podsticaj

Legislativa

Pravilnik o dodjeli podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva

Pravilnik o dodjeli podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva

25.11.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 106, 25.11.2021.

 

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 52/19 i 78/20) i čl. 63. i 76. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar energetike i rudarstva, uz saglasnost Vlade Republike Srpske, 11.11.2021. godine, d o n o s i

 

PRAVILNIK

O DODJELI PODSTICAJA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA ENERGETIKE I RUDARSTVA

 

GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Član 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se način, kriteriji, postupak dodjele podsticaja, korisnici podsticaja i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podsticaja iz nadležnosti Ministarstva energetike i rudarstva.

Ciljevi Član 2.

(1) Ciljevi ovog pravilnika su:

1) unapređenje poslovnih procesa i efikasnosti poslovanja,

2) unapređenje konkurentnosti privrednih društava i privrednih oblasti u energetici i rudarstvu i dijelu prerađivačke industrije,

3) povećanje broja zaposlenih radnika,

4) stvaranje dodatne vrijednosti kod gotovih proizvoda,

5) proizvodnja bazirana na inovacijama,

6) uvođenje ili unapređenje sistema kvaliteta proizvodnje i proizvoda,

7) unapređenje općih elemenata poslovanja (povećanje prihoda, generisanje dobiti, povećanje poslovnih rezultata).

(2) Podsticanjem organiziranja stručnih skupova, poslov- nih foruma, sajmova, konferencija ili drugih promotivnih događaja za namjene iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika doprinosi se ostvarivanju ključnih strateških ciljeva iz Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine, i to:

1) efikasno korištenje (eksploatacija) resursa,

2) sigurna i pristupačna energija,

3) efikasno korištenje energije,

4) energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini,

5) razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

Pomoć male vrijednosti i planiranje podsticaja Član 3.

(1) Podsticaji uređeni ovim pravilnikom smatraju se do- zvoljenom pomoći male vrijednosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje sistem državne pomoći, odnosno uvjeti i postupak za dodjelu državne pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć, a koja se može dodijeliti jednom privred- nom društvu tokom perioda od tri fiskalne godine i koja ne može preći iznos od 390.000 KM.

(2) Podsticaji se planiraju budžetom Republike Srpske, u okviru budžeta Ministarstva energetike i rudarstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) i planom utroška sredstava, koji se do- nosi uz saglasnost Vlade Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada), za određenu fiskalnu godinu.

GLAVA II.

KORISNICI, NAMJENA I NAČIN OSTVARIVANJA PODSTICAJA

Korisnici Član 4.

(1) Korisnici podsticaja za namjene iz člana 5. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika mogu biti privredna društva u po- dručju vađenja ruda i kamena, prerađivačke industrije i pro- izvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom, sa sljedećom pretežnom šifrom djelatnosti:

1) 05.10 - vađenje kamenog uglja,

2) 05.20 - vađenje lignita (mrkog uglja),

3) 06.10 - vađenje sirove nafte,

4) 06.20 - vađenje prirodnog plina,

5) 07.10 - vađenje ruda gvožđa,

6) 07.21 - vađenje ruda uranijuma i torijuma,

7) 07.29 - vađenje ostalih ruda obojenih metala,

8) 08.11 - vađenje ukrasnog kamena i kamena za građe- vinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca,

9) 08.12 - djelatnosti kopova šljunka i pijeska; vađenje gline i kaolina,

10) 08.91 - vađenje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju prirodnih mineralnih đubriva,

11) 08.92 - vađenje treseta,

12) 08.93 - vađenje soli,

13) 08.99 - vađenje ostalih ruda i kamena,

14) 09.10 - pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i pri- rodnog plina,

15) 09.90 - pomoćne djelatnosti za ostalo vađenje ruda i kamena,

16) 19. - proizvodnja proizvoda koksnih peći (koksovanja), 17) 19.20 - proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda,

18) 20.11 - proizvodnja industrijskih plinova,

19) 20.12 - proizvodnja boja i pigmenata,

20) 20.13 - proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija,

21) 20.14 - proizvodnja ostalih osnovnih organskih he- mikalija,

22) 20.15 - proizvodnja vještačkih đubriva i azotnih je- dinjenja,

23) 20.16 - proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima,

24) 20.17 - proizvodnja sintetičkog kaučuka u primarnim oblicima,

25) 20.20 - proizvodnja pesticida i drugih hemijskih pro- izvoda za poljoprivredu,

26) 20.30 - proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova,

27) 20.41 - proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje,

28) 20.42 - proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 29) 20.51 - proizvodnja eksploziva,

30) 20.52 - proizvodnja ljepila,

31) 20.53 - proizvodnja eteričnih ulja,

32) 20.59 - proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, 33) 20.60 - proizvodnja vještačkih vlakana,

34) 23.11 - proizvodnja ravnog stakla,

35) 23.12 - oblikovanje i obrada ravnog stakla,

36) 23.13 - proizvodnja šupljeg stakla,

37) 23.14 - proizvodnja vlakana od stakla,

38) 23.19 - proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključu- jući tehničke proizvode od stakla,

39) 23.20 - proizvodnja vatrostalnih proizvoda,

40) 23.31 - proizvodnja pločica i podnih ploča od keramike,

41) 23.32 - proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo,

42) 23.41 - proizvodnja proizvoda za domaćinstvo i ukrasnih predmeta od keramike,

