interni revizor

Legislativa

Pravilnik o uvjetima za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, te obuka, organizacija, provođenje i ocjenjivanje pismenog ispita, izdavanje certifikata i licence i čuvanje dokumentacije nakon sticanja zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

11.01.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 1, 11.01.2022.

 

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 91/16) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18 i 111/21), ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA STICANJE ZVANJA OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKTORU

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, te obuka, organizacija, provođenje i ocjenjivanje pismenog ispita, izdavanje certifikata i licence i čuvanje dokumentacije nakon sticanja zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Član 2.

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na kandidate zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske, koji obavljaju funkciju interne revizije u skladu sa Zakonom o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon) i Zakonom o javnim predu- zećima, a obavezni su da posjeduju certifikat i licencu ovla- šćenog internog revizora u javnom sektoru.

Član 3.

Stručno zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru stiču kandidati koji su završili teoretsku obuku, položili pismeni ispit i obavili praktičnu obuku u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

Član 4.

(1) Za obuku predviđenu Programom obuke za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru (u daljem tekstu: Program obuke), koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, prijavljuju se lica koja je rukovodilac subjekta rasporedio na poslove internog revizora na obuci, u skladu sa uvjetima iz člana 43. stav 1. t. 1) i 2) i stav 2. Zakona, a koji imaju obavezu da pohađaju teoretsku obuku u svrhu stica- nja zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

(2) Obuku mogu pohađati i lica koja nisu raspoređena na radno mjesto internog revizora, a koja dobiju saglasnost ru- kovodioca subjekta na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) U Program obuke uključuju se i zaposleni na poslovi- ma iz nadležnosti Centralne jedinice za harmonizaciju finan- sijskog upravljanja i kontrole i interne revizije Ministarstva finansija (u daljem tekstu: Centralna jedinica) prema odluci rukovodioca Centralne jedinice.

(4) Program obuke internih revizora organizira, provodi i nadzire Centralna jedinica, u skladu sa članom 55. stav 3. Zakona.

(5) Obuka se organizira i provodi u ciklusima koje odredi Centralna jedinica u ovisnosti o broju prijavljenih internih revizora na obuci i budžetu koji je odobren za provođenje obuke internih revizora.

Član 5.

Kandidati mogu podnijeti Prijavu za obuku za zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru (u daljem tekstu: Prijava za obuku) na obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, uz koji se prilaže slje- deća dokumentacija:

1) ovjerena kopija diplome, na osnovu koje se može utvr- diti da kandidat ima završen prvi ciklus studija koji se vred- nuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2) uvjerenje o radnom iskustvu u traženom stepenu struč- ne spreme,

3) rješenje o raspoređivanju na poslove interne revizije u subjektu javnog sektora ili na poslove iz nadležnosti Cen- tralne jedinice,

4) saglasnost na prijavu za stručnu obuku za zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, na obrascu koji se nalazi u Pri- logu 3. ovog pravilnika, koju daje rukovodilac subjekta u kojem je zaposlen interni revizor na obuci, odnosno odluku rukovodio- ca za zaposlene na poslovima iz nadležnosti Centralne jedinice.

Član 6.

(1) Centralna jedinica izrađuje Plan provođenja obuka,

koji odobrava ministar finansija (u daljem tekstu: ministar), u skladu sa važećom regulativom koja se odnosi na rad interne revizije u javnom sektoru.

(2) Centralna jedinica pismeno obavještava kandidate prijavljene na obuku o vremenu obuke, a lista sa imenima kandidata objavljuje se i na službenoj internet stranici Mini- starstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 7.

(1) Kandidati su dužni da pohađaju teoretsku obuku pla-

niranu Programom obuke.

(2) Prijavljeni kandidati dužni su da prisustvuju teoret- skoj obuci, a izuzetno, u opravdanim slučajevima, izostanak se može opravdati u trajanju od jednog radnog dana ili osam sati ukupno.

Član 8.

Teoretska obuka ukupno traje 15 radnih dana raspoređe-

nih na četiri modula prema sljedećem trajanju:

1) Modul 1 – Regulatorni okvir za internu reviziju u jav- nom sektoru – dva dana,

2) Modul 2 – Osnove finansijskog upravljanja i kontrole – tri dana,

3) Modul 3 – Upravljanje internom revizijom i vršenje interne revizije u javnom sektoru – osam dana,

4) Modul 4 – Eksterna komunikacija i nadzor interne re- vizije u javnom sektoru – dva dana.

Član 9.

(1) Centralna jedinica vodi evidenciju prisustva kandida- ta na teoretskoj obuci, što evidentira u Izvještaju o obavlje- noj obuci na obrascu koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravil- nika i čini njegov sastavni dio.

