Odluku о izmjeni Odluke о utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka

Legislativa

Odluku о izmjeni Odluke о utvrđivanju tarife naknada za usluge koje vrši Centralna banka

25.12.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske

 

 

Službeni glasnik Republike Srpske - Broj 128, 25.12.2020.

 

Na osnovu člana 7. tačka b. Zakona о Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 15. sjednici, od 30. novembra 2020. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

О IZMJENI ODLUKE О UTVRĐIVANJU TARIFE NAKNADA ZA USLUGE KOJE VRŠI CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Odluci о utvrđivanju tarife naknada za uslugе koje vrši Centralna banka Bosne i Hercegovine (“Službeni gla- snik BiH”, br. 9/16, 30/16, 9/17 i 88/18) u člаnu 4. tacka nj) mijenja se i glasi:

“nj) Za pristup podacima iz Centralnog registra kredita, kvartalno, po isteku kvartala, kako slijedi:

1) korisniku - komitentu (komercijalnoj banci), direktnim zaduženjem računa rezervi komercijalne banke

1,50 KМ (po jednom pristupu),

2) korisniku - komitentu (mikrokreditnoj i štedno-kre- ditnoj organizaciji, organizaciji za lizing i drugom subjektu), na osnovu fakture Centralne banke

1,50 KМ (ро jednom pristupu).”.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, а primjenjivaće se od 1.1.2021. godine.

Član 3.

Ova odluka objaviće se i u “Službenim novinama Fede-acije BiH”, “Službenom glasniku Republike Srpske” i “Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH”.

 

 

Broj: UV-122-01-1-2217-6/20 SD
30. novembra 2020. godine
Sarajevo

 

Predsjedavajući Upravnog vijeća Centralne banke BiH,

guverner

 Dr. Senad Softić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

tarife naknada

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.