43) 23.42 - proizvodnja sanitarne opreme od keramike,

44) 23.43 - proizvodnja izolatora i pribora od keramike za izolaciju,

45) 23.44 - proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike,

46) 23.49 - proizvodnja ostalih proizvoda od keramike,

47) 23.51 - proizvodnja cementa,

48) 23.52 - proizvodnja kreča i gipsa,

49) 23.61 - proizvodnja proizvoda od betona za građe- vinarstvo,

50) 23.62 - proizvodnja proizvoda od gipsa za građevi- narstvo,

51) 23.63 - proizvodnja gotove betonske smjese,

52) 23.64 - proizvodnja maltera,

53) 23.65 - proizvodnja vlaknastih zacementiranih pro- izvoda (fibrocementa),

54) 23.69 - proizvodnja ostalih proizvoda od betona, ce- menta i gipsa,

55) 23.70 - sječenje, oblikovanje i obrada kamena,

56) 23.91 - proizvodnja brusnih proizvoda,

57) 23.99 - proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala,

58) 24.10 - proizvodnja sirovog gvožđa, čelika i ferolegura,

59) 24.20 - proizvodnja cijevi, crijeva, otvorenih profila i pripadajuće opreme od čelika,

60) 24.31 - hladno vučenje šipki,

61) 24.32 - hladno valjanje uskih traka,

62) 24.33 - hladno oblikovanje ili savijanje profila,

63) 24.34 - hladno vučenje žice,

64) 24.41 - proizvodnja plemenitih metala,

65) 24.42 - proizvodnja aluminijuma,

66) 24.43 - proizvodnja olova, cinka i kalaja,

67) 24.44 - proizvodnja bakra,

68) 24.45 - proizvodnja ostalih obojenih metala,

69) 24.46 - prerada nuklearnog goriva,

70) 24.51 - livenje gvožđa,

71) 24.52 - livenje čelika,

72) 24.53 - livenje lahkih metala,

73) 24.54 - livenje ostalih obojenih metala,

74) 35.11 - proizvodnja električne energije,

75) 35.21 - proizvodnja plina,

76) 35.30 - proizvodnja i snabdijevanje parom i klima- tizacija.

(2) Korisnici podsticaja za namjenu iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika su privredna društva koja su regi- strirana za obavljanje djelatnosti organizacije sastanaka i po- slovnih sajmova - šifra djelatnosti 82.30.

Namjena Član 5.

(1) Podsticaji se dodjeljuju za sljedeće namjene:

1) ulaganje u materijalna sredstva (zemljište, zgrade, proizvodni pogoni, mašine ili oprema ili druga slična mate- rijalna sredstva),

2) ulaganje u nematerijalna sredstva (poslovni softverski paketi, patenti, licence, certificiranje, akreditiranje, standardi upravljanja kvalitetom ili standardi upravljanja sigurnošću informacija, sistem kontrolinga ili obilježavanja proizvoda sa “CE” znakom usaglašenosti ili izrada industrijskog dizaj- na, odnosno redizajna proizvoda ili ambalaže ili druga slična nematerijalna sredstva),

3) organiziranje stručnih skupova, poslovnih foruma, sajmova, konferencija ili drugih promotivnih događaja u oblasti energetike i rudarstva.

(2) Podsticaji se ne dodjeljuju za:

1) pomoć koja se dodjeljuje privrednim subjektima koji posluju u sektorima ribarstva i akvakulture,

2) pomoć koja se dodjeljuje privrednim subjektima koji posluju u sektoru poljoprivrede,

3) pomoć za djelatnosti za podsticanje izvoza, odnosno po- moć koja je direktno povezana sa izvezenim količinama, uspo- stavljanjem i funkcioniranjem distributivne mreže ili sa drugim tekućim troškovima povezanim sa izvoznim aktivnostima,

4) pomoć kojom se uvjetuje upotreba domaćih proizvoda u odnosu na uvozne proizvode,

5) pomoć za nabavku vozila za cestovni prijevoz robe privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost cestovnog prijevoza robe za zakup ili naknadu.

(3) Dodjela podsticaja za namjenu iz stava 1. tačka 3) ovog člana vrši se prema posebnom postupku, u skladu sa odredbama glave VI. ovog pravilnika.

Projekat Član 6.

(1) Za ostvarivanje prava na podsticaj za namjene iz čla- na 5. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika, privredno društvo je obavezno da izradi projekat.

(2) Projekat obavezno sadrži sljedeće elemente: podatke o privrednom društvu, poslovno okruženje - SWOT/PEST analiza, investicijske faze projekta, projektnu viziju, misiju i ciljeve, osnovne finansijske podatke - tip ulaganja, izvori sredstava, kalkulacija troškova realizacije i drugi elementi, prema potrebi.

(3) Metodologija i obavezni elementi za izradu projekta nalaze se u Prilogu 1. ovog pravilnika, koji čini njegov sa- stavni dio.

(4) Projektne aktivnosti obavezno se realiziraju u roku do godinu dana od dana stavljanja na raspolaganje podsticajnih sredstava.

(5) Nakon potpisivanja ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava, privredna društva mogu početi sa realizacijom kandidovanih aktivnosti iz projekta.

