Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja

Legislativa

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške

14.07.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 55/21 (14.7.2021.)

Na osnovu člana 20. stav (2) Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARENJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU RURALNOG RAZVOJA


 

PRVI DIO - OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

 

Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), potrebna dokumentacija, način ostvarivanja prava na novčanu podršku po modelu ruralnog razvoja (u daljem tekstu: podrška), kontrola, nadzor i povrat podrške, obrasci i prihvatljivi troškovi.
 

Član 2.(Značenje izraza)

 

U smislu ovoga Pravilnika, pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) "Ruralni razvoj" podrazumijeva skup politika, mjera i aktivnosti koje za cilj imaju sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja i koje se planiraju i provode uz uvažavanje principa održivog razvoja, očuvanja i unapređenja kvaliteta okoliša,

b) "Poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PG) podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu jedinica, koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i privrednog gledišta, koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. PG se može baviti i drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima. PG može djelovati kao privredno društvo, obrt ili zadruga, ako je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao porodično poljoprivredno gazdinstvo,

c) "Porodično poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PPG) je samostalna privredna i socijalna jedinica, koja se zasniva na vlasništvu i/ili upotrebi proizvodnih resursa i upravljanju porodice u obavljanju poljoprivredne djelatnosti,

d) "Nosilac poljoprivrednog gazdinstva" podrazumijeva fizičko ili pravno lice, ili grupu fizičkih i pravnih lica, u skladu sa statusom koji ima grupa i njeni članovi prema zakonima u Bosni i Hercegovini, a čije se gazdinstvo nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine, te obavlja poljoprivrednu djelatnost i registrovano je u Registru poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG), kao nosilac gazdinstva,

e) "Poljoprivrednik" je fizičko lice, koje na PG proizvodi biljne i stočarske proizvode, te obavlja i druge poslove vezane uz tu proizvodnju, bez obzira na stepen specijalizacije PG na kojem radi i koje posjeduje znanje i vještinu o poljoprivredi,

f) "Klijent" je svako fizičko i pravno lice, koje podnosi zahtjev za podršku na osnovu obavještenja, a upisano je u RPG i Registar klijenata (u daljem tekstu: RK),

g) "Mladi poljoprivrednik" je lice iz tačke e) ovog člana, u životnoj dobi od navršenih 18 do navršenih 40 godina starosti, na dan raspisivanja obavještenja,

h) "Obrt" podrazumijeva samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti, koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu,

i) "Ulaganje" je u novcu iskazana vrijednost investicionog projekta za koji se traži podrška, a dijeli se na prihvatljive i neprihvatljive troškove,

j) "Faktura" je isprava koju prodavalac ili isporučilac robe ili pružalac usluge izdaje primaocu robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge, povezane (akcesorne) troškove, odgovarajuće poreze, modalitete plaćanja itd, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,

k) "Poljoprivredne mašine" u smislu ovog Pravilnika su naprave koje proizvode, pretvaraju i prenose energiju, kojom se obavlja neki rad u funkciji poljoprivredne proizvodnje, a neophodni su za osnovnu djelatnost PG,

l) "Priključni uređaji" u smislu ovog Pravilnika su oruđa namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji pokretana od poljoprivrednih mašina, a neophodni su za osnovnu djelatnost PG,

m) "Oprema" u smislu ovog Pravilnika su sve vrste opreme namijenjene obavljanju aktivnosti u okviru poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanju okolišnih standarda,

n) "Rasplodne junice" su ženska grla goveda namijenjena rasplodu, starosti od 14 do 26 mjeseci,

o) "Rasplodne nazimice" su ženska grla svinja namijenjena rasplodu, starosti od 7 do 12 mjeseci,

p) "Rasplodne ovce" su ženska rasplodna grla namijenjena rasplodu, starosti od 6 do 12 mjeseci,

q) "Rasplodne koze" su ženska rasplodna grla namijenjena rasplodu, starosti od 6 do 12 mjeseci,

r) "Građevinski objekti u funkciji poljoprivrede" su sve vrste građevina namijenjenih primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, odnosno preradi primarnih poljoprivrednih proizvoda, uključujući prostore za hlađenje, zamrzavanje, pakovanje i otpremu proizvoda, pomoćne objekte u funkciji osnovne djelatnosti, te građevinske objekte, koji služe ispunjavanju okolišnih standarda.

 

Član 3.
(Organizacione jedinice nadležne za programiranje i provođenje mjera)

 

(1) Za programiranje mjera nadležan je Odsjek za ruralni razvoj Sektora za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

(2) Za realizaciju mjera nadležan je Sektor za poljoprivredna plaćanja Federalnog ministarstva.

 

DRUGI DIO - PRIHVATLJIVOST I NAČIN OSTVARIVANJA PODRŠKE POGLAVLJE I. KORISNICI PODRŠKE I USLOVI PRIHVATLJIVOSTI

 

Član 4.
(Korisnici podrške)

 

Korisnici podrške su klijenti koji ispunjavaju opće i posebne uslove prihvatljivosti za podršku.
 

Odjeljak A. Opći uslovi prihvatljivosti

 

Član 5.
(Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva)

 

(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.

(3) Ulaganje mora biti provedeno na PG ili pogonu za preradu, koji se nalazi na teritoriji Federacije BiH.

