Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

Legislativa

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podrški po modelu ostalih vrsta podrški

08.09.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 71/21 (8.9.2021.)

 

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10 i 99/19), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NOVČANIH PODRŠKI PO MODELU OSTALIH VRSTA PODRŠKI


 

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

 

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje moraju ispuniti poljoprivredna gazdinstva te druga pravna i fizička lica koja mogu ostvariti pravo na podrške (u daljem tekstu: klijent), potrebna dokumentacija, način ostvarivanja prava na novčanu podršku po modelu ostalih vrsta podrške (u daljem tekstu: podrška), kontrola, nadzor i povrat podrške, obrasci i prihvatljivi troškovi.
 

Član 2.
(Značenje izraza)

 

U smislu ovoga Pravilnika pojedini izrazi imaju slijedeće značenje:

a) "Klijent" je svako fizičko i pravno lice koje podnosi zahtjev za podršku na osnovu obavještenja, a upisano je u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) odnosno Registar klijenata (u daljem tekstu: RK);

b) "Poljoprivredno gazdinstvo" (u daljem tekstu: PG) podrazumijeva proizvodnu jedinicu ili grupu jedinica koje čine proizvodnu cjelinu i sa tehničkog i privrednog gledišta, koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda. PG se može baviti i drugim dodatnim (nepoljoprivrednim) proizvodnim i uslužnim djelatnostima. PG može djelovati kao privredno društvo, obrt ili zadruga, ako je registrovano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te kao porodično poljoprivredno gazdinstvo;

c) "Obrt" podrazumijeva samostalno i trajno obavljanje dopuštenih i registrovanih privrednih djelatnosti u osnovnom, dopunskom ili dodatnom zanimanju od fizičkih lica sa ciljem postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu;

d) "Faktura" (engl. invoice, njem. Faktura, Rechnung) je isprava koju prodavalac ili isporučilac robe ili pružalac usluge izdaje primaocu robe ili usluge, specificirajući u njoj kvantitativno i kvalitativno predane ili isporučene stvari ili pružene usluge, povezane (akcesorne) troškove, odgovarajuće poreze, modalitete plaćanja itd., u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Član 3.
(Organizacione jedinice nadležne za programiranje i provođenje mjera)

 

(1) Za programiranje mjera nadležan je Odsjek za ruralni razvoj Sektora za ruralni razvoj i poljoprivredne savjetodavne službe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).

(2) Za provođenje mjera nadležan je Sektor za poljoprivredna plaćanja Federalnog ministarstva.

 

DIO DRUGI – USLOVI I NAČIN REALIZOVANJA PODRŠKE POGLAVLJE I – KORISNICI PODRŠKE, USLOVI PRIHVATLJIVOSTI I VISINA PODRŠKE
 

Član 4.
(Korisnici podrške)

 

Korisnici podrške su PG, naučne i obrazovne institucije, savezi, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika, obrti, jedinice lokalne samouprave i ostala pravna lica upisana u RK koja ispunjavaju uslove propisane u okviru općih i posebnih uslova prihvatljivosti za podršku.
 

Odjeljak A. Opći uslovi prihvatljivosti

 

Član 5.
(Opći uslovi prihvatljivosti za podnosioce zahtjeva)

 

(1) Klijent mora imati sjedište, odnosno prebivalište na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija BiH).

(2) Klijent mora biti upisan u RPG i/ili RK.

(3) Ukoliko je klijent fizičko lice onda mora imati najmanje 18 godina starosti u trenutku objavljivanja obavještenja.

(4) Ukoliko je klijent zadruga onda mora izvršiti zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 18/03), osim ako je novoformirana zadruga.

(5) Klijent mora dostaviti dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod nadležne Porezne uprave Federacije BiH, odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

(6) Klijent mora izvršiti uplatu federalne upravne takse prema tarifnom broju 33. tačka 10. u iznosu od 20,00 KM, a u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/17).

 

Član 6.
(Opći uslovi prihvatljivosti za projekte)

 

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku kupovinu roba ili plaćanje usluga trebaju biti u skladu sa realnim tržišnim cijenama.

(2) Svi podneseni dokumenti trebaju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

Odjeljak B. Posebni uslovi prihvatljivosti

 

Član 7.
(Prihvatljivi troškovi)

 

(1) Prihvatljivi troškovi za svaku pojedinu mjeru prikazani su u Aneksu II - Lista prihvatljivih troškova koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Iznos prihvatljivih troškova utvrđuje se bez PDV-a, osim za fizička i pravna lica koja nisu obveznici PDV-a.

(3) Troškovi iz stava (1) ovog člana prihvatljivi su u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine, osim za mjere iz čl. 18. i 24. ovog Pravilnika za koje se prihvatljivost troškova određuje Sporazumom o realizaciji programa sufinansiranja samozapošljavanja i zapošljavanja u oblasti poljoprivrede i Sporazumom iz člana 24. stav (7) ovog Pravilnika.