(6) Podsticajem se mogu podržati i projekti koji su za- početi ranije, prije raspisivanja javnog poziva, ali samo za buduće projektne aktivnosti koje će se okončati u roku iz stava 4. ovog člana.

(7) Prilikom utvrđivanja vrijednosti projekta ne priznaju se troškovi:

1) nastali prije datuma podnošenja prijave na javni poziv,

2) nabavke materijalnih ili nematerijalnih sredstava od privrednog društva koje u osnovnom kapitalu podnosioca prijave na javni poziv za podsticaj ima učešće jednako ili veće od 25%,

3) nabavke materijalnih ili nematerijalnih sredstava od povezanih lica,

4) poreza na dodatu vrijednost, kao i ostalih poreza, pri- stojbi, naknada, carina ili kursnih razlika utvrđenih poseb- nim propisima,

5) zakupa materijalnih ili nematerijalnih sredstava ili iznajmljivanja vozila,

6) plaća zaposlenih.

Uvjeti Član 7.

Privredno društvo može biti podnosilac prijave na javni poziv za dodjelu podsticaja za namjene iz člana 5. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika ako:

1) je osnovano u formi privrednog društva,

2) ima registrirano sjedište na teritoriji Republike Srpske,

3) je pretežna djelatnost privrednog društva registrirana u skladu sa članom 4. stav 1. ovog pravilnika,

4) je izradilo projekat u skladu sa članom 6. ovog pra- vilnika,

5) nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza (di- rektni i indirektni porezi), odnosno da ima zaključen spo- razum sa nadležnim poreznim institucijama o reprogramira- nom ili odloženom plaćanju obaveza,

6) protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili likvi- dacije,

7) projekat iz tačke 4) ovog člana nije već podržan iz budžeta Republike Srpske,

8) nije u toku sudski postupak za povrat podsticaja do- dijeljenog u prethodnom periodu,

9) nema dugovanja za neisplaćene bruto plaće prema svojim radnicima,

10) ima najmanje jedno zaposleno lice na dan objave jav- nog poziva.

Dokazivanje ispunjenosti uvjeta Član 8.

(1) Ispunjenost uvjeta iz člana 7. ovog pravilnika pri- vredna društva dokazuju dostavljanjem sljedećih isprava i dokumentacije:

1) aktuelni izvod iz registra poslovnih subjekata,

2) projekat,

3) uvjerenje nadležnog organa za indirektno oporeziva- nje da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu po- reza na dodatu vrijednost (PDV),

4) sporazum sa nadležnim poreznim institucijama o re- programiranom ili odloženom plaćanju obaveza,

5) potvrda nadležnog suda da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

6) izjava, ovjerena od privrednog društva, da projekat koji podnosi nije već podržan iz budžeta Republike Srpske,

7) izjava, ovjerena od privrednog društva, da protiv pri- vrednog društva nije u toku sudski postupak za povrat pod- sticaja dodijeljenog u prethodnom periodu,

8) izjava, ovjerena od privrednog društva, da ukupan iznos podsticaja koji je od davalaca državne pomoći primljen u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000 KM, koja se podnosi na propisanom obrascu iz Priloga 2. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Ministarstvo po službenoj dužnosti provjerava ispunje- nost uvjeta iz člana 7. t. 3) - prema podacima nadležne institucije za razvrstavanje privrednih subjekata po djelatnostima, 5) - di- rektni porezi, 9) i 10) ovog pravilnika.

(3) Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca.

GLAVA III. JAVNI POZIV

Raspisivanje javnog poziva Član 9.

(1) Ministarstvo raspisuje javni poziv za dodjelu podsti- caja u jednom od sredstava javnog informiranja dostupnom na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici Ministar- stva.

(2) Javni poziv je otvoren najmanje osam dana od dana objave u sredstvima javnog informiranja.

Sadržaj javnog poziva Član 10.

(1) Javni poziv obavezno sadrži: 1) naziv i sjedište Ministarstva, 2) predmet javnog poziva,

3) ukupan iznos novčanih sredstava za podsticaj i ograni- čenje maksimalnog iznosa podsticaja po jednom privrednom društvu,

4) namjenu podsticaja i ograničenja u vezi sa namjenom koja se ne može podržati podsticajem iz ovog pravilnika,

5) uvjete za podnosioce prijave na javni poziv,

6) spisak potrebnih isprava i dokumentacije za dokazi- vanje ispunjenosti uvjeta iz javnog poziva, koje pribavlja podnosilac prijave,

7) način razmatranja i ocjenjivanja prijava na javni poziv,

8) kriterije za vrednovanje prijava na javni poziv iz ovog pravilnika,

9) spisak potrebnih isprava i dokumentacije za dokaziva- nje zadovoljavanja kriterija iz javnog poziva, koje pribavlja podnosilac prijave,

10) obaveze budućih korisnika podsticaja,

11) način, mjesto i vrijeme podnošenja prijave na javni poziv,

12) napomenu o statusu prijava koje su nepravovremene ili nepotpune, ili podnijete od neovlašćenih podnosilaca, ili podnosioci prijava ne ispunjavaju uvjete iz javnog poziva,

13) napomenu da podnosilac prijave ne može na osnovu istog projekta biti korisnik više podsticaja iz budžeta Repu- blike Srpske,

14) napomenu o tome koji se troškovi ne priznaju kod definiranja vrijednosti projekta.

(2) Javni poziv koji se objavljuje na internet stranici Mi- nistarstva, osim podataka iz stava 1. ovog člana, sadrži:

1) obrazac prijave na javni poziv,

2) obrazac metodologije izrade projekta,

3) obrazac izjave o primljenim de minimis pomoćima i drugim državnim pomoćima,

4) obrazac specifikacije izvoza i izjave o vrijednosti ostvarenog izvoza preko posrednika.

Prijava na javni poziv Član 11.

(1) Privredno društvo može podnijeti jednu prijavu na javni poziv u periodu dok je javni poziv otvoren, poštom ili na protokol Ministarstva.

(2) Podnošenjem prijave na javni poziv, privredno dru- štvo je saglasno sa:

1) javnom objavom njegovog poslovnog imena i iznosa dobivenog podsticaja,

2) provjerom podataka po službenoj dužnosti radi do- kazivanja ispunjenosti uvjeta i kriterija iz javnog poziva i kontrole ispunjavanja preuzetih obaveza iz ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava.

(3) Prijava na javni poziv obavezno se podnosi na propi- sanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.

GLAVA IV.

POSTUPAK DODJELE PODSTICAJA

Komisija Član 12.

(1) Ministar energetike i rudarstva (u daljem tekstu: mi- nistar) rješenjem imenuje komisiju za provođenje postupka dodjele podsticaja iz ovog pravilnika (u daljem tekstu: Ko- misija).

(2) Komisija se sastoji od pet članova i jednog zamjen- skog člana.

(3) Komisija donosi odluke većinom glasova svih člano- va Komisije.

(4) Za svaki javni poziv imenuje se posebna komisija.

Sukob interesa Član 13.

(1) Smatra se da je član Komisije u sukobu interesa ako:

) postoji odnos između člana Komisije i podnosioca pri- jave na javni poziv koji može uticati na nepristrasnost prili- kom razmatranja i ocjenjivanja prijave,

2) povezana lica sa članom Komisije učestvuju u organi- ma upravljanja podnosioca prijave,

3) povezana lica sa članom Komisije posjeduju više od 5% udjela, odnosno akcija podnosioca prijave,

4) su povezana lica sa članom Komisije zaposlena ili radno angažirana kod podnosioca prijave u vrijeme objave javnog poziva ili u periodu od godinu dana prije objave jav- nog poziva.

(2) Pod povezanim licima, u smislu ovog pravilnika, smatraju se bračni ili vanbračni supružnik, djeca (bračna, vanbračna ili usvojena), pastorčad, majka, otac, očuh, maće- ha, usvojilac, djed i baba po majci i po ocu, braća i sestre, te ostali članovi zajedničkog domaćinstva.

(3) Član Komisije koji je u sukobu interesa ne može uče- stvovati u razmatranju i ocjenjivanju prijave privrednog dru- štva i dužan je, bez odgađanja, o tome obavijestiti predsjed- nika Komisije, koji će za svaki takav slučaj odrediti učešće zamjenskog člana.

(4) Članovi Komisije i zamjenski član prije početka rada potpisuju izjavu, kojom potvrđuju da će u slučaju sukoba in- teresa, bez odgađanja, o tome obavijestiti predsjednika Ko- misije.

(5) Izjava iz stava 4. ovog člana nalazi se u Prilogu 4. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Nadležnost Komisije Član 14.

(1) Komisija je dužna da provede postupak dodjele pod- sticaja iz ovog pravilnika, što obuhvaća:

1) razmatranje prijava na javni poziv u pogledu pravovre- menosti, potpunosti, dopuštenosti i ispunjenosti uvjeta,

2) razmatranje projekta,

3) utvrđivanje vrijednosti projekta,

4) ocjenjivanje i bodovanje prijava privrednih društava prema kriterijima objavljenim u javnom pozivu,

5) utvrđivanje prijedloga rang-liste sa iznosima novčanih sredstava podsticaja,

6) sačinjavanje informacije sa rang-listom o provođenju javnog poziva, koja se dostavlja ministru.

(2) Komisija se u svom radu pridržava principa objek- tivnosti, koji podrazumijeva razumnu i nepristrasnu ocjenu prijava na javni poziv.

(3) Komisija o svom radu sačinjava zapisnik.

(4) Zapisnik se dostavlja uz informaciju sa rang-listom iz stava 1. tačka 6) ovog člana.

Odbacivanje prijave Član 15.

(1) Komisija donosi zaključak o odbacivanju prijave na javni poziv ako je prijava:

1) nepravovremena, odnosno dostavljena nakon isteka roka za podnošenje,

2) nepotpuna, odnosno prijavni obrazac nije popunjen ili nije popunjen u potpunosti, ili uz prijavu nije dostavljena sva potrebna dokumentacija, odnosno da je dostavljena netačna dokumentacija.

(2) Privredno društvo može u roku od osam dana od dana dostavljanja zaključka iz stava 1. ovog člana uložiti prigovor.

(3) Ministar donosi rješenje kojim se odlučuje o prigovo- ru privrednog društva, koje je konačno u postupku.

(4) Privredno društvo može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda protiv rješenja iz stava 3. ovog člana.

