nekretnine

Legislativa

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina

29.12.2021. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 105/21 (29.12.2021.)

 

Na osnovu člana 13. stav (6) Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar trgovine donosi
 

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA IMENIKA AGENATA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA


 

I. UVODNE ODREDBE
 

Član 1.
 

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Imenika agenata posredovanja u prometu nekretnina (u dalјem tekstu: Imenik agenata).
 

Član 2.
 

U Imenik agenata upisuju se podaci o fizičkim licima koja su položila stručni ispit za obavlјanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina i koja su stekla zvanje agenta posredovanja u prometu nekretnina ( u daljnjem tekstu: agent).
 

Član 3.
 

Imenik agenata vodi Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora) u pisanoj i elektronskoj formi.
 

II. SADRŽAJ IMENIKA AGENATA

Član 4.
 

(1) Imenik agenata sadrži slјedeće podatke:

1) redni broj upisa u Imenik agenata,

2) datum upisa,

3) podatke o agentu (ime, očevo ime i prezime, datum i mjesto rođenja, prebivalište),

4) datum polaganja ispita,

5) broj i datum izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavlјanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina,

(2) Oblik i sadržaj Imenika agenata nalazi se u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

III. PROMJENA PODATAKA
 

Član 5.
 

(1) Agent je dužan obavijestiti Komoru o svakoj promjeni podataka koji se upisuju u Imenik agenata u roku 30 dana od dana nastanka promjene, radi upisa promjene u Imenik agenata.

(2) Komora je dužna po prijemu obavještenja iz stava (1) ovog člana bez odgađanja, a najkasnije u roku od pet dana izvršiti upis promjene u Imenik agenata.

 

IV. DOSTUPNOST PODATAKA
 

Član 6.
 

(1) Na pisani zahtjev agenta Komora izdaje ovjereni izvod iz Imenika agenata. Ovjereni izvod sadrži podatke iz člana 4. ovog pravilnika upisane u Imenik agenata, koji važe na dan izdavanja.

(2) Izvod iz Imenika agenata ovjerava se štambiljom koji sadrži bilješku da je izvod istovjetan originalu, mjesto i datum ovjere, te potpis ovlaštene osobe.

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 7.
 

Komora je dužna provoditi mjere osiguranja, zaštite i pohranjivanja podataka iz Imenika agenata.
 

Član 8.

Nadzor nad vođenjem Imenika agenata provodi Federalno ministarstvo trgovine.

 

Član 9.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj 01-02-1033/21
22. decembra 2021. godine

 


Ministar
Zlatan Vujanović, s. r.

 
PRILOG 1.
 

IMENIK AGENATA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

 

 

 

Red. br.

Datum upisa

Ime, očevo ime, prezime

Datum i mjesto rođenja

Prebivalište

Datum polaganja ispita

Broj i datum izdanog uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavlјanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.