Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u KS

Legislativa

Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u KS

Ovom Odlukom o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo se utvrđuju nazivi domene i poddomena internet stranica Skupštine Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo, kantonalnih organa uprave i stručnih službi, kantonalnih upravnih organizacija Kantona Sarajevo i adresa elektronske pošte zastupnika u Skupštini, članova Vlade, te imenovanih lica, državnih službenika

03.06.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/21 (3.6.2021.) 

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 66. vanrednoj sjednici održanoj 20.05.2021. godine, donijela je

 

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DOMENE I PODDOMENA INTERNET PORTALA I ADRESA ELEKTRONSKE POŠTE U KANTONU SARAJEVO


 

I

 

Ovom Odlukom o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo (u daljnjem tekstu: Odluka) se utvrđuju nazivi domene i poddomena internet stranica Skupštine Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština), Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), kantonalnih organa uprave i stručnih službi, kantonalnih upravnih organizacija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: organi uprave) i adresa elektronske pošte zastupnika u Skupštini, članova Vlade, te imenovanih lica, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: zaposlenici).
 

II

 

Kanton Sarajevo za predstavljanje na internetu koristi domenu "ks.gov.ba", registrovanu kod institucije nadležne za upravljanje "gov.ba" domenom.
 

III

 

Utvrđuju se poddomene u obliku "ABC.ks.gov.ba", gdje "ABC" predstavlja skraćenicu Skupštine, Vlade, kantonalnog organa uprave, stručne službe ili kantonalne upravne organizacije.
 

IV

 

Kanton Sarajevo koristi sljedeće adrese elektronske pošte, uz dodatne adrese po potrebi:

a) kontakt adresa: ABC@ABC.ks.gov.ba;

b) alternativna kontakt adresa: info@ABC.ks.gov.ba;

Adrese elektronske pošte zastupnika u Skupštini, članova Vlade i zaposlenika: ime.prezime@ABC.ks.gov.ba, gdje "ABC" predstavlja skraćenicu Skupštine, Vlade, kantonalnog organa uprave, stručne službe ili kantonalne upravne organizacije, a kreiraju se na osnovu prethodno pismenog zahtjeva organa uprave upućenog Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo.
 

V

 

Kanton Sarajevo za interne informacije prema zaposlenicima koristi jedinstvenu intranet stranicu koja nije registrovana i dostupna izvana.
 

VI

 

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, u saradnji s organima uprave.

Vlada obavezuje Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da na svojoj web stranici i web stranici Vlade Kantona Sarajevo kreira i redovno održava poseban Registar domena i poddomena Kantona Sarajevo, koji uključuje registrovanu domenu, sve dosadašnje registrovane poddomene internet adresa koje su propisane ranijim odlukama navedenim u članu VII. (Prestanak važenja ranijih odluka) ove Odluke, te sve buduće registrovane i kreirane poddomene.

Vlada daje saglasnost Zavodu za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo da, na prethodni pismeni zahtjev organa uprave, a na osnovu odgovarajuće odluke rukovodioca Zavoda za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo, registruje, kreira i održava poddomene, te iste evidentira u Registru domena i poddomena Kantona Sarajevo, bez obaveze izmjene ili dopune ove Odluke.
 

VII

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaju važiti sljedeći propisi:

a) Odluka o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/09),

b) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 52/12),

c) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/15),

d) Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/17),

e) Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/18),

f) Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 17/19),

g) Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 52/20),

h) Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju domene i poddomena internet portala i adresa elektronske pošte u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 6/21).
 

VIII

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-22133-4/21
20. maja 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

elektronska pošta

domene

poddomene

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.