(5) Lista privrednih društava čije su prijave na javni po- ziv odbačene objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Postupanje sa pravovremenom i potpunom prijavom Član 16.

(1) Ako je prijava privrednog društva pravovremena i pot- puna, Komisija razmatra ostalu podnesenu dokumentaciju i projekat u smislu ispunjenosti uvjeta iz člana 7. ovog pravilnika.

(2) Ako se utvrdi da privredno društvo nije definiralo vrijed- nost projekta u skladu sa ograničenjima iz člana 6. ovog pravil- nika, Komisija utvrđuje konačnu priznatu vrijednost projekta.

Kriteriji za ocjenjivanje i bodovanje Član 17.

(1) Komisija vrši ocjenjivanje i bodovanje privrednih društava čije su prijave pravovremene, potpune, dopuštene i ispunjavaju uvjete iz javnog poziva.

(2) Komisija ocjenjivanje i bodovanje prijava vrši na osnovu sljedećih kriterija:

1) vrsta projektne namjene (do deset bodova), i to:

1. za nabavku novih materijalnih sredstava

(uključujući zemljište i objekte) i

nematerijalnih sredstava............................ deset bodova,

2. za rabljena materijalna sredstva..............sedam bodova;

2) značaj projekta za ostvarivanje ciljeva iz člana 2. stav 1. ovog pravilnika (do deset bodova), i to:

1. mali značaj .................................................... četiri boda, 2. srednji značaj .............................................. šest bodova, 3. poseban značaj ..........................................osam bodova, 4. veliki značaj ..............................................deset bodova;

3) ostvareni izvoz u godini prije godine raspisivanja jav- nog poziva (do deset bodova), i to:

1. izvoz manji ili jednak 1.000.000 KM ...........četiri boda,

2. izvoz preko 1.000.000 KM, a do

5.000.000 KM ............................................. šest bodova,

3. izvoz preko 5.000.000 KM, a do

10.000.000 KM .........................................osam bodova,

4. izvoz veći od 10.000.000 KM...................deset bodova;

4) promjena broja zaposlenih radnika - predstavlja me-

đusobni odnos ukupnog broja radnika na dan raspisivanja javnog poziva u odnosu na broj radnika na posljednji dan godine koja prethodi godini u kojoj se raspisuje javni poziv (do deset bodova):

1. nije bilo promjene broja radnika...................četiri boda,

2. povećanje do pet novih radnika .................. šest bodova,

3. povećanje od pet do deset novih radnika ..osam bodova,

4. povećanje preko deset novih radnika........deset bodova;

5) nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave na čijoj

teritoriji se realizira projekat (do osam bodova):

1. za razvijene jedinice lokalne

samouprave .................................................. pet bodova,

2. za srednje razvijene jedinice lokalne

samouprave ................................................. šest bodova,

3. za nerazvijene jedinice lokalne

samouprave ............................................. sedam bodova,

4. za izrazito nerazvijene jedinice

lokalne samouprave ..................................osam bodova.

Dokazivanje ispunjenosti kriterija Član 18.

(1) Privredna društva kriterije o vrsti projektne namjene, značaju projekta i ostvarenom izvozu iz člana 17. stav 2. t. 1), 2) i 3) ovog pravilnika dokazuju dostavljanjem projekta iz člana 6. ovog pravilnika i uvjerenja o vrijednosti ukupno ostvarenog izvoza u godini prije godine raspisivanja javnog poziva.

(2) Ministarstvo, po službenoj dužnosti, kod nadležnih or- gana provjerava ispunjavanje kriterija koji se odnose na promje- nu broja zaposlenih radnika i nivo razvijenosti jedinice lokalne

samouprave na čijoj teritoriji se realizira projekat iz člana 17. stav 2. t. 4) i 5) ovog pravilnika.

(3) U slučaju ako privredno društvo ostvaruje izvoz pre- ko posrednika, dužno je da dostavi izjavu o vrijednosti ostva- renog izvoza preko posrednika, koju potpisuju i ovjeravaju privredna društva koja učestvuju u izvozu, a koja se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Bodovi i ograničenja Član 19.

(1) Maksimalan broj bodova koje privredno društvo može ostvariti po osnovu kriterija iz člana 17. ovog pravilni- ka iznosi 48 bodova.

(2) Privrednom društvu se, bez obzira na iznos ostvarenih bodova, ne može odobriti iznos podsticaja preko ukupno opre- dijeljenog iznosa novčanih sredstava iz javnog poziva za na- mjene iz člana 5. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika i koji je veći od ograničenja maksimuma pomoći male vrijednosti po jednom privrednom društvu i priznate vrijednosti njegovog projekta.

(3) Ministar rješenjem utvrđuje vrijednost boda, na prijedlog Komisije, uzimajući u obzir ukupan iznos podsticajnih sredstava koji je raspoloživ u budžetu za određenu fiskalnu godinu, ukupan broj privrednih društava čije su prijave pravovremene, potpune i dopuštene i ispunjavaju uvjete iz javnog poziva i maksimum pomoći male vrijednosti iz člana 3. ovog pravilnika.

(4) Vrijednost boda iz stava 3. ovog člana ne može biti veća od trostrukog iznosa prosječne plaće nakon oporezivanja u Republici Srpskoj, koja je ostvarena u prethodnoj godini, prema podacima nadležne institucije za statistiku.

