Odluka o dopuni Odluke o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije

Legislativa

Odluka o dopuni Odluke o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije

20.09.2019. 09:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 69/19 [20.9.2019.]

 

Na osnovu člana 45. Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/17) i člana 12. stav (1) tačka g) Statuta Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj dana 11.09.2019. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ZA MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE

 

Član 1.

 

(1) U Odluci o tarifi naknada za mikrokreditne organizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/18, u daljem tekstu: Odluka), u članu 4. stav (1) tačka b) alineja 5) se mijenja i glasi:

"5) za osnivanje organizacionih dijelova MKO koje imaju ovlaštenje za dodjelu mikrokredita 1.000,00 KM, a za osnivanje organizacionih dijelova MKO koja nemaju ovlaštenja za dodjelu kredita i za promjenu adrese sjedišta svih organizacionih dijelova MKO u iznosu od 500,00 KM;".

(2) U stavu (1) tačka b), alineja 7) se na kraju rečenice umjesto tačke stavlja zarez, a iza alineje 7) se dodaje nova alineja 8) koja glasi:

"8) za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog/upravnog odbora MKO ili direktora i članova uprave MKO, u iznosu od 1.000,00 KM."

(3) U stavu (1) tačka c) alineja 1) se mijenja i glasi:

"1) naknade za provođenje postupka po žalbi na prvostepene akte Agencije za pravna lica u iznosu od 3.000,00 KM, a za fizička lica u iznosu od 200,00 KM, koje se uplaćuje u roku od 8 dana od dana dostave zaključka o plaćanju naknade i troškova drugostepenog postupka;"
 

Član 2.

 

U članu 4. koji počinje sa riječima "Danom stupanja na snagu…", umjesto "Član 4." treba da stoji "Član 5.".
 

Član 3.

 

U članu 5., umjesto "Član 5." treba da stoji "Član 6.".
 

Član 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
 

Broj U.O.-36-5/19
11. septembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjednica
Upravnog odbora
Mr. sc. Ljerka Marić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike