Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

Legislativa

Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora

26.01.2021. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 05,  26.01.2021.

 

Na osnovu člana 28. st. (1) i (2) Zakona o energetici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 49/09), čl. 30. i 31. Zakona o obnovljivim izvorima energije i u efikasnoj kogeneraciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19), člana 36. stav (2) Zakona o električ- noj energiji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/08, 34/09, 92/09 i 1/11), člana 18. stav 1. Statuta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske - Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 6/10 i 107/19) i člana 33. stav 1. tačka v) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 59/10), uz saglasnost Vlade Republike Srpske, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, na 159. redovnoj sjednici, održanoj 12. novembra 2020. godine, u Trebinju, d o n i j e l a  j e

 

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I U EFIKASNOJ KOGENERACIJI

I.

Ovom odlukom utvrđuje se visina jedinične naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji u skladu sa odredbama Pravilnika o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji i Odluke o visini garantiranih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.

II.

Naknadom iz tačke I. ove odluke osiguravaju se sred- stva za isplatu premija proizvođačima električne energije koji ostvaruju pravo na obavezan otkup po garantiranoj otkupnoj cijeni i pravo na premiju, sredstva potrebna za pokrivanje dijela troškova balansiranja proizvodnih po- strojenja koja rade u sistemu podsticanja, sredstva po- trebna za funkcioniranje Operatora sistema podsticaja i sredstva za Fond za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti.

III.

Jedinična naknada iz tačke I. ove odluke utvrđuje se u visini od 0,0064 KM/kWh i ne sadrži porez na dodatu vrijednost, a primjenjivat će se počevši od 1. januara 2021. godine.

IV.

Naknada za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji zaračunava se svakom krajnjem kupcu u Republici Srpskoj u iznosu koji je jednak proizvodu jedinične naknade iz tačke III. ove odluke i preuzete aktivne električne energije i iskazuje se kao poseb- na stavka na računu krajnjeg kupca.

V.

Jedinična naknada iz tačke III. ove odluke preispituje se i usklađuje na način i u rokovima propisanim odredba- ma člana 56. Pravilnika o podsticanju proizvodnje elek- trične energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj koge- neraciji.

VI.

Početkom primjene ove odluke prestaje važiti Odluka o visina naknade za podsticanje proizvodnje električne energi- je iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 120/18).

VII.

Dispozitiv ove odluke objavljuje se u “Službenom gla- sniku Republike Srpske”.

Obrazloženje

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske (u daljem tekstu: Regulatorna komisija) utvrdila je na 157.

redovnoj sjednici, održanoj 22. oktobra 2020. godine, Nacrt odluke o visini naknade za podsticanje proizvodnje električ- ne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji na osnovu odredbi člana 30. stav (4) Zakona o obnovljivim izvorima energije (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 39/13, 108/13, 79/15 i 26/19) - u daljem tekstu: Zakon, ko- jim je propisano da visinu naknade utvrđuje odlukom Re- gulatorna komisija, uz saglasnost Vlade Republike Srpske. Također, navedenim članom i članom 31. Zakona propisan je način prikupljanja sredstava potrebnih za funkcioniranje si- stema podsticaja i namjena prikupljenih sredstava. Sredstva za podsticanje proizvodnje električne energije korištenjem obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji osiguravaju se kroz naknadu za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji.

Regulatorna komisija je na istoj redovnoj sjednici do- nijela i Zaključak broj: 01-416-1/20/R-157-265 o održava- nju opće rasprave o Nacrtu odluke i izdala obavijest za jav- nost koje je objavljeno na internet stranici Regulatorne ko- misije i u novinama “Glas Srpske”. Javna rasprava održana je 3. novembra 2020. godine. Nakon provedene procedure javnog razmatranja ovog dokumenta, a na osnovu Izvje- štaja voditelja postupka, Regulatorna komisija donijela je Odluku o visini naknade za podsticanje proizvodnje elek- trične energije iz obnovljivih izvora i efikasne kogeneracije kako je dato u dispozitivu ove odluke.

Čl. 55. i 56. Pravilnika o podsticanju proizvodnje elek- trične energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogenera- ciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/13, 88/14, 43/16 i 29/19; u daljem tekstu: Pravilnik o podsticanju) pro- pisani su sistem prikupljanja sredstava za isplatu premija, obračun potrebnog iznosa naknade za obnovljive izvore, te način periodičnog poravnanja naknada.

Naknadu za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju obračunava i naplaćuje snabdjevač krajnjih kupaca i prika- zuje kao posebnu stavku na računu. Naknadu za obnovlji- ve izvore i efikasnu kogeneraciju plaća i kvalificirani kupac koji, u skladu sa dozvolom Državne regulatorne komisije za električnu energiju, kupuje električnu energiju za vlastite po- trebe samostalno na inozemnom tržištu.

