al
Odluka o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

Legislativa

Odluka o Jedinstvenom registru računa poslovnih subjekata u BiH

20.09.2018. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Centralna banka Bosne i Hercegovine

 

Na osnovu člana 2. stav (3) tačka c), člana 7. stav (1) tačka b) i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na devetoj sjednici od 29.8.2018. godine d o n o s i

 

ODLUKU

O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA POSLOVNIH

SUBJEKATA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

Član 1.

(Predmet)

(1) Ovom odlukom Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka), s ciljem unapređenja  platnih sistema, uspostavlja Jedinstven registar računa poslovnih subjekata koji platni promet u Bosni i Hercegovini obavljaju preko računa otvorenih u banci i računa u Centralnoj banci (u daljem tekstu: JRR).

(2) Ovom odlukom uređuju se vođenje i sadržaj JRR, određuju korisnici podataka iz JRR, način dostavljanja podataka i pristup podacima u JRR.

 

Član 2.

(Poslovni subjekt sa JIB/ID brojem)

Poslovni subjekti koji platni promet u Bosni i Hercegovini obavljaju preko računa otvorenih u banci i Centralnoj banci u smislu ove odluke jesu: institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave, drugi oblici organizovanja čije je osnivanje registrovano kod nadležnog organa ili osnovano zakonom, pravna lica ili dijelovi pravnih lica, privredna društva, javna preduzeća, banke i druge fi nansijske organizacije, udruženja, fi zička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost i drugi poslovni subjekti kojima je dodijeljen jedinstveni identifi kacioni broj.

 

Član 3.

(Račun)

(1) Račun otvoren kod banke je račun otvoren u skladu s entitetskim propisima o unutrašnjem platnom prometu preko kojeg poslovni subjekt obavlja platni promet u Bosni i Hercegovini.

(2) Račun otvoren kod Centralne banke je račun otvoren u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

 

Član 4.

(Uspostavljanje i način vođenja JRR)

(1) JRR uspostavlja i vodi Centralna banka.

(2) JRR Centralna banka vodi kao elektronsku zbirku podataka o računima poslovnih subjekata iz člana 2. ove odluke.

 

Član 5.

(Dostavljanje podataka u JRR)

(1) Banka i Centralna banka, za svaki račun poslovnog subjekta koji vode, dostavljaju u JRR sljedeće podatke:

1. Broj računa

Upisuje se broj računa poslovnog subjekta u IBAN ili BBAN formatu. Ukoliko račun nije u ovom formatu, upisuje se u obliku u kom se vodi u banci. Broj računa upisuje se bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, tačke i sl.

2. Vrsta računa

Upisuje se propisana oznaka za vrstu računa u skladu za entitetskim zakonima o unutrašnjem platnom prometu, i to:

G - glavni račun

R - račun za redovno poslovanje

O - račun organizacionog dijela

P - račun za posebne namjene

J - račun za prikupljanje javnih prihoda

D - devizni račun

K - račun za depozit koji predstavlja kolateral

S - račun poslovnog subjekta koji je u stečaju

F - račun poslovnog subjekta koji je u postupku fi nansijske konsolidacije

X - nepoznata vrsta računa.

3. Kanton

Upisuje se brojčana oznaka kantona u kom se nalazi sjedište poslovnog subjekta, i to:

001 - UNSKO-SANSKI KANTON

002 - POSAVSKI KANTON

003 - TUZLANSKI KANTON

004 - ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

005 - BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

006 - SREDNJOBOSANSKI KANTON

007 - HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON

008 - ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON

009 - KANTON SARAJEVO

010 - KANTON 10.

Za Republiku Srpsku i Brčko distrikt upisuje se oznaka 999.

4. Općina

Upisuje se šifra općine koju je propisao nadležni organ.

5. Naziv poslovnog subjekta

Upisuje se naziv poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog odgovarajućeg dokumenta.

6. Poštanski broj sjedišta poslovnog subjekta Upisuje se poštanski broj sjedišta poslovnog subjekta koji je otvorio račun.

7. Adresa sjedišta poslovnog subjekta, ulica i broj Upisuje se ulica i broj sjedišta poslovnog subjekta koji je otvorio račun.

