Odluka o izmjenama Odluke o kupovini i prodaji konvertibilnih maraka komercijalnim bankama

Legislativa

Odluka o izmjenama Odluke o kupovini i prodaji konvertibilnih maraka komercijalnim bankama

16.04.2021. 11:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 34, 16.4.2021.

 

Na osnovu člana 7. stav (1) tačka b), člana 33. i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na Petoj sjednici,od29.3.2021.godine, donosi

 

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KUPOVINI I PRODAJI KONVERTIBILNIH MARAKA KOMERCIJALNIM BANKAMA

 

Član 1.
U Odluci o kupovini i prodaji konvertibilnih maraka komercijalnim bankama (“Službeni glasnik BiH”, broj 64/18) u članu 2. iza stava (3) dodaje se stav (4), koji glasi:
“(4) Radni dan u smislu ove odluke je dan na koji rade Centralna banka i TARGET sistem. Neradni dani za Centralnu banku su subota, nedjelja, 1. i 2. januar i 1. i 2. maj i drugi dani koje, u skladu sa propisima, iz opravdanih razloga odredi guverner Centralne banke. Neradni dani za TARGET definisani su propisima Eurosistema.”.

Član 2.
U članu 4. stav (5) iza riječi: “odnosno s datumom valute” dodaju se riječi: “isti radni dan (T+0) ili”.
Stav (6) mijenja se i glasi: “(6) Centralna banka u zavisnosti od trenutne raspoloživosti deviznih rezervi, planu investiranja i ranije preuzetim obavezama može odobriti zahtjev iz stava (5) ovog člana.”.
Stav (7) mijenja se i glasi: “(7) Banka je dužna zahtjev iz stava (5) ovog člana dostaviti Centralnoj banci najkasnije do 11.00 časova za zahtjev sa valutom isti radni dan (T+0), odnosno do 13.00 časova za zahtjev sa valutom jedan radni dan (T+1).”.
Iza stava (7) dodaje se stav (8), koji glasi: “(8) Ukoliko zahtjev sa valutom (T+0) bude dostavljen poslije 11.00 časova odnosno zahtjev sa valutom (T+1) poslije 13.00 časova, biće odbijen.”.
Dosadašnji st. (8), (9), (10) i (11) postaju st. (9), (10), (11) i (12). Član 3.
U članu 5. stav (6) mijenja se i glasi:
“(6) Centralna banka realizuje zaključnicu o prodaji KM na datum s kojim je potvrđena uplata banke na devizni račun, odnosno na dan preuzimanja efektivnog stranog novca. Ukoliko uplata iz nepredviđenih razloga ne bude realizovana do 16.30 časova, realizacija zaključnice biće naredni radni dan ukoliko sredstva budu evidentirana na izvodu računa Centralne banke kod ino banke ili odobrena na DB-CI ili DB-DI najkasnije do 13.00 časova narednog radnog dana, o čemu će banka biti blagovremeno obaviještena.”.
Iza stava (6) dodaje se stav (7), koji glasi: “(7) Ukoliko uplata ne bude realizovana u skladu sa stavom (6) ovog člana smatraće se da je banka odustala od ugovorene zaključnice prodaje KM, o čemu će banka biti obaviještena pisanim putem. Ukoliko je potrebno da Centralna banka izvrši povrat deviznih sredstava banci, isti će, u skladu s instrukcijom banke, u razumnom roku biti izvršen na račun banke.”.
 Dosadašnji stav (7) postaje stav (8). Član 6. mijenja se i glasi:

Član 4.
“Član 6. (Naknada)
Centralna banka vrši obračun i naplatu naknade u skladu s propisom o tarifi naknada Centralne banke.”.

Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjuje se od 1.5.2021. godine.

Član 6.
Ova odluka objaviće se i u “Službenim novinama Federacije BiH”, u “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine”.

 

Broj: UV-122-01-1-892-9/21

29. marta 2021. godine

Sarajevo


Predsjedavajući Upravnog odbora Centralne banke BiH, guverner,
Dr Senad Softić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.