Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2021 - 2027.

Legislativa

Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2021 - 2027.

Ovom Odlukom pristupa se izradi Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period od sedam godina, tačnije 2021 - 2027. godine Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument Općine Novi Grad Sarajevo koji definiše javne politike, usmjerava razvoj lokalne zajednice i strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja pravac za sveukupni razvoj lokalne zajednice.

27.05.2021. 14:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 21/21 (27.5.2021.)

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09), članova 5., 10., 20., 27. i 37. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/17), Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/19), člana 17. i 33. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/09 - Novi prečišćeni tekst i 2/17) i Zaključka Općinskog načelnika br. 02/02-05-20542/19 od 08.10.2019. godine, Općinski načelnik donosi

 

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA PERIOD 2021 - 2027.


 

Član 1.
(Predmet)
 

Ovom Odlukom pristupa se izradi Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period od sedam godina, tačnije 2021 - 2027. godine (u daljem tekstu: Strategija razvoja).

Strategija razvoja je integrirani, multisektorski strateški dokument Općine Novi Grad Sarajevo koji definiše javne politike, usmjerava razvoj lokalne zajednice i strateškim ciljevima i prioritetima predstavlja pravac za sveukupni razvoj lokalne zajednice.
 

Član 2.
(Cilj)
 

Cilj izrade Strategije razvoja jeste transparentno i usaglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u skladu sa načelima i principima razvojnog planiranja i upravljanja razvojem utvrđenim važećim propisima za ovu oblast u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 

Član 3.
(Strateški okvir)
 

Strategijom razvoja utvrđuju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Novi Grad Sarajevo, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvještavanje.

Strategija razvoja sadržavat će i prioritete prostornog razvoja i razvojne pravce definisane u strateškim dokumentima Kantona Sarajevo i Federacije BiH, Bosne i Hercegovine, kao i dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama Bosne i Hercegovine.
 

Član 4.
(Institucionalni okvir)
 

Nosilac izrade Strategije razvoja je Općinski načelnik.

Općinski načelnik će posebnim Rješenjem imenovati Koordinatora i Radni tim za izradu Strategije razvoja sa tematskim radnim grupama i načinom rada.

Učesnici u izradi su sve općinske službe, Općinsko vijeće Općine Novi Grad Sarajevo, JP Lokom d.o.o., kantonalna ministarstva i organizacije, privredni subjekti, javna komunalna kantonalna preduzeća i druga preduzeća od javnog značaja u oblasti privrede, kulture, sporta, nauke, ekologije, obrazovanja, zdravstva, istaknuti stručnjaci u određenim oblastima, zatim komore, nevladine organizacije i svi drugi subjekti koji iskažu interes za uključenje u proces izrade i razvijanje partnerstva.

Strategiju razvoja usvaja Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
 

Član 5.
(Proces izrade Strategije razvoja)
 

a) Izrada strateške platforme koja se sastoji od situacione analize, strateških pravaca razvoja, vizije razvoja, strateških ciljeva i mjera sa indikatorima

b) Određivanje strateških prioriteta, odnosno smjerova djelovanja za ostvarivanje strateških ciljeva, kao i mjera kojima se vrši detaljnija razrada prioriteta sa indikatorima

c) Utvrđivanje strateških projekata koji su od najvećeg značaja za ostvarenje strateških ciljeva, odnosno čija implementacija će biti od najvećeg značaja za lokalni razvoj

d) Usklađivanje razvojnih pravaca i strateških ciljeva Općine Novi Grad Sarajevo sa važećim strategijama razvoja Kantona Sarajevo i Federacije BiH

e) Izrada okvirnog finansijskog plana za implementaciju Strategije razvoja po strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama sa strukturom načina finansiranja, za period važenja Strategije razvoja

f) Utvrđivanje modela implementacije, praćenja, izvještavanja i evaluacije Strategije razvoja

g) Usvajanje Strategije razvoja uz prethodnu provedbu procesa konsultacija.
 

Član 6.
(Vremenski okvir izrade)
 

Rok za izradu i usvajanje Strategije razvoja je 30.09.2021. godine. Dinamički plan izrade Strategije razvoja sa rokovima po procesima iz člana 5. ove Odluke donosi Općinski načelnik u roku od mjesec dana od objave ove Odluke u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Član 7.
(Finansijski okvir)
 

Sredstva potrebna za izradu Strategije razvoja osigurana su iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu.
 

Član 8.

 

Ova Odluka sačinjena je u tri primjerka i stupa na snagu nakon objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02/03-45-7503/21
20. aprila 2021. godine


Općinski načelnik
Mr. Semir Efendić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.