Odluka o proglašenju Grada Lukavac

Legislativa

Odluka o proglašenju Grada Lukavac

10.07.2018. 09:00 / Izvor: Akta.ba

 

Broj:01-02-1-1564/18

Datum:13.06.2018.godine 

 

Na osnovu člana 5. Zakona o principima lokalne samouorave u Federaciji BiH („Službene  novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09) ) i člana 32. Statuta Općine Lukavac („Službeni glasnik Općine Lukavac“ broj 5/08 i 1/14), Općinsko vijeće Lukavac na 20. redovnoj sjednici održanoj dana 11.06.2018. godine, donijelo je  

 

O D L U K U

o proglašenju Grada Lukavac 

 

I OPĆE ODREDBE                                                                        

Član 1.

Ovom Odlukom se u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hrcegovine  proglašava Grad Lukavac ( u daljem tekstu:Grad). 

 

Član 2.

Grad obuhvata područje sadašnje Općine Lukavac u granicama utvrđenim zakonom i drugim propisima kojim se određuju naseljena mjesta. 

 

U sastav Grada ulaze sljedeće mjesne zajednice kao oblici mjesne samouprave, i to: Babice, Berkovica, Bikodže, Bistarac Gornji, Bistarac Donji, Bokavići, Brijesnica Donja, Brijesnica Gornja, Dobošnica Donja, Dobošnica Gornja, Devetak, Gnojnica, Huskići, Hrvati, Jaruške, Krtova I, Krtova II,  Kruševica, Lukavac Mjesto, Lukavac Grad, Milino Selo, Modrac, Orahovica, Panjik, Poljice Donje, Poljice Gornje, Prokosovići, Puračić, Sižje, Smoluća, Stupari, Šikulje-Prline, Tabaci, Tumare, Turija.

 

Član 3.

Grad je je dinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravnog lica. Sjedište Grada je u Lukavcu, na adresi Trg slobode 1. 

 

Član 4.

Grad preuzima grb, zastavu i druga obilježja Općine Lukavac. 

 

II ORGANI GRADA

Član 5.

Organi Grada su Gradsko vijeće i Gradonačelnik/ca, koji svoju funkciju vrše u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Tuzlanskog kantona, zakonom i statutom Grada. 

 

Član 6.

Gradsko vijeće u okviru svoje nadležnosti:

- priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut Grada,

- usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Grada,

- donosi razvojne, prostorne i urbanistićke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje,

- donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Grada u skladu sa zakonom,

- donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Grada,

- donosi odluke o zaduživanju Grada,

- donosi programe uređenja građevinskog zemljišta,

- donosi plan korištenja javnih površina,

- donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mijesta,

- donosi odluke o udruživanju Grada u savez i druge oblike organizovanja,

- donosi odluke o proglašenju praznika Grada, - donosi  odluke nagradama i priznanjima Grada,

- bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Gradskog vijeća,

- donosi odluke o raspisivanju referenduma,

- razmatra godišnje izvještaje o provođenju gradske politike i aktivnostima gradonačelnika/ce,

- osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Grad,

- donosi svoj poslovnik o radu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom. 

Članovi Graskog vijeća odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata, koje Gradsko vijeće donosi u okviru svoje nadležnosti.                                                       

 

Član 7.

Izvršni organ Grada je gradonačelnik/ca. Gradonačelnik/ca u okviru svoje nadležnosti:

- predstavlja i zastupa Grad,

- donosi akte iz svoje nadležnosti,

- izrađuje i Gradskom  vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog budžeta, ekonomske planove, razvojne planove, investicione programe, prostorne i urbanističke planove i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući zoniranje i korištenje javnog zemljišta,

- predlaže odluke i druge opće akte Gradskom vijeću,

- provodi politiku Grada u skladu sa odlukama Gradskog vijeća, izvršava budžet Grada, i osigurava primjenu odluka i drugih akata Graskog vijeća,

- izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno Gradu,

- utvrđuje organizaciju službi za upravu i drugih službi Grada,

- donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji službi Grada,

- realizira saradnju Grada sa drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Graskog vijeća i njegovih radnih tijela, - podnosi izvještaj Gradskom vijeću o ostvarivanju politike Grada i svojim aktivnostima,

- proglašava budžet ukoliko Gradsko vijeće na usvoji budžet u roku od 90 dana od početka budžetske godine,

- odgovara na pitanja vijećnika i inicijative, - rukovodi svim gradskim službama za upravu i upravnim organizacijama. 

Gradonačelnik/ca odgovoran za ustavnost izakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže Graskom vijeću.

 

Član 8.

Međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonaćelnika/ce zasnivaju se principima međusobnog uvažavanja i saradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih nadležnosti i zajedničku odgovornost za funkcioniranje i razvoj Grada.  

 

Član 9.

Mjesna samouprava  u Gradu se ostvaruje u mjesnoj zajednici, kao obaveznom obliku mjesne samouprave koju Gradsko vijeće osniva svojom odlukom, te u gradskim četvrtima i drugim oblicima samouprave u skladu sa zakonom i statutom Grada. 

 

Član 10.

Grad ima Statut Grada. Statutom Grada, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Tuzlanskog kantona, federalnim i kantonalnim zakonima uređuju se slijedeća pitanja: ostvarivanje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, samoupravni djelokrug Grada, organi Grada, neposredno učestvovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima Grada, imovine i finansiranje lokalane samouprave, propisi i drugi akti Grada, upravni nadzor,  postupak donošenje i promjene Statuta i druga pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.

Statut Grada donosi i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja izabranih vijećnika.

 

Član 11.

Grad Lukavac je pravni sljednik Općine Lukavac i u potpunosti nastavlja kontinuitet i stupa u prava i obaveze Općine Lukavac, u skladu sa Ustavom i zakonom. 

 

Član 12.

Općinsko vijeće Lukavac i radna tijela Općinskog vijeća Lukavac, konstituisani nakon Lokalnih izbora 2016,godine, nastavljaju sa radom kao Gradsko vijeće i radna tijela Gradskog vijeća s nadležnostima utvrđenim Statutom, Poslovnikom o radu općinskog vijeća Lukavac i ovom Odlukom, sve do okončanja prvih narednih lokalnih izbora u skladu sa Zakonom. 

 

Član 13.

Osobe izabrane ili imenovane od strane Općinskog vijeća, nastavljaju s radom u Gradu Lukavac do isteka mandata na koji su izabrani ili imenovani, osim ukoliko ne podnesu ostavku ili budu razriješeni na način i po postupku propisanim  Zakonom.

 

Član 14.

Općinski načelnik općine Lukavac, neposredno izabran na lokalnim izborima 2016.godine, nastavlja sa radom kao Gradonačelnik s nadležnostima utvrđenim ovom Odlukom, sve do okončanja prvih narednih izbora na način i po postupku propisanim Zakonom. 

 

Član 15.

Općinske službe za upravu i službe nastavljaju sa radom kao gradske službe za upravu i druge službe prema djelokrugu utvrđenom Odlukom o službama jedinstvenog organa državne službe općine Lukavac („ Službeni glasnik općine Lukavac“, 1/05, 3/05, 9/09, 1/10, 2/10 i 5/17) i drugim općinskim propisima, ukoliko se, u skladu sa zakonom, ne donese drugačija odluka. Poslove, arhivu, dokumentaciju kao i državne službenike i namještenike općinskih službi iz stava 1. ovog člana, preuzet će gradske službe. 

 

Član 16.

Postojeći organi mjesnih zajednica, vjeća mjesnih zajednica, nastavljaju sa radom do izbora novih organa mjesne zajednice na način i postupku utvrđenim Statutom Grada i Statutom mjesne zajednice. 

 

III PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 17.

Statut, svi drugi opći akti i obilježja uskladit će se s ovom Odlukom i Zakonom u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o uspostavljanju Grada Lukavca.   Općinske službe za upravu, upravne organizacije i drugi općinski organi i službe stupanjem na snagu ove Odluke nastavljaju s radom kao gradske službe za upravu, gradske upravne organizacije i drugi gradski organi i službe. 

 

Član 18.

Do donošenja Statuta Grada primjenjivat će se odredbe Statuta općine Lukavac Službeni glasnik općine Lukavac“, broj: 5/08 i 1/14) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o principima lokalne samouprave i ovom Odlukom. 

Općinski propisi ostaju na snazi do donošenja gradskih propisa, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama Zakona o principima lokalne samouoprave i ovom Odlukom. 

 

Član 19.

Najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke izvršit će se registracija Grada kod nadležnih organa, promjena pečata, tabli sa nazivima i memoranduma, preuzimanje

poslova i arhive, dokumentacije i zaposlenika općinskog organa uprave, te preduzeti druge radnje neophodne za funkcionisanje Grada. 

 

Član 20.

Ova Odluka s potrebnim podacima o ispunjavanju potrebnih kriterija dostavit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi donošenja Zakona o uspostavljanju Grada Lukavca. 

 

Član 21.

Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Zakona o uspostavljanju Grada Lukavca i objavit će se u „Službenom glasniku općine Lukavac“   

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI                                                                        

OPĆINSKOG VIJEĆA  

Mehmed Suljić dipl.ing. mašinstva

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Grad Lukavac

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike