i vrijeme promjene/ažuriranja podataka u skladu sa vrstom promjene/ažuriranja podataka

Datum i vrijeme

Format "DDMMYYYY HH:MM", Prema standardu ISO 8601,

24-satno vrijeme, UTC+1 (CET).

Ne

Datum i vrijeme ažuriranja podataka u ovlaštenoj organizaciji u skladu sa članom 12. Zakona o unutrašnjem platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15,79/15 i 4/21) u realnom vremenu nastanka promjene podataka.

Broj računa

Tekst (25)

Veličina polja 16 za vrste računa G, R, J i O, vrijednost polja bez specijalnih znakova, prve 3 cifre broj računa banke koja šalje podatak, minimalna dužina polja 6 karaktera.

Šifarnik banaka

Broj računa poslovnog subjekta.

Status računa

Tekst (1)

Vrijednost iz šifarnika

A – aktivan račun,

B – blokiran račun,

U – ugašen, odnosno zatvoren račun.

Status računa, prema Uputstvu о nаčinu vоđеnjа i sаdržајu еvidеnciје rаčunа pоslоvnih subjekata kod ovlaštenih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/15).

Vrsta računa

Tekst (1)

Vrijednost iz Uputstva o načinu vođenja i sadržaju evidencije računa poslovnih subjekata kod ovlaštenih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/15) i usklađenost sa važećim zakonskim propisima.

R - rаčun zа rеdоvnо pоslоvаnjе,

G - rаčun kојi је оdrеđеn kао glаvni rаčun,

О - rаčun оrgаnizаciоnоg diјеlа,

P - rаčun zа pоsеbnе nаmјеnе,

J - rаčun zа prikuplјаnjе јаvnih prihоdа,

D - dеvizni rаčun,

K - račun za depozit koji predstavlja kolateral,

S - račun poslovnog subjekta koji je u stečaju,

F - račun poslovnog subjekta u postupku finansijske konsolidacije

Vrsta računa, prema Uputstvu о nаčinu vоđеnjа i sаdržајu еvidеnciје rаčunа pоslоvnih subjekata kod ovlaštenih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", broj 83/15).

Naziv poslovnog subjekta

Tekst (250)

Minimalan broj karaktera – 1,

Maksimalan broj karaktera – 250.

Ne

Puni naziv poslovnog subjekta.

JIB – Jedinstveni Identifikacijski Broj

Tekst (13)

Maksimalan broj karaktera 13,

kontrola prema Modulu 11.

Ne

Jedinstveni identifikacijski broj poslovnog subjekta u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69 /17,17/18 i 32/20).

MBS - Matični Broj Subjekta

Tekst (25)

Maksimalan broj karaktera - 25

Ne

Matični broj poslovnog subjekta.

Teritorijalna jedinica

Tekst (1)

Veličina polja – 1 karakter

1 - Federacija BiH

2 - Republika Srpska

3 - Brčko Distrikt BiH

Teritorijalna jedinica u kojoj se nalazi sjedište poslovnog subjekta u Bosni i Hercegovini.

Kanton

Tekst (2)

Vrijednost iz šifarnika

Federalni zavod za statistiku

Kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojem se nalazi poslovni subjekt.

Opština/grad

Tekst (5)

Minimalan broj karaktera – 3,

Maksimalan broj karaktera – 5.

Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20 - Isp, 63/20 i 88/20) ili Federalni zavod za statistiku

Opština/grad u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj se nalazi poslovni subjekt.

Adresa

Tekst (150)

Minimalan broj karaktera – 3,

Maksimalan broj karaktera – 150.

Ne

Adresa (ulica i broj) u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojoj se nalazi poslovni subjekt.

Djelatnost

Tekst (10)

Vrijednost iz šifarnika

Federalni zavod za statistiku

Šifra djelatnosti u skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH" broj 47/10).

Oblik organizovanja

Tekst (2)

Vrijednost iz šifarnika

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Oblik organizovanja poslovnog subjekta.

Rezident

Tekst (1)

Vrijednost iz šifarnika

R - rezidentni poslovni subjekat

N - nerezidentni poslovni subjekat

Odrednica za prebivalište osnivača poslovnog subjekta.

 


 

 

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Jedinstveni registar računa

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.