(4) Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja obavještenja.

(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH, odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

(6) Klijent mora izvršiti uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

 

Član 6.
(Opći uslovi prihvatljivosti za projekte)

 

(1) Zahtjev se mora odnositi na ulaganje u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka I – Spisak poljoprivrednih proizvoda iz Zakona o poljoprivredi ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/07, 4/10, 27/12 i 7/13).

(2) Prihvatljivi troškovi za svaki dio ulaganja moraju biti u skladu sa realnim trenutnim tržišnim cijenama.

(3) Ulaganje ostaje prihvatljivo za finansiranje, pod uslovom da se, u periodu od tri godine od dana isplate podrške, predmeti za koje je ostvarena podrška, zadrže u vlasništvu klijenta i budu u funkciji proizvodnje.

(4) Svi podneseni dokumenti trebaju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji, osim dokumenata iz člana 21. stav (4) tačka e), člana 22. stav (4) tačka e) i člana 23. stav (4) tačka g) ovog Pravilnika koji može biti dostavljen u neovjerenoj kopiji.

 

Odjeljak B. Posebni uslovi prihvatljivosti

 

Član 7.
(Prihvatljiva ulaganja iz modela ruralnog razvoja)

 

(1) Povećanje konkurentnosti - prihvatljiva su ulaganja u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i njihovu preradu u sektorima:

a) mliječno govedarstvo,

b) mesno govedarstvo,

c) ovčarstvo i kozarstvo,

d) svinjogojstvo,

e) peradarstvo,

f) proizvodnja voća, povrća i cvijeća,

g) vinogradarstvo,

h) maslinarstvo,

i) proizvodnja žitarica, uljarica, ljekovitog i aromatičnog bilja i gljiva,

j) pčelarstvo,

k) akvakultura.

(2) Zaštita ruralnog okoliša - prihvatljiva ulaganja su ulaganja u certificiranje organske proizvodnje.

 

Član 8.
(Posebni uslovi za ulaganje u nabavku rasplodne stoke)

 

Rasplodna stoka mora imati odgovarajući dokument o porijeklu grla.
 

Član 9.
(Poslovni plan)

 

(1) Klijent je dužan izraditi poslovni plan, u slučaju kada podnosi zahtjev za finansiranje ulaganja iz člana 23. ovog Pravilnika a registrovan je kao privredno društvo, zadruga ili obrt.

(2) Poslovni plan je prihvatljiv ukoliko je kumulativ finansijskog toka pozitivan od prve do zadnje godine ekonomskog vijeka trajanja ulaganja.

 

Član 10.
(Prihvatljivi troškovi)

 

(1) U okviru modela ruralnog razvoja prihvatljivi troškovi ulaganja su:

a) kupovina novih ili korištenih uvoznih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja starosti do pet godina, uključujući i troškove njihovog transporta,

b) kupovina nove ili korištene uvozne poljoprivredne opreme starosti do sedam godina, uključujući i troškove njenog transporta, montaže, odnosno ugradnje,

c) kupovina rasplodne stoke isključivo od pravnog lica ili iz uvoza, uključujući i troškove njenog transporta,

d) izgradnja ili proširenje i opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje, odnosno prerade poljoprivrednih proizvoda,

e) podizanje višegodišnjih nasada,

f) legalizacija građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda,

g) certificiranje organske proizvodnje.

(2) Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Aneksu I – Lista prihvatljivih troškova (LPT) i čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a, osim za fizička i pravna lica koja nisu obveznici PDV-a.

(4) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su retroaktivno od 01. 10. prethodne godine.

 

Član 11.
(Neprihvatljivi troškovi)

 

Neprihvatljivi troškovi su:

a) porezi, carinske, uvozne dažbine i ostale naknade državi,

b) PDV, s izuzetkom ulaganja, koja vrše fizička i pravna lica koja nisu obveznici PDV-a,

c) nabavka poljoprivredne mehanizacije iz uvoza starije od pet godina, i opreme iz uvoza starije od sedam godina,

d) bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi,

e) troškovi konverzije, troškovi tečajnih razlika i naknada,

f) troškovi poslova javne uprave (troškovi opće-upravnih troškova, troškovi iznajmljivanja opreme, mašina i prostora, plaće zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora),

g) kupovina zemljišta i građevina,

h) plaćanje u naturi i troškovi vlastitog rada,

i) nabavka izvršena putem lizinga,

j) nabavka osnovnih sredstava u okviru međunarodnih projekata, donacija i poklona,

k) faktura sa ukupnim iznosom manjim od 50 KM.

 

Član 12.
(Minimalna i maksimalna prihvatljiva vrijednost ulaganja)

 

(1) Minimalna prihvatljiva vrijednost ulaganja po klijentu, koja je predmet podrške, sa uključenim PDV-om, je 2.000 KM za fizička lica i obrte, odnosno 4.000 KM za pravna lica.

(2) Iznosi iz stava (1) ovog člana ne odnose se na certificiranje organske proizvodnje.

(3) Prihvatljiva su sva ulaganja iznad iznosa iz stava (1) ovog člana, neovisno o konačnoj vrijednosti ulaganja.

