Naredba o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači

Legislativa

Naredba o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači

13.05.2021. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 43, 13.5.2021.

 

Na osnovu člana 9. stav 2. Zakona o lovstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/09 i 50/13) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

 

NAREDBU
O VREMENU LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI

 

1. Lovostajem zaštićenu divljač dozvoljeno je loviti u vremenu:

1) visoka divljač:
- mrki medvjed (Ursus arctos L.) .............................................................................................................. od 1. oktobra do 15. maja,

- srna (Capreolus capreolus L.):
srndać ....................................................................................................................................................od 1. maja do 30. septembra, srna lane ................................................................................................................................................. od 1. oktobra do 31. januara,

- divokoza (Rupicapra rupicapra L.):
divojarac ................................................................................................................................................. od 1. augusta do 31. januara, divokoza jare .................................................................................................................................. od 1. septembra do 31. decembra,

- jelen obični (Cervus elaphus L.):
jelen .................................................................................................................................................... od 1. septembra do 31. januara, košuta tele ........................................................................................................................................ od 16. septembra do 31. januara,

- jelen lopatar (Dama dama L.):
jelen .................................................................................................................................................... od 1. septembra do 31. januara, košuta tele ........................................................................................................................................ od 16. septembra do 31. januara,

- muflon (Ovis aries musimon Pall.):
muflon ................................................................................................................................................. od 1. januara do 31. decembra, ovca i jagnje ....................................................................................................................................... od 1. septembra do 31. januara,

- veliki tetrijeb (Tetrao urogallus L.) - mužjak............................................................................................ od 15. marta do 20. maja;

2) niska divljač:
- zec (Lepus europaeus Pall.) ............................................................................................................... od 1. oktobra do 5. decembra,

- puh veliki (Glis glis L.).................................................................................................................... od 15. augusta do 1. decembra,

- nutrija (Myocastor coypus Mol.)........................................................................................................od 1. oktobra do 29. februara,

- fazan (Phasianus spp. L.):
pijevac i koka iz slobodne prirode ..................................................................................................... od 15. septembra do 5. januara,

pijevac i koka iz vještačkog uzgoja ....................................................................................................od 15. septembra do 31. marta,

- prepelica (Coturnix coturnix L.)...................................................................................................... od 1. augusta do 31. decembra,

- jarebica kamenjarka (Alectoris graeca Meissn.)..............................................................................od 15. septembra do 5. januara,

- jarebica poljska (Perdix perdix L.) .................................................................................................. od 15. septembra do 5. januara,

- lještarka (Bonasa bonasia L.) - mužjak ....................................................................................... od 1. septembra do 31. decembra,

- šljuke: šumska (Scolopax rusticola L.) i bekasina (Gallinago gallinago L.) .....................................od 1. augusta do 29. februara,

- golub grivnjaš (Columba palumbus L.)........................................................................................... od 1. augusta do 31. decembra,

- grlica (Streptoopelia turtur L.)......................................................................................................... od 1. augusta do 31. decembra,

- gugutka (Streptopelia decaocto L.).................................................................................................. od 1. augusta do 31. decembra,

- golub obični (Columba livia L.) ...................................................................................................... od 1. augusta do 31. decembra,

- divlje patke: gluvara (Anas platyrhynchos L.), kržulja (Anas crecca L.),
lastarka (Anas acuta L.), pupčanica (Anas querquedula L.), riđoglava
(Aythya ferina L.) i zviždarka (Anas penelope L.) .......................................................................... od 1. septembra do 29. februara,

- crna liska (Fulica atra L.) ............................................................................................................. od 1. septembra do 29. februara,

- divlje guske: obična (Anser anser L.), glogovnjača (Anser fabalis Lath.) i
lisasta (Anser albifrons Scop.) ........................................................................................................ od 1. septembra do 29. februara.

2. Nezaštićenu divljač dozvoljeno je loviti u vremenu:

1) visoka divljač:
- vuk (Canis lupus L.):
mužjak ................................................................................................................................................. od 1. januara do 31. decembra, ženka i mladi...............................................................................................................................................od 1. jula do 29. februara,

- divlja svinja:
vepar i nazime od 1. januara do 31. decembra,
krmača i prase ............................................................................................................................................. od 1. jula do 15. januara;

2) niska divljač:
- jazavac (Meles meles L.)..................................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- kuna zlatica (Martes martes L.)........................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- kuna bjelica (Martes foina Ehr.) ....................................................................................................... od 1. januara do 31. decembra,

- šakal (Canis aureus L.) .....................................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- lisica (Vulpes vulpes L.)...................................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- rakunopas (Nyctereutes procyonoides Gray) ...................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- mungos (Mungos mungo Gmel.)......................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- tvor obični (Mustela putorius L.)......................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- bizamski pacov, ondatra (Ondatra zibethicus L.) ............................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- vrana siva (Corvus corone cornix L.) ............................................................................................... od 1. januara do 31. decembra,

- svraka (Pica pica L.).........................................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- čavka (Corvus monedula L.) ...........................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- gačac (Corvus frugilegus L.) ............................................................................................................ od 1. januara do 31. decembra,

- kreja, šojka (Garrulus glandarius L.)................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- lješnikara (Nucifraga coryocatactes L.) ...........................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- čaplja siva (Ardea cinerea L.) ..........................................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- veliki kormoran (Phalacrocorax carbo L.)........................................................................................od 1. januara do 31. decembra,

- jastreb kokošar (Accipiter gentilis L.) ............................................................................................. od 1. oktobra do 31. decembra,

- kobac ptičar (Accipiter nisus L.) ..................................................................................................... od 1. oktobra do 31. decembra.

3. U tački 2. u podtački 2) u alinejama od 1. do 17. ove naredbe kod vrsta koje se love od 1. januara do 31. decembra zabranjeno je loviti ženku dok je visokobređa, odnosno dok nosi jaja i leži na njima, kao i dok odgaja mladunce.

4. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 3/10, 65/18 i 94/19).

5. Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 12.06.1-332-385/21

29. aprila 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar,
Dr. Boris Pašalić, s.r.

page7image51692288

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zaštićena divljač

lovostaj

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.