Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka - Prijedor

Legislativa

Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka - Prijedor

Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje autoputa Banja Luka - Prijedor, kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku

02.07.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 61, 02.07.2021.

 

Na osnovu člana 80. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/94), donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE RADI IZGRADNJE AUTOPUTA BANJA LUKA - PRIJEDOR

Proglašavam Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka – Prijedor, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila na Sedamnaestoj redovnoj sjednici, održanoj 23. juna 2021. godine, a Vijeće naroda 30. juna 2021. godine konstatiralo da usvo- jenim Zakonom o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje autoputa Banja Luka - Prijedor nije ugrožen vitalni nacionalni interes ni jednog konstitutivnog naroda u Republici Srpskoj.

 

Broj: 01-020-2332/21

30. juna 2021. godine

Banjaluka

Predsjednik Republike, Željka Cvijanović, s.r

 

ZAKON

O POSEBNOM POSTUPKU EKSPROPRIJACIJE RADI IZGRADNJE AUTOPUTA BANJA LUKA - PRIJEDOR

 

Član 1

Ovim zakonom uređuje se poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje autoputa Banja Luka - Prijedor (u daljem tekstu: autoput), kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku, finansiranje izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i provođenja posebnog postupka eksproprijacije, kao i druga pitanja od značaja za izgradnju autoputa.

Član 2.

(1) Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja autoputa, s ciljem kojeg se izvode geodetsko-tehnički radovi za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, vrši potpuna ili nepotpuna eksproprijacija i privremeno zauzimanje nepokretnosti koje su za potrebe izgradnje auto-puta utvrđene do- kumentima prostornog uređenja, tj. planskim dokumentima kojima se određuje organizacija, namjena i način korištenja i upravljanja prostorom, te kriteriji i smjernice za uređenje i zaštitu prostora.

2) U slučaju izmjena i dopuna dokumenata iz stava 1. ovog člana, koje usvoji nadležni organ u toku izgradnje autoputa, opći interes se smatra utvrđenim za nepokretnosti po- brojane i utvrđene izmjenama i dopunama tih dokumenata.

Član 3.

(1) Organi uprave i drugi organi i organizacije koji u vršenju javnih ovlašćenja u upravnom postupku donose akte, dužni su da po zahtjevu korisnika eksproprijacije, bez odgode, izdaju akte i obave radnje za koje je podnesen zahtjev, uz određivanje roka u kojem je korisnik eksproprijacije dužan da plati pristojbe i naknade, a koji ne može da bude duži od osam dana.

(2) Organi iz stava 1. ovog člana, na zahtjev korisnika eksproprijacije, izdaju podatke iz javnih evidencija koji se odnose na eksproprirane nepokretnosti i, u granicama propi- sanim posebnim zakonima, utvrđuju naknadu za korištenje određenih podataka, odnosno pružanje usluga.

Član 4.

(1) Poseban postupak eksproprijacije provodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (u daljem tekstu: Uprava).

(2) Za provođenje posebnog postupka eksproprijacije, u smislu ovog zakona, Uprava iz reda zaposlenih određuje diplomiranog pravnika i lice geodetske struke, te angažira zapisničara.

Član 5.

Stranke u postupku eksproprijacije u skladu sa ovim zakonom su Republika Srpska, kao korisnik eksproprijacije (u daljem tekstu: korisnik eksproprijacije) i vlasnik nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije.

Član 6.

U ime korisnika eksproprijacije, Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) i investitor izgradnje autoputa, zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama koji nastaju izgradnjom objekta.

Član 7.

(1) Geodetsko-tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije iz člana 1. ovog zakona izvodi Uprava.

(2) Troškove izvođenja radova iz stava 1. ovog člana, u ime korisnika eksproprijacije, snosi JP “Autoputevi Republike Srpske”.

(3) Visina troškova iz stava 2. ovog člana određuje se u skladu sa Zakonom o naknadama za vršenje usluga izmjere i korištenje podataka katastra nepokretnosti i katastra zemljišta (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 92/09) i Odlukom o visini naknada za korištenje podataka i pružanje usluga Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/12 i 27/12).

(4) O troškovima izvođenja geodetsko-tehničkih radova Uprava donosi poseban zaključak, kojim se JP “Autoputevi Republike Srpske” nalaže da te troškove plati unaprijed, prije početka izvođenja radova, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

Član 8.