8. Naziv grada sjedišta poslovnog subjekta Upisuje se naziv grada sjedište poslovnog subjekta koji je otvorio račun.

9. Jedinstveni identifi kacioni broj poslovnog subjekta

Upisuje se jedinstveni identifi kacioni broj poslovnog subjekta

- vlasnika računa.

10. Šifra glavne djelatnosti poslovnog subjekta - stari format

Upisuje se brojčana oznaka djelatnosti prema klasifikaciji djelatnosti u starom formatu ukoliko banka ne raspolaže informacijama o šifri glavne djelatnosti u novom formatu.

11. Šifra glavne djelatnosti poslovnog subjekta - novi format

Upisuje se brojčana oznaka djelatnosti prema klasifi kaciji djelatnosti iz odgovarajućeg dokumenta u novom formatu.

12. Oblik organizovanja poslovnog subjekta Upisuje se brojčana oznaka iz obavještenja o razvrstavanju prema klasifi kaciji djelatnosti izdatom od zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH; RS i BDBiH).

13. Oblik svojine poslovnog subjekta

Upisuje se oblik vlasništva poslovnog subjekta iz obavještenja o razvrstavanju prema klasifi kaciji djelatnosti izdatom od zavoda/agencije za statistiku FBiH i RS.

14. Status računa

Upisuje se oznaka statusa računa, i to:

U - ugašen

B - blokiran

A - aktivan

G – greška.

15. Datum i vrijeme zadnje promjene statusa računa

Upisuje se datum i vrijeme zadnje promjene statusa računa.

Upisuje se samo ako je došlo do promjene statusa računa.

16. Tip računa

Upisuje se oznaka tipa računa, i to:

P - račun pravnog lica

S - račun fi zičkog lica koje samostalno obavlja privrednu djelatnost

X - ostali.

17. Poreski broj poslovnog subjekta

Upisuje se poreski broj vlasnika računa ukoliko postoji podatak.

18. Matični broj poslovnog subjekta

Upisuje se matični broj poslovnog subjekta ukoliko postoji podatak.

19. Teritorijalno-politička zajednica

Upisuje se brojčana oznaka teritorijalno-političke zajednice zavisno od nivoa organizovanja, i to:

0 - država Bosna i Hercegovina

1 - Federacija Bosne i Hercegovine

2 - Republika Srpska

3 - Brčko distrikt

4 – nerezident.

20. ID banke

Upisuje se trocifreni broj koji označava broj banke koji utvrđuje Centralna banka.

21. Tip promjene

Upisuje se oznaka tipa promjene, i to:

N - otvaranje računa ili prvi unos podataka o računu

C - zatvaranje računa

U - promjena statusa ili ostalih podataka o računu.

22. Datum i vrijeme otvaranja računa

Upisuju se datum i vrijeme otvaranja računa.

23. Datum i vrijeme zatvaranja računa

Upisuju se datum i vrijeme zatvaranja računa.

24. Datum i vrijeme kada je račun postao glavni račun

Upisuju se datum i vrijeme kada je račun postao glavni račun.

25. Datum i vrijeme otkazivanja glavnog računa

Upisuju se datum i vrijeme otkazivanja glavnog računa.

26. Preneseno s računa - broj računa

Upisuje se broj starog računa, ako je bio obavljen prenos s tog računa.

27. Preneseno na račun - broj računa

Upisuje se broj novog računa, ako je obavljen prenos na taj račun.

(2) Centralna banka u JRR dostavlja samo obavezne podatke iz stava (1) ovog člana.

(3) Banke i Centralna banka podatke iz stava (1) ovog člana dostavljaju odmah nakon nastanka promjene na računu, a naročito podatke o otvaranju i zatvaranju računa, blokadi i deblokadi računa i promjeni glavnog računa.

 

Član 6.

(Način i rokovi dostavljanja podataka u JRR)

(1) Banke dostavljaju podatke u JRR elektronski, svakim radnim danom u periodu od 08.00 do 16.00 sati.

(2) Pod radnim danom iz stava (1) ovog člana smatra se radni dan utvrđen propisom Centralne banke o operativnim pravilima za žirokliring.

