Odluka o izmjenama Odluke o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva

Legislativa

Odluka o izmjenama Odluke o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva

13.04.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH

 

Službeni glasnik BiH, broj 22/21 (13.4.2021.)

 

Na osnovu člana 2. stav (4) tačka b) alineja (I), člana 7. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 1/97, 29/02, 13/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine na petoj sjednici od 29.03.2021. godine, donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KUPOVINI I PRODAJI EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA ZA DEVIZNA SREDSTVA KOMERCIJALNIM BANKAMA


 

Član 1.
 

U Odluci o kupovini i prodaji efektivnog stranog novca za devizna sredstva komercijalnim bankama (''Službeni glasnik BiH'', broj 64/18 ), u članu 2. iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

''(4) Radni dan u smislu ove odluke je dan na koji rade Centralna banka i TARGET sistem. Neradni dan za Centralnu banku su subota, nedjelja, 1. i 2. januar i 1. i 2. maj i drugi dani koje u skladu sa propisima iz opravdanih razloga odredi guverner Centralne banke. Neradni dani za TARGET su definisani propisima Eurosistema.''.
 

Član 2.
 

U članu 4. stav (6) mijenja se i glasi: ''(6) Centralna banka u zavisnosti od trenutne raspoloživosti deviznih rezervi, planu investiranja i ranije preuzetim obavezama može odobriti zahtjev iz stava (5) ovog člana.''.
 

Član 3.
 

Član 6. mijenja se i glasi:

 

''Član 6.

(Naknada)

Centralna banka vrši obračun i naplatu naknade u skladu s propisom o tarifi naknada Centralne banke.''.
 

Član 4.
 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ''Službenom glasniku BiH'', a primjenjuje se od 01.05.2021. godine.
 

Član 5.
 

Ova odluka se objavljuje i u ''Službenim novinama Federacije BiH'', ''Službenom glasniku Republike Srpske'' i ''Službenom glasniku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine''.
 

 

Broj UV-122-01-1-892-8/21
29. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Upravnog vijeća
Centralne banke
Bosne i Hercegovine
Guverner
Dr. Senad Softić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

devizna sredstva

strani novac

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.