U postupcima koji se provode u skladu sa ovim zakonom, korisnik eksproprijacije podnosi prijedlog za ekspro- prijaciju u skladu sa članom 25. t. b) i g) Zakona o eksproprijaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 i 79/15).

Član 9.

(1) Nakon podnošenja prijedloga za eksproprijaciju, Uprava donosi zaključak kojim određuje vještaka odgovarajuće struke da sačini nalaz i mišljenje, te da izvrši procjenu vrijednosti nepokretnosti koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije.

(2) Troškove vještačenja iz stava 1. ovog člana, u ime korisnika eksproprijacije, snosi JP “Autoputevi Republike Srpske”.

(3) Svu dokumentaciju iz stava 1. ovog člana vještak sačinjava u odgovarajućem broju primjeraka i dostavlja je Upravi u roku ostavljenom u zaključku, a Uprava svu dokumentaciju dostavlja strankama u posebnom postupku ek- sproprijacije prije održavanja rasprave.

(4) O troškovima vještačenja Uprava donosi poseban zaključak, koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

Član 10.

(1) Vještak odgovarajuće struke, koji se angažira u posebnom postupku eksproprijacije, dostavlja nalaz i mišljenje u roku ostavljenom u zaključku kojim je određen za vještaka.

(2) Ako vještak koji je uredno pozvan ne dođe, a izostanak ne opravda, ili dođe, a odbije da vještači, ili kada u ostavljenom roku ne podnese svoj pismeni nalaz i mišljenje, kaznit će se novčanom kaznom do 500 KM.

(3) Ako zbog neopravdanog izostanka vještaka, njegovog odbijanja da vještači, ili propuštanja da podnese pismeni nalaz i mišljenje nastanu troškovi u postupku, određuje se da te troškove snosi vještak.

Član 11.

O zahtjevu vlasnika eksproprirane nepokretnosti za ek- sproprijaciju preostalog dijela nepokretnosti, u skladu sa članom 11. Zakona o eksproprijaciji, odlučuje se u posebnom postupku.

Član 12.

(1) Privremeni zastupnik postavlja se:

1) licu koje je stranka u posebnom postupku ekspropri- jacije, koje ima ograničeno pravo kretanja iz mjesta prebivališta, odnosno boravišta zbog proglašene vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolnosti, a koje se nije odazvalo na poziv službenog lica za učešće u posebnom postupku eksproprijacije i nije odredilo svog punomoćnika ili zastupnika,

2) licu koje je stranka u posebnom postupku eksproprija- cije, koje je uredno pozvano, a nije se odazvalo na poziv službenog lica za učešće u posebnom postupku eksproprijacije.

(2) Troškove privremenog zastupnika, u ime korisnika eksproprijacije, snosi JP “Autoputevi Republike Srpske”.

(3) O troškovima postavljanja privremenog zastupnika Uprava donosi poseban zaključak, koji se dostavlja strankama u posebnom postupku eksproprijacije, a protiv kojeg je dozvoljena posebna žalba.

Član 13.

U slučaju proglašenja vanredne situacije, vanrednog stanja ili drugih opravdanih okolnosti, poseban postupak eksproprijacije u kome kao stranka učestvuje lice kojem je ograničeno pravo kretanja, a koje je u mogućnosti da se oda- zove na poziv službenog lica za učešće u ovom postupku, održat će se u terminima određenim u skladu sa mjerama i preporukama nadležnih organa, dok traje vanredna situacija, vanredno stanje ili druge opravdane okolnosti.

Član 14.

(1) U slučaju iz člana 12. ovog zakona, u posebnom postupku eksproprijacije obavezno se vrši osiguranje dokaza i o tome Uprava donosi poseban zaključak.

(2) Zaključkom iz stava 1. ovog člana obavezno se osigurava izvođenje sljedećih dokaza:

1) nalaz i mišljenje vještaka,

2) procjena vrijednosti nepokretnosti koja je predmet posebnog postupka eksproprijacije,

3) fotografija nepokretnosti koja se eksproprira, fotografisana na dan i u vrijeme održavanja rasprave,

4) zapisnik sa usmene rasprave potpisan od svih lica koja su prisustvovala raspravi i svojim potpisom potvrdila tačnost činjenica iznesenih i utvrđenih na raspravi.

(3) Zaključak iz stava 1. ovog člana i zapisnik iz stava 2. tačka 4) ovog člana dostavljaju se korisniku eksproprijacije, privremenom zastupniku i licu iz člana 12. ovog zakona.