 

Član 7.

(Odgovornost banke i Centralne banke)

(1) Banka odgovora za tačnost i blagovremenost dostavljenih podataka, a Centralna banka odgovara za istovjetnost dostavljenih podataka s podacima u JRR.

(2) Centralna banka podatke iz člana 5. ažurira odmah po prijemu i ažurirani podaci dostupni su korisnicima podataka.

(3) U slučaju prestanka važenja dozvole za rad banka je dužna poslati neophodne podatke iz člana 5. tačka 21. ove odluke za sve račune koje je dostavila u JRR.

(4) Ukoliko banka ne postupi u skladu sa stavom (3) ovog člana, Centralna banka u roku od 60 dana od datuma prijema akta nadležnog organa o prestanku rada banke ili od njega ovlaštenog lica u JRR izvršava odgovarajuće promjene iz člana 5. tačka 21. ove odluke.

 

Član 8.

(Pristup podacima)

Podacima iz JRR može se pristupiti:

a) direktnim uvidom putem interneta i

b) u formi pojedinačnih izvještaja.

 

Član 9.

(Direktan uvid putem interneta)

(1) Direktan uvid u podatke iz JRR putem interneta imaju: Centralna banka, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: agencije za bankarstvo), institucije, organi uprave, jedinice lokalne samouprave i banke.

(2) Direktan uvid u podatke iz JRR putem interneta mogu imati i korisnici kojima je Centralna banka na osnovu pisanog zahtjeva izdala odobrenje.

(3) Korisnici podataka iz st. (1) i (2) ovog člana dužni su obezbijediti tehničke uslove potrebne za pristup JRR.

(4) Svi korisnici podataka iz ove odluke podatke i izvještaje iz JRR mogu koristiti samo za vlastite potrebe i ne mogu ih koristiti u druge svrhe niti dalje distribuirati, izuzev Centralne banke i banaka.

 

Član 10.

(Vrste izvještaja iz JRR)

Iz JRR mogu se dobiti sljedeće vrste izvještaja:

a) Izvještaj o računu poslovnog subjekta,

b) Izvještaj o istoriji statusa računa poslovnog subjekta,

c) Izvještaj o računima poslovnog subjekta,

d) Izvještaj da poslovni subjekt nema evidentiran niti jedan

račun u Jedinstvenom registru računa u BiH,

e) Izvještaj o računu poslovnog subjekta - glavni račun i

f) Izvještaj o promjeni glavnog računa poslovnog subjekta.

 

Član 11.

(Vrste podataka u izvještajima)

Izvještaji iz člana 10. ove odluke sadrže sljedeće podatke:

a) Izvještaj o računu poslovnog subjekta: naziv i adresa poslovnog subjekta, ID broj, djelatnost, poštanski broj sjedišta, oblik organizovanja, oblik svojine, kanton, općina, teritorijalno-politička zajednica, broj računa, IBAN broj računa, tip i vrsta računa, datum i vrijeme otvaranja računa, datum i vrijeme promjene statusa, naziv i adresa banke.

b) Izvještaj o istoriji statusa računa poslovnog subjekta:

naziv i adresa poslovnog subjekta, ID broj, broj računa, datum otvaranja i naziv banke, statusi računa, datum i vrijeme promjene statusa i vrste računa.

c) Izvještaj o računima poslovnog subjekta: naziv i adresa poslovnog subjekta, ID broj, brojevi računa, naziv banke, vrste računa, datum i vrijeme promjene statusa računa.

d) Izvještaj da poslovni subjekt nema evidentiran niti jedan račun u Jedinstvenom registru računa u BiH: informacija da za konkretan ID broj nije evidentiran niti jedan račun.

e) Izvještaj o računu poslovnog subjekta - glavni račun, kao pod tačkom a).

f) Izvještaj o promjeni glavnog računa poslovnog subjekta: naziv i adresa poslovnog subjekta, JIB, brojevi računa i naziv banke, datum i vrijeme otkazivanja, datum i vrijeme proglašenja.

 

Član 12.

