Cjenovnik tehničkog pregleda građevina

Legislativa

Cjenovnik tehničkog pregleda građevina

27.05.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/21 (27.5.2021.)

 

Na osnovu člana 118. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17,1/18), člana 50. Statuta Općine Novo Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/20 - Prečišćeni tekst), te člana 5. Pravilnika o načinu formiranja Komisije za tehnički pregled ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/20), Načelnik Općine Novo Sarajevo, donosi

 

CJENOVNIK

TEHNIČKOG PREGLEDA GRAĐEVINA


 

Član 1.
 

Ovim Cjenovnikom utvrđuje se visina naknade, način obračunavanja i naplate troškova tehničkog pregleda građevina.
 

Član 2.
 

Tehnički pregled građevina vrši Komisija koju u skladu sa Pravilnikom o načinu formiranja Komisije za tehnički pregled ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/20), formira Općinski načelnik putem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma.
 

Član 3.
 

(1) Troškovi vršenja tehničkog pregleda građevina padaju na teret investitora i utvrđuju se zaključkom koji donosi Općinski načelnik putem Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma.

(2) Investitor je dužan na račun Općine, prije donošenja rješenja o formiranju Stručne komisije za tehnički pregled građevne, uplatiti novčani iznos bruto troškova tehničkog prijema.
 

Član 4.
 

(1) Organ uprave zadržava pravo izmjene visine novčane obaveze utvrđene zaključkom iz člana 3. ovog Cjenovnika, ukoliko se nakon obavljenog tehničkog pregleda, a kroz izvještaj Komisije za tehnički pregled građevine utvrdi da visina naknade troškova tehničkog pregleda građevine nije procijenjena na način propisan odredbama člana 6. i 7. ovog Cjenovnika, odnosno shodno stvarnoj investicionoj vrijednosti građevine.

(2) Također, organ uprave zadržava pravo uvećanja troškova rada Stručne komisije za tehnički pregled građevina, ukoliko je u toku postupka tehničkog pregleda, donesen zaključak o prekidu postupka do otklanjanja nedostataka na građevini ili u dokumentaciji, sve shodno odredbama člana 121. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17, 1/18).

(3) Troškovi rada Komisije mogu se uvećati do 15% ukupnog iznosa troškova koji su utvrđeni zaključkom ovog organa.
 

Član 5.
 

U bruto troškovima tehničkog prijema sadržani su:

a) Naknada za rad Komisije (netto honorar);

b) Porez na dohodak;

c) Doprinos za zdravstvo;

d) Doprinos za PIO;

e) Troškovi rada organa uprave;

f) Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.
 

Član 6.

Troškovi tehničkog pregleda građevina određuju se prema investicionoj vrijednosti građevine, a obračunavaju se u skladu sa Tabelom koja je u prilogu i čini sastavni dio ovog Cjenovnika.
 

Član 7.
 

Investiciona vrijednost građevine se utvrđuje na sljedeće načine:

a) na osnovu Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1 m2 korisne stambene površine u stambenoj zgradi za tekuću godinu, a u skladu sa priloženom tabelom;

b) na osnovu validnih ugovora i dokumenata kojima se dokazuju uložena sredstva na izgradnji građevine;

c) procjenom institucije registrovane za poslove vještačenja ili procjenom stalnog sudskog vještaka.
 

Član 8.
 

(1) U investicionu vrijednost građevine ulaze:

a) vrijednost građevinskog zemljišta;

b) troškovi uređenja gradskog građevinskog zemljišta i rente;

c) saglasnost nadležnih organa uprave, instituta, zavoda i organizacija;

d) troškovi komunalnih priključaka i pristupnih cesta;

e) izrada tehničke dokumentacije za odobrenje i izvođenje radova;

f) vrijednost izvedenih radova;

g) vrijednost ugrađene neophodne opreme koja je sastavni dio projektne dokumentacije;

h) revizija tehničke dokumentacije, stručni nadzor i tehnički pregled.

(2) Ukoliko je objekat opremeljen instalacijom centralnog grijanja, a bez kotlovnice smještene u objektu, cijena tehničkog pregleda formirana na osnovu tabele koja je sastavni dio ovog Cjenovnika uvećava se za 15%.

(3) Ukoliko je objekat opremljen sistemom za klimatizaciju, cijena tehničkog pregleda formirana na osnovu tabele koja je sastavni dio ovog Cjenovnika uvećava se za 15%.
 

Član 9.
(1) Naknada za rad članova Komisije raspoređuje se na način da se naknada za predsjednika Komisije, koji ujedno vrši pregled određenih radova uvećava za 30% u odnosu na visinu naknade koja se isplaćuj
 

(2) Ukoliko visina naknade za rad svakog člana Stručne komisije, imenovanog u skladu sa Pravilnikom o načinu formiranja Komisije za tehnički pregled ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/20), a utvrđena u skladu sa odredbama člana 5., 6. i 7. ovog Cjenovnika bude niža od 50,00 KM, organ uprave ima pravo da obračun naknade izvrši na način da pojedinačna naknada za rad člana komisije za tehnički pregled građevine iznosi minimalno 50,00KM.
 

Član 10.
 

Isplata naknade članovima Komisije vrši se putem računa kod poslovnih banaka, na osnovu Ugovora o djelu zaključenog između člana komisije kao izvođača radova i Načelnika Općine kao naručioca posla.
 

Član 11.
Stupanjem na snagu ovog Cjenovnika prestaje primjena Cjenovnika tehničkog pregleda građevina ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/20)
 

Član 12.
 

Ovaj Cjenovnik će se primjenjivati do donošenja Cjenovnika za 2022. godinu.
 

Član 13.
 

Ovaj Cjenovnik stupa na snagu danom potpisivanja, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

 

Broj 08-19-3233/21
10. maja 2021. godine
Sarajevo


Općinski načelnik
Dr. Hasan Tanović, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.