Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

Legislativa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

Pravilnik o dopunama Pravilnika o uvjetima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa

30.07.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 70, 30.07.2021.

 

Na osnovu člana 27. Zakona o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/17, 112/19 i 49/21) i čla- na 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, NAČINU OBRAČUNAVANJA, PRIJAVLJIVANJA I UPLATE DOPRINOSA

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima, načinu obračunavanja, prijavlji- vanja i uplate doprinosa (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, br. 68/18 i 6/20) poslije člana 3. dodaje se novi član 3a, koji glasi:

“Član 3a.

(1) Osnovica doprinosa za lica koja su obveznici dopri- nosa iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona, koji su zaposleni kod poslodavca na nepuno radno vrijeme, ne može biti niža od najniže bruto plaće u Republici, utvrđenoj u skladu sa pro- pisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica doprinosa za lica koja se nalaze u okolnostima privremene spriječenosti za rad utvrđuje se u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju.

(3) Osnovica doprinosa iz stava 1. ovog člana ne primjenju- je se prilikom umanjenja osnovice doprinosa za iznos uplaće- nog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje.

(4) Ukoliko je lice zaposleno na nepuno radno vrijeme kod više pravnih ili fizičkih lica iz člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona, a zbir osobnih primanja ne prelazi najnižu bruto pla- ću iz stava 1. ovog člana, obračun i uplatu doprinosa vrše isplatioci srazmjerno obračunatim osobnim primanjima do iznosa najniže plaće u Republici, utvrđenoj u skladu sa pro- pisima kojima se uređuje rad, a koja je važeća u mjesecu za koji se doprinosi obračunavaju.

(5) Ukoliko se lice u radnom odnosu kod poslodavca nije nalazilo čitav mjesec, osnovica doprinosa iz stava 1. ovog člana utvrđuje se srazmjerno broju dana u datom mjesecu kada se lice nalazilo u radnom odnosu kod poslodavca.

(6) Uplatioci doprinosa obračunavaju osnovicu doprinosa srazmjerno za obveznike koji imaju zaključene ugovore o radu sa nepunim radnim vremenom kod više poslodavaca.”.

Član 2.

Primjer obračuna bruto plaće na osnovicu iz člana 3a. ovog pravilnika nalazi se u Prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja- ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”. 

 

Broj: 06.05/020-2208/21

21. jula 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Zora Vidović, s.r.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

doprinosi

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.