(4) Maksimalna prihvatljiva vrijednost ulaganja do koje se vrši obračun podrške ograničena je maksimalnim iznosom podrške iz člana 14. ovog Pravilnika.

 

Član 13.
(Osnovni i dodatni iznos podrške)

 

(1) Osnovni i dodatni iznos podrške utvrđuju se na osnovu fakture i dokaza o izvršenom plaćanju.

(2) Osnovni iznos podrške izračunava se množenjem ukupnog iznosa svih prihvatljivih troškova u okviru ulaganja sa postotnim iznosom podrške za pojedinu mjeru.

(3) Osnovni iznos podrške za mjere iz čl. 20. do 25. ovog Pravilnika iznosi do 30% vrijednosti prihvatljivih troškova.

(4) Osnovni iznos podrške za mjere iz člana 26. ovog Pravilnika iznosi do 25% vrijednosti prihvatljivih troškova.

(5) Osnovni iznos podrške za mjere iz člana 27. ovog Pravilnika iznosi do 75% vrijednosti prihvatljivih troškova.

(6) Dodatni iznos podrške dobije se množenjem ukupnog iznosa svih prihvatljivih troškova u okviru pojedinog ulaganja sa koeficijentom 0,05.

(7) Dodatni iznos podrške dodjeljuje se nosiocu PPG, odnosno vlasniku obrta mlađem od 40 godina na dan objave obavještenja i za žene nositeljice PPG, odnosno vlasnice obrta, u okviru mjera iz čl. 20. do 25. ovog Pravilnika.

(8) Dodatni iznos podrške ne obračunava se za mjere iz čl. 26. i 27. ovog Pravilnika.

(9) Zbroj osnovnog i dodatnog iznosa podrške ne može biti veći od maksimalnog iznosa podrške iz člana 14. ovog Pravilnika.

 

Član 14
(Maksimalni iznos podrške po klijentu za tekuću budžetsku godinu)

 

Maksimalni iznos podrške po jednom klijentu za tekuću budžetsku godinu sastoji se od zbroja osnovnih i dodatnih iznosa podrške za sve odobrene zahtjeve iz modela ruralnog razvoja, i ne može prelaziti:

a) 150.000 KM za fizička lica, odnosno 700.000 KM za pravna lica i obrte, u okviru mjera za povećavanje konkurentnosti, odnosno

b) 10.000 KM za sve klijente, u okviru mjere zaštite ruralnog okoliša.

 

Član 15.
(Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom)

 

(1) Ako zbroj iznosa obračunate podrške za zahtjeve iz čl. 20. do 25. i člana 27. ovog Pravilnika bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom podrški, izvršit će se proporcionalno smanjenje iznosa podrške za te zahtjeve.

(2) Proporcionalno smanjenje podrške ne vrši se za ulaganja iz čl. 20. do 25. ovog Pravilnika, realizovana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Razvojna banka).

 

Član 16.
(Valuta)

 

(1) Troškovi na fakturama mogu biti izraženi u KM ili stranoj valuti.

(2) Troškovi na fakturama čija je vrijednost izražena u stranoj valuti preračunavaju se u KM prema srednjem kursu Centralne banke BiH, važećem na dan izdavanja fakture.

 

POGLAVLJE II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODRŠKE Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za podršku

 

Član 17
(Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku)

 

(1) Klijent treba izvršiti ulaganja iz člana 10. stav (1) ovog Pravilnika prije podnošenja zahtjeva za podršku, osim u slučaju ulaganja putem kreditne linije Razvojne banke.

(2) Za ulaganja iz stava (1) ovog člana klijent pribavlja fakturu sa detaljnom specifikacijom svih troškova.

(3) Klijent je dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na fakturi.

(4) Ako se u toku upravnog postupka, odnosno nakon donošenja rješenja i isplate podrške, utvrdi da su informacije dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da su cijene na fakturi namjerno uvećane, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku, odnosno rješenje o povratu sredstava podrške.

 

Član 18.
(Objava obavještenja)

 

(1) Federalno ministarstvo objavljuje obavještenje o podnošenju zahtjeva za model ruralnog razvoja (u daljem tekstu: obavještenje) u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Obavještenje sadržava rokove i uslove za podnošenje zahtjeva za podršku propisane Programom podrški i ovim Pravilnikom.

(3) Obavještenje iz stava (1) ovog člana objavljuju se na web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).

 

Član 19.
(Podnošenje zahtjeva za podršku)

 

Zahtjev za podršku podnosi se na osnovu Programa podrški, ovog Pravilnika i obavještenja koje objavljuje Federalno ministarstvo.
 

