Pravilnik o izmjenama Pravilnika kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara

27.05.2021. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, Broj 48, 27.05.2021.

 

Na osnovu člana 36. stav 5. Zakona o zaštiti od požara ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 94/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), ministar unutrašnjih poslova, u saradnji sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, 21. maja 2021. godine donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA VRŠENJE KONTROLNOG ISPITIVANJA APARATA ZA GAŠENJE POČETNOG POŽARA

 

Član 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za vršenje kontrolnog ispitivanja aparata za gašenje početnog požara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 5/21) u članu 5. stav 1.1. 2) i 3) mijenjaju se i glase:

“2) precizne vage do 5 kg, klase tačnosti II. sa podjelom na 1 gr,

3) decimalne vage do 300 kg, klase tačnosti III. sa podjelom na 100 gr,”

U tački 10) poslije riječi: “aparata" dodaju se zarez i nove t. 11) i 12), koje glase:

“11) alata za utiskivanje brojeva na dno aparata i na nc- rđajući prsten,

12) kliješta za plombiranjc s idcntifikacionom oznakom ovlašćenog preduzeća”.

Član 2.

U članu 26. u stavu 2. u tački 6) poslije riječi: “(označava se oznakom VP)" dodaju se zarez i nova tačka 7), koja glasi:

“7) aparati za gašenje HL (Halonski ugljovodonici)”.

Član 3.

Član 29. mijenja se i glasi:

“(1) Mjesto postavljanja aparata u prostoriji čija je površina veća od 50 m' označava se naljepnicom najmanjih dimenzija formata A5 sa tekstom ’PP APARAT’.

(2) Naljepnica iz stava 1. ovog člana mora biti obojena pretežno bojom RAL 3000 i postavljena dovoljno visoko da njenu uočljivost ne ometaju ostali predmeti u prostoriji.”.

Član 4.

Dosadašnji prilog Pravilnika zamjenjuje se novim Prilogom, koji čini sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5.

Poslije člana 29. u Glavi VIII. dodaje se novi član 29a, koji glasi:

“Član 29a.

Privredna društva i druga pravna lica i prcduzctnici iz člana 3. ovog pravilnika dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika do 1. januara 2022. godine.”.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: S/M-020-135/20

21. maja 2021. godine            

Banjaluka        

 

Ministar,

Mr. Dragan Lukač, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
izmjena.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.