finansijski izvještaji

Legislativa

Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra FI

Ovim pravilnikom se uređuje ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja, vrste, sadržaj izbora podataka i svrha korištenja podataka, način, kriteriji i uslovi ustupanja podataka, podnošenje zahtjeva, zaključivanje ugovora, kao i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra.

29.12.2021. 14:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 105/21 (29.12.2021.)

 

Na osnovu člana 10. stav (2) tačka 6. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) i člana 11. stav (2) Zakona o Registru finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/21), na prijedlog direktorice, Upravni odbor Finansijsko-informatičke agencije, na 15. sjednici održanoj 08.12.2021. godine, donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I POSTUPKU USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA


 

I. OPĆE ODREDBE

 

Član 1.
(Predmet pravilnika)
 

Ovim pravilnikom se uređuje ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja (u daljem tekstu: Registar), vrste, sadržaj izbora podataka i svrha korištenja podataka, način, kriteriji i uslovi ustupanja podataka, podnošenje zahtjeva, zaključivanje ugovora, kao i druga pitanja od značaja za ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra.
 

Član 2.
(Ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra)
 

(1) Ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra Finansijsko-informatičke agencije (u daljem tekstu: Agencija) može se izvršiti na način, u skladu sa kriterijima i pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom.

(2) Svi korisnici podataka iz Registra nedvosmisleno potvrđuju da su upoznati sa propisanim i odobrenim načinom korištenja podataka, te da bi svakim drugačijim njihovim korištenjem prekršili odredbe pravilnika i druge propise.
 

Član 3.
(Definicije pojmova)
 

Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

(1) "Registar" - Registar finansijskih izvještaja pravnih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao centralni izvor informacija o uspješnosti poslovanja i finansijskom položaju obveznika predaje finansijskih izvještaja koji uspostavlja i vodi Agencija, u skladu sa Zakonom o Registru finansijskih izvještaja ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/21) (u daljem tekstu: Zakon o Registru);

(2) "Obveznik izvještavanja" - pravno lice koje Agenciji predaje finansijske izvještaje i druge dokumente uz finansijske izvještaje, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21) i drugim važećim propisima;

(3) "Korisnici podataka" - federalni, kantonalni i organi jedinica lokalne samouprave, statistika, poslovne banke, porezna uprava, berze, privredne komore, regulatori na finansijskom tržištu, pravna i fizička lica, javnost, akademska zajednica, poslovne i stručne asocijacije i drugi subjekti u skladu sa članom 5. Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11) (u daljem tekstu: Zakon);

(4) "Naknada" - novčani iznos izražen u KM, koji određeni korisnik plaća za ustupanje prava na korištenje podataka;

(5) "Zahtjev" - pisani ili elektronski zahtjev kojim korisnik podataka traži ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra, čiju formu i sadržaj utvrđuje Agencija;

(6) "Izvještajna forma" - dokument kojim se prezentiraju finansijski pokazatelji pravnih lica koji uz podatke u izvornom obliku treba obavezno sadržavati neki od finansijskih pokazatelja (likvidnost, ekonomičnost, solventnost, profitabilnost i dr.);

(7) "Podatak u izvornom obliku" - ustupljeni podatak od strane Agencije u izvornoj (apsolutnoj) vrijednosti pozicije iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata koji se predaju uz finansijske izvještaje;

(8) "Tip obveznika" - obveznik predaje finansijskih izvještaja koji se može svrstati u jedan od navedenih oblika organizovanja (privredna društva, investicijski fondovi, banke i druge finansijske organizacije, neprofitne organizacije i budžetski korisnici);

(9) "Memorandum o saradnji" - dvostrani akt kojim se definišu međusobni odnosi, kao i prava i obaveze između korisnika podataka i Agencije prilikom ustupanja prava na korištenje podataka;

(10) "Zapisnik o primopredaji" - dvostrani akt kojim se potvrđuje način i oblik predaje i preuzimanje traženih podataka, te uređuju drugi detalji ustupanja prava na korištenje podataka.
 

II. VRSTE, SADRŽAJ IZBORA PODATAKA I SVRHA KORIŠTENJA PODATAKA IZ REGISTRA

 

Član 4.
(Vrste izbora podataka)
 

Ustupanje prava na korištenje podataka odnosi se na dvije vrste izbora podataka:

a) standardni izbor i

b) posebni izbor.
 

Član 5.
(Sadržaj izbora podataka)
 

(1) Standardni izbor podataka su odabrani podaci iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za masovno ili pojedinačno ustupanje. Standardni izbor podataka za masovno ustupanje utvrđuje se odlukom Upravnog odbora na prijedlog direktora Agencije.

