Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade od banaka

Legislativa

Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju naknade od banaka

10.08.2021. 06:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 73, 10.08.2021.

 

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tač- ka b, člana 33. stav 1, člana 35. stav 1. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17) i člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 32. sjednici, održanoj 15.6.2021.godine, donosi

 

ODLUKU

O JEDINSTVENOJ TARIFI PO KOJOJ SE NAPLAĆUJU NAKNADE OD BANAKA ZA OBAVLjANjE POSLOVA AGENCIJE ZA BANKARSTVO REPUBLIKE SRPSKE

 

Član 1.

Ovom odlukom se utvrđuju tarifa i način plaćanja naknada za nadzor rada banaka, za izdavanje dozvola za osnivanje i rad banaka i ostalih dozvola, saglasnosti i odobrenja, kao i druge poslove koje u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18 i 54/19) i drugim propisima vrši Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.

Nadzorni odbor banke i uprava banke, odnosno drugo pravno ili fizičko lice po čijem zahtjevu Agencija vrši poslove iz člana 1. ove odluke odgovorni su za uredno plaćanje naknada za poslove koje izvrši Agencija.

Član 3.

(1) Naknada iz člana 1. ove odluke naplaćuje se po pojedinim vrstama poslova prema sljedećoj tarifi:

1) naknada za nadzor rada banaka sastoji se od sljedećih elemenata:

1. linearne godišnje naknade koja je jednaka za sve ban- ke u Republici Srpskoj i iznosi 20.000 KM i uplaćuje se u jednakim tromjesečnim ratama najkasnije do zadnjeg dana tekućeg tromjesečja za prethodno tromjesečje,

2. tromjesečnog varijabilnog dijela koji se utvrđuje u visini od 0,15 promila (jedan od hiljadu) iznosa ukup- ne aktive bilansa stanja banke sa sjedištem u Republici Srpskoj koja je predmet nadzora na zadnji dan prethodnog tromjesečja za tekuće tromjesečje, koji se uplaćuje najka- snije do zadnjeg dana tekućeg tromjesečja;

2) naknade za obradu zahtjeva za izdavanje dozvola, sa- glasnosti, odobrenja, za izdavanje potvrda i drugih akata Agencije iznose:

1. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje dozvole za rad banke iznosi 30.000 KM,

2. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusnu promjenu banke iznosi 20.000 KM,

3. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje saglasnosti za dobrovoljnu likvidaciju banke iznosi 15.000 KM,

4. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća u banci i za svako dalje direktno ili indirektno povećanje učešća u kapitalu ili glasačkim pravima kojim se stiče ili prelazi 20%, 30% i 50% učešća u kapitalu ili glasačkim pravima u banci iznosi 10.000 KM,

5. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za emisiju akcija, konverziju prioritetnih u obične akcije i mišljenja o emisiji ostalih vrsta hartija od vrijed- nosti iznosi 0,10% od vrijednosti emisije, ali ne više od 10.000 KM,

6. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje saglasnosti stranoj banci za osnivanje predstavništva u Republici Srpskoj iznosi 5.000 KM,

7. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje prethodne sa- glasnosti na statut banke iznosi 5.000 KM, a za izmjene ili dopune statuta iznosi 1.000 KM,

8. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje saglasnosti za imenovanje svakog pojedinačnog člana nadzornog odbora, uprave i prokuriste banke iznosi 1.000 KM,

9. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za osnivanje organizacionih dijelova banke sa sjedištem u Republici Srpskoj u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu Bosne i Herce- govine i izvan Bosne i Hercegovine, te za izdavanje odo- brenja za rad organizacionog dijela banke sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj:

- za filijale iznosi 2.000 KM,

- za ostale organizacione dijelove i predstavništva iznosi 1.000 KM,

10. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje mišljenja na elaborat o osnivanju organizacionih dijelova banke sa sjedištem u Republici Srpskoj u Republici Srpskoj, Fe- deraciji Bosne i Hercegovine, Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine i izvan Bosne i Hercegovine,

- za filijale iznosi 1.000 KM,

- za ostale organizacione dijelove i predstavništva iznosi 500 KM,

11. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje prethodne saglasnosti za kupoprodaju materijalno značajnog plasma- na iznosi 5.000 KM, a za izdavanje prethodne saglasnosti za kupoprodaju plasmana iznosi 1.000 KM,

12. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje prethodne saglasnosti za uključivanje instrumenata kapitala u stav- ke redovnog osnovnog, dodatnog osnovnog kapitala, dopun-

skog kapitala i za otplatu instrumenata kapitala ili su- bordinisanog duga prije dospijeća iznosi 2.000 KM,

13. naknada za obradu zahtjeva za izdavanje ostalih odo- brenja i saglasnosti iznosi 1.000 KM,

14. naknada za izdavanje mišljenja, potvrda i ovjera i drugih sličnih poslova koja se može utvrditi u svakom pojedinačnom slučaju u iznosu od 50 KM.

(2) Obaveza plaćanja naknada za obradu zahtjeva za izda- vanje dozvola, saglasnosti, odobrenja, mišljenja, izdavanje potvrda i uvjerenja nastaje danom predaje zahtjeva, a plaća se u roku od osam (8) dana po prijemu akta o plaćanju nak- nade.

(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, Agencija može na zahtjev savjetnika ili privremenog upravnika u postup- ku preduzimanja mjera rane intervencije, te na zahtjev posebnog upravnika ili likvidacionog upravnika ban- ke, banku u kojoj su preduzete mjere rane intervencije, pokrenut postupak restrukturiranja ili postupak likvi- dacije radi značajnog pogoršanja finansijske situacije osloboditi obaveze plaćanja naknada iz stava 1. tačka 1. ovog člana.

(4) Odluku iz stava 3. ovog člana na prijedlog direkto- ra donosi Upravni odbor Agencije.

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o jedinstvenoj tarifi po kojoj se naplaćuju nakna- de od banaka za obavljanje poslova Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/18).

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlji- vanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: UO-237/21

15. juna 2021. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora,

Bratoljub Radulović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

tarife

banke

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.