 

Član 8.
(Neprihvatljivi troškovi)

 

Neprihvatljivi troškovi su:

a) Porezi, carinske i uvozne dažbine i ostale naknade;

b) PDV, s izuzetkom troškova fizičkih i pravnih lica koja nisu obveznici PDV-a;

c) Nabavka korištene opreme i namještaja;

d) Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;

e) Troškovi konverzije, troškovi tečajnih razlika i naknada;

f) Troškovi poslova javne uprave (troškovi opće uprave, plate zaposlenih na poslovima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora);

g) Kupovina zemljišta i građevina;

h) Plaćanje u naturi i troškovi vlastitog rada;

i) Nabavka izvršena putem lizinga;

j) Nabavka izvršena na osnovu donacija i poklona.

 

Odjeljak C. Osnov za izračunavanje podrške i proporcionalno smanjenje

 

Član 9.
(Intenzitet i visina podrške po mjerama)

 

(1) Osnov za izračunavanje podrške je dostavljeni račun (faktura) i dokaz o izvršenom plaćanju po fakturi.

(2) Iznimka od odredbe iz stava (1) ovog člana su aktivnosti iz člana 20. stav (1) tačka c) ovog Pravilnika za koje se iznos podrške izračunava na osnovu kriterija iz Aneksa IV ovog Pravilnika i mjere iz čl. 18. i 24. ovog Pravilnika.

(3) Visina podrške po klijentu u okviru Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za tekuću godinu (u daljem tekstu: Program podrški) iskazana kao udio podrške u prihvatljivim troškovima iznosi:

a) za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji do 75% iznosa premije osiguranja, a najviše do 20.000,00 KM;

b) za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara ili sajmova iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 KM;

c) za sufinansiranje izlaganja na sajmovima do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 KM;

d) za sufinansiranje troškova penzionog i zdravstvenog osiguranja za registraciju novih poljoprivrednih obrta do 100% iznosa prihvatljivih troškova;

e) za izradu strategija i programa od interesa za Federaciju BiH do 100% iznosa prihvatljivih troškova sa uključenim PDV-om, a vrijednost ponude ne može prelaziti iznos definisan u Javnom natječaju;

f) za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija, do 25% iznosa prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 KM;

g) za sufinansiranje troškova poljoprivrednih zadruga, udruženja i saveza do 50% iznosa prihvatljivih troškova za nabavku kancelarijske opreme i namještaja, prihvatljivih troškova zadružne revizije, a najviše do 5.000 KM;

h) za realizovane aktivnosti zadruga i privrednih društava na povezivanju ponude porodičnih PG i obrta, iznos podrške prikazan je u aneksu V. ovog Pravilnika, a najviše do 50.000 KM;

i) za sufinansiranje uvođenja i certificiranja standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji i EU standarda do 75% iznosa prihvatljivih troškova za uvođenje standarda, a najviše do 15.000,00 KM;

j) za programe pokretanje proizvodnje, poticanje jesenske ili proljetne sjetve, ovisno o udjelu sufinansiranja prihvatljivih troškova od strane klijenta iznosi kako je prikazano u tablici, a najviše do 1.000,00 KM po krajnjem korisniku;

 

PROGRAMI POKRETANJA PROIZVODNJE, POTICANJA PROLJETNE ILI JESENSKE SJETVE

Udio sufinansiranja od klijenta

Iznos sufinansiranja klijenta do

Udio podrške od FMPVŠ

Iznos podrške FMPVŠ do

Ukupna vrijednost programa po klijentu do

20%

10.000 KM

80%

40.000 KM

50.000 KM

30%

30.000 KM

70%

70.000 KM

100.000 KM

40%

60.000 KM

60%

90.000 KM

150.000 KM

50%

100.000 KM

50%

100.000 KM

200.000 KM

60%

150.000 KM

40%

100.000 KM

250.000 KM

 k) za mjere zemljišne politike do 70% iznosa prihvatljivih troškova, a podrška po klijentu u okviru Programa podrški iznosi do 250.000,00 KM.

(4) Klijent može ostvariti pravo na podršku samo za jedan zahtjev u okviru svake pojedine mjere iz stava (3) ovog člana.

 

Član 10.
(Proporcionalno smanjenje u slučaju probijanja iznosa sredstava utvrđenih Programom)

 

(1) Ako zbroj iznosa obračunate podrške za zahtjeve iz čl. 15. do 17. i čl. 19. do 23. ovog Pravilnika bude veći od iznosa sredstava utvrđenih Programom podrški, izvršit će se proporcionalno smanjenje iznosa podrške za te zahtjeve.

(2) Proporcionalno smanjenje podrške ne vrši se za aktivnosti iz čl. 18. i 24. ovog Pravilnika.

 

Član 11.
(Valuta)

 

(1) Troškovi na računima (fakturama) mogu biti izraženi u KM ili stranoj valuti.

(2) Troškovi na računima (fakturama) čija je vrijednost izražena u stranoj valuti preračunavaju se u KM prema srednjem tečaju Centralne banke BiH, važećem na dan zaprimanja zahtjeva.

 

POGLAVLJE II. NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PODRŠKU Odjeljak A. Podnošenje zahtjeva za podršku

 

Član 12.
(Aktivnosti prije podnošenja zahtjeva za podršku)

 

(1) Klijent treba izvršiti aktivnosti koje su predmet podrške prije podnošenja zahtjeva za podršku.

(2) Klijent je dužan prikupiti kompletnu dokumentaciju propisanu za pojedinu mjeru te uredno i tačno popuniti odgovarajući obrazac koji se nalazi u Aneksu I. ovog Pravilnika.

(3) Klijent je prije podnošenja zahtjeva za podršku dužan izvršiti plaćanje cjelokupnog iznosa navedenog na računu (fakturi), odnosno isplatu otkupljenih proizvoda iz člana 20. stav (1) tačka c) ovog Pravilnika.

(4) Ako se tokom upravnog postupka utvrdi da su informacije dostavljene od strane klijenta lažne ili pogrešne, odnosno da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane, Federalno ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku, odnosno prijave na javni poziv.

(5) Odredbe st. (1) i (3) ovog člana ne primjenjuju se na mjere iz čl. 18. i 24. ovog Pravilnika.

 

Član 13.
(Objava obavještenja, javnog natječaja i javnog poziva)

 

(1) Federalno ministarstvo objavljuje Obavještenje o početku podnošenja zahtjeva za model ostalih vrsta podrški u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(2) Obavještenje sadržava rokove i uslove za podnošenje zahtjeva za podršku propisane Programom podrški i ovim Pravilnikom.

(3) Obavještenje iz stava (1) ovog člana, i javni poziv iz člana 24. ovog Pravilnika objavljuju se na web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).

 

Član 14.
(Podnošenje zahtjeva i prijave)

 

(1) Zahtjev za podršku za mjere iz čl. 15. do 17. i čl. 19. do 23. ovog Pravilnika podnosi se nakon objave Obavještenja iz člana 13. stav (1) a najkasnije do 05. 10. tekuće godine.

(2) Za mjere iz člana 24. ovog Pravilnika klijent dostavlja prijavu u skladu sa rokom propisanim javnim pozivom.

 

Član 15.
(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji)

 

(1) Pravo na sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u biljnoj i animalnoj proizvodnji ostvaruje klijent koji, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) zaključi policu osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji kod osiguravajućeg društva, koja pokriva cijeli period ili dio perioda od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine,

b) uplati premiju osiguranja prema zaključenoj polici osiguranja.

(2) U slučaju osiguranja proizvodnje na više godina, klijent ima pravo na sufinansiranje troška premije samo za period iz stava (1) tačka a) ovog člana.

(3) Za ostvarivanje prava na podršku za sufinansiranje premije osiguranja klijent najkasnije do 05. 10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSPO,

b) policu osiguranja iz stava (1) tačka a) ovog člana,

c) dokaz o uplati premije osiguranja, po priloženoj polici osiguranja,

d) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

e) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 16.
Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova)

 

(1) Pravo na podršku za organizovanje stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova ostvaruje klijent koji, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i posebne uslove i to:

a) registrovan je kao naučna ili obrazovna ustanova, a izvršio je organizovanje stručnog skupa, kongresa, simpozija ili seminara iz oblasti poljoprivrede ili prehrambene industrije;

b) registrovan je kao poljoprivredni savez, udruženje poljoprivrednika, poljoprivredna zadruga, ili drugo pravno lice, a izvršio je organizovanje stručnog skupa, seminara ili sajma iz oblasti poljoprivredno-prehrambenog sektora;

c) aktivnosti iz tač. a) i b) ovog stava proveo je u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent, najkasnije do 05.10. tekuće godine, dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSSK;

b) program održavanja stručnog skupa, kongresa, simpozija, seminara, ili sajma;

c) fakturu za troškove organizovanja stručnog skupa, kongresa, simpozija, seminara ili sajma;

d) dokaz o uplati po fakturi iz tačke c) ovog člana, u skladu sa Listom prihvatljivih troškova;

e) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji koju izdaje Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar (samo zadruge);

f) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a);

g) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 17.
(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje izlaganja na sajmovima)

 

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje izlaganja na sajmovima iz oblasti poljoprivrede ili prehrambene industrije u zemlji i inostranstvu, ostvaruje klijent koji, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i posebne uslove i to:

a) registrovan je kao PG (porodično poljoprivredno gazdinstvo, obrt, zadruga ili pravno lice), odnosno preduzeće iz sektora prehrambene industrije,

b) sudjelovao je kao izlagač na sajmu poljoprivrede ili prehrambene industrije u periodu od 01. 10. prethodne do 01. 10. tekuće godine.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSIM,

b) prijavu ili ugovor vezan za izlaganje na sajmu,

c) fakturu za troškove izlaganja na sajmu,

d) dokaz o uplati po fakturi iz tačke c) ovog člana, u skladu sa Listom prihvatljivih troškova,

e) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji (za zadruge) koju izdaje Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar,

f) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramu duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a).

g) Dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 18.
(Sufinansiranje troškova penzionog i zdravstvenog osiguranja za registraciju novih poljoprivrednih obrata)

 

(1) Implementacija sredstava u okviru mjere sufinansiranja troškova penzionog i zdravstvenog osiguranja za registrovane nove poljoprivredne obrte vršit će se putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi za zapošljavanje na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH, protokola o razumijevanju i ugovora između Federalnog zavoda za zapošljavanje i Federalnog ministarstva.

(2) Federalno ministarstvo će putem Federalnog ministarstva finansija izvršiti prijenos sredstava namijenjenih finansiranju ove mjere na posebni račun kod Federalnog zavoda za zapošljavanje, nakon čega će ta sredstva putem javnog poziva biti dodjeljivana novoosnovanim obrtima za sufinansiranje doprinosa na vlasnika i zaposlenike u obrtu do utroška raspoloživih sredstava.

(3) Podnosilac zahtjeva, koji iz bilo kog razloga prekine plaćanje obaveza doprinosa, gubi pravo na ovu vrstu podrške, a dodijeljena sredstva je dužan vratiti Federalnom zavodu za zapošljavanje.

 

Član 19.
(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija)

 

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija ostvaruje klijent koji, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, raspolaže potrebnim prostorom i kadrovima za korištenje laboratorijske, odnosno veterinarske opreme.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru, klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSLV,

b) izjavu klijenta da posjeduje odgovarajući prostor za instalisanje i kadrove osposobljene za korištenje laboratorijske, odnosno veterinarske opreme,

c) fakturu sa detaljnom specifikacijom nabavljene opreme, u skladu sa prihvatljivim troškovima, izdanom u periodu od 1. 10. prethodne do 1. 10. tekuće godine,

d) dokaz o uplati po fakturi iz tačke c) ovog člana,

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a),

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 20.
(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova zadruga i realizovanja aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude PPG-a i obrta)

 

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova aktivnosti zadruga i realizovanja aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta ima klijent - zadruga ili privredno društvo koja, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i posebne uslove:

a) izvršio je zadružnu reviziju u skladu sa Općim zakonom o zadrugama BiH (samo zadruge),

b) izvršio je nabavku kancelarijske opreme i namještaja (samo zadruge),

c) izvršio je ugovaranje proizvodnje i otkupa primarnih poljoprivrednih proizvoda od porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta, i plaćanje otkupljenih proizvoda,

d) aktivnosti iz tačke b) i c) ovog stava izvršene su u periodu od 01.10. prethodne do 01. 10. tekuće godine,

e) podrška za nabavku kancelarijske opreme i namještaja nije ostvarena u posljednje tri godine (samo zadruge).

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSAZ,

b) fakturu za prihvatljive troškove aktivnosti poljoprivrednih zadruga,

c) dokaz o uplati po fakturi iz tačke b) ovog stava,

d) izjavu klijenta (Obrazac IK) da će nabavljeni kancelarijski namještaj i opremu zadržati tri godine u svom vlasništvu od dana odobravanja podrške (samo zadruge),

e) Popunjeni obrazac Aneksa V – Vrijednost otkupljenih i isplaćenih poljoprivrednih, šumskih proizvoda i ljekovitog bilja PPG-ima i obrtima sa pripadajućim izvodima iz banke o uplatama na ime nosioca PPG-a odnosno na račun obrta, ugovorom o kompenzaciji ili nalogom blagajni za isplatu (samo za aktivnosti povezivanja ponude PPG-a i obrta),

f) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji koju izdaje Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar (samo zadruge),

g) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a).

h) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 21.
(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja)

 

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja ima udruženje koje, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i posebne uslove:

a) registrovano je kod nadležnog ministarstva pravde,

b) izvršilo je nabavku kancelarijske opreme i namještaja u periodu od 01. 10. prethodne do 01. 10. tekuće godine,

c) podršku za nabavku kancelarijske opreme i namještaja nije ostvarilo u posljednjih tri godine.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu, ili ovjerenoj kopiji, sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSAU,

b) fakturu za prihvatljive troškove iz Liste prihvatljivih troškova,

c) dokaz o uplati po fakturi iz tačke b) ovog stava,

d) izjavu klijenta (Obrazac IK) da će nabavljeni kancelarijski namještaj i opremu zadržati tri godine u svom vlasništvu od dana odobravanja podrške,

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a).

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 22.
(Podnošenje zahtjeva za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza)

 

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza ima savez poljoprivrednih udruženja i zadružni savez koji, pored općih uslova propisanih čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, ispunjava i posebne uslove:

a) ako je registrovan kao savez poljoprivrednih udruženja u nadležnom ministarstvu pravde, ili kao zadružni savez kod nadležnog suda,

b) izvršilo je nabavku kancelarijske opreme i namještaja u periodu od 01. 10. prethodne do 01. 10. tekuće godine,

c) podršku za nabavku kancelarijske opreme i namještaja nije ostvario u posljednje tri godine.

(2) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine u originalu ili ovjerenoj kopiji dostavlja Federalnom ministarstvu slijedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac zahtjeva ZSAS,

b) fakturu za prihvatljive troškove iz Liste prihvatljivih troškova,

c) dokaz o uplati po fakturi iz tačke b) ovog stava,

d) izjavu klijenta (Obrazac IK) da će nabavljeni kancelarijski namještaj i opremu zadržati tri godine u svom vlasništvu od dana odobravanja podrške,

e) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a).

f) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 23.
(Podnošenje zahtjeva za podršku sufinansiranju uvođenja i certificiranja standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji)

 

(1) Pravo na podršku za sufinansiranje troškova za uvođenje i certificiranje standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji ima obrtnik ili pravno lice koje, pored općih uslova iz čl. 5. i 6. ovoga Pravilnika, uvede zadnje važeće izdanje standarda Global G.A.P., ISO 14001, ISO 22000, HACCP, IFS, GSFS, SQF, HALAL ili KOŠER standard, odnosno za zaštićenu oznaku izvornosti (PDO), zaštićenu oznaku geografskog porijekla (PGI) i garantovano tradicionalni specijalitet (TSG) u periodu od 1.10. prethodne do 1.10. tekuće godine.

(2) Klijent može podnijeti zahtjev za podršku za najviše dva standarda u okviru Programa podrški za tekuću godinu.

(3) Za ostvarenje prava na podršku za ovu mjeru klijent najkasnije do 05.10. tekuće godine dostavlja Federalnom ministarstvu u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen obrazac zahtjeva ZSUC,

b) ovjerenu kopiju certifikata ili potvrdu o certificiranju sistema od certifikacijskog tijela,

c) fakture za prihvatljive troškove iz Liste prihvatljivih troškova,

d) dokaz o uplati po fakturi iz tačke c) ovog člana,

e) potvrdu o izvršenoj zadružnoj reviziji koju izdaje Zadružni savez Federacije Bosne i Hercegovine (ne stariju od dvije godine), a za novoformirane zadruge dokaz o upisu u sudski registar (za zadruge),

f) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a).

g) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

 

Član 24.
(Zahtjev za podršku različitim programima pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i sličnim mjerama koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjere zemljišne politike)

 

(1) Pravo na podršku za troškove različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjere zemljišne politike imaju klijenti - jedinice lokalne samouprave upisane u RK, koje pored općih uslova iz čl. 5. i 6. ovoga Pravilnika, sufinansiraju programe pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te vrše aktivnosti vezane za mjere zemljišne politike, a u skladu sa članom 9. stav (3) tač. j) i k) ovog Pravilnika.

(2) Sufinansiranje od strane klijenta iz stava (1) ovog člana, pored budžeta jedinica lokalne samouprave, može osigurati i budžet kantona.

(3) Federalno ministarstvo u tekućoj godini može objaviti:

a) javni poziv za proljetnu sjetvu,

b) javni poziv za jesensku sjetvu,

c) javni poziv za programe pokretanja proizvodnje i

d) javni poziv za mjere zemljišne politike.

(4) Iznos sredstava koji se dodjeljuje po svakom javnom pozivu iz stava (3) ovog člana ovisit će od iznosa sredstava po osnovanim zahtjevima i udjela sufinansiranja od strane klijenta iz st. (1) i (2) ovog člana.

(5) Za prijavu na javni poziv iz stava (3) ovog člana klijenti - jedinice lokalne samouprave upisane u RK su u roku iz javnog poziva, dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) popunjen Obrazac PSRP,

b) projekt komasacije sa pratećom dokumentacijom i potrebnim dozvolama (samo za mjere zemljišne politike),

c) dokaz o izmirenim obavezama za prethodnu godinu ili sporazum o reprogramiranju duga kod Porezne uprave Federacije BiH (svi klijenti), odnosno Uprave za indirektno oporezivanje BiH (samo registrovani obveznici PDV-a).

d) dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa članom 5. stav (6) ovog Pravilnika.

(6) Federalno ministarstvo će izvršiti administrativnu kontrolu i obradu dostavljenih prijava.

(7) Federalno ministarstvo potpisuje sporazum o realizovanju programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjere zemljišne politike u Federaciji BiH (u daljem tekstu: Sporazum) sa klijentom - jedinicom lokalne samouprave upisanom u RK kojim se uređuju međusobni odnosi, nadležnosti, period implementacije i iznos podrške.

(8) Sporazum iz stava (7) ovog člana potpisuje i kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede u slučaju iz stava (2) ovog člana.

(9) Federalno ministarstvo nakon potpisivanja Sporazuma iz stava (7) ovog člana vrši obračun podrške, donosi rješenje o odobravanju sredstava i sredstva doznačuje na račun klijenta.

(10) Klijent je obavezan po realizovanju programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve, odnosno mjere zemljišne politike, dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava (obrazac ISRP) u skladu sa Listom prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški najkasnije do 31. 12. tekuće godine u kojoj je potpisan Sporazum iz stava (7) ovog člana.

(11) U slučaju da klijent u izvještaju iz stava (10) ovog člana nije dostavio dokaz o utrošku cjelokupnog doznačenog iznosa, Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu neutrošenih sredstava.

 

Član 25.
(Način podnošenja zahtjeva za podršku i prijave na javni poziv)

 

(1) Zahtjev za podršku iz čl. 15. do 17. i čl. 19. do 23. ovog Pravilnika može se podnijeti lično na pisarnicu Federalnog ministarstva, ili putem pošte (isključivo preporučeno), u propisno zatvorenim kuvertama, na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški".

(2) Prijava na javni poziv za mjere iz člana 24. ovog Pravilnika dostavlja se u zatvorenoj kuverti, poštom ili ličnom dostavom u pisarnicu Federalnog ministarstva na adresu:

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Hamdije Čemerlića 2

71 000 Sarajevo

sa naznakom: "Prijava - Javni poziv za realizovanje projekta (upisati naziv projekta) – ne otvarati!".

 

Odjeljak B. Postupanje Federalnog ministarstva

 

Član 26.
(Zaprimanje zahtjeva za podršku i prijave na javni poziv)

 

(1) Zahtjev za podršku i prijava na javni poziv zaprima se na pisarnicu Federalnog ministarstva, gdje biva zaveden u Upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka (UP-1), nakon čega se sa njim postupa u skladu sa Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 96/19).

(2) Vremenom podnošenja zahtjeva za podršku i prijave na javni poziv smatra se datum predavanja propisane dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja preporučenom poštom.

(3) Zahtjevi za podršku obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

 

Član 27.
(Vođenje postupka i rješavanje)

 

(1) Federalno ministarstvo obrađuje zahtjeve za podršku u skladu sa Zakonom o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), (u daljem tekstu: ZUP) i ovim Pravilnikom.

(2) Federalni ministar imenuje Komisiju za model ostalih vrsta podrški (u daljem tekstu: Komisija) u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

(3) Sektor za poljoprivredna plaćanja, zahtjeve za podršku i prijave na javni poziv evidentira u internoj dostavnoj knjizi i neotvorene prosljeđuje Komisiji iz stava (2) ovog člana.

 

Član 28.
(Postupak sa neblagovremenim zahtjevima za podršku i prijavama na javni natječaj)

 

(1) Komisija utvrđuje blagovremenost zahtjeva za podršku, prijave na javni natječaj, odnosno prijave na javni poziv.

(2) Zahtjev za podršku iz čl. 15. do 17. i čl. 19. do 23. ovog Pravilnika smatra se neblagovremenim ako nije predan u pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno poštanskom uredu do 05. 10. tekuće godine.

(3) Prijava na javni poziv iz člana 24. ovog Pravilnika, smatra se neblagovremenim ako nije dostavljena u roku koji je propisan javnim pozivom.

(4) Neblagovremeni zahtjevi za podršku i prijave na javni poziv neće biti razmatrani.

(5) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbacivanju neblagovremenog zahtjeva za podršku i neblagovremene prijave na javni poziv.

(6) Protiv rješenja iz stava (5) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 29.
(Postupak sa blagovremenim zahtjevima za podršku i prijavama na javni natječaj)

 

(1) Komisija vrši provjeru potpunosti blagovremenih zahtjeva za podršku i prijava na javni poziv.

(2) Za nepotpuni zahtjev i prijave iz stava (1) ovog člana Komisija traži dopunu.

(3) Klijenti koji podnose prijavu na javni poziv za mjere iz člana 24. prilikom dopune prijave ne mogu mijenjati iznos naveden u prijavi.

 

Član 30.
(Dopuna dokumentacije)

 

(1) U slučaju iz člana 29. stav (2) ovog Pravilnika, Komisija telefonskim putem traži dostavu nedostajućih dokumenata u roku od sedam dana.

(2) Ako klijent ne izvrši dopunu tražene dokumentacije u roku iz stava (1) ovog člana, Komisija upućuje pisani zahtjev za dopunu dokumentacije. Klijent je dužan dostaviti traženu dokumentaciju u roku od sedam dana od dana zaprimanja zahtjeva za dopunu.

(3) Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako klijent ne preuzme zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Federalno ministarstvo objavljuje zahtjev za dopunu na oglasnoj ploči. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljana zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču Federalnog ministarstva.

(4) Vremenom dostave dopune zahtjeva za podršku smatra se datum dostave tražene dokumentacije na pisarnicu Federalnog ministarstva, odnosno datum slanja tražene dopune preporučenom poštom.

(5) Ako klijent ne otkloni nedostatke u propisanom roku, smatrat će se da zahtjev za podršku nije osnovan, o čemu Federalno ministarstvo donosi rješenje.

(6) Protiv rješenja iz stava (5) ovoga člana nije dopuštena žalba, ali klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 31.
(Ocjena osnovanosti zahtjeva za podršku, prijave na javni natječaj i izračun podrške)

 

(1) Komisija vrši ocjenu osnovanosti zahtjeva za podršku na osnovu ispunjavanja općih uslova iz ovog Pravilnika, a na osnovu podataka iz RPG i RK i zahtjeva za podršku. U slučaju da su prihvatljivi troškovi u zahtjevu pogrešno obračunati ili su u njega uključeni neprihvatljivi troškovi, Komisija vrši korekciju iznosa prihvatljivih troškova.

(2) Kod ocjene osnovanosti zahtjeva za mjere iz člana 24. ovog Pravilnika, pored odredbi iz stava (1) ovog člana, koriste se i podaci iz dokumentacije prikupljene u okviru javnog poziva.

(3) Nakon što Komisija utvrdi da su ispunjeni opći i posebni uslovi, odnosno nakon što izvrši kontrolu i izračun prihvatljivih troškova sa dostavljenih faktura, odnosno drugih dokaza o utrošku sredstava, i kada to priroda mjere zahtijeva, dostavlja nalog za vršenje kontrole na terenu (Obrazac NKT) nadležnoj organizacionoj jedinici radi utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu.

(4) Komisija vrši izračun podrške za mjere iz čl. 15. do 17., i čl. 19. do 23. ovog Pravilnika na osnovu podataka iz dostavljenih zahtjeva za podršku i zapisnika o izvršenoj kontroli na terenu, ako je ona naložena.