(2) Odluku iz stava (1) ovog člana Upravni odbor donosi najkasnije do 15.04. u tekućoj godini, na bazi podataka pogodnih za ocjenu imovinskog, prinosnog i finansijskog položaja pravnih lica iz prethodne poslovne godine.

(3) Posebni izbor podataka čine podaci odabrani iz obrađenih izvještaja obveznika izvještavanja, pogodni za masovno ili pojedinačno ustupanje, na osnovu zahtjeva korisnika.
 

Član 6.
(Svrha korištenja podataka iz Registra)
 

(1) Korisnici podataka, dokumentaciju i podatke iz Registra mogu koristiti u skladu sa propisima za:

a) lično informisanje - korištenje podataka u svrhu ličnog informisanja;

b) statističku obradu i prezentaciju - korištenje podataka u svrhu statističke obrade i prezentacije (što uključuje i donošenje poslovnih odluka), bez komercijalnog interesa;

c) naučno-istraživačku obradu i prezentaciju - korištenje posebnog izbora podataka u svrhu naučnog i istraživačkog rada, bez komercijalnog interesa;

d) potrebe izvršavanja nadležnosti zakonodavnih, sudskih i izvršnih organa vlasti i organa jedinice lokalne samouprave, kao i drugih javnih institucija (u daljem tekstu: javni subjekti) - korištenje podataka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti javnih subjekata, bez komercijalnog interesa;

e) komercijalne potrebe - korištenje standardnog i posebnog izbora podataka, u svrhu obavljanja registrovane djelatnosti, uz komercijalni interes.

(2) Korisnik podataka je dužan u zahtjevu navesti svrhu korištenja podataka.

(3) Podaci iz Registra za koje se ustupi pravo korištenja, mogu se koristiti isključivo za svrhu navedenu u zahtjevu.
 

III. NAČIN, KRITERIJI I USLOVI USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA IZ REGISTRA

 

Član 7.
(Način ustupanja podataka iz Registra)
 

(1) Agencija ustupa pravo na korištenje podataka iz Registra na tri načina: putem javnog, masovnog i pojedinačnog ustupanja podataka iz Registra u skladu sa utvrđenim kriterijima iz ovog pravilnika.

(2) Javno ustupanje - ustupanje određenog izbora podataka, pogodnog za informisanje javnosti o imovinskom, prinosnom i finansijskom položaju obveznika izvještavanja koji se objavljuju na web stranici Agencije, a određeni su odlukom direktora Agencije, u skladu sa pravilima struke.

(3) Masovno ustupanje - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za sve tipove obveznika.

(4) Pojedinačno ustupanje - ustupanje prava na korištenje standardnog ili posebnog izbora podataka za tačno određene obveznike izvještavanja koje korisnik podataka definiše u zahtjevu.
 

Član 8.
(Kriteriji ustupanja podataka iz Registra)
 

Za svaki način ustupanja podataka iz Registra utvrđuju se sljedeći kriteriji:

a) Javno ustupanje:

- određen izbor podataka iz člana 7. stav (2) ovog pravilnika iz potpunih i računski tačnih finansijskih izvještaja za posljednje tri godine;

- podaci pogodni za ocjenu imovinskog, prinosnog i finansijskog položaja obveznika izvještavanja;

- javno ustupanje se vrši putem web stranice Agencije.

b) Masovno ustupanje:

- standardni ili posebni izbor podataka;

- podaci za sve tipove obveznika;

- Agencija na svojoj web stranici objavljuje i poziva zainteresovana pravna lica da učestvuju u procesu ustupanja prava na korištenje podataka, u skladu sa odlukom iz člana 5. stav (1) ovog pravilnika;

- podaci se ustupaju samo za komercijalne potrebe korisnika podataka.

c) Pojedinačno ustupanje:

- standardni ili posebni izbor podataka koji se odnosi na određeni tip obveznika;

- podaci za tačno određene obveznike izvještavanja koje korisnik podataka definiše u zahtjevu.
 

Član 9.
(Uslovi ustupanja podataka iz Registra)
 

(1) Agencija će korisnicima podataka ustupiti pravo na korištenje podataka iz Registra pod određenim uslovima, u skladu sa st. (2), (3), (4), (5) i (6) ovog člana, zavisno od svrhe korištenja podataka iz člana 6. ovog pravilnika.

(2) Isključivo i samo za lično informisanje, Agencija ustupa pravo na korištenje podataka u skladu sa zahtjevom korisnika podataka;

(3) Za statističku obradu i prezentaciju, bez komercijalnog interesa podaci iz Registra se mogu koristiti i kod donošenja poslovnih odluka poslovnih subjekata.

