Odluka o dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu

Legislativa

Odluka o dopunama Uputstva o carinskom postupku u poštanskom prometu

13.04.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH, broj 22/21 (13.4.2021.)

 

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi

 

ODLUKU

O DOPUNAMA UPUTSTVA O CARINSKOM POSTUPKU U POŠTANSKOM PROMETU 

Član 1.
 

U Uputstvu o carinskom postupku u poštanskom prometu ("Službeni glasnik BiH", br. 57/09, 22/17 i 30/18) iza člana 1. dodaju se novi čl. 1a. i 1b. koji glase:

"Član 1a.

(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u ovom uputstvu navedene u jednom rodu bez diskriminacije odnose se i na muški i na ženski rod.
 

Član 1b.
(Zakoni i drugi propisi)
 

Ako nije drugačije navedeno u ovom uputstvu, podrazumijeva se da svako upućivanje u ovom uputstvu na zakone i druge propise uključuju i izmjene i dopune tih zakona i drugih pravnih propisa koje su stupile na snagu do datuma stupanja na snagu ovog uputstva i nakon tog datuma."
 

Član 2.

 

U članu 50. u stavu (2) iza riječi "tačka a) do e)" dodaju se riječi: "i poštanske pošiljke zanemarljive ekonomske važnosti iz člana 55a".
 

Član 3.

 

U Dijelu trećem, iza Glave I dodaje se nova Glava Ia koja glasi:

"GLAVA Ia - CARINSKI POSTUPAK S POŠTANSKIM POŠILJKAMA ZANEMARLJIVE EKONOMSKE VAŽNOSTI KOJE SE OTPREMAJU - IZVOZE U POŠTANSKOM PROMETU
 

Član 55a.
(Usmeno prijavljivanje za izvoz poštanske pošiljke zanemarljive ekonomske važnosti)
 

(1) U skladu sa članom 133. tačka d) Odluke, carinska prijava za poštansku pošiljku iz stava (2) ovog člana koja sadrži robu zanemarljive ekonomske važnosti koja se izvozi može se podnijeti usmenim putem, uz upotrebu obrasca CP 72 ili CN 23, ovisno od vrste poštanske pošiljke i ukupne vrijednosti pošiljke.

(2) U smislu odredbi ove glave, poštanskom pošiljkom koja sadrži robu zanemarljive ekonomske važnosti koja se izvozi smatra se isključivo poštanska pošiljka (sve vrste poštanskih pošiljki) koja se radi izvoza, bez ograničenja u pogledu učestalosti, otprema od strane lica registriranog za djelatnost vanjskotrgovinskog prometa i upisanog u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: izvoznik) i koju prati faktura u ukupnoj vrijednosti do 2.000,00 konvertibilnih maraka ili do iste protivvrijednosti izražene u nekoj drugoj valuti (u daljnjem tekstu: poštanska pošiljka zanemarljive ekonomske važnosti).

(3) Poštanska pošiljka zanemarljive ekonomske važnosti može se predati bilo kojoj pošti na teritoriji BiH ili direktno nadležnoj pošti carinjenja ako za to postoji mogućnost, bez obaveze podnošenja JCI za izvoz.
 

Član 55b.
(Izuzeće od usmenog prijavljivanja za izvoz poštanske pošiljke zanemarljive ekonomske važnosti)
 

Član 55a. ovog uputstva ne primjenjuje se na poštansku pošiljku zanemarljive ekonomske važnosti koja sadrži robu:

a) za čiji izvoz su potrebne prethodne suglasnosti, ukoliko ih već ne posjeduje,

b) u vezi sa kojom se traži povrat uvoznih dažbina,

c) koja u izvozu podliježe zabrani ili ograničenju ili nekoj drugoj mjeri,

d) koju u izvozu prati uvjerenje o kretanju robe EUR.1.
 

Član 55c.
(Prijem poštanske pošiljke zanemarljive ekonomske važnosti u prijemnoj pošti ili pošti carinjenja)
 

(1) Prijemna pošta, bilo koja na teritoriji BiH, prima otvorenu poštansku pošiljku zanemarljiive ekonomske važnosti namijenjenu izvozu, koja, prilikom prijema, treba provjeriti sadržaj pošiljke.

(2) Ako nakon provjere utvrdi da poštanska pošiljka zanemarljiive ekonomske važnosti može biti otpremljena, prijemna pošta prihvata pošiljku. Pošiljalac uz pošiljku predaje i popunjen obrazac CP 72 ili CN 23 (u četiri primjerka) i fakturu. Jedan primjerak obrasca CP 72 ili CN 23 prijemna pošta vraća pošiljaocu, kao dokaz o predaji robe za izvoz. Nakon toga, prijemna pošta otprema navedenu pošiljku nadležnoj pošti carinjenja.

