Odluka o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine

Legislativa

Odluka o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine

26.02.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Grada Bijeljina

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 16,  25.2.2021.

 

Na osnovu člana 7. st. b. i f. i člana 70. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravni odbor Centralne banke Bosne i Hercegovine, na Prvojsjednici,od27.1.2021.godine, donosi

 

ODLUKU
O UTVRĐIVANjU TARIFE NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

(Predmet)
Ovom odlukom utvrđuje se tarifa naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka).

Član 2.

(Definicije)
U smislu ove odluke:
a) deponent je pravni subjekt koji, na osnovu zakona i u skladu s propisima Centralne banke, u knjigama Centralne banke ima otvoren depozitni devizni ili račun u konvertibilnim markama i s kojim je zaključen ugovor ili drugi odgovarajući akt koji definiše poslove s deponentom;
b) banka je svako pravno lice koje učestvuje u poslovima primanja novčanih depozita i drugih isplativih sredstava na osnovu bankarske dozvole, koju izdaje nadležno tijelo odgovorno za licenciranje i superviziju banaka.

Član 3.
(Forma tarife naknada)

Naknade za usluge koje Centralna banka naplaćuje razvrstavaju se u tarifne brojeve prema vrstama usluga i dalje prema tarifnim stavovima usluga.

Član 4.
(Obračun i naplata naknade)

(1) Centralna banka obračunava i naplaćuje naknade za usluge navedene u Tarifi naknada u konvertibilnim markama (u daljem tekstu: KM) ili u stranim sredstvima plaćanja, zavisno od vrste usluga, na način naveden za pojedinačne tarifne stavove usluga u tarifnim brojevima u Tarifi naknada.
(2) U slučaju zakonske ili tehničke nemogućnosti naplate naknade zaduženjem računa, Centralna banka izdaje pisano obavještenje o obračunatoj naknadi s instrukcijom za uplatu i rokom plaćanja naknade.
(3) Tarifa naknada je sastavni dio ove odluke.

Član 5.

(Odustajanje od naplate naknada)
Upravni odbor Centralne banke može, u skladu sa zako-nom, donijeti odluku da odustaje od naplate određene nak- nade utvrđene ovom odlukom.

Član 6. (Prestanak važenja)
Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 9/16, 30/16, 9/17, 88/18 i 84/20).

Član 7.
(Stupanje na snagu i početak primjene)

(1) Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivaće se od 1.5.2021. godine.
(2) Ova odluka objaviće se i u “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

Broj: UV-122-01-1-296-9/21

27. januara 2021. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući Upravnog odbora Centralne banke BiH,

guverner,
Dr Senad Softić, s.r.

 

 

TARIFA NAKNADA


Tarifni broj 1. - Poslovi s deponentima

 

Tarifni stav usluge

Vrsta usluge

Visina (iznos) naknade

Napomena: način obračuna, osnovica i drugo

1.1.

Obavljanje platnog prometa za deponente Centralne banke i elektronsko bankarstvo

1.1.1.

Obavljanje platnog prometa prema inostranstvu

0,02% od vrijednosti transakcije, minimum 20,00 KM, a maksimum 500,00 KM

osnovicu predstavlja protuvrijednost transakcije u stranim sredstvima plaćanja iskazana u KM prema srednjem kursu kursne liste Centralne banke na dan obračuna ili prema mjesečnom pregledu kurseva koje utvrđuje Centralna banka za valute koje se ne nalaze na kursnoj listi Centralne banke

1.1.2.

Obavljanje platnog prometa u zemlji

1.1.2.1.

Transakcije u BPRV-u bez obzira na iznos

4,00 KM

po transakciji

1.1.2.2.

Transakcije u žirokliring sistemu

1,00 KM

po transakciji

1.1.2.3.

Korištenje elektronskog bankarstva

1,50 KM

po transkaciji

1.2.

Vođenje računa po agentskim ugovorima

1.2.1.

Vođenje deviznih depozitnih računa

0,02% na godišnjem nivou

osnovicu predstavlja dnevno stanje deviznih sredstava na knjigovodstvenim računima deponenta

1.2.2.

Vođenje depozitnih KM računa

1.2.2.1.

Vođenje depozitnih KM računa

0,01% na godišnjem nivou. Mjesečna naknada iznosi minimalno 100,00 KM po deponentu

osnovicu predstavlja dnevno stanje KM sredstava na knjigovodstvenim računima deponenta

1.2.2.2.