(4) Agencija će odobriti ustupanje posebnog izbora podataka za naučno-istraživačku obradu i prezentaciju:

a) isključivo stručnim i akademskim ustanovama, organizacijama i institucijama u čiju djelatnost spada i naučno-istraživačka obrada podataka;

b) fizičkim licima koja vrše naučno-istraživačku obradu i prezentaciju, a za koju je takva obrada podataka neophodna, te su dužni, uz zahtjev priložiti akt visokoškolske ustanove ili izjavu na osnovu koje se može utvrditi da su za izradu naučno-istraživačkog rada potrebni traženi podaci;

c) da podaci koji se ustupaju u ovu svrhu, u pravilu ne sadrže identitet obveznika izvještavanja;

d) uz obavezu korisnika podataka da informiše Agenciju o nalazima takve obrade.

(5) Agencija će ustupiti pravo na korištenje podataka javnim subjektima isključivo u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti, bez komercijalnog interesa i sa onim javnim subjektima koji su u skladu sa članom 11. stav (1), članom 12. stav (4) Zakona o Registru i odlukom iz člana 11. ovog pravilnika izuzeti od plaćanja potpisati Memorandum o saradnji i Zapisnik o primopredaji, a za one javne subjekte koji nisu izuzeti od plaćanja naknade postupit će u skladu sa odredbama člana 13. st. (1) i (2) ovog pravilnika.

(6) Agencija će ustupiti pravo na korištenje standardnog i posebnog izbora podataka u pojedinačnom i masovnom ustupanju onim korisnicima podataka koji iste obrađuju za komercijalne potrebe, a kod masovnog ustupanja podataka korisnik podataka dužan je:

a) osigurati Agenciji uvid u strukturu svih krajnjih proizvoda/izvještaja;

b) izričito naznačiti obrađivača podataka krajnjih proizvoda;

c) osigurati Agenciji trajan, kontinuiran i besplatan pristup sistemu korisnika podataka za kontrolu svih prikaza koje ima namjeru distribuirati, te isti omogućiti prilikom primopredaje podataka;

d) obavezati se da neće vršiti distribuciju niti razmjenu izvornih podataka elektronskim putem (web servis, web portal i dr.) trećim licima.

(7) Korisnici podataka kojima je ustupljeno pravo na korištenje podataka pod uslovima iz ovog člana, dužni su se pridržavati odredbi člana 10. ovog pravilnika.
 

Član 10.
(Zabrane i ograničenja za korisnike)
 

(1) Korisnicima podataka koji koriste podatke iz Registra u skladu sa članom 9. ovog pravilnika, zabranjeno je ustupanje trećim licima, distribuiranje ili objavljivanje podataka u izvornom obliku.

(2) Korisnici podataka, shodno stavu (1) ovog člana, prilikom upotrebe podataka dužni su:

a) osigurati da će podaci biti korišteni isključivo u svrhu predviđenu Zakonom o registru i ovim pravilnikom;

b) da poštuju ali i odgovaraju da podaci budu korišteni isključivo u skladu sa svrhom navedenom u zahtjevu;

c) osigurati da podaci u izvornom obliku, ustupljeni na korištenje od Agencije neće biti prodati ili na bilo koji način ustupljeni trećim licima, u cijelosti ili djelimično;

d) pravilno prezentirati finansijski, imovinski i prinosni položaj obveznika izvještavanja prilikom prezentacije izvještaja sačinjenih na osnovu podataka iz Registra;

e) prilikom prezentacije izvještaja sačinjenih na osnovu podataka iz Registra, kao i u ugovoru sa klijentom navesti da je izvor podataka Agencija.
 

IV. NAKNADA ZA KORIŠTENJE PODATAKA, ZAHTJEV I UGOVOR

 

Član 11.
(Naknada za korištenja podataka)
 

Naknadu koju korisnik podataka plaća Agenciji za ustupanje prava na korištenje podataka iz Registra, utvrđuje Agencija Odlukom o visini naknada iz djelokruga rada Agencije koju donosi Upravni odbor Agencije uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH.
 

Član 12.
(Zahtjev)
 

(1) Korisnici podataka mogu uputiti zahtjev Agenciji putem pošte, faksa, e-pošte, web portala Agencije ili lično predati zahtjev na protokol Agencije.

(2) U zahtjevu se obavezno navode svi traženi podaci za korisnika podataka, tj. za pravna lica naziv, JIB, PDV broj (ukoliko se radi o PDV obvezniku), adresa, ovlašteno lice i pečat korisnika podataka, a fizička lica u zahtjevu navode ime i prezime, adresu i kontakt telefon.

(3) U zahtjevu se pored podataka iz stava (2) ovog člana navodi vrsta izbora podataka, svrha za koju će podaci biti korišteni, i način ustupanja, period/godina za koju se traže podaci iz finansijskih izvještaja i drugih dokumenata koji se predaju uz finansijske izvještaje, kao i drugi traženi podaci.

