Odluka o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije

Legislativa

Odluka o garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije

06.07.2020. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 64

 

Na osnovu člana 7a. stav 2. Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 50/10, 107/19 i 44/20) i člana 43. stav 3. Zakona o Vladi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 118/08), Vlada Republike Srpske, na 78. sjednici, održanoj 2.7.2020. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O GARANTNOM PROGRAMU PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID 19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2

 

Predmet uređivanja I.

Ovom odlukom Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) organizira Garantni program podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije bolesti COVID 19 izazva  ne virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Garantni program) kao jednu od mjera podrške privredi radi ublažavanja ekonomskih posljedica i sprečavanja veće ekonomske štete usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Cilj II.

Cilj Garantnog programa je olakšavanje pristupa finan- sijskim sredstvima za privredne subjekte - mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, tj. obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Pojmovi III.

Pojedini pojmovi upotrijebljeni u ovoj odluci imaju sljedeća značenja:

- Garantni program je COVID 19 mjera podrške privredi za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2, i to putem garancija za vraćanje kredita privrednih subjekata;

- privredni subjekti su mikro, malo i srednje preduzeće, preduzetnik, uključujući i registrirano poljoprivredno gazdinstvo sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj, čiji je status utvrđen zakonom kojim se uređuje razvoj malih i srednjih preduzeća;

- garancija je portfolio garancija, tj. skup pojedinačnih garancija kredita iz portfolija, i predstavlja bezuvjetnu garanciju Republike Srpske, plativa na prvi poziv, koju, u ime i za račun Republike Srpske, izdaje Garantni fond Republike Srpske u korist finansijskih organizacija kao obezbjeđenje po kreditima privrednih subjekata;

- kredit je kredit iz ugovora o kreditu, zaključen između finansijske organizacije i privrednog subjekta, koji je uključen u portfolio za namjenu finansiranja likvidnosti i obrtnih sredstava i za investicione troškove;

- finansijske organizacije su banke i mikrokreditne organizacije sa sjedištem u Republici Srpskoj, koje imaju dozvolu za rad Agencije za bankarstvo Republike Srpske, kao i banke i mikrokreditne organizacije koje u Republici Srpskoj posluju posredstvom filijala, uz odobrenje Agencije za bankarstvo Republike Srpske;

- stvarni volumen portfolija je ukupan iznos odobrenih glavnica kredita iz portfolija, koji nisu otplaćeni na određeni dan, i koji je naveden u izvještaju finansijske organizacije o stanju kredita;

- ugovoreni volumen portfolija je najviši ukupni iznos glavnica novih kredita kvalificiranih za uključenje u portfolio kredita obezbijeđenih garancijom, ugovoren sa finansij- skom organizacijom;

- stopa puštanja kredita u tečaj je procenat stvarno pu- štenih glavnica odobrenih kredita uključenih u garantirani portfolio u datom trenutku u odnosu na stvarni volumen portfolija u tom trenutku;

- većinski vlasnik korisnika kredita je lice sa značajnim učešćem u kapitalu ili glasačkim pravima korisnika ili lice koje ima mogućnost efektivnog vršenja značajnog uticaja na upravljanje korisnikom kredita, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.

 

Priroda, oblik, mjere podrške privredi i korisnici IV.

1) Garantni program organizira se u pravnoj formi imovine bez svojstva pravnog lica.

2) Garantni program organizira se sa namjenom olakšanja pristupa privrednih subjekata finansijskim sredstvima finansijskih organizacija kojima je pristup tim sredstvima trenutno otežan zbog ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2 i provodit će se do 31. decembra 2020. godine.

3) Korisnici Garantnog programa su privredni subjekti mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici, uključujući i registrirana poljoprivredna gazdinstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Republici Srpskoj.

4) Garantni program se realizira putem izdavanja portfolio garancija u postupku i na način uređen ovom odlukom i aktima donesenim na osnovu nje.

5) Izdavanjem garancija u skladu sa Garantnim programom i ugovorom o garantiranju, Republika Srpska se obavezuje prema finansijskoj organizaciji (korisniku garancije) da će u slučaju da privredni subjekat korisnik kredita ne ispuni obaveze o dospjelosti izmiriti obavezu ako budu ispunjeni uvjeti iz ugovora o garantiranju.

6) Garancijom, u skladu sa ovom odlukom, obezbjeđuju se novi krediti finansijskih organizacija odobreni za namjenu finansiranja likvidnosti i obrtnih sredstava i investicionih troškova sa rokom otplate do četiri godine, uključujući i poček (period odgode plaćanja) u trajanju od tri do 12 mjeseci.

7) Garancije izdate u skladu sa Garantnim programom obezbjeđuju najviše do 70% iznosa glavnice kredita odobrenog privrednom subjektu (stopa pokrića).

8) Predmet garantiranja nisu potraživanja finansijske organizacije po osnovu kamata, naknada ili bilo koji drugi troškovi kredita.

 

Ograničenja izloženosti po garancijama V.

1) Maksimalan iznos garancije Republike Srpske na nivou osiguranih portfolija kredita u okviru Garantnog progra- ma iznosi 50.000.000 KM.

2) Izloženost Republike Srpske na nivou kreditnog porolija po pojedinačnoj finansijskoj organizaciji ne može biti veća od 30% (stopa maksimalne garancije).

3) Maksimalni dozvoljeni iznos garancije kreditnog portfolija po jednoj finansijskoj organizaciji u okviru iznosa garancije Garantnog programa iz podtačke 1. ove tačke izračunava se u bilo kom relevantnom trenutku kao proizvod stvarnog volumena portfolija kredita pojedinačne finansijske organizacije, stope pokrića (70%), stope maksimalne garan- cije (30%) i stope puštanja kredita u tečaj.

4) Sa otplatom kredita iz portfolija prema ugovorenom anuitetnom planu srazmjerno se smanjuje i iznos garancije Republike Srpske.

5) Finansijske organizacije mogu da za realizaciju Garantnog programa odobre kredite u iznosu do 238.000.000 KM.

6) Raspodjela ukupnog iznosa sredstava po finansijskim organizacijama vrši se postupkom javnog poziva za iskazivanje interesa za učešće u Garantnom programu, uzimajući u obzir njihovo tržišno učešće u segmentu kredita privrednim subjektima, stopu nenaplativih kredita na dan 31. decembar 2019. godine, uvjete kreditiranja u okviru Garantnog progra- ma, tj. kamatnu stopu, period odgode plaćanja, politiku obezbjeđenja kredita i druge uvjete utvrđene javnim pozivom.

 

Izvori finansiranja VI.

Sredstva neophodna za izvršavanje obaveza preuzetih po osnovu garancija, u skladu sa Garantnim programom, obezbjeđuju se:

- u budžetu Republike Srpske za odgovarajuću fiskalnu godinu, u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem Republike Srpske,

- iz zajmova, odnosno kredita međunarodnih finansijskih organizacija, u skladu sa pravilima i procedurama zajmodavca, odnosno kreditora,

- iz domaće i inozemne pomoći.

 

Upravljanje VII.

1) Garantnim programom, u ime i za račun Republike Srpske, upravlja Garantni fond Republike Srpske (u daljem tekstu: Fond).

2) U izvršavanju obaveza i preduzimanju radnji radi očuvanja prava, u ime i za račun Republike Srpske, Fond je du- žan da postupa u skladu sa ovom odlukom, zakonom kojim se uređuje njegovo poslovanje, pravilima struke i običajima.

3) Imovina Garantnog programa u potpunosti je odvojena od imovine Fonda i može se koristiti isključivo u skladu sa pravilima garantiranja utvrđenim Garantnim programom.

4) Imovina Garantnog programa nije vlasništvo Fonda, ne ulazi u njegovu imovinu, niti u likvidacionu ili stečajnu masu, ne može biti predmet prinudnog izvršenja, zaloga, hipoteke, niti se može koristiti za izmirenje potraživanja povjerilaca Fonda.

5) U vršenju poslova upravljanja Garantnim programom, Fond ima pravo samo na naknadu stvarno nastalih troškova, isključujući troškove plaća uposlenika i uobičajene administrativne troškove.

 

Ugovor o garantiranju VIII.

1) Garantni fond, u ime i za račun Republike Srpske, zaključuje sa finansijskom organizacijom ugovor o garantiranju, kojim se uređuje saradnja Fonda i finansijske organizacije u provođenju Garantnog programa i na osnovu koga Fond, u ime i za račun Republike Srpske, izdaje garanciju u korist fi- nansijske organizacije za vraćanje dijela kreditnih obaveza po osnovu kredita uključenih u portfolio.

2) Zaključenjem ugovora o garantiranju smatra se da je Republika Srpska izdala garanciju u korist finansijske organizacije.

3) Sve radnje radi očuvanja i ostvarivanja prava iz garan- cije i izvršavanja obaveza iz garancije za račun Republike Srpske preduzima Fond.

 

Odobravanje kredita iz portfolija IX.

1) Odluku o odobravanju kredita iz portfolija samostalno donosi finansijska organizacija u skladu sa vlastitim politikama i procedurom procjene kreditnog rizika privrednog subjekta i u vlastitom postupku odobravanja kredita.

2) Kredit kojeg finansijska organizacija odobri i uključi u portfolio obavezno ispunjava kriterije, odnosno uvjete prihvatljivosti za uključivanje kredita u portfolio utvrđene ovim programom i ugovorom o garantiranju, o čemu finansijska organizacija izvještava Fond putem izvještaja o uključenim kreditima.

3) Finansijska organizacija, u skladu sa vlastitom poslov- nom politikom, samostalno utvrđuje dodatne instrumente obezbjeđenja, uzimajući u obzir i zaštitu od kreditnog rizika obezbijeđenu garancijom, a dužna je da od privrednog subjekta korisnika kredita za ukupan iznos kredita pribavi, pored garancije iz Garantnog programa, mjenice korisnika kredita i njegovog većinskog vlasnika.

4) Finansijska organizacija vrši kontrolu privrednog su- bjekta u pogledu izvršavanja obaveza iz ugovora o kreditu i pravovremeno preduzima radnje naplate potraživanja po kreditu u skladu sa vlastitim procedurama i postupkom naplate.

5) Finansijska organizacija dužna je da sa privrednim subjektom ugovori pravo Fonda da izvrši neposrednu i posrednu naknadnu (ex post) kontrolu ispunjenosti kriterija, odnosno uvjeta i izvršavanja obaveza privrednog subjekta utvrđenih Garantnim programom.

6) U portfolio mogu biti uključeni samo krediti u cijelom iznosu njihove glavnice.

7) Stvarni volumen portfolija pojedinačne finansijske organizacije u svakom trenutku obavezno je jednak ili manji od ugovorenog volumena portfolija te finansijske organizacije.

8) Ako podaci iz izvještaja o uključenim kreditima potvrđuju veći stvarni od ugovorenog volumena portfolija, finan- sijska organizacija dužna je da na poziv Fonda, po vlastitom izboru, u ostavljenom roku, iz portfolija isključi kredite do ugovorenog najvišeg iznosa volumena portfolija.

9) Najviši volumen portfolija, način i rokovi izvještavanja finansijske organizacije o odobrenim i uključenim kreditima, stvarnom volumenu portfolija, stanju i otplati kredita, regresnoj i prinudnoj naplati i drugim pitanjima od značaja za provođenje Garantnog programa uređuju se i ugovorom o garantiranju.

Kriteriji prihvatljivosti uključenja kredita u portfolio
X.

1) Finansijska organizacija može uključiti u obezbijeđeni portfolio samo kredite koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- korisnik kredita: privredni subjekat sa sjedištem u Republici Srpskoj koji nije bio u finansijskim poteškoćama na dan 31. decembar 2019. godine, ali trenutno ima poteškoće u poslovanju, koje su nastale kao posljedica pandemije zarazne bolesti COVID 19;

- namjena kredita: novi kredit za finansiranje osnovne djelatnosti, i to za likvidnost i obrtna sredstva, za investicio- ne troškove;

- kredit ne može biti namijenjen finansiranju povezanih lica ili lica sa sjedištem u inozemstvu;

- maksimalan iznos kredita je:

a) mikropreduzeća: 30.000 KM,

b) mala preduzeća: 100.000 KM,

v) srednja preduzeća: 250.000 KM;

- rok otplate kredita: najduže četiri godine, uključujući i poček (period odgode plaćanja);

- poček (period odgode plaćanja): od tri do 12 mjeseci;

- način otplate kredita: mjesečni anuiteti prema ugovorenom otplatnom planu;