Član 20.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (obrazac ZZP-UM), uz koju prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu novih poljoprivrednih mašina i priključnih uređaja, ili iz uvoza starosti do pet godina na dan fakturiranja, obavljeno u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja, u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi ispis mora biti ovjeren potpisom, odnosno pečatom klijenta ukoliko ga posjeduje) ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje (ZZP-UM),

b) fakturu vezanu za kupovinu poljoprivredne mašine i priključnog uređaja, odnosno fakturu vezanu za troškove njihovog transporta,

c) dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun, a ukoliko prodavač ne podliježe fiskalizaciji (komisiona prodaja), na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave, kojim je prodavač oslobođen od fiskalizacije,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) koja glasi na uvoznika, i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za uvezene poljoprivredne mašine i priključne uređaje ako je klijent uvoznik,

e) ovjerenu kopiju prometne dozvole za poljoprivrednu mašinu, koji podliježe registraciji,

f) ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da poljoprivredna mašina, odnosno priključni uređaj, nije nabavljen u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da poljoprivrednu mašinu, odnosno priključni uređaj, neće otuđiti, u periodu od tri godine,

g) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

h) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno) u zatvorenoj kuverti na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u poljoprivredne mašine i priključne uređaje"

 

Član 21.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u poljoprivrednu opremu na PG)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu (obrazac ZZP-UO), uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu nove poljoprivredne opreme ili iz uvoza, starosti do sedam godina, obavljeno u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja, u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi ispis mora biti ovjeren potpisom, odnosno pečatom klijenta ukoliko ga posjeduje), ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu (Obrazac ZZP-UO),

b) fakturu vezanu za kupovinu poljoprivredne opreme, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta, montaže ili ugradnje,

c) dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun, a ukoliko prodavac ne podliježe fiskalizaciji (komisiona prodaja), na fakturi mora biti upisan broj rješenja nadležne porezne uprave, kojim je prodavac oslobođen od fiskalizacije,

i) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) koja glasi na uvoznika, i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za uvezenu poljoprivrednu opremu ako je klijent uvoznik,

d) dokaz iz kojeg je vidljiva godina proizvodnje polovne opreme iz uvoza - faktura izdana od proizvođača opreme, garancija proizvođača opreme prvom kupcu ili fotografija pločice na kojoj je vidljiva godina proizvodnje opreme,

e) ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da poljoprivredna oprema nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da poljoprivrednu opremu neće otuđiti, u periodu od tri godine,

f) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

g) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno) u zatvorenoj kuverti na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u poljoprivrednu opremu"

 

Član 22.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u rasplodnu stoku)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev za podršku ulaganju u rasplodnu stoku (obrazac ZZP-RS), uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u kupovinu rasplodne stoke, do starosti navedene u članu 2. tač. n), o), p) i q) ovog Pravilnika na dan fakturiranja, obavljeno u periodu od 1. 10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi ispis mora biti ovjeren potpisom, odnosno pečatom klijenta ukoliko ga posjeduje), ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u kupovinu rasplodne stoke (obrazac ZZP-RS),

b) fakturu vezanu za kupovinu rasplodne stoke, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta,

c) dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) koja glasi na uvoznika, i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za uvezenu rasplodnu stoku ako je klijent uvoznik,

e) dokument o porijeklu rasplodnog grla izdan od nadležne domaće institucije (do momenta stavljanja u funkciju uzgojno-selekcijskog rada, za rasplodnu stoku porijeklom iz Bosne i Hercegovine dostavlja se pasoš životinje), odnosno institucije zemlje iz koje je izvršen uvoz rasplodne stoke,

f) ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da rasplodna stoka nije nabavljena u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da rasplodnu stoku neće otuđiti, u periodu od tri godine,

g) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

h) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u zatvorenoj kuverti, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u rasplodnu stoku"

 

Član 23.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev za podršku ulaganju u građevinske objekte u funkciji poljoprivredne proizvodnje (obrazac ZZP-IPO), odnosno za ulaganja u građevinske objekte u funkciji prerade (obrazac ZZP-IPI), uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, obavljeno u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi ispis mora biti ovjeren potpisom, odnosno pečatom klijenta ukoliko ga posjeduje), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u izgradnju, proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata (obrazac ZZP-IPO ili ZZP-IPI),

b) građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu nadležnog općinskog tijela da građevinska dozvola za to ulaganje nije potrebna,

c) Poslovni plan (obrazac PP) - dostavljaju privredna društva, zadruge i obrti,

d) fakturu vezanu za prihvatljive troškove ulaganja u izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata iz Liste prihvatljivih troškova, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta materijala i opreme,

e) dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

f) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) koja glasi na uvoznika, i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za građevinski materijal i opremu iz uvoza ako je klijent uvoznik,

g) dokaz iz kojeg je vidljiva godina proizvodnje polovne opreme iz uvoza - faktura izdana od proizvođača opreme, garancija proizvođača opreme prvom kupcu ili fotografija pločice na kojoj je vidljiva godina proizvodnje opreme,

h) ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da građevinski materijal i oprema nisu nabavljeni u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da građevinski objekt i opremu neće otuđiti u periodu od tri godine,

i) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

j) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno) u zatvorenoj kuverti, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u izgradnju, proširenje i opremanje građevinskih objekata"

 

Član 24.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev za podršku ulaganju u legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda na PG (obrazac ZZP-LPO), uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u legalizaciju postojećih štalskih i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda na PG u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine.

(3) U okviru mjere legalizacije štalskih i drugih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanja okolišnih standarda, mogu biti obuhvaćeni i troškovi dogradnje postojećih ili izgradnje pomoćnih objekata za zbrinjavanje biološkog otpada i uklanjanje zagađenja koja nastaju kao posljedica proizvodnog procesa, te proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za potrebe PG, odnosno prerađivačkog pogona na tom PG.

(4) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5. 10. tekuće godine.