(4) Obrazac zahtjeva se objavljuje na web stranici Agencije.
 

Član 13.
(Ugovor)
 

(1) Agencija je dužna zaključiti pisani ugovor sa korisnikom podataka u svim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke jednaka ili prelazi iznos od 3.000,00 KM, izuzev u slučajevima iz člana 9. stav (5) ovog pravilnika.

(2) U svim drugim slučajevima ustupanja prava na korištenje podataka kada je vrijednost naknade za ustupljene podatke niža od 3.000,00 KM, Agencija ustupa pravo na korištenje podataka na osnovu zahtjeva korisnika podataka i uplate naknade.

(3) Agencija je dužna da poštuje pravila konkurencije i ne može dovesti u neravnopravan položaj ni jednog korisnika podataka.

(4) Na ugovore zaključene između Agencije i korisnika podataka primjenjuju se odredbe Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list R BiH", br. 2/92, 13/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 42/11) .

(5) Korisnik podataka koji prekrši odredbe zaključenog ugovora odgovara, pored grube nepažnje i za običnu nepažnju.

(6) Korisnik podataka za povredu zaključenog ugovora odgovara kao dobar privrednik sa povećanim stepenom odgovornosti.
 

Član 14.
(Izdavanje izvještaja i prepisa dokumentacije iz Registra)
 

Agencija izdaje izvještaje i prepise dokumentacije iz Registra na osnovu pismenog zahtjeva, bez dokazivanja pravnog interesa, uz naknadu koja se utvrđuje odlukom iz člana 11. ovog pravilnika.
 

V. ZLOUPOTREBA USTUPANJA PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA

 

Član 15.
(Zloupotreba)
 

(1) Agencija zadržava pravo da spriječi svaku zloupotrebu prava na korištenje podataka od strane korisnika podataka, a prije svega neovlašteno korištenje i distribuciju podataka koji su na osnovu zahtjeva korisniku podataka ustupljeni na korištenje.

(2) Svako je dužan da se uzdržava od povrede ustupljenog prava na korištenje podataka iz Registra.

(3) Korisnik podataka je dužan da osigura da se podaci koje je dobio od Agencije, na osnovu ustupljenog prava na korištenja podataka, isključivo koriste u svrhu za koju je korisnik podataka podnio zahtjev i koju je obavezan navesti u zahtjevu i odgovaran je ako se podaci koriste protivno njihovoj namjeni.

(4) Korištenje podataka protivno njihovoj svrsi podrazumijeva, prije svega, prodaju, ili na bilo koji drugi način ustupanje podataka trećim licima, povezanim i/ili nepovezanim sa korisnikom podataka, sa ili bez naknade, u cjelosti ili djelimično, distribuiranje i/ili objavljivanje podataka, u izvornom obliku ustupljenom od Agencije.

(5) Korisnik podataka ne smije dovesti u zabludu treća lica u pogledu izvora podataka kao ni u pogledu svrhe korištenja podataka koje distribuira na tržištu.
 

Član 16.
(Zaštita prava)
 

U slučaju povrede prava na korištenje podataka utvrđenih pravilnikom, drugim propisima i/ili ugovorom, Agencija ima pravo da traži zaštitu svojih prava i naknadu štete pred nadležnim organom.
 

VI. ŠTETA PROUZROKOVANA USTUPANJEM PRAVA NA KORIŠTENJE PODATAKA

 

Član 17.
(Odgovornost za štetu)
 

(1) Agencija nije odgovorna za moguću štetu i druge posljedice koje korisniku podataka ili trećoj pravnoj i fizičkoj osobi mogu nastati zbog ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra, ukoliko se Agencija prilikom ustupanja podataka pridržavala odredbi Zakona o Registru i ovog pravilnika.

(2) Za tačnost podataka iz Registra, odgovoran je obveznik izvještavanja.

(3) Agencija jamči da su ustupljeni podaci istovjetni sa podacima koje su obveznici izvještavanja, pri predaji finansijskih izvještaja i drugih dokumenata koji se evidentiraju u Registru, dostavili Agenciji.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, a u cilju detekcije zloupotrebe podataka, Agencija zadržava pravo zaštite određenog broja podataka u izvornom obliku, što će biti definisano ugovorom sa korisnikom podataka.
 

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 18.
(Prestanak važenja )
 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o uslovima i postupku ustupanja prava na korištenje podataka iz Registra finansijskih izvještaja pravnim i fizičkim licima i načinu njihovog korištenja ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/21).
 

Član 19.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i objaviće se na oglasnoj ploči Agencije.
 

Broj 01-02-2-4145-2/2021
08. decembra/prosinca 2021. godine
Sarajevo


Predsjednik
Upravnog odbora
Dr. sci. Dragan Prusina, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.