Odluka o usvajanju programa subvencioniranja turističko-ugostiteljskih usluga smještaja

Legislativa

Odluka o usvajanju programa subvencioniranja turističko-ugostiteljskih usluga smještaja

24.06.2021. 11:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 25/21 (24.6.2021.)

 

Na osnovu člana 26. i 28. stav (2) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), Vlada Kantona Sarajevo, na 27. sjednici održanoj 10.06.2021. godine, donijela je

 

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA SUBVENCIONIRANJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA PUTEM E-KODA "ODMORI U SARAJEVU"


 

I
 

Usvaja se Program subvencioniranja turističko-ugostiteljskih usluga smještaja putem e-koda "Odmori u Sarajevu", koji je sastavni dio ove odluke.
 

II
 

Za provođenje Programa iz tačke I ove odluke zadužuju se Ministarstvo fmansija Kantona Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti.
 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 02-04-24271-29/21
10. juna 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r. 

PROGRAM
SUBVENCIONIRANJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKIH USLUGA SMJEŠTAJA PUTEM E-KODA "ODMORI U SARAJEVU"

 


I. PREDMET
Ovim Programom utvrđuju se izvor, način i uslovi dodjele finansijskih sredstava, način realizacije programa, odabira korisnika e-koda, način odabira i obaveze odabranog turističko-ugostiteljskog objekta, tekst javnog poziva, obaveze Turističke zajednice Kantona Sarajevo, za subvencioniranje turističko-ugostiteljskih usluga smještaja, na području Kantona Sarajevo, koje provode Vlada Kantona Sarajevo i Turistička zajednica Kantona Sarajevo.


II. SREDSTVA
Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovog Programa iznosi 410.000,00 KM, od čega će 400.000,00 KM biti iskorišteno za subvencioniranje troškova hotelskog smještaja državljana Republike Srbije, a 10.000,00 KM za troškove kreiranja online platforme za prijavu i troškove promocije turističke ponude ovog Programa.
Sredstva će obezbijediti Vlada Kantona Sarajevo putem Ministarstva finansija Kantona Sarajevo.


III. NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA
Program će se provoditi putem zaštićenih e-kodova. E-kodovi su namijenjeni subvencioniranju turističko-hotelskog smještaja državljana Republike Srbije, koji izvrše rezervaciju smještaja u Kantonu Sarajevo u jednom sa Liste smještajnih turističko-ugostiteljskih objekata, koji će biti izabrani putem Javnog poziva objavljenog od strane Turističke zajednice Kantona Sarajevo.
Vlada Republike Srbije će dostaviti Vladi Kantona Sarajevo listu sa 2.000 imena državljana Republike Srbije kojima će se odobriti pristup online platformi za prijavu turističko-hotelskog smještaja u Kantonu Sarajevo pod nazivom "Odmori u Sarajevu", integrisanoj na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba.
Javni poziv će provesti Turistička zajednica Kantona Sarajevo, u skladu sa ovim Programom, a Lista odabranih smještajnih objekata će biti dostupna putem online platforme "Odmori u Sarajevu".
Vrijednost jednog e-koda za subvenciju turističko-hotelskog smještaja iznosi 200,00 KM i bit će dostupno ukupno 2.000 e-kodova.
Upotrebom e-koda, korisnik usluge će izvršiti plaćanje usluge smještaja pružaocu usluge smještaja kod jednog od turističko-ugostiteljskih smještajnih objekata sa Liste objekata, koja uključuje minimalno 2 noćenja zaredom sa doručkom za 2 osobe u jednoj smještajnoj jedinici.


IV. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU ZA ODABIR SMJEŠTAJNOG OBJEKTA
Pravo učešća na Javnom pozivu koji raspiše Turistička zajednica Kantona Sarajevo imaju poslovni subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge u turističko-ugostiteljskim objektima za smještaj, u skladu sa propisima kojim se uređuje oblast ugostiteljstva.


IV.I. USLOVI ZA ODABIR SMJEŠTAJNOG OBJEKTA
Ugostiteljsko-turistički poslovni subjekti moraju ispuniti sljedeće uslove:
- da je razvrstan pod šifrom djelatnosti: KD BIH - 55.10. Hoteli i sličan smještaj - da ima izmirene obaveze po osnovu javnih prihoda zaključno sa 31.03.2021. godine - da ima izmirene obaveze plaćanja boravišne takse za 2020. godinu - da ima izmirene obaveze plaćanja članarine Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo za 2020. godinu
- da uz prijavu na Javni poziv dostavi uredno popunjen "Obrazac za prijavu na Javni poziv" definisan ovim Programom.


V. KORISNIK E-KODA


Korisnik e-koda može biti državljanin Republike Srbije koji ispunjava sljedeće uslove:
1. Da se nalazi na listi dostavljenoj Vladi Kantona Sarajevo od strane Vlade Republike Srbije
2. Da je državljanin Republike Srbije sa prijavljenim mjestom prebivališta na području Republike Srbije
3. Da je rezervisao smještaj kod pružaoca usluga smještaja sa Liste odabranih smještajnih objekata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva putem web stranice www.visitsarajevo.ba
Kod je namijenjen za minimalno 2 noćenja zaredom za 2 osobe, uključujući doručak, u smještajnom objektu sa Liste odabranih objekata na području Kantona Sarajevo i ne može se koristiti za subvencije boravišne takse, ostalih troškova ishrane i pića ili drugih fakultativnih usluga.
Jedan smještajni objekat može realizovati najviše 300 e-kodova.


VI. REALIZACIJA E-KODA


Nakon što Turistička zajednica Kantona Sarajevo dobije listu od 2.000 državljana Republike Srbije od Vlade Kantona Sarajevo uputit će e-mail sa e-kodovima na sve dobivene e-mail adrese.
Osobe koje dobiju e-kod imaju rok od 30 dana da izvrše rezervaciju smještaja u jednom od smještajnih objekata sa Liste, putem online platforme koja će biti dostupna na web stranici www.visitsarajevo.ba.
Aktivacija e-koda vrši se u odabranom smještajnom objektu nakon realizacije rezervisane usluge.
Nakon isteka roka od 30 dana neiskorišteni kodovi se povlače, vrši se ažuriranje liste sa imenima državljana Republike Srbije, nakon čega će biti obezbijeđeni novi pristupni e-kodovi.


VII. PERIOD REALIZACIJE PROGRAMA
E-kodovi će se koristiti u periodu od 01.07. do 30.12.2021. godine.


VIII. JAVNI POZIV
U svrhu realizacije Programa "Odmori u Sarajevu" Turistička zajednica Kantona Sarajevo će raspisati Javni poziv namijenjen pružaocima usluga smještaja sa područja Kantona Sarajevo, a isti će biti objavljen na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsarajevo.ba.
Uz uredno popunjen "Obrazac za prijavu na Javni poziv", podnosilac prijave je obavezan dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:
1. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti prema klasifikaciji - izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku
2. Dokaz o uplaćenoj boravišnoj taksi za 2020. godinu (izvod)
3. Obrazac KOČ za 2019. i 2020. godinu i dokaz o uplaćenoj članarini za 2020. godinu (izvod)
4. Uvjerenje od nadležne Porezne prave FBiH o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa 31.03.2021. godine
5. Uvjerenje od UIO o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a zaključno sa 31.03.2021. godine (ukoliko se ne može dobiti uvjerenje u zadanom roku, dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o izmirivanju obaveza, a u roku od 30 dana dostaviti original uvjerenje o izmirenju obaveza po osnovu PDV-a)
6. Uvjerenje o poreznoj registraciji poslovnog subjekta (ID broj) izdat od strane Porezne uprave,
7. Elektronski popunjen "Obrazac na prijavu za javni poziv" sa prikazanom cijenom usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica, kojim se potvrđuje nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Programa.
Prijava na Javni poziv "Odmori u Sarajevu" se podnosi na obrascu koji će biti dostupan na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo (www.visitsarajevo.ba).
"Obrazac na prijavu za javni poziv"sa prilozima - dokumentacijom traženom Javnim pozivom (original ili ovjerenu kopiju), subjekti dostavljaju isključivo putem pošte na adresu:
Turistička zajednica Kantona Sarajevo, ul. Dalmatinska broj 2/4, 71 000 Sarajevo, sa naznakom: "NE OTVARATI - PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUBVENCIONIRANJE TURISTIČKIH E-KODOVA "ODMORI U SARAJEVU"
Zbog mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa (COVID - 19), prijave na Javni poziv ne mogu se dostavljati direktno na protokol Turističke zajednice Kantona Sarajevo.
Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo (www.visitsaraievo.ba).
Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.