(5) Sredstva podsticaja dodjeljuju se redom rangiranim privrednim društvima, počev od najbolje rangiranog, sve do utroška ukupnog iznosa podsticajnih sredstava.

Odbijanje prijave Član 20.

(1) Na prijedlog Komisije, ministar donosi rješenje o od- bijanju prijave, u slučaju ako se utvrdi da:

1) je prijava nedopuštena, odnosno podnesena od lica koje ne može biti korisnik podsticaja,

2) podnosilac prijave ne ispunjava uvjete iz javnog po- ziva,

3) projekat nije izrađen u skladu sa metodologijom izra- de projekta.

(2) Rješenje ministra o odbijanju prijave iz stava 1. ovog člana je konačno.

(3) Podnosilac prijave može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda protiv rješenja o odbijanju prijave.

(4) Lista privrednih društava čije su prijave na javni po- ziv odbijene objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

Rang-lista i rješenje o podsticaju Član 21.

(1) Komisija, na osnovu izvršenog bodovanja, sačinja- va rang-listu privrednih društava koja su ostvarila pravo na novčani podsticaj, koju Ministarstvo dostavlja Vladi na ra- zmatranje i usvajanje.

(2) Nakon što Vlada usvoji predloženu rang-listu iz stava 1. ovog člana, ministar donosi rješenja i zaključuje pojedinačne ugovore o dodjeli podsticaja sa privrednim društvima.

(3) Uz rješenja iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo ko- risniku podsticaja dostavlja i obavijest o dodjeli de minimis pomoći na obrascu koji se nalazi u Prilogu 6. ovog pravilni- ka, koji čini njegov sastavni dio.

Ugovor Član 22.

(1) Sa svim privrednim društvima sa usvojene rang- liste iz člana 21. ovog pravilnika ministar zaključuje po-

jedinačne ugovore o dodjeli podsticaja (u daljem tekstu: ugovor).

(2) Pored elemenata utvrđenih propisom kojim se ure- đuju obligacioni odnosi, ugovor obavezno sadrži i: podatke o namjeni i visini dodijeljenih podsticaja, dinamiku njihove isplate, instrumente osiguranja u slučaju njihovog nenamjen- skog utroška, obavezu redovnog izvještavanja Ministarstva o namjenskom utrošku podsticaja, kontrolu realizacije preuzetih obaveza korisnika podsticaja, kao i druga međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(3) Privredna društva obavezna su da, prilikom zaključe- nja ugovora, dostave Ministarstvu blanko potpisane i ovjere- ne mjenice sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instru- mentom osiguranja povrata podsticaja u slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.

Isplata Član 23.

Isplata podsticaja vrši se u cijelosti ili sukcesivno pre- ma raspoloživosti sredstava u budžetu, prijenosom odobre- nih sredstava sa računa Trezora Republike Srpske u korist korisnika podsticaja na njegov žiroračun kod komercijalne banke.

Praćenje i kontrola Član 24.

(1) Ministarstvo prati realizaciju ugovora i vrši kontrolu ispunjavanja ugovorenih obaveza.

(2) Ministarstvo može tražiti od korisnika podsticaja pe- riodični izvještaj o utrošku podsticajnih sredstava, čiji je cilj provjera procenta realizacije aktivnosti po projektu.

(3) Korisnik podsticaja dužan je da Ministarstvu, u sva- kom trenutku, omogući kontrolu realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

(4) Ministarstvo obavlja kontrolu realizacije projekta putem uvida na licu mjesta kod korisnika podsticaja, u nje- govim poslovnim prostorijama, u razgovorima sa angažira- nim licima na projektu, anketiranjem i drugim kontrolnim postupcima.

Izvještavanje Član 25.

(1) Korisnik podsticaja dužan je da Ministarstvu dostavi izvještaj o namjenskom utrošku podsticajnih sredstava (u da- ljem tekstu: izvještaj).

(2) Rok za dostavljanje izvještaja definira se u ugovoru.

(3) Izvještaj se sastoji od narativnog i finansijskog dijela.

(4) U narativnom dijelu izvještaja navode se provedene aktivnosti na realizaciji projekta i ostvareni učinci.

(5) U toku pregleda izvještaja, Ministarstvo provjerava namjenski utrošak novčanih podsticaja, pojedinačno za sva- ku aktivnost iz projekta.

Finansijski dio izvještaja Član 26.

(1) Finansijski dio izvještaja sastoji se od kopija računa i pripadajućih bankovnih izvoda, kao dokaza za realizaciju aktivnosti po projektu.

(2) Korisnik podsticaja uz izvještaj dostavlja i specifi- kaciju računa i pripadajućih bankovnih izvoda, u pisanoj i elektronskoj formi.

(3) Nalozi za plaćanje, ponude i predračuni ne smatraju se prihvatljivim dokazima o izvršenom plaćanju za realizaci- ju aktivnosti po projektu.

Dinamika utroška sredstava Član 27.

(1) U slučaju da korisnik podsticaja utvrdi da nije u mo- gućnosti utrošiti odobrena sredstva prema roku definiranom

u ugovoru, dužan je da prije isteka ugovorenog roka Mini- starstvu podnese zahtjev sa obrazloženjem za određivanje novog roka za realizaciju projekta i dostavljanje izvještaja.

