Odluka o neposrednoj zamjeni nekretnina - k.č. 1959, k.o. Sarajevo XI

Legislativa

Odluka o neposrednoj zamjeni nekretnina - k.č. 1959, k.o. Sarajevo XI

08.04.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 14/21 (8.4.2021.)

 

Na osnovu člana 363. stav 4. Zakona o stvarnim pravima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 i 100/13), člana 4. stav 1. tačka c) Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/14), članova 28. i 29. Odluke o građevinskom zemljištu Općine Stari Grad ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/15), te člana 25. i člana 32. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13) - Prečišćeni tekst i Zaključka o davanju saglasnosti za početak realizacije zajedničkog projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta u okviru UP Kvadrant XII, broj 02-49- 250/19, usvojenog na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo dana 27.06.2019. godine, Općinsko vijeće Stari Grad, na sjednici održanoj dana 25.03.2021. godine, rješavajući po zahtjevu "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo i Općine Stari Grad Sarajevo zastupane putem Općinskog pravobranilaštva, donosi
 

ODLUKU

O NEPOSREDNOJ ZAMJENI NEKRETNINA


 

Član 1.
 

Odobrava se neposredna zamjena suvlasničkog dijela nekretnina u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo, označene kao k.č. 1952/2 u površini od 137 m2 nastala cijepanjem matične parcele k.č. 1952/1, k.č. 1958/2 u površini od 325 m2, nastala cijepanjem matične parcele 1958/1, k.č. 1957/2 u površini od 36 m2, nastala prethodnim cijepanjem matične parcele k.č. 1957/1 i k.č. 1961/2 u površini od 109 m2, sve k.o. Sarajevo XI, po kulturi gradilište, a za suvlasnički dio nekretnine vlasništvo "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo označenu kao k.č. 1959, k.o. Sarajevo XI, u površini od 716 m2, a sve radi realizacije zajedničkog projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

Zamjena nekretnina se odobrava u postupku rješavanja imovinsko pravnih odnosa prema urbanističkoj saglasnosti broj: UP-I-05-23-3223/18 IH od 11.09.2018. godine, lokaciji objekta od 11.09.2018. godine i odobrenju za građenje broj: UP-I-05-23-5016/19-AK od 04.10.2019. godine, a radi privođenja zemljišta krajnjoj namjeni, odnosno izgradnje stambeno-poslovnog objekta na mjestu postojećih objekata koji se ruše u ulici Dženetića čikma bb, koji će se u konačnici uknjižiti u korist "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/2 i u korist Općine Stari Grad Sarajevo sa dijelom 1/2.

 

Član 2.
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da može u ime Općine Stari Grad Sarajevo zaključiti notarski obrađen ugovor o neposrednoj zamjeni nekretnina iz člana 1. ove Odluke, a sve u cilju omogućavanja upisa suvlasničkih dijelova na zemljištu sa dijelom 1/2, jer isto predstavlja prethodno pitanje uknjižbe objekata sa suvlasničkim pravima u koristi pomenutih investitora u dijelu 1/2.
 

Član 3.
 

Nakon izgradnje i uplanjenja stambeno-poslovnog objekta u zemljišne knjige sa dijelom 1/2 u korist Općine Stari Grad Sarajevo i u korist "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo sa dijelom 1/2, provest će se postupak etažiranja navedenog objekta, kojom prilikom će se Općina Stari Grad Sarajevo upisati kao etažni vlasnik poslovnih prostora od 01 do 16, sa dijelom 1/1, prikazanih u Idejnom projektu od juna 2018. godine, na sljedeći način:
 

Redni broj

Oznaka prostora

Korisna površina

Izvor podataka

1

Poslovni prostor br. 1

16,10 m2

 

2

Poslovni prostor br.2

24,50 m2

 

3

Poslovni prostor br.3

11,00 m2

 

4

Poslovni prostor br.4

11,10 m2

 

5

Poslovni prostor br.5

11,50 m2

Idejni

6

Poslovni prostor br.6

11,20 m2

projekat

7

Poslovni prostor br.7

15,40 m2

 

8

Poslovni prostor br.8

15,00 m2

 

9

Poslovni prostor

16,25 m2

 

 

UKUPNO

132,05 m2

 

10

Poslovni prostor br. 10

14,35 m2

 

11

Poslovni prostor br. 11

14,35 m2

 

12

Poslovni prostor br. 12

14,35 m2

 

13

Poslovni prostor br. 13

14,35 m2

Idejni

14

Poslovni prostor br. 14

15,05 m2

projekat

15

Poslovni prostor br. 15

14,75 m2

 

16

Poslovni prostor br. 16

22,10 m2

 

 

UKUPNO

109,3 m2

 

 

SVEUKUPNO:

241,35 m2

 

 

Član 4.
 

Ugovorom će se posebno regulisati i situacija, da ukoliko se iz nekog razloga ne okonča izvođenje radova u roku od tri godine, od dana početka radova, a što će se utvrditi uvidom u zapisnik ovlaštenog urbanističko-građevinskog inspektora.
 

Član 5.
 

Utvrđuje se, da prema procjeni stalnog sudskog vještaka građevinske struke Đapo Muje, tržišna vrijednost neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Stari Grad Sarajevo iznosi 546.300,00 KM (slovima: petstotinačetrdesetšesthiljadatristotine KM), vrijednost poslovnih prostora koje Općina dobija realizacijom ovog Projekta, iznosi 1.240.056,00 KM (slovima: jedanmiliondvijestotinečetrdesethiljadapedesetišest KM) te da se nekretnine u vlasništvu "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo nalaze na istoj lokaciji u I stambenoj zoni, te da predstavljaju nekretnine približno iste vrijednosti.
 

Član 6.
 

Troškove Notarske obrade ugovora o neposrednoj zamjeni nekretnina, poreza na promet nepokretnosti i troškove upisa vlasništva, snosi "AMKO KOMERC" d.o.o. Sarajevo.
 

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 02-45-188/21
25. marta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Stari Grad Sarajevo
Dr. sc. Mirza Batalović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.