Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu plastenika na području općine Ilidža

Legislativa

Pravilnik o utvrđivanju kriterija za dodjelu plastenika na području općine Ilidža

Ovim Pravilnikom utvrđuju se korisnici, uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu Dodjela plastenika na području općine Ilidža.

03.06.2021. 12:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 22/21 (3.6.2021.) 

 

Na osnovu člana 26. Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10 i 7/13), i člana 90. Statuta Općine Ilidža, (Prečišćeni tekst - "Služene novine Kantona Sarajevo", br. 33/10 i 18/16), na prijedlog Službe za privredu i turizam, Općinski načelnik donosi

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU USLOVA, KRITERIJA I POSTUPKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA NA PODRUČJU OPĆINE ILIDŽA


 

OSNOVNE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)
 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se korisnici, uslovi, kriteriji i postupak za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu "Dodjela plastenika na području općine Ilidža" (u daljem tekstu: Projekat).
 

Član 2.
(Korisnici)
 

(1) Pravo na učešće u Projektu imaju svi zainteresovani građani (fizička lica) koji imaju prebivalište na području općine Ilidža i povratnici u mjesto Gornji Kotorac - Istočna Ilidža, posjeduju poljoprivredno zemljište i ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom.

(2) Pravo na dodjelu plastenika ne mogu ostvariti lica, koja su u ranijem periodu ostvarila pravo na donaciju dodjelu ili sufinansiranje nabavke plastenika, od općina, ministarstava, humanitarnih i drugih institucija.
 

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU PLASTENIKA

 

Član 3.
(Uslovi)
 

Uslovi za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika su slijedeći:

a) da je podnosilac zahtjeva zakonski korisnik zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta);

b) da navedeno zemljište pripada poljoprivrednom gazdinstvu, odnosno da je uz objekat stalnog mjesta boravka podnosioca zahtjeva (utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta).
 

Član 4.
(Nosilac aktivnosti)
 

Nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju Projekta je Služba za privredu i turizam.
 

IZBOR KANDIDATA

 

Član 5.
(Objavljivanje javnog poziva)
 

(1) Općina Ilidža objavljuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika na web stranici Općine Ilidža i oglasnoj ploči Općine Ilidža.

(2) U dnevnim novinama će se objaviti obavještenje o raspisivanju Javnog poziva.

(3) Javni poziv sadrži: uslove koje kandidat mora ispunjavati, kriterije za bodovanje, rok za podnošenje prijava i druge podatke potrebne za provođenje Javnog poziva.

(4) Izbor kandidata za dodjelu plastenika vrši se na osnovu pristiglih prijava na Javni poziv.
 

Član 6.
(Komisija za dodjelu plastenika)
 

(1) Općinski načelnik imenuje Komisiju za dodjelu plastenika.

(2) Komisija za dodjelu plastenika razmatra pristigle prijave, evidentira kandidate koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva, vrši uviđaj na licu mjesta i sačinjava rang listu na osnovu utvrđenih kriterija za bodovanje iz člana 8. Pravilnika.

(3) Utvrđena rang lista se dostavlja općinskom načelniku.

(4) Odluku o dodjeli plastenika donosi općinski načelnik na prijedlog Komisije za dodjelu plastenika.

(5) O rezultatima Javnog poziva, kandidati će biti obaviješteni putem oglasne ploče i web stranice Općine Ilidža.
 

Član 7.
(Zaključivanje ugovora)
 

Nakon donošenja Odluke o dodjeli plastenika, kandidati potpisuju ugovor o dodjeli plastenika sa općinskim načelnikom, kojim će biti regulisana sva dalja međusobna prava i obaveze.
 

KRITERIJI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

Član 8.
(Kriteriji)
 

(1) Kriteriji za bodovanje podnesenih zahtjeva:

a) pogodnost zemljišta za plasteničku proizvodnju:

(utvrđuje Komisija za dodjelu plastenika na licu mjesta)

1) da je površina zemljišta gdje će se postaviti plastenik ravna ili veoma blagog nagiba (1 bod);

2) da zemljište nije vlažno odnosno sklono zabarivanju (1 bod);

3) da nije u blizini objekata, koji bi mogli stvarati sjenu na plastenik (1 bod);

4) da je zemljište udaljeno od industrijskih zagađivača minimum 1 km, a od glavnih saobraćajnica 100 m (1 bod);

5) da je u neposrednoj blizini izvorišta vode ili vodovodne mreže (1 bod);

b) bodovi po osnovu pripadnosti jednoj od navedenih kategorija:

1) podnosilac zahtjeva nezaposlen (15 bodova);

2) za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva (1 bod)

3) podnosilac zahtjeva penzioner (10 bodova);

4) borački status podnosioca zahtjeva (demobilisani borac) (5 bodova);

5) dodatni borački status člana porodičnog domaćinstva (1 bod);

6) porodica šehida, porodica poginulih, umrlih ili nestalih boraca (5 bodova);

7) podnosilac zahtjeva ima priznat status RVI (5 bodova);

8) dodatni RVI status člana porodičnog domaćinstva (1 bod);

9) podnosilac zahtjeva ima priznat status logoraša (3 boda);

10) dodatni logoraški status člana porodičnog domaćinstva (1 bod);

11) samohrani roditelj (4 boda).

c) dodatni bod:

posjedovanje certifikata o završenom kursu - edukaciji o plasteničkoj proizvodnji (3 boda);

(2) Kada kandidati pri bodovanju imaju isti broj bodova, prednost će imati onaj kandidat čiji je porodični standard niži.
 

Član 9.
(Stupanje na snagu)
 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od objave na web stranici i oglasnoj ploči Općine Ilidža, a bit će objavljen i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u sklopu realizacije projekta "Dodjela plastenika na općini Ilidža", broj 16-20-953 od 14.02.2020. godine.
 

 

Broj 02-02-2320/21
12. maja 2021. godine
Ilidža


Općinski načelnik
Nermin Muzur, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

plastenici

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.