(2) Ministarstvo razmatra zahtjev iz stava 1. ovog člana i ako utvrdi njegovu opravdanost, sa korisnikom podsticaja zaključuje aneks ugovora, kojim se definira novi rok za rea- lizaciju projekta i dostavljanje izvještaja.

Povrat dodijeljenog podsticaja Član 28.

(1) Korisnik podsticaja koji u ugovorenom roku ne do- stavi izvještaj sa pratećim dokazima o namjenskom utrošku podsticaja ili ako nenamjenski utroši podsticaj, ili ako se naknadno utvrdi da korisnik podsticaja sa kojim je zaključen ugovor ne ispunjava uvjete iz ovog pravilnika, ili je po osno- vu istog projekta korisnik drugog podsticaja iz budžeta Re- publike Srpske, ili ako korisnik ne dozvoli kontrolu na način propisan ovim pravilnikom, obavezan je da vrati dodijeljena sredstva, uvećana za zateznu kamatu.

(2) Ministarstvo upućuje zahtjev za povrat dodijeljenih podsticaja u roku od 30 dana od dana saznanja za nastupanje nekog od razloga iz stava 1. ovog člana.

(3) Povrat podsticaja vrši se u korist budžeta Republike Srpske u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva za povrat.

(4) Ako korisnik novčanih sredstava ne izvrši povrat u roku iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo pokreće postupak naplate mjenice, u skladu sa ugovorom i propisom kojim je uređeno izdavanje i korištenje mjenice.

GLAVA V. TRANSPARENTNOST I EVIDENCIJE

Transparentnost Član 29.

(1) Lista privrednih društava koja su dobila podsticaj objavljuje se na internet stranici Ministarstva.

(2) Ministarstvo jednom godišnje obavještava Vladu o utrošku i efektima dodijeljenih podsticajnih sredstava.

Evidencije Član 30.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o svim privrednim dru- štvima koja su ostvarila podsticaj u skladu sa ovim pravilni- kom, po svim javnim pozivima i koja je javno dostupna na internet stranici Ministarstva.

(2) Korisnike podsticaja koji u propisanom roku ne do- stave izvještaj ili za koje se utvrdi da su nenamjenski trošili podsticajna sredstva, Ministarstvo stavlja na posebnu listu, koja se javno objavljuje na internet stranici Ministarstva.

(3) Ministarstvo podatke o korisnicima podsticaja iz ovog pravilnika dostavlja i ministarstvu nadležnom za vođe- nje registra podsticaja u Republici Srpskoj.

GLAVA VI.

POSEBAN POSTUPAK ORGANIZIRANJA STRUČNIH SKUPOVA, POSLOVNIH FORUMA, SAJMOVA ILI KONFERENCIJA

Primjena Član 31.

Odredbe ove glave primjenjuju se na poseban postupak organiziranja stručnih skupova, poslovnih foruma, sajmova, konferencija ili drugih promotivnih događaja u oblasti ener- getike i rudarstva.

Javni poziv Član 32.

(1) Za ostvarivanje prava na podsticaj za namjenu iz čla- na 5. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika i izbor organizatora stručnih skupova, poslovnih foruma, sajmova ili konferenci- ja, Ministarstvo raspisuje javni poziv.

(2) Ministarstvo u javnom pozivu može navesti okvirne ili tačne datume kada želi da se realizira projektna aktivnost.

(3) Stručni skup, poslovni forum, sajam ili konferencija može se odnositi na jednu ili više tematskih oblasti iz re- sorne nadležnosti Ministarstva (elektroenergetika, energenti, rudarstvo, geologija, industrija).

(4) Javnim pozivom se precizno definiraju vrsta događaja koji se organizira, tematska oblast na koju se odnosi i ciljevi koji se žele postići.

(5) Javni poziv se može raspisati za jedan ili nekoliko stručnih skupova, poslovnih foruma, sajmova ili konferen- cija.

(6) Prijava na javni poziv obavezno se podnosi na pro- pisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 7. ovog pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

Uvjeti Član 33.

Privredno društvo može biti podnosilac prijave na jav- ni poziv iz člana 32. ovog pravilnika ako ispunjava sljedeće uvjete:

1) da je osnovano u formi privrednog društva,

2) da ima registrirano sjedište na teritoriji Republike Srp- ske,

3) da je registrirano za obavljanje djelatnosti u skladu sa članom 4. stav 2. ovog pravilnika,

4) da je izradilo projekat u skladu sa članom 35. ovog pravilnika,

5) da nema dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza (direktnih/indirektnih), odnosno da ima zaključen sporazum sa nadležnim poreznim institucijama o reprogramiranom ili odloženom plaćanju obaveza,

6) da protiv njega nije pokrenut postupak stečaja ili li- kvidacije,

7) da projekat iz tačke 4) ovog člana nije već podržan iz budžeta Republike Srpske,

8) da nije u toku sudski postupak za povrat podsticaja dodijeljenog u prethodnom periodu,

9) da nema dugovanja za neisplaćene bruto plaće prema svojim radnicima,

10) da ima najmanje jedno zaposleno lice na dan objave poziva.

Dokazivanje ispunjenosti uvjeta Član 34.