- kamatna stopa na kredit: finansijska organizacija utvrđuje u skladu sa vlastitom kreditnom politikom, a najviše do kamatne stope utvrđene u provedenom postupku javnog poziva za iskazivanje interesa za učešće u Garantnom programu;

- instrumenti obezbjeđenja kredita, pored garancije izdate u okviru Garantnog programa: samostalno utvrđuje finansijska organizacija, uzimajući u obzir i zaštitu od kreditnog rizika obezbijeđenu garancijom, a najmanje mjenice korisnika kredita i njegovog većinskog vlasnika;

- datum zaključenja ugovora o kreditu: za vrijeme trajanja Garantnog programa, a nakon zaključenja ugovora o garantiranju, uz uvjet da je kredit pušten u tečaj, tj. sredstva odobrena korisniku kredita najkasnije do 31. januara 2021. godine;

- ugovorna obaveza korisnika kredita: privredni subjekat se obavezuje da neće isplatiti učešće u dobiti, nagradu (bonus) za poslovne rezultate članovima organa uprave ili izvršiti povrat pozajmice matičnog ili povezanog privrednog društva ili vlasnika u roku do godine dana od dana zaključenja ugovora o kreditu;

- ukupna koncentracija (izlaganje) prema jednom ili grupi povezanih privrednih subjekata ne može biti veća od 3% najvišeg volumena portfolija ugovorenog sa finansijskom organizacijom.

2) Korisnici kredita obezbijeđenog garancijom iz Ga- rantnog programa ne mogu biti:

- privredni subjekti koji su na dan 31. decembar 2019. godine poslovali sa gubitkom i privredni subjekti koji su u statusu neizmirenja obaveza prema propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske na dan 16. mart 2020. godine,

- privredni subjekti koji imaju dospjele a neizmirene obaveze po osnovu poreza u Republici Srpskoj, u skladu sa poreznim propisima,

- privredni subjekti koji Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka nisu dostavili finansijske izvještaje za 2019. godinu, a bili su dužni da to urade u skladu sa propisima,

- javna preduzeća, u skladu sa zakonom o javnim preduzećima,

- finansijske organizacije bankarskog sistema Republike Srpske i drugi subjekti koji obavljaju finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja u skladu sa propisima o klasifikaciji djelatnosti u Republici Srpskoj,

- privredni subjekti koji se bave priređivanjem igara na sreću, proizvodnjom i prometom oružja, te primarno proizvodnjom, izvozom i prodajom cigareta i jakih alkoholnih pića,

- privredni subjekti nad kojima se provodi postupak restrukturiranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj ili koji su u postupku likvidacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje likvidacioni postupak i

- privredni subjekti koji su već korisnici kredita obezbijeđenog garancijom iz Garantnog programa u skladu sa ovom odlukom.

3) Korisnik kredita dužan je, uz zahtjev za kredit, finansijskoj organizaciji podnijeti posljednje finansijske izvještaje i:

- opis poslovnog položaja i finansijskih potreba kao posljedice bolesti COVID 19,

- utvrđeni iznos, ročnost i namjenu kredita,

- izjavu da je kredit namijenjen finansiranju u skladu sa Garantnim programom,

- u slučaju da ima kredit kod druge finansijske organiza- cije koja mu je, u skladu sa aktima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, odnosno Agencije za bankarstvo Federa- cije Bosne i Hercegovine o privremenim mjerama za ublažavanje posljedica pandemije COVID 19, odobrila privremeni moratorij, izjavu o postojanju takvog kredita.

 

Isključivanje kredita iz portfolija XI.

1) Fond ima pravo da, u skladu sa vlastitim procjenama, izvrši naknadnu kontrolu postupanja finansijske organizacije u skladu sa obavezama iz ugovora o garantiranju u pogledu poštovanja kriterija za uključivanje kredita u portfolio, aktiviranih garancija provođenja postupka regresne naplate i izvršavanja drugih obaveza iz ugovora o garantiranju, i to najkasnije tri godine od dana isplate po garanciji.

2) Finansijska organizacija koja u skladu sa ugovorom o garantiranju odobri kredit dužna je da Fondu, na njegov zahtjev, dostavi dokumentaciju koja je neophodna za nadzor nad ispunjavanjem uvjeta za garantiranje u skladu sa Garantnim programom.