(3) Svaku poštansku pošiljku zanemarljiive ekonomske važnosti prate tri primjerka obrasca CP 72 ili CN 23 i jedna faktura namijenjeni za potrebe carinskog ureda pri nadležnoj pošti carinjenja.

(4) Ako je poštanska pošiljka zanemarljiive ekonomske važnosti predata direktno nadležnoj pošti carinjenja, u tom slučaju ta pošta carinjenja obavlja radnje u vezi prijema i prihvatanja pošiljke propisane ovim članom.
 

Član 55d.
(Elektronska komunikacija između pošte i carinskog ureda)
 

(1) U cilju provođenja mjera carinske kontrole i carinskog nadzora, te ubrzanja carinskog postupka, prijemna pošta, u elektronskoj formi (na način dogovoren sa carinskim uredom), dostavlja informaciju o svim prihvaćenim poštanskim pošiljkama zanemarljive ekonomske važnosti koje se izvoze na način propisan odredbama ove glave. Ukoliko to tehničke mogućnosti ne omogućavaju, informaciju o prihvaćenim pošiljkama zanemarljive ekonomske važnosti, u elektronskoj formi, dostavlja izmjenični poštanski ured ili neki drugi organizacioni dio Pošte, o čemu treba biti obaviješten carinski ured.

(2) Podatke iz stava (1) ovog člana prijemna pošta dostavlja carinskom uredu pri nadležnoj pošti carinjenja (Carinski referat Pošta Banja Luka - šifra BA094064, Carinski referat Pošta Sarajevo - šifra BA010903 i Carinski referat Pošta Mostar - šifra BA010703) i to prije nego što pošiljke budu dopremljene nadležnim poštama carinjenja.

(3) Ako je poštanske pošiljke zanemarljive ekonomske važnosti prihvatila nadležna pošta carinjenja, u tom slučaju ta pošta carinjenja carinskom uredu, u elektronskoj formi, dostavlja informaciju o tim pošiljkama nakon njihovog prijema odnosno preuzimanja od izvoznika.

(4) Ako se poštanska pošiljka zanemarljive ekonomske važnosti sastoji iz više od jednog paketa i svi paketi iz iste pošiljke, iz bilo kojeg razloga, ne mogu biti istovremeno dopremljeni nadležnoj pošti carinjenja odnosno otpremljeni u inostranstvo, carinskom uredu pri nadležnoj pošti carinjenja neće se dostavljati informacija o njima, s obzirom da eventualnu odluku o potrebi pregleda carinski ured može donijeti isključivo za kompletnu pošiljku.
 

Član 55e.
(Postupak sa poštanskim pošiljkama zanemarljive ekonomske važnosti u pošti carinjenja)
 

(1) Carinski ured pri pošti carinjenja dužan je ažurno pratiti informacije koje dostavlja prijemna pošta ili pošta carinjenja u skladu sa članom 55d. ovog uputstva. S tim u vezi, carinski ured analizira primljene informacije o pošiljkama koje će biti dopremljene i, rukovodeći se kriterijumima analize i procjene rizika, donosi odluku o eventualnoj potrebi pregleda određene pošiljke. Pošiljke koje je odabrao za pregled carinski ured označava u primljenoj informaciji, štampa tako označenu informaciju i uručuje pošti carinjenja, čija je obaveza da ih po dopremi od strane prijemne pošte odnosno po preuzimanju od izvoznika, оvisno od situacije, učini dostupnim carinskom uredu radi carinskog pregleda zajedno sa pratećim podnijetim obrascima CP 72 ili CN 23 i fakturama.

(2) Nakon dopreme poštanskih pošiljki zanemarljive ekonomske važnosti pošti carinjenja odnosno nakon što pošta carinjenja pošiljku preuzme od izvoznika, оvisno od situacije, carinski ured vrši pregled pošiljki koje su prethodno za to određene.

(3) Ako carinski ured u podnijetom obrascu CP 72 ili CN 23 utvrdi određene nedostatke, odnosno nepravilnosti u tom slučaju odgovarajuće se primjenjuje član 51. ovog uputstva.

(4) Kao rezultat pregleda u smislu člana 65. Zakona, postupajući carinski službenik može konstatirati ispravnost pošiljke, što znači daljnju otpremu te pošiljke. S tim u vezi, carinski službenik koji je vršio pregled obavezno u rubrici obrasca CP 72 ili CN 23 namijenjenoj za carinu (ili u nedostatku prostora na poleđini obrasca) stavlja zabilješku "Pošiljka pregledana" i ovjerava je svojim potpisom (uz obavezno navođenje i službene šifre) i službenim pečatom.