IX. OBAVEZA SMJEŠTAJNOG OBJEKTA


Smještajni objekat je dužan da usluge smještaja pruži korisniku e-koda lično u smještajnom objektu uz obavezu korisnika da pokaže izdatu potvrdu o rezervaciji i e-kod.
Smještajni objekat je dužan prilikom prijave potencijalnog korisnika, obavezno utvrditi identitet korisnika e-koda sa liste uvidom u ličnu kartu ili pasoš, te da li je rezervacija smještaja izvršena putem web stranice www.visitsarajevo.ba.
E-kod može koristiti samo lice na koga glasi rezervacija i sa istim se može plaćati samo usluga smještaja koja uključuje noćenje s doručkom.
Smještajni objekat izdaje korisniku e-koda fiskalni račun za pružene usluge. Fiskalni račun mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim sistemima kao i iznos boravišne takse, njegovog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja u skladu sa Zakonom o turizmu KS.
Vrijednost turističko-ugostiteljske usluge ne može biti manja od 200,00 KM, kolika je vrijednost jednog e-koda.
Smještajni objekat je dužan da dostavi svu traženu finansijsku i drugu dokumentaciju u vezi sa realizacijom programa "Odmori u Sarajevu" Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo.
Smještajni objekat je dužan da o svim eventualnim problemima vezanim za pružanje usluge koja je predmet subvencije obavijesti Turističku zajednicu Kantona Sarajevo najkasnije 3 dana od nastanka problema ili saznanja o istom.


X. OBAVEZA TURISTIČKE ZAJEDNICE
Turistička zajednica Kantona Sarajevo vodi jedinstvenu bazu podataka svih emitovanih e-kodova sa serijskim brojevima, kao i bazu rezervacija smještaja putem web stranice www.visitsarajevo.ba.
Turistička zajednica Kantona Sarajevo vodi urednu evidenciju o realizovanim uslugama u okviru programa "Odmori u Sarajevu" koja je predmet subvencije, finansijskoj dokumentaciji i ostalim aktivnostima vezanim za uspješno provođenje Programa.


XI. NAČIN REFUNDIRANJA SREDSTVA


Smještajni objekat je obavezan u roku od 7 (sedam) dana od dana realizovanja usluge smještaja, dostaviti Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo zahtjev za refundiranje sredstava po osnovu iskorištenih e-kodova.
Uz zahtjev za refundiranje sredstava obavezno se dostavlja:
1. Podatke o korisniku e-koda iz kojih nedvojbeno proizilazi da je državljanin Republike Srbije, i to: ime i prezime, datum rođenja, broj dokumenta izdat od strane Republike Srbije, datum prijave - odjave korisnika e-koda
2. Fiskalni račun za pružene hotelske usluge korisniku e-koda. Fiskalni račun mora da sadrži sve elemente propisane Zakon o fiskalnim sistemima kao i iznos boravišne takse, njegovog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja u skladu sa Zakonom o turizmu KS
3. Dokaz o uplaćenoj boravišnoj taksi za period trajanja Programa u skladu sa Zakonom o turizmu KS, koju snosi korisnik e-koda
4. Ovjerena i potpisana specifikacija koja sadrži usluge koje se refundiraju.
Posebna napomena: Da bi se prihvatio dostavljeni podatak o korisniku e-koda iz tačke 1., isti mora biti evidentiran kroz elektronsku aplikaciju www.ks.priiava.ba koju koristi Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Komisija koju imenuje Turistička zajednica Kantona Sarajevo razmatra zahtjev za refundaciju sredstava i u slučaju ispunjenosti uslova vrši refundaciju.
 

Broj 02-04-24271-29.1/21
10. juna 2021. godine
Sarajevo


Premijer
Edin Forto, s. r.


 

Poddokument 2
 


ovu prijavu prilažem sljedeću dokumentaciju kako slijedi:
1. Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti prema klasifikaciji - izdat od strane Federalnog zavoda za statistiku
2. Dokaz o uplaćenoj boravišnoj taksi za 2020. godinu (izvod)
3. Obrazac KOČ za 2019. i 2020. godinu i dokaz o uplaćenoj članarini za 2020. godinu (izvod)
4. Uvjerenje od nadležne Porezne prave FBiH o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa 31.03.2021. godine
5. Uvjerenje od UIO o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a zaključno sa 31.03.2021. godine (ukoliko se ne može dobiti uvjerenje u zadanom roku. dostaviti izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa o izmirivanju obaveza, a u roku od 30 dana dostaviti original uvjerenje o izmirenju obaveza po osnovu PDV-a)
6. Uvjerenje o poreznoj registraciji poslovnog subjekta (ID broj) izdat od strane Porezne uprave,
7. Elektronski popunjen "Obrazac na prijavu za javni poziv" sa prikazanom cijenom usluge smještaja koja uključuje noćenje sa doručkom, ovjeren i potpisan od strane odgovornog lica, kojim se potvrđuje nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja Programa.
Napomena: Obrazac za prijavu popuniti isključivo elektronski, te isprintan obrazac potpisati i ovjeriti od strane odgovornog lica.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.