al
Odluka o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge

Legislativa

Odluka o tarifama za sistemsku i pomoćne usluge

15.02.2019. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

 

Na osnovu člana 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i čl. 7. stav 5. i 9. Pravilnika o tarifnom postupku ("Službeni glasnik BiH", broj 44/05), rješavajući po zahtjevu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini, broj 87/18 od 26. oktobra 2018. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 24. januara 2019. godine, donijeta je 

 

ODLUKA 

O TARIFAMA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE 

 

Član 1. 
(Predmet) 
Ovom odlukom utvrđuje se tarifa za sistemsku uslugu i tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju iz prijenosnog sistema Bosne i Hercegovine. 
 

Član 2. 
(Sistemska usluga) 
(1) Određuje se finansijski obim sistemske usluge u 2019. godini u iznosu od 60.203.591 KM i utvrđuje tarifa za sistemsku uslugu u iznosu od 0,4143 feninga/kWh. 

(2) Sredstva prikupljena po osnovu tarife za sistemsku uslugu koriste se isključivo za tržišnu nabavku rezerve kapaciteta sekundarne i tercijarne regulacije, kao i nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u prijenosnom sistemu i kompenzacije neželjenih odstupanja prema susjednim regulacijskim područjima. 
 

Član 3. 
(Prekomjerno preuzeta reaktivna energija) 
Tarifa za prekomjerno preuzetu reaktivnu energiju sa mreže prijenosa utvrđuje se u iznosu od nula (0) feninga/kvarh. 
 

Član 4. 
(Obračun odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda) 
Vrijednosti odstupanja balansno odgovornih strana od dnevnog rasporeda obračunavaju se na satnom nivou. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) obračunava odstupanja u energetskom i finansijskom smislu u skladu sa Tržišnim pravilima ("Službeni glasnik BiH", broj 48/15) i odgovarajućim procedurama. 
 

Član 5. 
(Obračun i fakturiranje pomoćnih i sistemske usluge) 
(1) NOS BiH izrađuje obračun pomoćnih i sistemske usluge u skladu sa Tržišnim pravilima i odgovarajućim procedurama, na osnovu kojeg se vrši fakturiranje i plaćanje usluga. 

(2) Obračun iz stava (1) ovog člana se dostavlja pružaocima pomoćnih usluga, snabdjevačima kupaca priključenih na prijenosni sistem, operatorima distributivnih sistema u BiH i DERK-u. U obračunu se navode finansijske i energetske pozicije NOS-a BiH i tržišnih subjekata. 

(3) U cilju izrade tačnog obračuna, operatori distributivnog sistema dužni su NOS-u BiH pravovremeno dostavljati sve potrebne podatke i informacije. 
 

Član 6. 
(Završne odredbe) 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. februara 2019. godine. 
Dispozitiv odluke se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH. 
 

 

Broj 04-28-5-427-52/18
24. januara 2019. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Milorad Tuševljak, s. r.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Legislativa