(5) Komisija vrši izračun podrške za mjere iz člana 24. ovog Pravilnika na osnovu podataka iz prijave na javni poziv (Obrazac PSRP), izvještaj o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa (Obrazac ISRP) i zapisnika o izvršenoj kontroli na terenu, ako je ona naložena.

(6) Komisija može vršiti provjeru nabavne cijene robe ili usluge koja je predmet podrške telefonskim putem kod dobavljača ili putem interneta, ako postoji sumnja da su cijene na računu (fakturi) namjerno uvećane.

 

Član 32.
(Odbijanje neosnovanog zahtjeva za podršku i neosnovane prijave)

 

(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za podršku, u slučaju neusklađenosti zahtjeva za podršku s općim i posebnim uslovima navedenim u članu 31. stav (1) ovog Pravilnika, odnosno u slučaju iz člana 12. stav (4) ovog Pravilnika.

(2) Federalno ministarstvo donosi rješenje o odbijanju prijave na javni poziv, u slučaju neusklađenosti prijave s općim i posebnim uslovima navedenim u članu 31. stav (1) ovog Pravilnika, odnosno uslovima javnog poziva iz člana 31. stav (2) ovog Pravilnika.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovoga člana nije dopuštena žalba, a klijent može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 33.
(Izrada i potpisivanje sporazuma)

 

(1) Komisija sastavlja zapisnik o provođenju javnog poziva za mjere iz člana 24. ovog Pravilnika.

(2) Komisija u saradnji sa Sektorom za pravne, kadrovske i opće poslove, sačinjava Sporazum za mjere iz člana 24. ovog Pravilnika i dostavlja ih na potpis ministru i klijentu.

(3) Komisija ulaže u spis predmeta jedan primjerak potpisanog Sporazuma.

 

Član 34.
(Rješenje o odobravanju sredstava)

 

(1) Nakon provođenja procedure obrade zahtjeva za podrškom za mjere iz čl. 15. do 17., i čl. 19. do 23. ovog Pravilnika, izvršene kontrole na terenu, utvrđivanja iznosa obračunate podrške svih pojedinačnih zahtjeva, i eventualnog proporcionalnog smanjenja svih odobrenih pojedinačnih iznosa podrške po mjerama radi usklađivanja sa raspoloživim iznosom u okviru Programa, Federalno ministarstvo donosi rješenje o odobravanju sredstava za svaki pojedinačni zahtjev.

(2) Za klijenta čija je prijava na javni poziv odabrana u okviru mjera iz člana 24. ovog Pravilnika Federalno ministarstvo donosi rješenje o odobravanju sredstava nakon potpisivanja sporazuma između Federalnog ministarstva i klijenta.

(3) Rješenje iz st. (1) i (2) ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dopuštena žalba, a klijent može pokrenuti upravni spor tužbom kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Odjeljak C. Kontrola i nadzor

 

Član 35.
(Kontrola na terenu)

 

(1) Utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu (u daljem tekstu: kontrola na terenu) provode ovlašteni službenici Federalnog ministarstva (u daljem tekstu: kontrolori) u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, Programom podrški i ovim Pravilnikom, osim za projekte od značaja za Federaciju BiH.

(2) Kontrola na terenu vrši se za mjere iz čl. 19. i 20. stav (1) tačka b), čl. 21. i 22. ovog Pravilnika to nakon realizovanja projekta, a prije odobravanja podrške.

(3) Kontrola na terenu obavit će se prije isplate podrške u tekućoj godini, a u skladu sa brojem zahtjeva i raspoloživim resursima Federalnog ministarstva.

(4) O provedenoj kontroli na terenu kontrolor sačinjava zapisnik. U zapisniku se evidentira utvrđeno činjenično stanje te se jedan primjerak dostavlja Sektoru za poljoprivredna plaćanja koji ga ulaže u spis predmeta.

(5) Kontrolu na terenu za različite programe pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima te mjere zemljišne politike, vršit će i klijenti – jedinice lokalne samouprave upisane u RK.

 

Član 36.
(Način obavljanja kontrole)

 

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) izvršiti uvid u stanje na terenu i dokumente klijenta koji se odnose na stjecanje prava na podršku,

b) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga podnosilaca zahtjeva,

c) provjeravati evidencije vezane uz troškove i poslovanje podnosilaca zahtjeva,

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovne izvještaje podnosilaca zahtjeva, garantne listove, deklaracije i dr.),

e) provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz zahtjev za podršku,

f) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih lica, svjedoka, vještaka i drugih lica kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrola se može vršiti kod pravnih i fizičkih lica, te lica koja su povezana sa podnosiocem zahtjeva u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravna i fizička lica iz stava (2) ovoga člana dužna su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i informacije, te osigurati uslove za nesmetani rad kontrolora.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezinog provođenja, pod uslovom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući podnosiocu zahtjeva samo neophodne informacije.

 

Odjeljak D. Isplata i povrat podrške

 

Član 37.
(Isplata podrške)

 

(1) Sektor za poljoprivredna plaćanja dostavlja jedan primjerak rješenja iz člana 34. st. (1) i (2) ovog Pravilnika Sektoru za finansije i računovodstvo.

(2) Sektor za finansije i računovodstvo, na osnovu rješenja, unosi nalog u trezorsku aplikaciju radi isplate na račun klijenta.