(5) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi ispis mora biti ovjeren potpisom, odnosno pečatom klijenta ukoliko ga posjeduje), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda (obrazac ZZP-LPO),

b) rješenje o legalizaciji, odnosno građevinsku dozvolu ili potvrdu nadležnog općinskog tijela da građevinska dozvola za ulaganje u ispunjavanje okolišnih standarda nije potrebna,

c) fakturu vezanu za prihvatljive troškove ulaganja u legalizaciju građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda iz Liste prihvatljivih troškova, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta materijala i opreme,

d) dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

e) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) koja glasi na uvoznika, i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za građevinski materijal i opremu iz uvoza ako je klijent uvoznik,

f) dokaz o statusu kvalificiranog proizvođača kod Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine (samo ako se obnovljivi izvor energije povezuje na javni elektroenergetski sistem),

g) ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da građevinski materijal i oprema nisu nabavljeni u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da građevinski objekt i opremu neće otuđiti, u periodu od tri godine,

h) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

i) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(6) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno) u zatvorenoj kuverti, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u legalizaciju građevinskih objekata i okolišne standarde"

 

Član 25.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev za podršku (obrazac ZZP-VN), uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na ulaganje u podizanje, obnovu ili restrukturiranje višegodišnjih nasada, u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5. 10. tekuće godine.

(4) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi ispis mora biti ovjeren potpisom, odnosno pečatom klijenta ukoliko ga posjeduje), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u podizanje višegodišnjeg nasada (obrazac ZZP-VN),

b) fakturu vezanu za prihvatljive troškove podizanja nasada iz Liste prihvatljivih troškova, odnosno fakturu vezanu za troškove transporta,

c) dokaz o izvršenoj uplati po svakoj ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

d) Jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCI) koja glasi na uvoznika, i dokaz o izmirenim carinskim dažbinama za sadnice i opremu iz uvoza ako je klijent uvoznik,

e) dokument o porijeklu, zdravstvenom statusu i kvalitetu sadnog materijala izdan od nadležne domaće institucije, odnosno institucije zemlje iz koje je izvršen uvoz,

f) ovjerenu izjavu klijenta (obrazac IK) da sadnice i oprema za podizanje nasada nisu nabavljene u okviru međunarodnih projekata ili donacija, odnosno da nasad neće otuđiti, u periodu od tri godine,

g) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

h) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(5) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno) u zatvorenoj kuverti, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Ulaganje u podizanje višegodišnjih nasada"

 

Član 26.
(Podnošenje zahtjeva za podršku – ulaganje putem Kreditne linije Razvojne banke)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika, klijent u skladu sa procedurom Razvojne banke, dostavlja kreditni zahtjev sa ostalom obaveznom dokumentacijom, navedenom na web stranice Razvojne banke, kojom dokazuje opravdanost ulaganja za dodjelu kredita za ulaganja iz čl. 20. do 25. ovog Pravilnika.

(2) Nakon što Razvojna banka donese odluku kreditnog odbora o odobravanju kreditnog zahtjeva i dostavi je Federalnom ministarstvu, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu:

a) pet primjeraka Ugovora o korištenju sredstava podrške (Obrazac UKP), potpisane i ovjerene pečatom klijenta,

b) kopiju Poslovnog plana, dostavljenog Razvojnoj banci prilikom podnošenja kreditnog zahtjeva,

c) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(3) Federalno ministarstvo vrši pregled dokumentacije iz stava (2) ovog člana, potpisuje ugovor iz stava (2) tačka a) ovog člana i dostavlja ih klijentu i Razvojnoj banci.

(4) Zahtjev za dodjelu kredita podnosi se kontinuirano tokom tekuće godine, a odnosi se na ulaganje provedeno, u periodu od 1.10. prethodne godine do roka navedenog u Ugovoru o korištenju sredstava podrške.

(5) Za zahtjeve podnesene tokom tekuće godine krajnji rok za dovršetak ulaganja je 1.10. naredne godine.

(6) Ako kreditni odbor Razvojne banke odbije zahtjev za dodjelu kredita, klijent može podnijeti zahtjev za podršku ulaganju Federalnom ministarstvu, u skladu sa čl. 20. do 25. ovog Pravilnika.

 

Član 27.
(Podnošenje zahtjeva za podršku - certificiranje organske proizvodnje)

 

(1) Nakon objave obavještenja iz člana 18. ovoga Pravilnika, klijent dostavlja Federalnom ministarstvu zahtjev za podršku certificiranju organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C), uz koji prilaže propisanu dokumentaciju (u jednom primjerku).

(2) Zahtjev za podršku za ovu mjeru odnosi se na klijenta (proizvođač, prerađivač ili sakupljač), koji je dobio certifikat od tijela akreditiranog od strane međunarodno ovlaštenog akreditacionog tijela, prema zahtjevima standarda ISO/IEC 17065:2014, a koji je izvršio certificiranje, u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(3) Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5.10. tekuće godine.

(4) Troškovi u okviru ove mjere priznaju se za certificiranje proizvodnje, grupnu proizvodnju, preradu organskih proizvoda i sakupljanje samoniklog bilja i šumskih plodova.

(5) Za ostvarivanje prava na podršku klijent dostavlja u originalu (ukoliko je dokument u elektronskoj formi ispis mora biti ovjeren potpisom, odnosno pečatom klijenta ukoliko ga posjeduje), ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva za podršku certificiranju organske proizvodnje (Obrazac ZZP-C),

b) fakturu ispostavljenu za izvršenu uslugu certificiranja,

c) dokaz o izvršenoj uplati po ispostavljenoj fakturi – za fizička lica se, pored ostalog, kao dokaz prihvaća i fiskalni račun,

d) kopiju certifikata.

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi podnosioci), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a)

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u iznosu od 20 KM.

(6) Zahtjev za podršku može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno) u zatvorenoj kuverti, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Certificiranje organske proizvodnje"

Odjeljak B. Postupanje Federalnog ministarstva po zahtjevu za podršku

 

Član 28.
(Zaprimanje zahtjeva)

 

(1) Zahtjev za podršku zaprima se na pisarnicu Federalnog ministarstva, gdje biva zaveden u Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka (UP-1), nakon čega se sa njim postupa u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 96/19).

(2) Vremenom podnošenja zahtjeva za podršku smatra se datum predavanja propisane dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja preporučenom poštom, a nakon objave obavještenja iz člana 18. ovog Pravilnika.

(3) Vremenom podnošenja zahtjeva za podršku ulaganju putem Kreditne linije Razvojne banke smatra se datum predavanja zahtjeva za kreditiranje na protokol Razvojne banke, odnosno datum slanja zahtjeva za kreditiranje preporučenom poštom.

 

Član 29.
(Vođenje postupka i rješavanje)

 

(1) Federalno ministarstvo obrađuje zahtjeve za podršku u skladu sa Zakonom o upravnom postupku (''Službene novine Federacije BiH'', br. 2/98 i 48/99), (u daljem tekstu: ZUP) ovim Pravilnikom i internim procedurama Sektora za poljoprivredna plaćanja.

(2) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva imenuje Komisiju za model ruralnog razvoja.

(3) Sektor za poljoprivredna plaćanja evidentira zahtjev za podršku u internoj dostavnoj knjizi, te vrši provjeru njegove blagovremenosti.

 

Član 30.
(Postupak sa neblagovremenim zahtjevima za podršku)

 

(1) Zahtjev za podršku smatra se neblagovremenim, ako je predan pisarnici Federalnog ministarstva, odnosno poštanskom uredu, izvan rokova propisanih u čl. 20. do 27. ovog Pravilnika.

(2) Neblagovremeni zahtjevi za podršku neće biti razmatrani.

(3) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju neblagovremenih zahtjeva za podršku.

(4) Protiv rješenja iz stava (3) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 31.
(Postupak sa blagovremenim zahtjevima za podršku)

 

(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja vrši provjeru potpunosti blagovremenih zahtjeva za podršku.

(2) Za nepotpune zahtjeve za podršku Federalno ministarstvo će tražiti dopunu.

 

Član 32.
(Dopuna dokumentacije)

 

(1) U slučaju iz člana 31. stav (2) ovog Pravilnika, Sektor za poljoprivredna plaćanja telefonskim putem traži dostavu nedostajućih dokumenata u roku od sedam dana.

(2) Ako klijent ne izvrši dopunu tražene dokumentacije u roku iz stava (1) ovog člana, Sektor za poljoprivredna plaćanja upućuje pisani zahtjev za dopunu dokumentacije. Klijent je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(3) Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu, niti nakon ponovljene dostave, Federalno ministarstvo objavljuje zahtjev za dopunu na oglasnoj ploči. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljana zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču Federalnog ministarstva.

(4) Vremenom dostave dopune zahtjeva za podršku smatra se datum dostave tražene dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja tražene dopune preporučenom poštom.

(5) Ako klijent ne otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da zahtjev za podršku nije uopće ni podnesen, o čemu Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju.

(6) Protiv rješenja iz stava (5) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 33.
(Ocjena osnovanosti zahtjeva za podršku i obračun podrške)

 

(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja vrši ocjenu ispunjavanja općih uslova iz čl. 5. i 6. i posebnih uslova iz čl. 7, 8, 9. i 12. ovog Pravilnika na osnovu podataka iz zahtjeva za podršku, odnosno podataka koje je dostavila Razvojna banka i podataka iz RPG i RK.

(2) U slučaju zahtjeva za podršku ulaganju iz čl. 20. do 25. ovog Pravilnika putem Kreditne linije Razvojne banke, Sektor za poljoprivredna plaćanja, pored aktivnosti propisanih u stavu (1) ovog člana, provjerava usklađenost podataka iz Ugovora o korištenju sredstava podrške i Poslovnog plana i, ukoliko nema primjedbi na zahtjev, ugovore dostavlja Kabinetu ministra na potpis.

(3) Sektor za poljoprivredna plaćanja odlaže dva primjerka Ugovora o korištenju sredstava podrške u spis predmeta, dva primjerka dostavlja klijentu i jedan primjerak Razvojnoj banci, koja postupa u skladu sa procedurom iz Protokola o saradnji i Ugovora o formiranju namjenskog depozita.

(4) Razvojna banka nakon završetka ulaganja putem Kreditne linije Razvojne banke, Federalnom ministarstvu dostavlja Izvještaj o izvršenim isplatama za ulaganje (Obrazac IIU) ovog Pravilnika i kopije svih faktura plaćenih sa posebnog računa klijenta otvorenog kod Razvojne banke.

