Odluka o umanjenju plaćanja zakupnine zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora

Legislativa

Odluka o umanjenju plaćanja zakupnine zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora

20.05.2021. 10:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/21 (20.5.2021.)

 

Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/06 i 51/09), člana 27. stav (1) Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Stari Grad Sarajevo i rasporedu poslovnih djelatnosti na području Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 2/20) te člana 10., člana 25. i člana 70. Statuta Općine Stari Grad Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/13), Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na IV sjednici, održanoj elektronskim putem dana 29.04.2021. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O UMANJENJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZAKUPOPRIMCIMA POSLOVNIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORA NA KOJIMA PRAVO RASPOLAGANJA IMA OPĆINA STARI GRAD SARAJEVO


 

Član 1.
 

Zakupoprimcima poslovnih zgrada i poslovnih prostora, koji imaju zaključene ugovore o zakupu sa Općinom Stari Grad Sarajevo, kao zakupodavcem, izuzev djelatnosti bankarstva, apoteka i pekara, kao i djelatnosti starih i tradicionalnih zanata-obrta, na koje se primjenjuje Odluka Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo, broj: 02-45-75/21 od 28.01.2021. godine, umanjuje se mjesečna zakupnina za 30%, za period od 01.04.2021. godine do 30.06.2021. godine.

Obaveza plaćanja naknade po osnovu PDV-a će se naknadno definisati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
 

Član 2.
 

Nadležne službe Općine Stari Grad Sarajevo dužne su poduzeti mjere na direktnoj provedbi ove Odluke odmah po stupanju na snagu iste, bez podnošenja posebnih zahtjeva i bez zaključivanja aneksa na postojeće ugovore sa zakupoprimcima.
 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti na oglasnoj ploči Općine i u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-45-260/21
Aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Općinskog vijeća
Stari Grad Sarajevo
Dr. sc. Mirza Batalović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.