(5) Ukoliko carinski službenik pregledom pošiljke utvrdi nepravilnost, na primjer razlika u količini, vrsti ili vrijednosti robe od one koja je navedena u fakturi i podnijetom obrascu CP 72 ili CN 23, kao i ostala neslaganja zbog kojih se ne može provesti navedeni postupak, shodnom primjenom člana 72. Zakona, carinski ured pri pošti carinjenja poništava obrazac CP 72 ili CN 23 za predmetnu pošiljku. U tom slučaju, carinski ured, putem pošte carinjenja, dostavlja izvozniku donijeto rješenje o navedenom poništenju.

(6) Poništenje obrasca CP 72 ili CN 23 u slučaju iz stava (5) ovog člana ne isključuje primjenu važećih kaznenih propisa ako su se za to stekli propisani uvjeti.

(7) U slučaju iz stava (5) ovog člana, ako su ispunjeni ostali uvjeti, izvoznik može za predmetnu pošiljku podnijeti JCI za izvoz.

(8) Manipulaciju sa poštanskom pošiljkom za koju je potrebno podnijeti JCI za izvoz, njeno čuvanje i ostale potrebne radnje do momenta izvozne otpreme preuzima pošta carinjenja.
 

Član 55f.
(Postupanje carinskog ureda sa obrascem CP 72 ili CN 23 i fakturom)
 

(1) Nakon okončanog pregleda poštanskih pošiljki zanemarljive ekonomske važnosti koje su za to bile određene, postupajući carinski službenik u Kontrolnik za poštanske pošiljke u izvozu zavodi sve prateće obrasce CP 72 ili CN 23 (kako za one pošiljke za koje je okončan pregled, tako i za one koje nisu bile ni određene za pregled) te na obrascu CP 72 ili CN 23 vrši ovjeru svih primjeraka službenom zabilješkom koja, odvojeno kosom crtom, sadrži: broj i datum iz kontrolnika, službenu šifru i potpis službenika i otisak službenog pečata.

(2) Jedan primjerak tako ovjerenog obrasca CP 72 ili CN 23, zajedno sa fakturom za tu pošiljku, na koju je prethodno također stavljena službena zabilješka koja, odvojeno kosom crtom, sadrži: broj i datum iz kontrolnika pod kojim je zaveden obrazac CP 72 ili CN 23 koji se odnosi na predmetnu fakturu, službenu šifru i potpis službenika i otisak službenog pečata, carinski ured pri pošti carinjenja zadržava i odlaže u službenoj evidenciji.

(3) Jedan primjerak ovjerenog obrasca CP 72 ili CN 23 carinski ured, putem pošte carinjenja, dostavlja izvozniku kojem on služi kao dokaz o izvršenom izvozu, a jedan primjerak prati pošiljku u izvozu.

(4) Daljnji postupak i način izvozne otpreme poštanskih pošiljki zanemarljive ekonomske važnosti uz upotrebu obrasca CP 72 ili CN 23 vrši se kao i za ostale poštanske pošiljke u izvozu.
 

Član 55g.
(Postupanje sa poštanskom pošiljkom zanemarljive ekonomske važnosti vraćenom iz inostranstva)
 

Za poštansku pošiljku zanemarljive ekonomske važnosti koja je izvozno otpremljena uz upotrebu obrasca CP 72 ili CN 23 a vraća se iz inostranstva kao neuručena (na primjer razlog može biti da je primalac u međuvremenu promijenio adresu ili drugo), primjenjuje se član 55. ovog uputstva.
 

Član 55h.
(Primjena drugih odredbi)
 

U provođenju carinskog postupka u vezi poštanske pošiljke zanemarljive ekonomske važnosti odgovarajuće primjenjuje se član 46., član 48. stav (3) i čl. 51. do 55. ovog uputstva, osim ako nije drugačije propisano čl. 55a. do 55g. ovog uputstva.
 

Član 55i.
(Obaveza javnog poštanskog operatera)
 

Javni poštanski operateri u Bosni i Hercegovini obavezni su, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog uputstva, sačiniti internu proceduru za provođenje postupka iz svoje nadležnosti u vezi prijema i otpreme u inostranstvo poštanskih pošiljki zanemarljive ekonomske važnosti uz upotrebu obrasca CP 72 ili CN 23, te primjerak te procedure dostaviti carinskom uredu pri nadležnoj pošti carinjenja."
 

Član 4.
 

Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

 

Broj 01-02-2-708-3/21
06. aprila 2021. godine
Banja Luka


Direktor
Dr. Miro Džakula

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.