prevoz lica

Legislativa

Uredba o dodjeli sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju

uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona

01.12.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 108, 01.12.2021.

 

Na osnovu člana 9. stav 2. Uredbe sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 46/20) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Republike Srpske, Vlada Republike Srpske, na 146. sjednici, održanoj 18.11.2021. godine, donosi

 

UREDBU

O POSTUPKU DODJELE SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U OBLASTI PREVOZA LICA

U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA SANIRANjE FINANSIJSKOG GUBITKA ZBOG POSLjEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi, isprave za dokazivanje ispunjenosti uslova, kao i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima koji obavljaju djelatnost javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju i pružanja usluga autobuskih stanica za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona.

Član 2.

Cilj donošenja ove uredbe je pružanje finansijske podrške, u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine, za održavanje likvidnosti privrednih subjekata koji imaju fi- nansijski gubitak zbog posljedica pandemije virusa korona.

Član 3.

Pojmovi korišćeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje:

1) privredni subjekti su privredna društva, druga pravna lica i samostalni preduzetnici sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i poslovne jedinice privrednih društava koja nemaju sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2) radnik je fizičko lice koje je zaposleno po osnovu radnog odnosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, kod privrednog subjekta i prijavljeno u Jedinstve- ni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (u daljem tekstu: Jedinstveni sistem), kao i samostalni pre- duzetnik registrovan u vidu osnovnog zanimanja,

3) sredstva za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona (u daljem tekstu: sredstva) predstavljaju novčana sredstva Kompenzacionog fonda Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond) koja se dodjeljuju privrednim subjektima radi redovnog izmiri- vanja obaveza prema radnicima.

Član 4.

(1) Postupak dodjele sredstava sprovodi Ministar- stvo saobraćaja i veza (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Privrednom subjektu uplatiće se porezi i dopri- nosi na platu za svakog zaposlenog radnika prijavljenog na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak za period od 1. maja do 31. jula 2021. godine.

(3) Sredstva se dodjeljuju privrednom subjektu čija je pretežna, odnosno osnovna djelatnost:

1) 49.31 - gradski i prigradski kopneni prevoz putnika, 2) 49.39 - ostali kopneni prevoz putnika, d.n.,

3) 52.21 - uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 4) 52.29 - ostale pomoćne djelatnosti u prevozu.

Član 5.

(1) Pravo na dodjelu sredstava ima privredni subjekt koji ispunjava sljedeće uslove:

1) da ima registrovano sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske,

2) da nije smanjio broj radnika za više od 20%, poredeći broj radnika na dan 31. jul 2021. godine sa danom 31. decembar 2020. godine,

3) da ima prosječan pad prihoda u periodu od 1. maja do 31. jula 2021. godine u procentu od najmanje 20% i više u odnosu na isti period 2019. godine,

4) da je izmirio poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30. aprilom 2021. godine.

(2) Prilikom utvrđivanja smanjenja broja radnika iz stava 1. tačka 2) ovog člana ne uzimaju se u obzir radnici kojima je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, rad- nici koji su ostvarili pravo na penziju, otkazi ugovora o radu od strane radnika i sporazumi između radnika i privrednog subjekta o prestanku radnog odnosa.

(3) Kada se u slučaju iz stava 1. t. 2) i 3) ovog člana prilikom obračuna dobije decimalan broj, vrši se njegovo zaokruživanje na način da ako je prva decimalna cifra pet ili veća, zaokružuje se na veći broj, a ako je manja, zaokružuje se na manji broj.

(4) Izuzetno od stava 1. tačka 3) ovog člana, za pri- vredne subjekte koji nisu bili registrovani ili koji nisu obavljali djelatnost u periodu od maja do jula 2019. godine prosječan pad prometa iz istog perioda 2021. godine poredi se sa ostvarenim prometom u istom periodu 2020. godine.

Član 6.

(1) Privredni subjekt inicira pokretanje postupka za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava podnošenjem zahtjeva Ministarstvu.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe i obavezno sadrži sljedeće podatke: naziv i adresu privrednog subjekta, PIB, broj telefona i elektronsku adresu.

(3) Privredni subjekt uz zahtjev obavezno dostavlja:

1) kopiju licence prevoznika ili rješenje o kategori- zaciji autobuske stanice, važeće za period od 1. maja do 31. jula 2021. godine,

2) dokaz o pretežnoj, odnosno osnovnoj djelatnosti,

3) dokaz da ima registrovanu autobusku liniju ili da vrši vanlinijski prevoz lica u drumskom saobraćaju (red vožnje ili knjiga putnih listova),

4) izjavu potpisanu i ovjerenu od odgovornog lica o prosječnom padu prihoda iz člana 5. stav 1. tačka 3), odnosno člana 5. stav 4,

5) izjavu potpisanu i ovjerenu od odgovornog lica o broju radnika koji su isključivo angažovani u prevozu lica u drumskom saobraćaju, odnosno pružanju usluga au- tobuske stanice i iznosu prijavljenih poreza i doprinosa na platu po navedenom radniku u skladu sa članom 4. stav 2. ove uredbe.

Član 7.

(1) Poslije dostavljanja zahtjeva Ministarstvo ispituje:

1) blagovremenost, što podrazumijeva provjeru da li je zahtjev dostavljen u skladu sa članom 6. stav 2. ove uredbe,

2) potpunost, što podrazumijeva provjeru da li su u zahtjevu navedeni svi potrebni podaci, kao i da li su uz zahtjev dostavljeni svi traženi dokumenti,

3) dopuštenost, što podrazumijeva provjeru da li je zahtjev podnijelo lice koje ima pravo na sredstva prema ovoj uredbi.

(2) Ako je zahtjev nepotpun, Ministarstvo upućuje po- ziv privrednom subjektu da u roku od osam dana od dana

dostavljanja poziva dopuni zahtjev sa potrebnim podacima ili dokumentima.

(3) U slučaju da privredni subjekt ne izvrši dopunu zahtjeva potrebnim podacima ili dokumentima u roku iz stava 2. ovog člana, kao i ako je zahtjev neblagovremen ili nedopušten, postupak se okončava u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 8.

(1) Ako je zahtjev blagovremen, potpun i dopušten, Mi- nistarstvo provjerava ispunjenost uslova iz člana 4. stav 3. i člana 5. ove uredbe.

(2) Uslov iz člana 4. stav 3. i člana 5. stav 1. tačka 1) ove uredbe provjerava se u saradnji sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske i uvidom u Registar poslovnih subjekata.

(3) Uslov iz člana 5. stav 1. t. 2) i 3) ove uredbe provjerava se u saradnji sa Poreskom upravom Republike Srpske.

(4) Ministarstvo može pribaviti podatke od inspekcijskih i drugih nadležnih organa, odnosno zatražiti od privrednog subjekta pojašnjenja, izjave i druge dokumente od značaja za rješavanje po zahtjevu.

Član 9.

(1) Ako su ispunjeni uslovi iz člana 4. stav 3. i člana 5. ove uredbe, Ministarstvo donosi rješenje o odobravanju sredstava.

(2) Odobrena sredstva isplaćuju se iz sredstava Fon- da u korist privrednog subjekta na račune javnih prihoda, u skladu sa Naredbom o uplaćivanju određenih prihoda budžeta Republike, opština i gradova i fondova (“Službe- ni glasnik Republike Srpske”, br. 5/20 i 13/20), na osnovu rješenja iz stava 1. ovog člana.

(3) Ako je privredni subjekt u momentu donošenja rješenja iz stava 1. ovog člana već uplatio poreze i doprinose za period od 1. maja do 31. jula 2021. godine, ta uplata se smatra kao pretplata za naredni poreski period.

Član 10.

Ako se utvrdi da privredni subjekt ne ispunjava neki od uslova iz člana 4. stav 3. i čl. 5. i 6. ove uredbe, postupak se okončava u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Član 11.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku dodjele sredstava privrednim subjektima u oblasti prevoza lica u drumskom saobraćaju za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 48/21).

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-3438/21

18. novembra 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Vlade,

Radovan Višković, s.r  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.