Odluka o izboru banaka putem kojih će biti obezbijeđene kreditne linije za subjekte male privrede

Legislativa

Odluka o izboru banaka putem kojih će biti obezbijeđene kreditne linije za subjekte male privrede

16.09.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 37/21 (16.9.2021.)

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 11. stav (3) Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15) i člana 3. stav (9) Pravilnika o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/21), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Godišnjeg plana provođenja Programa razvoja male privrede za 2021. godinu ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/21) i Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava "Poticaj razvoju male privrede" za 2021. godinu, broj 07-05-15-26230/21 od 28.06.2021. godine, Vlada Kantona Sarajevo, na 40. sjednici održanoj 09.09.2021. godine, donijela je

 

ODLUKU

O IZBORU BANAKA PUTEM KOJIH ĆE BITI OBEZBIJEĐENE KREDITNE LINIJE ZA SUBJEKTE MALE PRIVREDE SA SJEDIŠTEM U KANTONU SARAJEVO ZA PLASMAN KREDITNIH SREDSTAVA UZ 100% SUBVENCIJU TROŠKOVA KAMATE OD STRANE MINISTARSTVA PRIVREDE KANTONA SARAJEVO ZA 2021. GODINU


 

I

 

Donosi se odluka o izboru banaka: UniCredit Bank d.d., Sberbank BH d.d. Sarajevo i Bosna Bank International d.d. Sarajevo, putem kojih će biti obezbijeđene kreditne linije za subjekte male privrede sa sjedištem u Kantonu Sarajevo za plasman kreditnih sredstava uz 100% subvenciju troškova kamate od strane Ministarstva privrede Kantona Sarajevo za 2021. godinu.
 

II

 

Utvrđuju se sredstva u iznosu od 5.000.000,00 KM (slovima: petmiliona KM) za subvencioniranje troškova kamatne stope prema korisnicima kredita putem kreditnih linija iz tačke I ove odluke.
 

III

 

Utvrđuju se sljedeći elementi kreditnih linija svake pojedinačne banke iz tačke I ove odluke:

a) UniCredit Bank d.d.:

- ukupna vrijednost kreditne linije iznosi 61.250.000,00 KM,

- ukupna vrijednost subvencije Ministarstva privrede KS iznosi 2.500.000,00 KM,

- visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iznosi 2,30%,

- visina troškova obrade kredita je 0,20% od visine kreditnog zahtjeva i

- grace period iznosi 12 mjeseci.

b) Sberbank BH d.d. Sarajevo:

- ukupna vrijednost kreditne linije iznosi 28.500.000,00 KM,

- ukupna vrijednost subvencije Ministarstva privrede KS iznosi 1.500.000,00 KM,

- visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iznosi 2,39%,

- visina troškova obrade kredita je 0,35% od visine kreditnog zahtjeva i

- grace period iznosi 12 mjeseci.

c) Bosna Bank International d.d. Sarajevo:

- ukupna vrijednost kreditne linije iznosi 18.100.000,00 KM,

- ukupna vrijednost subvencije Ministarstva privrede KS iznosi 1.000.000,00 KM,

- visina subvencionirane kamatne stope na kreditna sredstva iznosi 2,80%,

- visina troškova obrade kredita je 0,11% od visine kreditnog zahtjeva i

- grace period iznosi sedam mjeseci.
 

IV

 

Sredstva iz tačke II ove odluke terete Budžet Kantona Sarajevo za 2021. godinu, poziciju Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, ekonomski kod 614300, subanalitika IAN 055.
 

V

 

Prava i obaveze u realizaciji sredstava iz tačke III ove odluke regulisat će se ugovorima o poslovnoj saradnji, koje ugovore će Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo pojedinačno zaključiti sa svakom bankom iz tačke III ove odluke.
 

VI

 

Ovlašćuje se ministar Ministarstva privrede Kantona Sarajevo da potpiše ugovore iz tačke V ove odluke.
 

VII

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-33414-14/21
09. septembra 2021. godine
Sarajevo


Po ovlaštenju premijera
Ministar
Davor Čičić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

banke

kreditne linije

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.