Pravilnik o ostvarivanju podrške poljoprivrednih proizvođača u uslovima izazvanim pandemijom

Legislativa

Pravilnik o ostvarivanju podrške poljoprivrednih proizvođača u uslovima izazvanim pandemijom

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za ostvarivanje podrške poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona, postupak, vrsta, visina i način isplate sredstava podrške, obaveze korisnika podrške, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

22.06.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 56, 22.06.2021.

 

Na osnovu člana 26. st. 1. i 2. Zakona o poljoprivredi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 70/06, 20/07, 86/07 i 71/09) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), a u vezi sa Zaključkom Upravnog odbora Kompenzacioiog fonda, broj: 04.KF/414-189/21, od 8. juna 2021. godine, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

P R A V I L N I K

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANjA PODRŠKE POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA U USLOVIMA IZAZVANIM PANDEMIJOM VIRUSA KORONA

 

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za ostvarivanje podrške poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona, postupak, vrsta, visina i način isplate sredstava podrške, obaveze korisnika podrške, rokovi, kao i potrebna dokumentacija i obrasci.

Član 2.

Sredstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa koroia obezbjeđuju se iz sredstava Kompenzacionog fonda Republike Srpske u visinii od 2.200.000 KM.

Član 3.

Pravo na novčana sredstva podrške iz člana 2. ovog pravnliika ostvaruje se za sljedeće namjene:

1) za voćarsku proizvodnju (zasnivanje voćnih zasada),

2) za štete od mraza,

3) za podršku uzgajivačimaa svinja.

Član 4.

(1) Pravo na podršku poljoprivrednim proizvođačima u uslovima izazvanim pandemijom virusa korona mogu da ostvare fizička i pravna lica (u daljem tekstu: korisnik) sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva.

(2) Za ostvarivanje prava na podršku poljoprivrednim proizvođačima korisnici podnose Agenciji za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Agencija) zahtjev i dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.

(3) Zahtjev za ostvarivanje prava na podršku poljoprivrednim proizvođačima podnosi se na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(4) Zahtjev iz stava 3. ovog člana za fizička lica pod- nosi nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a u slučaju spriječenosti nosioca poljoprivrednog gazdinstva, zahtjev može podnijeti i opunomoćeno lice na ime nosioca gazdinstva, uz prilaganje ovjerene punomoći.

Član 5.

(1) Pravo na podršku poljoprivrednim proizvođačima, u skladu sa ovim pravilnikom, ne mogu ostvariti korisnici:

1) koji imaju pasivan status, u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u RG1G i Registar korisnika podsticajnih sredstava,

2) porodična poljoprivredna gazdinstava čiji nosilac nije prijavio Poreskoj upravi obavezu doprinosa za 2020. godinu, a u skladu sa propisima o doprinosima,

3) koji nisu izmirili obaveze no osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2020. godinu, a u skladu sa propisima o protivgradnoj zaštiti,

4) koji su u zahtjevu za podsticajna sredstva za bilo koju podsticajnu mjeru propisanu Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela dali neistinite podatke,

5) poljoprivredne zadruge sa negativnim zadružnim revizorskim izvještajem i koje nisu postupile no mjerama i preporuka.ma zadružnog revizora utvrđenim u revizorskom izvještaju.

(2) Podatke iz stava 1. tačka 2) ovog člana Agencija pribavlja no službenoj dužnosti, a za plaćanje obaveze no osnovu naknade za protivgradnu zaštitu korisnici prilažu i dokaz o uplati (kopija uplatnice).

 

Član 6.

(1) Pravo na novčana sredstva podrške za voćarsku proizvodnju ostvaruju korisnici koji u RPG-u imaju upisane voćne zasade, za zasnivanje zasada jabuke, kruške, šljive ili breskve površine jednog hektara, pri čemu broj sadnica no jednom proizvođaču no hektaru iznosi:

1) 3.000 sadnica jabuke, ili

2) 2.000 sadnica kruške, ili

3) 1.200 sadnica šljive ili

4) 1.200 sadnica breskve.

(2) Pravo na podršku iz stava 1. ovog člana imaju korisnici za sadnju koja se vrši u jesen 2021. godine.

(3) Novčana sredstva podrške odobravaju se u iznosu troškova nabavke sadnog materijala, pri čemu iznos podrške ne može biti veći od 2,5 KM no sadnici jabuke, odnosno 2,95 KM no sadnici kruške, šljive i breskve.

(4) Ukupna sredstva podrške proizvođači.ma voća za zasnivanje zasada iznose 500.000 KM i obezbjeđuju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

(5) Pravo na sredstva podrške iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, uz koji se prilažu:

1) predračun za nabavku sadnica iz stava 1. ovog člana, izdat od proizvođača sadnog materijala registrovanog u Republici Srpskoj,

2) plan podizanja i održavanja stalnog zasada, sačinjen na Obrascu 2. iz Priloga ovog pravilnika.

(6) Na osnovu zahtjeva iz stava 5. ovog člana, direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sredstava za podršku voćarskoj proizvodnji.

(7) Korisnik sredstava podrške za voćarsku proizvod- nju dužan je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na Obrascu 3. iz Priloga ovog pravilnika u roku od 90 dana od dana uplate sredstava podrške na račun kori- snika, uz koji prilaže:

1) račune kao dokaz o nabavci sadnog materijala, izdate od strane proizvođača sadnog materijala registrovanog u Republici Srpskoj,

2) deklaracije o kvalitetu sadnog materijala i uvje- renje o sortnoj čistoći i zdravstvenom stanju sadnog materijala, koji nisu stariji od godinu dana.

(8) Nakon dostavljanja izvještaja iz stava 7. ovog člana, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formira komisiju, koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ili Agenciji.

(9) Komisija iz stava 8. ovog člana vrši provjeru zasnivanja zasada uvidom na licu mjesta kod korisnika, konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.

(10) Zahtjev iz stava 5. ovog člana korisnici podnose do utroška sredstava propisanih stavom 4. ovog člana, a najkasnije do 15. septembra 2021. godine.

Član 7.

(1) Pravo na novčana sredstva podrške za štete od mraza ostvaruju korisnici koji imaju proizvodnju voća minimalno 0,5 hektara upisanu kao način korišćenja u RPG-u.

(2) Sredstva podrške iz stava 1. ovog člana odobravaju se za sljedeće voćne vrste:

1) kruška,

2) šljiva,

3) trešnja,

4) višnja,

5) breskva,

6) nektarina.

(3) Pravo na sredstva podrške iz stava 1. ovog člana proizvođači voća ostvaruju na osnovu zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, koji podnose Agenciji.

(4) Ukupna sredstva podrške proizvođačima voća izno- se 1.000.000 KM i obezbjeđuju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske.

(5) Sredstva podrške iz stava 1. ovog člana odobravaju se rješenjem Agencije, a nakon obrade svih prispjelih zahtjeva i iznose do 500 KM po hektaru.

(6) Zahtjev za ostvarivanje podrške proizvođači voća podnose najkasnije do 31. jula 2021. godine.

Član 8.

(1) Pravo na novčana sredstva podrške imaju uzgajivači svinja koji su Agenciji prijavili početak tova u skladu sa članom 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela, te koji u periodu od 1. marta do 1. septembra 2021. godine izvrše prodaju tovnih svinja minimalne težine 90 kg.

(2) Pravo na sredstva podrške iz stava 1. ovog člana uzgajivači ostvaruju na osnovu zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1. iz Priloga ovog pravilnika, koji podnose Agenciji i uz koji prilažu:

1) potpisanu i ovjerenu fakturu sa navedenim brojem životinja, težinom i unesenim identifikacionim brojevima za grla ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja - za pravna lica i fizička lica registrovana u sistemu PDV-a,

2) otkupne blokove u kojima su navedeni brojevi prodatih grla sa identifikacionim brojem i težinom ili serijskim brojem sa uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja - za fizička lica koja nisu u sistemu PDV-a,

3) specifikaciju za tovna grla, popunjenu na Obrascu 4. iz Priloga ovog pravilnika, koji se dostavlja u pisanoj i u elektronskoJ formi na elektronsku adresu Agencije (Obrazac je dostupan na internet stranici Agencije),

4) kopiju uvjerenja o zdravstvenom stanju životinja, koja prati transport D obrazac - za svinje,

5) kopiju rješenja o registraciji za klanice koje su registrovane na osnovu preduzetničke djelatnosti, a ukoliko su grla otkupljena od pravnog lica za potrebe izvoza živih životinja, i dokaze o izvozu.

(3) Ukupna sredstva podrške uzgajivačima svinja izno- se 2.000.000 KM i obezbjeđuju se iz Kompenzacionog fonda Republike Srpske, pri čemu se za prvi obračun obezbjeđuje 700.000 KM.

(4) Sredstva podrške iz stava 1. ovog člana odobravaju u iznosu do 50 KM po grlu, srazmjerno broju grla za koje je podnesen zahtjev i ukupnim sredstvima utvrđenim stavom 3. ovog člana, a isplata se vrši u dva obračunska perioda.

(5) Prvi obračun sredstava podrške iz stava 4. ovog člana vrši se za zahtjeve dostavljene do 30. juna 2021. godine, za izvršenu prodaju grla od 1. marta do 31. maja 2021. godine, a drugi obračun za zahtjeve dostavljene do 15. septembra 2021. godine, za izvršenu prodaju grla od 1. juna do 1. septembra 2021. godine.

(6) Maksi.malni iznos podrške iz stava 1. ovog člana koji korisnik može ostvariti iznosi 100.000 KM.

Član 9.

(1) Korisnik podrške dužan je da vrati sredstva podrške koja su nenamjenski utrošena ili koja su ostvarena na osnovu netačnih podataka u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja kojim nadležni inspektor naloži korisniku vraćanje sredstava.

(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, korisniku se sa danom donošenja rješenja od nadležnog inspektora utvrđuje pasivan status i blokira pravo na podsticajna sredstva i druga sredstva podrške, a najkraće do isteka perioda od dvije godine, računajući od dana vraćanja sredstava podrške zajedno sa zateznom kamatom.

(3) Korisnici podrške dužni su čuvati dokumentaciju na osnovu koje su ostvarili sredstva podrške najmanje tri godine od dana isplate sredstava podrške.

Član 10.

Upravni nadzor nad sprovođenjem ovog pravilnika vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a inspekcijski nadzor Republička uprava za inspekcijske poslove i inspekcije jedinica lokalnih uprava.

Član 11.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 12.01-052-4229/21

11. Juna 2021. godine 

Banjaluka 

 

Ministar,       

Dr Boris Pašalić, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.