(4) Postupak sporazumnog određivanja naknade za eksproprirane nepokretnosti na osnovu procjene vrijed- nosti te nepokretnosti od vještaka odgovarajuće struke, u postupcima u kojima učestvuju lica iz člana 12. ovog zakona, provodi Uprava po službenoj dužnosti, a u roku od 30 dana od dana prestanka razloga propisanih u članu 12. ovog zakona.

(5) U slučaju da se ne postigne sporazum o naknadi za eksproprirane nepokretnosti iz stava 4. ovog člana, Uprava postupa u skladu sa članom 70. Zakona o eksproprija- ciji.

Član 15.

Ukoliko je predmet posebnog postupka eksproprijacije nepokretnost koja je u javnim evidencijama o nepokretnostima upisana kao javno dobro, ovim zakonom ukida se status javnog dobra, a poseban postupak eksproprijacije se provodi radi utvrđivanja faktičkog vlasnika i upisa korisnika ekspro- prijacije u javne evidencije o nepokretnostima.

Član 16.

(1) Po konačnosti rješenja o eksproprijaciji, donesenim u postupku koji je proveden u skladu sa ovim zakonom, kori- snik eksproprijacije stiče pravo ulaska u posjed eksproprira- nih nepokretnosti.

(2) Rješenje iz stava 1. ovog člana koje je postalo ko- načno, u postupku izdavanja građevinske dozvole smatra se dokazom o riješenim imovinskopravnim odnosima.

Član 17.

Rješenje kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju, pored elemenata propisanih članom 30. Zakona o ekspropri- jaciji, sadrži i naznačenje:

1) da korisnik eksproprijacije stiče pravo ulaska u po- sjed ekspropriranih nepokretnosti po konačnosti rješenja o eksproprijaciji,

2) da su korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti postigli sporazum o naknadi za nepokretnost koja je predmet

posebnog postupka eksproprijacije i da je tu naknadu kori- snik eksproprijacije dužan uplatiti (realizirati) vlasniku ne- pokretnosti u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja, ukoliko je postignut sporazum o naknadi,

3) da je dokaz o izvršenoj isplati (realizaciji) uvjet za provođenje rješenja kojim se usvaja prijedlog za eksproprijaciju u javnim evidencijama.

Član 18.

(1) Rok za donošenje prvostepenog rješenja ili drugog upravnog akta u upravnom postupku po prijedlogu korisnika eksproprijacije je 30 dana od dana podnošenja prijedloga za eksproprijaciju.

(2) Na rješenje iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Upravi u roku od osam dana od dana prijema prvostepenog rješenja, a Uprava odlučuje o žalbi u roku od osam dana od dana prijema žalbe.

Član 19.

(1) Službenim licem u postupcima koji se provode u skla- du sa ovim zakonom smatraju se lica koja izvode geodetsko- tehničke radove za potrebe posebnog postupka eksproprijacije i lica koja provode poseban postupak eksproprijacije.

(2) Službenom licu iz stava 1. ovog člana može se utvrdi- ti posebna naknada za prekovremeni rad prilikom izvođenja geodetsko-tehničkih radova za potrebe posebnog postupka eksproprijacije, te za provođenje posebnog postupka ekspro- prijacije, u skladu sa članom 6. Zakona o naknadama za vrše- nje usluga izmjere i korištenje podataka katastra nepokretno- sti i katastra zemljišta.

(3) Naknada iz stava 2. ovog člana utvrđuje se za svaki prekovremeni sat rada, na način da licu sa visokom stručnom spremom pripada naknada od 20 KM, licu sa srednjom struč- nom spremom - 15 KM, a zapisničaru - 10 KM.

(4) Sredstva za naknade iz st. 2. i 3. ovog člana isplaćuju se sa posebnog računa Uprave, a ne iz budžeta Republike Srpske.

Član 20.

Na pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, primjenju- ju se odredbe Zakona o eksproprijaciji, Zakona o izmjeri i katastru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/12, 110/16 i 62/18), Zakona o stvarnim pravi- ma (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), Zakona o uređenju prostora i građenju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 40/13, 2/15, 106/15, 3/16 i 84/19) i Zakona o općem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/02, 87/07, 50/10 i 66/18).

Član 21.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 02/1-021-481/21

23. juna 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Narodne skupštine,

Nedeljko Čubrilović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

autoput

Banja Luka

Prijedor

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.