(Distribucija podataka u formi pojedinačnih izvještaja)

(1) Centralna banka vrši distribuciju podataka iz JRR u formi pojedinačnih izvještaja preko organizacionih jedinica

(glavne jedinice i fi lijale), a na osnovu pisanog zahtjeva podnesenog glavnoj jedinici ili fi lijali Centralne banke.

(2) Obrazac pisanog zahtjeva može se preuzeti na internet stranici Centralne banke ili u glavnoj jedinici ili fi lijali Centralne banke i sastavni je dio ove odluke.

(3) Kada distribuciju podataka vrši glavna jedinica ili filijala Centralne banke u skladu sa stavom (1) ovog člana, zahtjev se podnosi i izvještaj preuzima na jedan od sljedećih načina:

a) lično,

b) faksom i

c) e-mailom.

(4) Distribuciju podataka iz JRR u formi pojedinačnih izvještaja mogu vršiti i banke.

 

Član 13.

(Podaci o blokiranim računima)

(1) Centralna banka na svojoj internet stranici mjesečno objavljuju podatke o blokiranim računima poslovnih subjekata iz JRR.

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana obuhvataju naziv poslovnog subjekta, ID broj, broj računa, vrstu računa i naziv banke kod koje je račun otvoren.

 

Član 14.

(Naknada)

(1) Za uslugu pristupa podacima iz člana 8. ove odluke korisnici podataka plaćaju naknadu u iznosu utvrđenom propisom Centralne banke o utvrđivanju tarife naknada za usluge Centralne banke.

(2) Naknadu za pristup podacima iz JRR ne plaćaju korisnici podataka iz člana 9. stav (1) ove odluke, izuzev banke za pristup podacima u formi pojedinačnih izvještaja.

(3) Ukoliko korisnik podataka ne izmiri obavezu iz stava

(1) ovog člana, Centralna banka može privremeno uskratiti pravo pristupa JRR do izmirenja obaveze.

 

Član 15.

(Isključenje)

(1) Ukoliko se korisnik podataka ne pridržava uslova i obaveza iz ove odluke, odnosno ukoliko Centralna banka ocijeni da bi njegovo dalje korištenje podacima moglo uticati na rad JRR u cjelini, Centralna banka može privremeno ili trajno isključiti korisnika podataka iz JRR.

(2) Ukoliko je banka kao korisnik podataka privremeno isključena, i dalje je obavezna dostavljati podatke u JRR u skladu s ovom odlukom.

(3) Korisnik podataka privremeno isključen iz JRR u skladu sa stavom (1) ovog člana kod ponovnog uključenja plaća naknadu u iznosu utvrđenom propisom Centralne banke o utvrđivanju tarife naknada za usluge Centralne banke.

(4) U svakom pojedinačnom slučaju guverner Centralne banke posebnim aktom određuje mjeru privremenog ili trajnog isključenja korisniku podataka.

(5) Akt iz stava (4) ovog člana koji se odnosi na banku Centralna banka dostavlja nadležnoj agenciji za bankarstvo.

 

Član 16.

(Saradnja)

S ciljem unapređenja JRR, Centralna banka razmjenjuje podatke i sarađuje s entitetskim agencijama nadležnim za vođenje registara računa poslovnih subjekata.

 

Član 17.

(Unos podataka i pristup putem interneta)

Guverner Centralne banke će do početka primjene ove odluke donijeti propis kojim će se detaljno urediti način unosa podataka iz člana 5. ove odluke i tehnički uslovi za pristup JRR putem interneta.

 

Član 18.

(Stupanje na snagu i objavljivanje)

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivaće se od 1.10.2018. godine.

(2) Ova odluka će se objaviti i u “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

 

Član 19.

(Prestanak važenja)

Danom primjene ove odluke prestaje da važi Odluka oJedinstvenom registru transakcijskih računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini (”Službeni glasnik BiH”, br. 92/11, 83/12 i 19/16).

 

Predsjedavajući

Upravnog vijeća Centralne banke BiH,

guverner,

Dr. Senad Softić, s.r.

 

Broj: UV-122-01-1-76/18 

29. augusta 2018. godine

Sarajevo

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa