Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava posebnih namjena za šume

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima za raspodjelu sredstava posebnih namjena za šume

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume

10.09.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 82, 10.09.2021. 

 

Na osnovu člana 95. stav 3. Zakona o šumama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 75/08, 60/13 i 70/20) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede d o n o s i

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIKUPLjANjA, KRITERIJUMIMA ZA RASPODJELU SREDSTAVA I POSTUPKU KORIŠĆENjA SREDSTAVA POSEBNIH NAMJENA ZA ŠUME

 

Član 1.

U Pravilniku o načinu prikupljanja, kriterijumima za raspodjelu sredstava i postupku korišćenja sredstava posebnih namjena za šume (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 45/14 i 69/19) u članu 5. stav 4. mijenja se i glasi:

“(4) Nadoknada iz stava 1. ovog člana uplaćuje se na račun javnih prihoda jedinice lokalne samouprave i koristi se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture i drugih objekata na ruralnim područjima jedinice lokalne samouprave sa koje potiču prodati sortimenti, kao i za druge funkcije ruralnog razvoja, te ostale troškove neophodne za funkcionisanje jedinice lokalne samouprave, izuzev administrativnih troškova, plata, naknada plate i ostalih ličnih primanja.”.

Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“(5) Ministarstvo daje saglasnost na godišnji plan utroška sredstava ostvarenih prodajom drvnih sortimenata ujedinici lokalne samouprave uz koji je potrebno dostaviti prateću dokumentaciju, u skladu sa kandidovanim stavkama za finansiranje.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 2.

U članu 7. u stavu 2. u tački lj) veznik: “i" briše se i dodaje se zapeta.

Poslije tačke lj) dodaje se nova tačka m), koja glasi:

“m) nabavku osnovnih sredstava koja su potrebna za održivo gazdovanje šumama,".

Dosadašnja tačka m) postaje tačka n).

Stav 4. mijenja se i glasi:

“(4) Ministarstvo utvrđuje prioritete za dodjelu sredstava za radove i aktivnosti u okviru namjenskih sredstava proširene reprodukcije šuma iz stava 2. t. od b) do lj) ovog člana.”.

Član 3.

U članu 8. u stavu 1. poslije riječi: “i nadoknade za izuzimanje zemljišta iz šumske proizvodnje,” dodaju se riječi: “koja se uplaćuje na račun javnih prihoda Republike Srpske,”.

Poslije stava 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

“(9) Nadoknada koja se uplaćuje na račun javnih prihoda jedinice lokalne samouprave no osnovu izuzimanja zemljišta iz šumske proizvodnje može se kori- stiti isključivo za izradu šumskoprivrednih osnova za šume u privatnoj svojini, podizanje novih šuma, njegu i zaštitu šuma u privatnoj svojini, kao i druge namjene vezane za unapređivanje stanja privatnih šuma.”.

Član 4.

U članu 11. stav 1. mijenja se i glasi:

“(1) Sredstvima posebnih namjena za šume upravlja Ministarstvo, osim sredstava posebnih namjena za šume iz člana 89. stav 6, člana 90. stav 4. i člana 92. stav 5. Zakona o šumama, kojima upravlja jedinica lokalne samouprave sa čijeg područja potiču sortimenti.”.

Član 5.

U članu 13. u stavu 1. tačka a) mijenja se i glasi:

“a) ovlašćena privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici registrovani na teritoriji Republike za obavljanje djelatnosti, odnosno radova i aktivnosti navedenih u članu 7. ovog pravilnika.”.

 

Član 6.

U članu 27. stav 4. mijenja se i glasi:

“(4) Komisiju rješenjem imenuje ministar, a čine je tri člana sa naučnim zvanjima, od kojih je minimalno jedan član u zvanju doktora nauka i čiji mandat traje do isteka konkursnog perioda.”.

Stav 5. briše se.

Dosadašnji st. 6, 7, 8, 9. i 10. postaju st. 5, 6, 7, 8. i 9.

Član 7.

Poslije člana 32. dodaje se novi član 32a, koji glasi: “Član 32a.

(1) Za nabavku osnovnih sredstava koja su potrebna za održiio gazdovanje šumama, u skpadu sa čpanom 7 gtan 2. tačka m) ovog pravilnika, mogu biti odobrena sredstva u iznosu do 30% vrijednosti opre.me koja je predmet nabavke u tekućoj godini, a u maksimalno.m iznosu do 50.000 KM.

(2) Uz prijavu na Konkurs, pored dokumentacije navedene u članu 14. stav 3. ovog pravilnika, potrebno je dostaviti i:

a) projekat sa detaljnom kalkulacijom troškova sa PDV-om, koji obuhvata specifikaciju opreme koja je predmet nabavke,

b) kopiju licence za izvođenje radova u šumarstvu izdatu od Ministarstva,

v) listu o uspješno izvršenim poslovima izdatu od strane korisnika šuma u svojini Republike,

g) predračun/račun za nabavku opreme, koji glasi na ime podnosioca zahtjeva, izdat od ovlašćenog prodavca opreme,

d) kupoprodajni ugovor sa odloženim planom otplate, zaključen sa ovlašćenim prodavcem opreme, koji uključuje maksimalni rok otplate od dvije godine i dokaz o uplati prve rate u iznosu od minimalno 30% vrijednosti kuplje- ne opreme,

đ) ovjerenu izjavu da sredstvo koje je predmet nabavke neće biti prometovano u amortizaciono.m roku osnovnog sredstva.

(3) Pravo učešća na Konkursu za dodjelu sredstava posebnih namjena za šume i.maju izvođači radova u šumarstvu isključivo za nabavku nove opreme u tekućoj godini.

(4) Ugovorom o odobravanju sredstava zakl>učenim između Ministarstva i korisnika sredstava detaljnije se definiše način obezbjeđenja sredstava.”.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske".

 

Broj: 12.06.2-332-807/21

23. avgusta 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,

Dr Boris Pašalić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

šume

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.