(5) Nakon što Sektor za poljoprivredna plaćanja utvrdi da su ispunjeni opći i posebni uslovi, odnosno nakon što izvrši kontrolu i izračun prihvatljivih troškova sa dostavljenih faktura, dostavlja nalog za vršenje kontrole na terenu (Obrazac NKT) u organizacionu jedinicu, nadležnu za kontrolu na terenu, u svrhu utvrđivanja činjeničnog stanja.

(6) Sektor za poljoprivredna plaćanja, nakon izvršene kontrole na terenu, spis predmeta dostavlja Komisiji za model ruralnog razvoja.

(7) Komisija za model ruralnog razvoja vrši obračun iznosa podrške, u skladu sa čl. 9. do 16. ovog Pravilnika, na osnovu podataka iz zahtjeva za podršku i priložene dokumentacije, odnosno Izvještaja Razvojne banke o izvršenim isplatama za ulaganje i zapisnika o izvršenoj kontroli na terenu.

(8) Komisija za model ruralnog razvoja može vršiti provjeru nabavne cijene robe ili usluge telefonskim putem kod dobavljača ili putem interneta, ako postoji sumnja da su cijene na fakturi namjerno uvećane.

 

Član 34.
(Odbijanje neosnovanih zahtjeva za podršku)

 

(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju neosnovanih zahtjeva za podršku, u slučaju neusklađenosti zahtjeva za podršku s općim i posebnim uslovima iz člana 33. stav (1), odnosno u slučaju iz člana 17. stav (4) ovog Pravilnika.

(2) Protiv rješenja iz stava (1) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 35.
(Rješenje o odobravanju sredstava)

 

(1) Nakon provođenja procedure obrade zahtjeva za podrškom i kontrole na terenu, uključujući kontrolu obračunate podrške po Izvještaju Razvojne banke o izvršenim isplatama za ulaganja i eventualnog provođenja proporcionalnog smanjenja, u skladu sa članom 15. ovog Pravilnika, izračunava se iznos podrške, nakon čega Federalno ministarstvo donosi rješenje o odobravanju sredstava za svaki pojedinačni zahtjev za podršku.

(2) Rješenje iz stava (1) ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Odjeljak C. Kontrola i nadzor

 

Član 36.
(Utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu - Kontrola na terenu)

 

(1) Utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu (u daljem tekstu: kontrola na terenu) provode ovlašteni službenici Federalnog ministarstva (u daljem tekstu: kontrolori), u skladu sa ZUP-om, Programom podrški i ovim Pravilnikom.

(2) Kontrola na terenu vrši se nakon realizacije ulaganja, a prije isplate podrške (ex ante kontrola) i tri godine nakon isplate podrške (ex-post kontrola).

(3) Odsjek za kontrole iz Sektora za poljoprivredna plaćanja izrađuje Plan kontrole na terenu.

(4) O provedenoj kontroli na terenu kontrolor sačinjava zapisnik u koji se evidentira utvrđeno činjenično stanje, uz koji se mogu priložiti dodatni dokazi (dokumenti, fotografije i sl.).

(5) Jedan primjerak zapisnika dostavlja se Sektoru za poljoprivredna plaćanja, koji ga ulaže u spis predmeta.

 

Član 37.
(Način obavljanja kontrole)

 

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu, kontrolori mogu:

a) vršiti pregled poljoprivrednog zemljišta, trajnih nasada, poslovnih i proizvodnih prostora, objekata, poljoprivrednih mašina, priključnih uređaja, poljoprivredne opreme i rasplodne stoke, te poslovne dokumentacije podnosioca zahtjeva,

b) izvršiti uvid u dokumente klijenta koje se odnose na stjecanje prava na podršku,

c) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga podnosioca zahtjeva,

d) provjeravati evidencije vezane uz ulaganje i poslovanje podnosioca zahtjeva,

e) provjeravati dokumente (fakture, dokaze o plaćanju, bankovne izvještaje podnosioca zahtjeva, garantne listove, deklaracije i dr.),

f) provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za podršku,

g) provjeravati namjensku upotrebu ulaganja ili spremnost ulaganja za upotrebu,

h) prikupljati podatke i obavještenja od odgovornih lica, svjedoka, vještaka i drugih lica, kad je to potrebno za obavljanje kontrole,

i) fotografirati ili snimati predmet kontrola (površine koje koristi PG, objekte, mehanizaciju, opremu, dr.),

(2) Kontrola se može vršiti kod pravnih i fizičkih lica, te lica koja su povezana sa podnosiocem zahtjeva u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravna i fizička lica iz stava (2) ovoga člana dužna su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije, te osigurati uslove za nesmetani rad.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezinog provođenja, pod uslovom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući podnosiocu zahtjeva samo neophodne informacije.

 

Odjeljak D. Isplata i povrat podrške

 

Član 38.
(Isplata podrške)

 

(1) Pisarnica Federalnog ministarstva dostavlja jedan primjerak rješenja iz člana 35. stav (1) ovog Pravilnika Sektoru za finansije i računovodstvo Federalnog ministarstva, a za ulaganja realizirana putem kreditne linije Razvojne banke, Sektor za poljoprivredna plaćanja Razvojnoj banci.

(2) Sektor za finansije i računovodstvo, na osnovu rješenja, unosi nalog u trezorsku aplikaciju radi isplate na račun klijenta.

(3) Razvojna banka ulaže primjerak rješenja u spis predmeta zahtjeva za dodjelu kredita, a o izvršenim isplatama podrške na kraju budžetske godine, dostavlja pisani izvještaj Federalnom ministarstvu.

 

Član 39.
(Povrat sredstava nakon isplate podrške)

 

(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstava podrške, ako se kontrolom, nakon isplate podrške, utvrdi postojanje jednog od sljedećih razloga:

a) utvrđeno je postojanje netačnih podataka u zahtjevu, a što upućuje na pokušaj prijevare,

b) navodi iz izjave klijenta nisu tačni,

c) klijent je predmet podrške prodao, poklonio, odnosno na drugi način otuđio iz svog vlasništva, u roku od tri godine od dana isplate podrške.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana klijent je obavezan vratiti u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 40.
(Povrat sredstava zbog administrativne greške)

 

(1) Kada su sredstva podrške isplaćena klijentu, a utvrđena je administrativna greška – preplata, kriva isplata, ili bilo koja druga administrativna greška učinjena od strane Federalnog ministarstva prilikom provedbe mjere, Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstva zbog administrativne pogreške, kojim će od klijenta zatražiti povrat tog iznosa.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, klijent je obavezan vratiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 41.
(Zaštita prava sudskim putem)

 

Ako klijent ne vrati sredstva, u skladu sa rješenjem o povratu sredstava podrške iz člana 39. stav (1), odnosno rješenju o povratu sredstava zbog administrativne pogreške iz člana 40. stav (1) ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog suda.
 

Član 42.
(Gubitak prava na ostvarenje podrške)

 

(1) Klijent kojem je izdato rješenje o povratu sredstava podrške, u skladu sa članom 39. stav (1) ovog Pravilnika, gubi pravo na ostvarenje podrške na period od tri godine, počevši od dana povrata sredstava podrške.

(2) Rješenja o povratu sredstava podrške iz stava (1) ovog člana unose se u RPG i RK, čime PG dobiva status ''klijent pod sankcijama'', počevši od dana donošenja rješenja.

(3) Lista klijenata koji izgube pravo na ostvarenje podrške po modelu podrške ruralnom razvoju, objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).

 

Član 43.
(Čuvanje dokumentacije)

 

(1) Klijent je dužan čuvati dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na podršku tri godine, računajući od dana dobivanja sredstava podrške.

(2) Ako se tokom kontrole, nakon isplate sredstava podrške, utvrdi da klijent nije ispunio obavezu iz stava (1) ovog člana, Federalno ministarstvo će obavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove, u cilju utvrđivanja prekršajne odgovornosti klijenta.

 

TREĆI DIO - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 44.
(Prilozi)

 

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

a) Aneks I - Lista prihvatljivih troškova (LPT),

b) Aneks II - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivredne mašine i priključne uređaje na poljoprivrednom gazdinstvu (ZZP-UM),

c) Aneks III - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u poljoprivrednu opremu na poljoprivrednom gazdinstvu (ZZP-UO),

d) Aneks IV - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u rasplodnu stoku (ZZP-RS),

e) Aneks V - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata u poljoprivrednoj proizvodnji (ZZP-IPO),

f) Aneks VI - Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u izgradnju ili proširenje i opremanje građevinskih objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda (ZZP-IPI),

g) Aneks VII - Obrazac zahtjeva za legalizaciju građevinskih objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i ispunjavanje okolišnih standarda (ZZP-LPO),

h) Aneks VIII – Obrazac zahtjeva za podršku ulaganju u podizanje višegodišnjih nasada (ZZP-VN),

i) Aneks IX– Obrazac Ugovora o korištenju sredstava novčane podrške (UKP),

j) Aneks X – Izvještaj o izvršenim isplatama za ulaganje (IIU),

k) Aneks XI - Obrazac zahtjeva za podršku certificiranju organske proizvodnje (ZZP-C),

l) Aneks XII – Obrazac Poslovnog plana (PP),

m) Aneks XIII - Obrazac Izjave klijenta (IK),

n) Aneks XIV – Nalog za kontrolu na terenu (NKT).

(2) Obrasci koji se nalaze u aneksima dostupni su u elektronskom obliku na web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).

 

Član 45.
(Prestanak važenja prethodnih pravilnika)

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/20 i 65/20).
 

Član 46.
(Ograničenje važenja pojedinih odredbi)

 

(1) Odredba člana 22. stav (2) ovog Pravilnika primijenit će se na zahtjeve klijenata koji su ulaganje u kupovinu rasplodne stoke izvršili u periodu nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Na zahtjeve klijenata koji su ulaganje u kupovinu rasplodne stoke izvršili u periodu od 01. 10. 2020. godine do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika primijenit će se odredba člana 21. stav (2) Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ruralnog razvoja ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/20 i 65/20).

 

Član 47.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-1-02/1-1122-4/21
Jula 2021. godine


Ministar
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

ruralni razvoj

novčane podrške

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.