(2) Kandidati koji su prisustvovali obuci stiču uvjete za polaganje pismenog dijela ispita i njima se izdaje Potvrda o prisustvu na obuci na obrascu koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 10.

Pismenom ispitu mogu pristupiti kandidati koji su završili teoretsku obuku u skladu sa članom 8. ovog pravilnika.

Član 11.

(1) Da bi pristupio polaganju pismenog ispita, kandidat je dužan dostaviti Centralnoj jedinici Prijavu za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru na obrascu koji se nalazi u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Centralna jedinica pismeno obavještava sve kandida- te koji ispunjavaju uvjete za polaganje pismenog ispita o vre- menu i mjestu polaganja, najkasnije 20 dana prije utvrđenog termina za održavanje.

Član 12.

Centralna jedinica priprema test za polaganje pismenog ispita, koji se sastoji od pitanja iz četiri ispitna područja, odno- sno modula iz Programa obuke internih revizora.

Član 13.

(1) Pismeni ispit polaže se u obliku testa.

(2) Test se sastoji od ukupno 60 pitanja koja su raspore- đena po ispitnim područjima, na sljedeći način:

1) regulatorni okvir za internu reviziju u javnom sektoru – deset pitanja,

2) osnove finansijskog upravljanja i kontrole – deset pitanja,

3) upravljanje internom revizijom i provođenje interne revizije u javnom sektoru – trideset pitanja,

4) eksterna komunikacija i nadzor interne revizije u jav- nom sektoru – deset pitanja.

Član 14.

Svako ispitno područje sastoji se od pitanja na koja se odgovara zaokruživanjem jednog ili više ponuđenih odgovo- ra ili davanjem pismenog odgovora.

Član 15.

(1) Pismeni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisija se sastoji od tri člana, od kojih je jedan predsjednik Komisije, a članovi Komisije imaju svoje zamjenike.

(3) Administrativne i tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije.

Član 16.

(1) Ministar, na prijedlog rukovodioca Centralne jedinice, rješenjem imenuje članove i sekretara Komisije, odnosno njihove zamjenike na period od dvije godine.

(2) Na prijedlog rukovodioca Centralne jedinice, ministar može da razriješi člana Komisije i prije isteka perioda na koji je imenovan.

Član 17.

Za člana Komisije mogu se imenovati interni revizori koji posjeduju zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru Re- publike Srpske, lica zaposlena u Centralnoj jedinici, kao i druga lica sa liste eksperata koja posjeduju znanja i radno iskustvo iz oblasti interne i eksterne revizije.

Član 18.

(1) Predsjednik, članovi, odnosno njihovi zamjenici i sekre- tar Komisije za ispit potpisuju Izjavu o čuvanju tajnosti poda- taka i informacija koje su im stavljene na raspolaganje tokom obavljanja aktivnosti u vezi sa radom Komisije na obrascu koji se nalazi u Prilogu 7. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Prilikom polaganja pismenog ispita, ocjenjivanja rezul- tata testa i izrade zapisnika i izvještaja o postignutim rezultatima obavezno je prisustvo sva tri člana Komisije.

Član 19.

(1) Kandidat može odustati od polaganja pismenog ispita iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, te o razlozima za odustajanje od polaganja ispita obavještava Centralnu je- dinicu najkasnije tri dana prije datuma određenog za održa- vanje ispita.

(2) Naknadni rok polaganja pismenog ispita određuje Komisija, o čemu se kandidat pravovremeno obavještava.

(3) Kandidat je dužan, prilikom pristupanja pismenom dijelu ispita, na zahtjev članova Komisije, pokazati osobne isprave kojima se potvrđuje njegov identitet.

(4) Pismeni ispit traje najduže do dva sata.

Član 20.

(1) Svaki tačan odgovor pismenog ispita vrednuje se jednim bodom, te kandidat može ostvariti najviše do 60 bodova.

(2) Pismeni ispit je položio onaj kandidat koji postigne najmanje 70% bodova u svakom od četiri ispitna područja.

Član 21.

(1) Kandidat koji je ostvario manje od 70% bodova u po- jedinom ispitnom području i najviše iz dva ispitna područja upućuje se na popravni ispit iz tog ispitnog područja.

(2) Centralna jedinica pravovremeno obavještava kandi- data o vremenu polaganja popravnog ispita.

(3) Ako kandidat iz neopravdanih razloga ne pristupi po- pravnom ispitu, smatra se da nije položio popravni ispit.

Član 22.

(1) Kandidat koji je ostvario manje od 70% bodova u

pojedinom ispitnom području, iz više od dva ispitna podru- čja, ocjenjuje se ocjenom nije položio i pristupa ponovnom polaganju ispita iz sva četiri ispitna područja u roku od dva mjeseca od dana polaganja ispita.

(2) Pismeni ispit može se polagati ukupno tri puta, a u slu- čaju da kandidat ispit polaže treći put, obavezan je ispit polo- žiti u cijelosti bez mogućnosti upućivanja na popravni ispit.

(3) Ako kandidat i nakon trećeg polaganja ne položi pismeni ispit, upućuje se na ponovno pohađanje teoretske obuke iz sva četiri obavezna modula iz Programa obuke internih revizora.

Član 23.

(1) O cijelom toku održavanja pismenog ispita vodi se Za-

pisnik sa polaganja pismenog ispita na obrascu koji se nalazi u Prilogu 8. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, u koji se unose opći podaci o vremenu održavanja pismenog ispita, osobni podaci kandidata koji su pristupili polaganju ispita, te njihov postignuti rezultat na ispitu, kao i imena i prezimena predsjednika i članova Komisije.

(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi Komisije.

(3) Sastavni dio Zapisnika iz stava 1. ovog člana su izvje- štaji o rezultatima polaganja pismenog ispita sačinjeni za svakog kandidata pojedinačno.

Član 24.

(1) Nakon završenog pismenog ispita i ocjene radova, Ko-

misija utvrđuje rezultate pismenog ispita za svakog kandidata pojedinačno, te donosi odluku o ocjeni kandidata.

(2) Uspjeh kandidata na pismenom ispitu ocjenjuje se jednom od tri navedene opisne ocjene: položio, upućen na popravni ispit, nije položio.

(3) O provedenim radnjama iz stava 1. ovog člana Ko- misija popunjava Izvještaj o rezultatima polaganja pismenog ispita na obrascu koji se nalazi u Prilogu 9. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Kandidat ima pravo uvida u Izvještaj o rezultatima polaganja pismenog ispita koje je ostvario.

Član 25.

(1) Kandidatu koji je položio ispit izdaje se Potvrda o po-

loženom pismenom ispitu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 10. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Kandidatu koji je na pismenom ispitu ocijenjen sa opisnom ocjenom upućen na popravni ispit ili ocjenom nije položio dostavlja se pismena Obavijest o rezultatima pisme- nog ispita na obrascu koji se nalazi u Prilogu 11. ovog pra- vilnika i čini njegov sastavni dio.

Član 26.

(1) Praktičnoj obuci mogu pristupiti kandidati koji su

prethodno položili pismeni ispit iz teoretskog dijela obuke.

(2) Praktična obuka sastoji se od obavljanja dvije interne revizije u instituciji javnog sektora u kojoj je kandidat zapo- slen, pod stručnim praćenjem i usmjeravanjem mentora.

Član 27.

(1) Mentor može biti lice koje je rukovodilac jedinice za

internu reviziju ili interni revizor zaposlen u javnom sektoru, koji ima zvanje ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i koji ima obavljene najmanje tri interne revizije nakon što je stekao zvanje ovlašćeni interni revizor.

(2) Na prijedlog rukovodioca Centralne jedinice, za mentora se može odrediti i državni službenik zaposlen na poslovima iz nadležnosti Centralne jedinice koji ima zvanje ovlašćeni interni revizor.

Ćlan 28.

(1) Za kandidate koji se upućuju na praktičnu obuku u subjekat koji ima uspostavljenu jedinicu za internu reviziju s imenovanim rukovodiocem ili ovlašćenim internim revizorom mentorstvo se organizira unutar te jedinice za internu reviziju.

(2) Za sve ostale kandidate za praktičnu obuku mentore imenuje ministar rješenjem, na prijedlog rukovodioca Cen- tralne jedinice.

Član 29.

(1) U roku od 20 dana od dana uspješno položenog pisme- nog ispita rukovodilac jedinice za internu reviziju ili ovlašćeni interni revizor dostavlja Centralnoj jedinici prijedlog tema za dvije interne revizije u okviru praktične obuke kandidata, te prijedlog mentora iz svoje jedinice za internu reviziju, a koji ispunjava propisane uvjete za mentora.

(2) Teme iz stava 1. ovog člana biraju se uz saglasnost rukovodioca subjekta.

Član 30.

Na osnovu primljenih obavijesti o temama za dvije interne revizije iz praktične obuke i imenovanih mentora, Centralna jedi- nica donosi plan mentorstva, o kojem se pravovremeno obavje- štava kandidat za praktičnu obuku i mentor.

Član 31.

(1) Mentor usmjerava i nadzire rad internog revizora na praktičnoj obuci, u skladu sa usvojenim propisima za oba- vljanje interne revizije.

(2) Nakon završene obuke, mentor izdaje Potvrdu o obav- ljenim internim revizijama uz mentorstvo na obrascu koji se nalazi u Prilogu 12. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio, a koja se dostavlja Centralnoj jedinici u roku od 20 dana od dana izrade konačnog revizorskog izvještaja.

Član 32.

Nakon položenog pismenog ispita iz teoretskog dijela obuke i uspješno obavljene dvije praktične revizije kandidat ispunjava uvjete za sticanje stručnog zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru i Ministarstvo mu izdaje rješenje o ispunjavanju uvjeta za zvanje ovlašćeni interni revizor u jav- nom sektoru, te certifikat i licencu na obrascima koji se nalaze u prilozima 13. i 14. ovog pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 33.

(1) Certifikat sadrži naziv Ministarstva, amblem Repu- blike Srpske, naziv stečenog zvanja, ime i prezime kandi- data, datum kada je stečeno stručno zvanje, redni broj u Re- gistru ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru i poziv na odredbe Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola i Pravilnika o sticanju zvanja ovlašćenog internog revizora.

(2) Certifikat sadrži i odredbu da se može koristiti isklju- čivo uz licencu.

(3) Certifikat potpisuju rukovodilac Centralne jedinice i ministar.

(4) Grafičko rješenje i izgled certifikata utvrđuje Central- na jedinica, a izdaje se na A3 formatu.

Član 34.

(1) Na osnovu stečenog certifikata, ovlašćenom internom

revizoru u javnom sektoru izdaje se licenca na period od tri godine.

(2) Certifikat i licenca zavode se u registre koje vodi Centralna jedinica.

(3) Registar certifikata i licenci vodi se u pisanoj i elek- tronskoj formi, koji je dostupan na internet stranici Ministar- stva.

Član 35.

(1) Licenca sadrži: naziv Ministarstva, amblem Republi- ke Srpske, naziv stečenog zvanja, ime i prezime kandidata, naziv stečenog zvanja, broj i datum izdavanja certifikata, datum izdavanja licence, rok važenja licence i redni broj u Registru izdatih licenci.

(2) Licencu potpisuju rukovodilac Centralne jedinice i ministar.

(3) Grafičko rješenje i izgled licence utvrđuje Centralna jedinica, a izdaje se na A3 formatu.

Član 36.

(1) Licenca ovlašćenog internog revizora obnavlja se na period od tri godine, a uvjeti za njeno obnavljanje su:

1) da vlasnik licence ima obavezu da prisustvuje teoret- skim i praktičnim obukama, seminarima, kursevima, radnim treninzima u skladu sa Programom obuke i Odlukom o na- činu bodovanja, evidentiranja i izvještavanja o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji ovlašćenih internih revizora, donijetim od strane Centralne jedinice,

2) da protiv lica koje posjeduje licencu nije izrečena disciplinska mjera teže povrede radne dužnosti, odnosno da nije osuđen za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova ovlašćenog internog revizora.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, licenca ovlašćenog internog revizora prestaje važiti u sljedećim slučajevima:

1) smrti ovlašćenog internog revizora,

2) potpunog ili djelimičnog gubitka poslovne sposobnosti, 3) na osobni zahtjev.

(3) Oduzimanje licence, odnosno prestanak važenja li- cence ovlašćenom internom revizoru vrši se u skladu sa rje- šenjem ministra.

(4) Rješenjem iz stava 3. ovog člana vrši se brisanje li- cence iz registara koje vodi Centralna jedinica.

Član 37.

(1) Centralna jedinica za harmonizaciju vodi Evidenciju

o prisustvu kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji, u elektronskom obliku.

(2) Obnavljanje licence ne naplaćuje se licima koja su redovno pohađala kontinuirane edukacije utvrđene u skladu sa Zakonom i Planom obuka.

Član 38.

(1) Ovlašćenom internom revizoru koji nije ispunio uvjete propisane članom 36. stav 1. tačka 1) licenca se ne može ob- noviti nakon isteka roka na koji je važila prethodna licenca.

(2) Obnavljanje licence licu iz stava 1. ovog člana može se izvršiti naknadno na osobni zahtjev, a uvjet za ponovno obnavljanje licence je ispunjavanje uvjeta propisanih članom 36. stav 1. tačka 1) Pravilnika, o čemu se Centralnoj jedinici dostavlja dokaz.

(3) Obnavljanje licence licima iz stava 1. ovog člana se naplaćuje, a administrativna pristojba za obnavljanje licence propisana je zakonom kojim se propisuju i utvrđuju admini- strativne pristojbe.

Član 39.

Naknada za rad članova komisije, sekretara, njihovih zamjenika, predavača i mentora određuje se u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.

Član 40.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 85/18 i 8/19).

Član 41.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.13/020-3897/21

22. decembra 2021. godine

 

Banja Luka

Ministar,

Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
program.pdf
PODIJELI:

TAGOVI:

interni revizor

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.