Regulatorna komisija utvrđuje potrebni iznos naknade za obnovljive izvore i efikasnu kogeneraciju, a na osnovu utvr- đenih garantiranih otkupnih cijena i premija, odobrenih tro- škova za rad Operatora sistema podsticaja, planiranih troško- va balansiranja, planirane proizvodnje iz obnovljivih izvora i kogenerativnih postrojenja, referentnih veleprodajnih cije- na, ostvarene razlike između ukupno obračunatih naknada i isplaćenih premija u prethodnoj godini, iznosa sredstava (10% od prikupljene naknade) za Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost (u daljem tekstu: Fond), te planirane potrošnje krajnjih kupaca u Republici Srpskoj.

Ulazni parametri za utvrđivanje jedinične naknade u vi- sini od 0,0064 KM/kWh su: sredstva u iznosu od 35.783.038 KM potrebna za isplatu premija za podsticanje planirane godišnje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u količini od 460.077.434 kWh, sredstva za rad Operatora sistema podsticaja u iznosu od 319.077 KM, sred- stva u iznosu od 1.156.539 KM planirana za pokrivanje dije- la troškova balansiranja proizvodnih postrojenja koja rade u sistemu podsticaja, koja se u skladu sa članom 31. stav (1) tačka b) Zakona isplaćuju iz prikupljene naknade, a koja je Operator sistema podsticaja iskazao u zahtjevu kao plansku veličinu, sredstva za Fond od 2.407.191 KM, planirana po- trošnja krajnjih kupaca u Republici Srpskoj za 2021. godinu od 3.748.787.667 kWh, te procijenjeni preostali iznos sred- stava iz prethodnog perioda od 15.593.938 KM. Preostala sredstva su obračunata kao razlika između prihoda, odno- sno iznosa obračunatog kroz fakturisane naknade krajnjim kupcima u tekućoj godini i iznosa ostalih prihoda i rashoda, odnosno preostalih sredstava iz prethodne godine i isplata na ime premija proizvođačima koji su u sistemu podsticaja, isplata na ime Operatora sistema podsticaja, isplata na ime Fonda i isplata na ime pokrivanja troškova balansiranja.

Kod obračuna preostalih sredstava iz prethodnog pe- rioda, s obzirom da se u momentu obračuna naknade nije raspolagalo podacima o ostvarenju za četiri posljednja mjeseca 2020. godine, bilo je neophodno izvršiti procjenu sredstava koja će biti obračunata i utrošena do kraja godi- ne. Procjena je izvršena na osnovu planirane proizvodnje proizvođača koji su ostvarili pravo na podsticaj ili imaju preliminarno pravo na podsticaj i planiraju početi sa radom do kraja 2020. godine, procijenjene potrošnje krajnjih ku- paca, visine naknade za 2020. godinu, planiranog iznosa potrebnog za funkcioniranje Operatora sistema podsticaja i obračunatih sredstava za Fond i procijenjenog iznosa sred- stava za pokrivanje dijela troškova balansiranja. Prilikom obračuna potrebnih sredstava za 2021. godinu, u skladu sa članom 55. Pravilnika o podsticanju, od ukupno planiranih potrebnih sredstva za 2021. godinu u iznosu od 37.258.654 KM (premija + OSP + trošak balansiranja) oduzet je pro- cijenjeni iznos obračunatih a neutrošenih sredstava iz pret- hodnog perioda u iznosu od 15.593.938 KM. Na ovaj način utvrđen je ukupan iznos od 21.664.716 KM na koji su do- data sredstva za Fond, planirana u skladu sa Zakonom, u iznosu od 2.407.191 KM, te su dobivena ukupna sredstva koja je potrebno prikupiti kroz naknadu u 2021. godini u iznosu od 24.071.907 KM.

Uzimajući u obzir navedene činjenice u pogledu sred- stava potrebnih za funkcioniranje sistema podsticaja u 2021. godini i činjenicu da planirana neto potrošnja krajnjih ku- paca u Republici Srpskoj za 2021. godinu (Nacrt bilansa) iznosi 3.748.787.667 kWh, jedinična naknada utvrđena je u iznosu od 0,0064 KM/kWh i primjenjivat će se počevši od 1. januara 2021. godine.

Planirana godišnja proizvodnja električne energije pro- cijenjena je u iznosu od 460.077.434 kWh i odnosi se na planiranu proizvodnju u proizvodnim postrojenjima koja su ostvarila pravo na podsticaj, kao i na planiranu proizvodnju u proizvodnim postrojenjima koja su ostvarila preliminarno pravo i čiji je početak rada planiran u 2020. godini, uzima- jući u obzir ukupne preostale količine utvrđene Akcionim planom za solarne elektrane. Ova procjena rađena je na bazi pretpostavke da je na osnovu raspoloživih informaci- ja u ovom momentu nerealno očekivati da se u 2021. go- dini ostvari sva planirana proizvodnja za sve tehnologije iz Akcionog plana Republike Srpske za korištenje obnovljivih izvora energije.

Na ovu odluku saglasnost daje Vlada Republike Srpske, kako je to propisano odredbom člana 30. stav 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i u efikasnoj kogeneraciji.

Nakon pribavljanja saglasnosti Vlade Republike Srpske, Odluka će biti objavljena u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-416-7/20/P-159-279

12. novembra 2020. godine

Trebinje

 

Predsjednik,

 Vladislav Vladičić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike