Odluka o umanjenju plaćanja zakupnine zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora

Legislativa

Odluka o umanjenju plaćanja zakupnine zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora

11.02.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 6/21 (11.2.2021.)

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 10., člana 25. i člana 70. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), te člana 27. stav (1) Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/20), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na sjednici, održanoj dana 28.01.2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O UMANJENJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZAKUPOPRIMCIMA POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA NA KOJIMA PRAVO RASPOLAGANJA IMA OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO


 

Član 1.
 

Zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora, koji imaju zaključene ugovore o zakupu sa Općinom Stari Grad Sarajevo, kao zakupodavcem, a koji obavljaju djelatnost starih i tradicionalnih zanata-obrta i to: kazandžijsku, sahadžijsku, brijačku, obućarsku, kaligrafsku, puškarsku i užarsku, umanjuje se mjesečna zakupnina za 95%, za period od 01.01.2021. godine do 01.08.2021. godine.

Obaveza plaćanja naknade po osnovu PDV-a će se naknadno definisati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

 

Član 2.

Nadležne službe Općine Stari Grad Sarajevo dužne su poduzeti mjere na direktnoj provedbi ove Odluke odmah po stupanju na snagu iste, bez podnošenja posebnih zahtjeva i bez zaključivanja aneksa na postojeće ugovore sa zakupoprimcima.

 

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena na oglasnoj ploči Općine i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Član 4.
 

Stupanjem na snagu ove Odluke, za zakupoprimce iz člana 1. iste Odluke prestaje primjena Odluke o umanjenju plaćanja zakupnine zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora na kojima pravo raspolaganja ima Općina Stari Grad Sarajevo broj 02-45-289/20 od 01.10.2020. godine.
 

 

Broj 02-45-75/21
28. januara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo
Dr. sc. Mirza Batalović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

zakupnina

zakupoprimci

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.