3) Ako Fond u postupku kontrole utvrdi da je banka u kreditni portfolio uključila kredit koji nije ispunjavao kriterije, odnosno uvjete za uključivanje, Fond može isključi- ti takav kredit iz portfolija, a finansijska organizacija plaća ugovoreni penal.

4) Ako Fond u postupku kontrole utvrdi da je privredni subjekt prekršio obaveze iz ugovora o kreditu uključenog u portfolio u pogledu uvjeta iz tačke X. podtačka 1. alineja jedanaesta i podtačka 2. alineja osma ove odluke, plaća premiju na cjelokupan iznos garancije u skladu sa ugovorom o garantiranju i ugovorom o kreditu.

 

Aktiviranje garancije XII.

1) U slučaju da privredni subjekat ne izmiri obaveze iz ugovora o kreditu o dospjelosti, finansijska organizacija podnosi Fondu pismeni zahtjev za plaćanje po osnovu garancije istekom 60 dana od dana padanja u docnju.

2) Uz zahtjev za plaćanje po osnovu garancije, finansijska organizacija prilaže dokumente kojima se dokazuje ispunjenost uvjeta za plaćanje iz ugovora o izdavanju ga- rancije.

3) Zahtjev za plaćanje po osnovu garancije opravdan je samo u slučaju da finansijska organizacija i Republika Srpska trpe srazmjerne gubitke pod istim uvjetima.

4) O zahtjevu za plaćanje podnesenom Fondu finansijska organizacija je dužna da obavijesti korisnika kredita u roku od pet radnih dana od dana podnošenja.

5) Fond vodi evidenciju kredita uključenih u portfolio u skladu sa Garantnim programom, evidenciju zahtjeva za plaćanje po osnovu garancije podnesenih od finansijske orga- nizacije i prati poštovanje ugovorenog volumena portfolija i stope maksimalne garancije utvrđenih Garantnim progra- mom i ugovorom o garantiranju.

6) Fond je dužan poziv za plaćanje po garanciji, zaprimljen od finansijske organizacije, ispitati u razumnom roku i odmah o tome obavijestiti Ministarstvo finansija.

7) Fond dostavlja Ministarstvu finansija poziv za plaćanje po garanciji, koji sadrži sljedeće podatke:

- naziv banke,

- naziv privrednog subjekta - korisnika kredita,

- iznos garancije koji treba platiti,

- izjavu Fonda da je traženi iznos za plaćanje u skladu sa ugovorom o kreditu i ugovorom o garantiranju,

- datum roka plaćanja,

- transakcijski račun banke, - poziv na broj.

8) Ministarstvo finansija dužno je osigurati u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja poziva za plaćanje od Fonda sredstva za plaćanje po garanciji.

9) Fond, u ime i za račun Republike Srpske, vrši sve poslove u vezi sa plaćanjem po garanciji i u slučaju da su ispunjeni uvjeti iz ugovora o izdavanju garancije, izvršava plaćanje po garanciji u roku od 30 dana od dana zaprimanja poziva.

 

Regresna naplata XIII.

1) Postupak prinudne i regresne naplate finansijska organizacija vodi samostalno za vlastito i potraživanje od Fonda, u skladu sa ugovorom o garantiranju i vlastitim procedurama i politikama prinudne naplate.

2) Finansijska organizacija je dužna da postupak prinudne i regresne naplate vodi sa pažnjom dobrog struč- njaka.

3) Fond prati i nadgleda postupak prinudne i regresne naplate potraživanja po osnovu isplaćenih garancija i sa finansijskom organizacijom učestvuje u donošenju bitnih odluka u postupku.

4) U slučaju regresne naplate, primici iz svih instrumenata obezbjeđenja ugovorenih ugovorom o kreditu dijele se između finansijske organizacije i Fonda pro rata u visini ugo- vorenog obezbjeđenja garantiranjem.

5) Ako je nad privrednim subjektom korisnikom kredita otvoren postupak likvidacije, odnosno stečaja, banka je dužna da obavijesti Fond o prijavljenim potraživanjima iz likvidacione, odnosno stečajne mase ili da obavijest o otvo- renom postupku dostavi najkasnije 14 dana prije isteka roka za prijavljivanje potraživanja.

 

Izvještavanje finansijske organizacije XIV.

1) Finansijska organizacija izvještava Fond o kreditima uključenim u portfolio, u skladu sa Garantnim programom, do 10. u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

2) Finansijska organizacija dostavlja izvještaj Fondu o stanju neotplaćene glavnice kredita iz portfolija do 10. u tekućem kvartalu za prethodni kvartal.

3) Finansijska organizacija dostavlja kvartalni izvještaj Fonda o stanju prinudne naplate potraživanja od privrednog subjekta i regresne naplate potraživanja Fonda do 10. u tekućem za prethodno polugodište.

4) Fond redovno kontrolira i potvrđuje izvještaje finansijske organizacije, s ciljem provjere usklađenosti sa Garantnim programom.

5) Izvještavanje finansijske organizacije o provođenju Garantnog programa prema Agenciji za bankarstvo Republike Srpske uređuje se aktima Agencije za bankarstvo Republike Srpske i ugovorom o garantiranju.

6) Standardizirana forma, sadržaj i način izvještavanja o uključivanju kredita u portfolio, isključivanju iz portfolija, stanju kredita iz kreditnog portfolija, prinudnoj i regresnoj naplati po isplaćenim garancijama uređuju se ugovorom o garantiranju.

 

Koordinacija programa XV.

1) Garantni program ima Savjetodavni odbor, koji imenuje Vlada.

2) Savjetodavni odbor ima šest članova, koje čine:

- predstavnik Ministarstva privrede i preduzetništva,

- predstavnik Ministarstva finansija,

- predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

- jedan predstavnik na prijedlog Privredne komore Republike Srpske,

- jedan predstavnik na prijedlog Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i

- jedan predstavnik na prijedlog Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske.

3) Savjetodavni odbor:

- utvrđuje prijedlog pravila provođenja Garantnog programa, koji podnosi Vladi na usvajanje,

- redovno prati razvoj, zauzima stavove i daje preporuke o strateškim pitanjima u vezi sa provođenjem Garantnog programa,

- razmatra izvještaje Fonda o upravljanju Garantnim programom i finansijske izvještaje, sa izvještajem privrednog društva za reviziju, daje mišljenje na izvještaje Fonda i podnosi ih Vladi na usvajanje,

- podnosi Vladi izvještaj o svom radu,

- obavlja i druge poslove u skladu sa ovom odlukom i pravilima provođenja Garantnog programa.

4) Članovi Savjetodavnog odbora za svoj rad ne primaju naknadu.

5) Pravilima provođenja Garantnog programa uređuju se uvjeti povezani sa organiziranjem i provođenjem Garantnog programa.

 

Izvještavanje o provođenju Garantnog programa XVI.

1) Sačinjavanje knjigovodstvenih isprava, vođenje poslovnih knjiga i sačinjavanje finansijskih i drugih izvještaja o provođenju Garantnog programa vrši Fond.

2) Provođenje Garantnog programa podliježe vanjskoj reviziji privrednog društva za reviziju.

3) Fond je dužan da, u skladu sa pravilima poslovanja Garantnog programa, a najmanje kvartalno, sačinjava izvještaje o broju kredita uključenih u portfolio prema granskoj pripadnosti i veličini privrednog subjekta, o stanju neotpla- ćene glavnice kredita, očekivanim kreditnim gubicima i dru- gim pitanjima od značaja za projekciju budžetskih rashoda.

4) Godišnji izvještaj o provođenju, zajedno sa izvještajem vanjskog revizora, podnosi se Narodnoj skupštini Republike Srpske u okviru Godišnjeg izvještaja Fonda.

5) Izvještaj o provođenju Garantnog programa, zajedno sa izvještajem vanjskog revizora, objavljuje se na internet stranicama Fonda i Vlade.

6) Fond je obavezan da Agenciji za bankarstvo Republi- ke Srpske, na njen zahtjev i za potrebe nadzora nad finansijskim organizacijama, dostavlja odgovarajuće izvještaje o provođenju Garantnog programa.

7) Sadržaj i rokovi izvještavanja o provođenju Garant- nog programa uređuju se pravilima provođenja Garantnog programa.

 

Nadzor nad primjenom odluke XVII.

Nadzor nad provođenjem ove odluke vrši Ministarstvo finansija.

 

Stupanje na snagu XVIII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 04/1-012-2-1737/20

2. jula 2020. godine Banjaluka

 

Predsjednik Vlade, 

Radovan Višković, s.r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.