Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda i uvjerenja

Legislativa

Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda i uvjerenja

Ovom odlukom utvrđuju se cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.

07.02.2020. 07:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH

 

Službene novine Federacije BiH broj 10/20 [7.2.2020.]

 

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 209. sjednici, održanoj 06.02.2020. godine, donosi 

 

ODLUKU 

O UTVRĐIVANJU CIJENE MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA 


 

I. 
 

Ovom odlukom utvrđuju se cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama. 
 

II. 
 

Cijena jednog primjerka matične knjige, izvoda, uvjerenja i vjenčanog lista iz tačke I. ove odluke na bosanskom ili srpskom ili hrvatskom jeziku iznosi: 

1) matična knjiga rođenih - 88,8831 KM; 

2) matična knjiga državljana s Obrascem broj 2 i Obrascem broj 2B - 88,8831 KM; 

3) matična knjiga državljana s Obrascem broj 2A - 88,8831 KM; 

4) matična knjiga vjenčanih - 88,8831 KM; 

5) matična knjiga umrlih - 88,8831 KM; 

6) izvod iz matične knjige rođenih - 0,4009 KM; 

7) izvod iz matične knjige vjenčanih - 0,4009 KM; 

8) izvod iz matične knjige umrlih - 0,4009 KM; 

9) izvod iz matične knjige rođenih namijenjen za inostranstvo - 0,4009 KM; 

10) izvod iz matične knjige vjenčanih namijenjen za inostranstvo - 0,4009 KM; 

11) izvod iz matične knjige umrlih namijenjen za inozemstvo - 0,4009 KM; 

12) uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13 - 0,4009 KM; 

13) uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13A - 0,4009 KM; 

14) uvjerenje o državljanstvu - Obrazac broj 13B - 0,4009 KM; 

15) vjenčani list - 1,7200 KM; 

U cijene iz stava (1) ove tačke uračunat je PDV. 
 

III. 
 

Općine i gradovi plaćaju matične knjige, izvode iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčani list po cijenama iz tačke II. ove odluke. 
 

IV. 
 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova. 
 

V. 
 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/19). 
 

VI. 
 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

V. broj 171/2020
06. februara 2020. godine
Sarajevo 


Premijer
Fadil Novalić, s. r. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.