 

Član 38.
(Povrat sredstava nakon isplate podrške)

 

(1) Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu cjelokupnih ili dijela sredstava podrške ako se kontrolom nakon isplate podrške utvrdi postojanje jednog od sljedećih razloga:

a) utvrđeno je postojanje netačnih podataka u zahtjevu,

b) navodi iz izjave klijenta nisu tačni,

c) klijent nije izvršio projektne aktivnosti, odnosno nije utrošio cjelokupna sredstva predviđena sporazumom iz člana 24. stav (7) ovog Pravilnika,

d) klijent nije dostavio izvještaj o utrošku sredstava iz člana 24. stav (10) ovog Pravilnika do 31.12. tekuće godine.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana, klijent je obavezan vratiti u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 39.
(Povrat sredstava zbog administrativne greške)

 

(1) Kada su sredstva podrške isplaćena klijentu, a utvrđena je administrativna greška – preplata, kriva isplata, ili bilo koja druga administrativna greška učinjena od strane Federalnog ministarstva prilikom provedbe mjere, Federalno ministarstvo donosi rješenje o povratu sredstava zbog administrativne pogreške kojim će od klijenta zatražiti povrat tog iznosa.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana klijent je obavezan vratiti u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o povratu sredstava.

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 40.
(Zaštita prava sudskim putem)

 

Ako klijent ne vrati sredstva u skladu sa rješenjem o povratu sredstava podrške iz člana 38. stav (1) ovog Pravilnika i rješenju o povratu sredstava zbog administrativne pogreške iz člana 39. stav (1) ovog Pravilnika, Federalno ministarstvo će zatražiti zaštitu svojih prava kod nadležnog suda.
 

Član 41.
(Gubitak prava na ostvarenje podrške)

 

(1) Klijent kojem je doneseno rješenje o povratu sredstava podrške u skladu sa članom 38. stav (1) ovog Pravilnika, gubi pravo na ostvarivanje podrške na period od tri godine, počevši od dana povrata sredstava podrške.

(2) Rješenja o povratu sredstava iz stava (1) ovog člana unose se u RPG i RK, čime klijent dobiva status "klijent pod sankcijama", počevši od dana donošenja rješenja.

(3) Lista klijenata koji izgube pravo na ostvarenje podrške po modelu ostalih vrsta podrške, objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Federalnog ministarstva (www.fmpvs.gov.ba).

 

Član 42.
(Čuvanje dokumentacije)

 

(1) Klijent je dužan čuvati dokumentaciju vezanu za ostvarivanje prava na podršku tri godine, računajući od dana odobravanja podrške.

(2) Ako se tokom kontrole nakon isplate sredstava podrške utvrdi da klijent nije ispunio obavezu iz stava (1) ovog člana, Federalno ministarstvo će obavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove u cilju utvrđivanja prekršajne odgovornosti klijenta.

 

DIO TREĆI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 43.
(Postupci koji čekaju pravosnažno rješenje)

 

Svi postupci koji do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika nisu pravosnažno okončani, završit će se po odredbama Pravilnika koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka.
 

Član 44.
(Prilozi)

 

(1) Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

a) Aneks I – Obrasci zahtjeva odnosno prijave:

1) Zahtjev za sufinansiranje premije osiguranja od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji (ZSPO),

2) Zahtjev za sufinansiranje organizovanja stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova (ZSSK),

3) Zahtjev za sufinansiranje izlaganja na sajmovima (ZSIS),

4) Zahtjev za sufinansiranje opremanja laboratorija i veterinarskih organizacija (ZSLV),

5) Zahtjev za sufinansiranje troškova zadruga i realizovanje aktivnosti zadruga i privrednih društava za povezivanje ponude porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i obrta (ZSAZ),

6) Zahtjev za sufinansiranje troškova poljoprivrednih udruženja (ZSTU),

7) Zahtjev za sufinansiranje troškova poljoprivrednih saveza (ZSTS),

8) Zahtjev za sufinansiranje uvođenja i certifikacije standarda u poljoprivredi i prehrambenoj industriji (ZSUC),

9) Prijava na javni poziv za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike (PSRP),

10) Izvještaj o utrošku sredstava za sufinansiranje različitih programa pokretanja proizvodnje, poticanja jesenske ili proljetne sjetve i slične mjere koje nisu obuhvaćene ostalim modelima, te mjere zemljišne politike (ISRP).

b) Aneks II – Lista prihvatljivih troškova za mjere ostalih vrsta podrški,

c) Aneks III – Izjava,

d) Aneks IV - Podrška za povezivanje ponude PPG-a i obrta,

e) Aneks V - Vrijednost otkupljenih poljoprivrednih i šumskih proizvoda i ljekovitog bilja isplaćenih PPG-ima i obrtima.

(2) Obrasci koji se nalaze u aneksima dostupni su u elektronskom obliku na web stranici (www.fmpvs.gov.ba) Federalnog ministarstva.

 

Član 45.
(Prestanak važenja prethodnog pravilnika)

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po Modelu ostalih vrsta podrški ("Službene novine Federacije BiH", br. 24/20, 27/20 - Isp. i 33/20).
 

Član 46.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 04-1-02/1-1515/21
2021. godine
Septembra


Ministar
Mr. sc. Šemsudin Dedić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

novčana podrška

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.