(1) Ispunjenost uvjeta iz člana 33. ovog pravilnika do- kazuje se dostavljanjem sljedećih isprava i dokumentacije:

1) aktuelni izvod iz registra poslovnih subjekata,

2) projekat,

3) uvjerenje nadležnog organa za indirektno oporeziva- nje da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu po- reza na dodatu vrijednost (PDV),

4) sporazum sa nadležnim poreznim institucijama o re- programiranom ili odloženom plaćanju obaveza,

5) potvrda nadležnog suda da protiv privrednog društva nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije,

6) izjava, ovjerena od privrednog društva, da projekat koji podnosi nije već podržan iz budžeta Republike Srpske,

7) izjava, ovjerena od privrednog društva, da protiv pri- vrednog društva nije u toku sudski postupak za povrat pod- sticaja dodijeljenog u prethodnom periodu,

8) izjava, ovjerena od privrednog društva, da ukupan iznos podsticaja koji je od davalaca državne pomoći primljen u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000 KM, koja se daje na propisanom obrascu iz Pri- loga 2. ovog pravilnika.

2) Ministarstvo, po službenoj dužnosti, provjerava ispu- njenost uvjeta iz člana 33. stav 1. t. 5) - direktni porezi, 9) i 10) ovog pravilnika.

(3) Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca.

Projekat Član 35.

(1) Za ostvarivanje prava na podsticaj za namjene iz čla- na 5. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, privredno društvo je obavezno da izradi projekat.

(2) Projekat obavezno sadrži sljedeće elemente: podatke o privrednom društvu, poslovno okruženje - SWOT/PEST analiza, viziju, misiju, ciljeve i scenario stručnog skupa, po- slovnog foruma, sajma ili konferencije, kretanje poslovnog prihoda, detaljne finansijske podatke po aktivnostima, ukup- nu kalkulaciju troškova realizacije i druge elemente, prema potrebi.

(3) Metodologija i obavezni elementi za izradu projekta nalaze se u Prilogu 8. ovog pravilnika, koji čini njegov sa- stavni dio.

(4) Projektne aktivnosti realiziraju se u roku, odnosno na datume koji su određeni javnim pozivom iz člana 32. ovog pravilnika i precizirani ugovorom o dodjeli sredstava pod- sticaja.

Kriteriji za izbor Član 36.

(1) Ocjenjivanje i bodovanje prijava za podsticaj za na- mjenu iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

1) iskustvo u obavljanju poslova organizacije stručnih skupova, poslovnih foruma, sajmova ili konferencija (do de- set bodova):

1. iskustvo u organiziranju najmanje

dva skupa/foruma/konferencije....................... dva boda,

2. iskustvo u organiziranju najmanje

pet skupova/foruma/konferencija................ pet bodova,

3. iskustvo u organiziranju najmanje osam skupova/foruma/konferencija ...................osam bodova,

4. iskustvo u organiziranju najmanje deset skupova/foruma/konferencija ...................deset bodova;

2) projekat - značaj doprinosa ostvarivanju ciljeva iz čla-

na 2. stav 2. ovog pravilnika (do deset bodova);

3) kretanje poslovnog prihoda za dvije godine koje pret- hode godini raspisivanja javnog poziva (do deset bodova):

1. rast poslovnog prihoda manji od 10% ......... pet bodova,

2. rast poslovnog prihoda od 10% i više.......deset bodova.

(2) Privrednom društvu, podnosiocu prijave, koje ima iskustvo u organiziranju stručnih skupova, poslovnih foru- ma, sajmova ili konferencija iz oblasti elektroenergetike, energenata (nafta i plin), rudarstva ili geologije, dodjeljuje se dodatnih pet bodova.

Dokazivanje ispunjavanja kriterija Član 37.

(1) Iskustvo u obavljanju poslova organizacije stručnih skupova, poslovnih foruma, sajmova ili konferencija do- kazuje se izjavom, ovjerenom od privrednog društva, koja sadrži listu organiziranih skupova/foruma/seminara/konfe- rencija, uz navođenje izvršenih ugovora, vrijeme održava- nja skupa/foruma/seminara/konferencija, profil učesnika i vrijednost ugovora.

(2) Projektom iz člana 35. ovog pravilnika dokazuje se doprinos ispunjavanju jednog ili više zacrtanih ključnih ci- ljeva iz Strategije razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine.

(3) Iznos poslovnog prihoda dokazuje se pokazateljima iz bilansa uspjeha privrednog društva, koji su navedeni u Metodologiji izrade projekta iz Priloga 8. ovog pravilnika.

(4) Za korisnika podsticaja za namjenu iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika, odnosno organizatora poslovnog foruma, sajma ili konferencije, izabrat će se podnosilac prija- ve koji ispunjava uvjete i koji osvoji najviše bodova u skladu sa kriterijima iz člana 36. ovog pravilnika.

Ograničenja Član 38.

Korisniku podsticaja iz člana 5. stav 1. tačka 3) ovog pra- vilnika ne može se odobriti iznos podsticaja preko ukupno opredijeljenog iznosa novčanih sredstava iz javnog poziva za namjenu organiziranja poslovnog foruma, sajma ili kon- ferencije i koji je veći od ograničenja maksimuma pomoći male vrijednosti po jednom privrednom društvu.

Prestanak važenja Član 39.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra- vilnik o dodjeli podsticaja iz oblasti energetike i rudarstva (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 98/19).

Stupanje na snagu Član 40.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 05.02/020-3206-8/21

11. novembra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Petar Đokić, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.