Vođenje depozitnih KM računa, iznad limita

0,5% na godišnjem nivou na iznos depozita iznad limita

osnovicu predstavlja dnevno stanje KM sredstava na knjigovodstvenim računima deponenta - iznos iznad limita

1.3.

Investiranje slobodnih deviznih sredstava

50,00 KM

jednokratno za svaki oročeni depozit

1.4.

Servisiranje vanjskog duga BiH po agentskim ugovorima

1.4.1.

Računi za servisiranje obaveza

0,2%

osnovicu predstavlja prosječno godišnje stanje na dan 31.12.

1.4.2.

Račun za sredstva za interventno servisiranje vanjskog duga

0,05%

osnovicu predstavlja prosječno godišnje stanje na dan 31.12.


Napomene vezane za Tarifni broj 1.
 

(1) Limit utvrđen kod usluga pod rednim brojem 1.2.2. predstavlja prosječno dnevno stanje depozita ili KM sredstva na knjigovodstvenim računima deponenta posljednje tri godine uvećan za 50%.
(2) Na iznos sredstva preko utvrđenih limita obračunava se naknada u visini 0,5%.
(3) Centralna banka utvrđuje limit po isteku kalendarske godine, najkasnije do 15.01. tekuće godine s primjenom na stanje depozita počev od 01.01. tekuće godine, i o tome putem dopisa obavještava deponente.
(4) Za deponente koji nemaju promet/saldo posljednje tri godine, limit predstavlja prosječno stanje depozita ili KM sredstva na knjigovodstvenim računima deponenata počev od datuma/godine kada je izvršena uplata depozita, uvećan za 50%. Za period od datuma uplate depozita pa do datuma kada se prvi put utvrđuje odnosno primjenjuje limit, naknada se obračunava u visini od 0,5%.


Naplata naknade za Tarifni broj 1.
 

(1) Naplata naknade iz tarifnog stava 1.1., 1.2. i 1.3. se vrši na sljedeći način:
a) Naplata naknade se vrši u KM, na mjesečnom nivou, u roku od deset radnih dana po isteku mjeseca za koji je izvršen obračun naknade.
b) Naknada iz tarifnog stava 1.2.2.2. ne isključuje naknadu iz tarifnog stava 1.2.2.1.
c) Centralna banka naknadu naplaćuje zaduženjem jednog ili maksimalno dva određena KM računa deponenta (računi koje deponent odredi za ove namjene) u korist računa Centralne banke ili uplatom od strane deponenta. Iznos naknade iz tarifnog stava 1.2.1. predstavlja KM protuvrijednost deviznog iznosa obračunate naknade, preračunat prema srednjem kursu kursne liste Centralne banke na posljednji dan obračunskog perioda/mjeseca.
d) Naknade se uplaćuje na račun Centralnog ureda Centralne banke BiH broj: 000 002 00000000 97, a kao svrha doznake se obavezno navodi broj tarifnog stava na koji se naknada/uplata odnosi.
e) Naknada iz tarifnog stava 1.1.2.3. ne isključuje naknade iz tarifnih stavova 1.1.2.1. i 1.1.2.2.
(2) Naplata naknade iz tarifnog stava 1.4. se vrši na sljedeći način:
a) Naplata naknada se vrši godišnje, u roku od 15 dana po isteku kalendarske godine. Naknada se naplaćuje u stranim sredstvima plaćanja.
b) Centralna banka naknadu naplaćuje zaduženjem deviznog računa za servisiranje vanjskog duga u korist računa Centralne banke.


 

Tarifni broj 2. - Poslovi s bankama

Tarifni stav usluge

Vrsta usluge

Visina (iznos) naknade

Napomena: način obračuna, osnovica i drugo

2.1.

Transakcije kupoprodaje KM i kupoprodaje efektivnog stranog novca

2.1.1.

Kupovina i prodaja KM i kupovina i prodaja efektivnog stranog novca

100,00 KM za vrijednost transakcije do 1.000.000,00 KM – za svaku transakciju;

1. 000,00 KM za vrijednost transakcije preko 1.000.000,00 KM - za svaku transakciju

Naknada za operativni trošak Centralne banke za pruženu uslugu

2.1.2.

Kupovina i prodaja KM za efektivni strani novac (euro)

0,25%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos kupovine i prodaje KM

2.1.3.

Kupovina i prodaja efektivnog stranog novca (euro) za devizu

0,25%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos kupovine i prodaje efektivnog stranog novca izraženog u KM

2.1.4.

Kupovina efektivnog stranog novca neeuro valute za KM ili devizu

0,6%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos kupovine efektivnog stranog novca neeuro valute izraženog u KM po kupovnom kursu Centralne banke

2.1.5.

Prodaja efektivnog stranog novca neeuro valuta za KM ili devizu

0,6%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos prodaje efektivnog stranog novca neeuro valute izraženog u KM po prodajnom kursu Centralne banke

2.1.6.

Kupovina KM T+1

0,01% od vrijednosti transakcije, minimalno 100,00 KM

Centralna banka u zavisnosti od trenutne raspoloživosti deviznih rezervi, plana investiranja i ranije preuzetih obaveza može odobriti ili odbiti ovaj zahtjev)

2.1.7.

Kupovina KM T+0

0,2% od vrijednosti transakcije, minimalno 100,00 KM

Centralna banka u zavisnosti od trenutne raspoloživosti deviznih rezervi, plana investiranja i ranije preuzetih obaveza može odobriti ili odbiti ovaj zahtjev

2.1.8.

Odustajanje od ugovorene najavljene transakcije kupoprodaje KM

0,1% od vrijednosti ugovorene transakcije

 

2.2.

Usluge u vezi s gotovim KM novcem

2.2.1.

Preuzimanje gotovog novca KM od strane banaka u trezorima Centralne banke po zahtjevima banaka podnijetim dan prije datuma preuzimanja gotovog novca u KM

2.2.1.1.

Novčanice KM

0,03%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos preuzetih KM novčanica

2.2.1.2.

Kovani novac KM

0,4%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos preuzetog KM kovanog novca

2.2.2.

Preuzimanje gotovog novca KM od strane banaka u trezorima Centralne banke po zahtjevima banaka podnijetim na dan preuzimanja gotovog novca u KM (vanredni dolazak)

2.2.2.1.

Novčanice KM

0,05%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos preuzetih KM novčanica

2.2.2.2.

Kovani novac KM

0,6%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos preuzetog KM kovanog novca

2.2.3.

Zamjena oštećenih novčanica KM čije je oštećenje nastalo bojenjem usljed dejstva elektrohemijske opreme za zaštitu novca, usljed nestrudnog rukovanja ili zbog greške u opremi

1,0%

osnovicu predstavlja vrijednost/iznos oštećenih KM novčanica


Naplata naknade za Tarifni broj 2.
 

Naplata naknade iz tarifnog stava 2.1. i 2.2. se vrši na sljedeći način:
a) Naplata naknade se vrši na mjesečnom nivou, s datumom valute desetog radnog dana tekućeg mjeseca ili prvog narednog radnog dana, ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan. Naknada se naplaćuje u KM.
b) Centralna banka naknadu naplaćuje zaduženjem računa rezervi banke u korist računa Centralnog ureda Centralne banke.
c) Naknada iz tarifnog stava 2.1.1. ne isključuje naknade iz tarifnih stavova od 2.1.2. do 2.1.8. Za uslugu iz tarifnog stava 2.1.3 osnovica za obračun naknade iz tarifnog stava 2.1.1. je vrijednost/iznos kupovine i prodaje efektivnog stranog novca izražen u KM.

 


Tarifni broj 3. - Platni sistemi

Tarifni stav usluge

Vrsta usluge

Visina (iznos) naknade

Napomena: način obračuna, osnovica i drugo

3.1.

Pretplata za učešće u platnim sistemima Centralne banke

1.000,00 KM

mjesečno

3.2.

Obavljanje platnih transakcija za učesnike u žiroklirig sistemu

3.2.1.

prvo poravnanje

0,20 KM

po transakciji

3.2.2.

drugo poravnanje

0,25 KM

po transakciji

3.2.3.

treće poravnanje

0,30 KM

po transakciji

3.2.4.

četvrto poravnanje

0,35 KM

po transakciji

3.3.

Obavljanje platnih transakcija za učesnike u BPRV-u

3.3.1.

od 8:00 do 12:00 sati u toku dana

1,20 KM

po transakciji

3.3.2.

od 12:00 do 16:00 sati u toku dana

3,00 KM

po transakciji

3.3.3.

za kartičarske procesne centre

5,00 KM

po pojedinačnom poravnanju

3.4.

Obavljanje platnih transakcija kod kliringa međunarodnih plaćanja

1,20 KM

po transakciji


Naplata naknade za Tarifni broj 3.
 

Naplata naknade iz tarifnog stava 3.1., 3.2., 3.3. i 3.4. se vrši na sljedeći način:
a) Naplata naknade se vrši na mjesečnom nivou, s datumom valute desetog radnog dana tekućeg mjeseca ili prvog narednog radnog dana, ukoliko je deseti dan u mjesecu, neradni dan. Naknada se naplaćuje u KM.
b) Centralna banka naknadu naplaćuje zaduženjem računa rezervi banke u korist računa Centralnog ureda Centralne banke.


Tarifni broj 4. – Registri Centralne banke

Tarifni stav usluge

Vrsta usluge

Visina (iznos) naknade

Napomena: način obračuna, osnovica i drugo

4.1.

Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini

4.1.1.

Pojedinačni izvještaj iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH na osnovu zahtjeva u pisanoj formi, uz dokaz o izvršenoj uplati na račun Centralne banke

10,00 KM

po izvještaju

4.1.2.

Pristup podacima iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH putem internet konekcije

100,00 KM

po jednom pristupnom mjestu, paušalno unaprijed, minimum za mjesec dana

4.1.3.

Ponovno uključenje za pristup podacima iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH, nakon izricanja mjere privremenog isključenja

3.000,00 KM

ponovno uključenje

4.1.4.

Preuzimanje (download) baze podataka iz Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH

500,00 KM

po jednom pristupnom mjestu, paušalno unaprijed, minimum za mjesec dana

4.2.

Centralni registar kredita poslovnih subjekata i fizičkih lica u Bosni i Hercegovini

4.2.1.

Pristup od strane banke

1,50 KM

Naknada po jednom pristupu

4.2.2.

Pristup od strane mikrokreditne, štedno-kreditne organizacije, organizacije za lizing i drugih subjekata podacima iz Centralnog registra kredita

1,50 KM

Naknada po jednom pristupu

4.2.3.

Ponovno uključenje za pristup podacima iz Centralnog registra kredita, nakon izricanja mjere privremenog isključenja

3.000,00 KM

ponovno uključenje


Naplata naknade za Tarifni broj 4.
 

(1) Naplata naknade iz tarifnog stava 4.1.1. se vrši u KM uplatom naknade od strane korisnika po svakom zahtjevu. Naknada se uplaćuje na račun Centralnog ureda Centralne banke broj 000 002 00000000 97, a kao svrha doznake se obavezno navodi broj tarifnog stava na koji se naknada/uplata odnosi.
(2) Naplata naknade iz tarifnog stava 4.1.2. i 4.1.4. se vrši u KM ili u stranim sredstvima plaćanja. Za naknade iz navedenih tarifnih stavova Centralna banka izdaje račun, u kojem su naznačene instrukcije za uplatu naknade.
(3) Naplata naknade iz tarifnog stava 4.1.3, 4.2.2. i 4.2.3. se vrši u KM. Za naknade iz navedenih tarifnih stavova Centralna banka izdaje račun, u kojem su naznačene instrukcije za uplatu naknade.
(4) Naplata naknade iz tarifnog stava 4.2.1. se vrši na sljedeći način:
a) Naplata naknade se vrši na kvartalnom nivou, po isteku kvartala, sa datumom valute desetog radnog dana tekućeg mjeseca ili prvog narednog radnog dana, ukoliko je deseti dan u mjesecu, neradni dan. Naknada se naplaćuje u KM.
b) Centralna banka naknadu naplaćuje zaduženjem računa rezervi banke u korist računa Centralnog ureda Centralne banke.


Tarifni broj 5. - Ostale naknade

Tarifni stav usluge

Vrsta usluge

Visina (iznos) naknade

Napomena: način obračuna, osnovica i drugo

5.1.

Izdavanje podataka u formi izvještaja, kopirane dokumentcije i drugo koji ne potpadaju pod redovno poslovanje, na zahtjev deponenta ili banke

50,00 KM

po zahtjevu

 


Naplata naknade za Tarifni broj 5.


Naplata naknade iz tarifnog stava 5.1. se vrši u KM, uplatom naknade od strane korisnika po svakom zahtjevu. Naknada se uplaćuje na račun Centralnog ureda Centralne banke broj: 000 002 00000000 97, a kao svrha doznake se obavezno navodi broj tarifnog stava na koji se naknada/uplata odnosi.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
odluka.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike